Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1908/2017 privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în România
Număr celex: 32017D1908

Modificări (...)

În vigoare de la 19 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul de aderare a Republicii Bulgaria și a României, în special articolul 4 alineatul (2),

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 4 octombrie 2017 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) primul paragraf din Actul de aderare din 2005, dispozițiile acquis-ului Schengen, altele decât cele menționate în anexa II la respectivul act, la care aderă Bulgaria și România după aderare, urmează să se aplice în Bulgaria și în România în temeiul unei decizii a Consiliului în acest sens, după verificarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru aplicarea tuturor părților acquis-ului Schengen.

(2) La 9 iunie 2011, Consiliul a concluzionat, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile, că Bulgaria și România au îndeplinit condițiile în toate domeniile acquis-ului Schengen referitoare la frontierele aeriene, frontierele terestre, cooperarea polițienească, protecția datelor, Sistemul de informații Schengen, frontierele maritime și vize.

(3) În conformitate cu Decizia nr. 565/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2), s-a introdus un regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe. Regimul respectiv se bazează pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Croația, Cipru și România a anumitor documente, în special a vizelor Schengen, ca fiind echivalente cu vizele lor naționale pentru tranzit sau pentru șederea preconizată pe teritoriile lor care nu depășește 90 de zile în orice interval de 180 de zile.

(2) Decizia nr. 565/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Croația, Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și nr. 582/2008/CE (JO L 157, 27.5.2014).

(4) Este oportun ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, să se permită Bulgariei și României să consulte, într-un mod care permite numai citirea, datele din Sistemul de informații privind vizele (VIS) fără drept de a introduce, modifica sau șterge date din VIS. Aceasta are drept scop facilitarea procedurii de solicitare a vizelor lor naționale în vederea prevenirii fraudei și a oricărui abuz în materie de vize Schengen prin verificarea valabilității și autenticității lor în raport cu datele stocate în VIS, facilitarea - în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe care dețin o viză Schengen - controalelor la punctele de trecere a frontierei la frontierele externe și de pe teritoriul statelor membre, facilitarea stabilirii statului membru responsabil pentru cererile de protecție internațională, facilitarea examinării unor astfel de cereri și sporirea nivelului de securitate internă pe teritoriul statelor membre prin facilitarea luptei împotriva criminalității grave și a terorismului. Accesul pentru consultarea și utilizarea datelor din VIS ar trebui, de asemenea, să ajute la identificarea tuturor persoanelor care ar putea să nu îndeplinească sau să nu mai îndeplinească condițiile de intrare sau de ședere pe teritoriul statelor membre în cauză.

(5) Prin urmare, este de dorit să se adopte o decizie de punere în aplicare a dispozițiilor corespunzătoare ale VIS, astfel cum sunt menționate în anexă, precum și a tuturor evoluțiilor ulterioare ale dispozițiilor respective. Punerea în aplicare a unor astfel de dispoziții ar trebui să fie limitată, în măsura în care acestea sunt legate de accesul pentru consultarea datelor din VIS într-un format care permite numai citirea. Prin urmare, Bulgaria și România ar trebui să fie autorizate să acceseze datele din VIS pentru consultare și în conformitate cu procedurile și condițiile specificate în dispozițiile care sunt puse în aplicare. Anexa ar trebui să conțină acquis-ul relevant legat de accesul pentru consultare a datelor din VIS. Cu toate acestea, Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (3), Decizia 2004/512/CE a Consiliului (4) și Decizia 2006/648/CE a Comisiei (5) se aplică deja Bulgariei și României. Prin urmare, acestea nu sunt incluse în anexă.

(3) Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 286, 1.11.2011).

(4) Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de Informații privind Vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...