Act Internațional

Acordul de cooperare*) între guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalității, în special a formelor ei organizate din 02.10.1998

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (CEMN): Republica Albania, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Georgia, Republica Elenă, Republica Moldova, România, Federația Rusă, Republica Turcia și Ucraina, denumite în continuare părți,

recunoscând faptul că, prin toate formele sale, criminalitatea națională și internațională reprezintă o amenințare serioasă la sănătatea, securitatea și bunăstarea ființelor umane și afectează în mod negativ bazele economice, culturale și politice ale societății,

fiind profund îngrijorate de dimensiunea și de tendințele dezvoltării criminalității în general,

observând că există cazuri de creștere a legăturii dintre traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, terorism și crimă organizată,

luând în considerare prevederile documentelor Națiunilor Unite în domeniul prevenirii și controlului criminalității, în special referitoare la crima organizată, la traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, la arme și materiale radioactive, la toate actele de terorism, precum și la activitățile infracționale legate de migrație,

luând în considerare prevederile Declarației de la București a reuniunii la nivel înalt a statelor participante la CEMN din 30 iunie 1995, recomandările Adunării Parlamentare a CEMN (APCEMN)15/1996 din 12 iunie 1996 în domeniul cooperării în combaterea crimei organizate între statele membre APCEMN, ale Declarației comune a primei reuniuni a miniștrilor de interne din statele participante la CEMN, care a avut loc la Erevan la 17 octombrie 1996, aprobată de șefii de state și de guvernele statelor participante la CEMN la 25 octombrie 1996 la Moscova, și ale Declarației comune a celei de-a doua reuniuni a miniștrilor afacerilor interne care a avut loc la Istanbul la 22 octombrie 1997,

acordând o mare atenție cooperării internaționale în domeniul combaterii criminalității și dorind să asigure o cât mai largă și eficientă asistență reciprocă, cu respectarea adecvată a drepturilor și libertăților omului, general recunoscute,

subliniind nevoia ca fiecare efort de combatere a crimei organizate să ia în considerare activitățile conexe, care se desfășoară la nivel global și regional,

acționând pe bazele principiilor egalității și avantajului reciproc,

respectând acordurile internaționale și legislațiile naționale existente în statele participante la CEMN și fără a prejudicia angajamentele lor anterioare bazate pe acorduri bilaterale și multilaterale cu state terțe,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Domenii de cooperare

1. Părțile vor coopera pentru prevenirea, combaterea, detectarea, descoperirea și investigarea infracțiunilor, în special a:

actelor de terorism;
crimei organizate;
cultivării ilegale, producerii, fabricării și traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope;
producerii ilegale, comerțului ilicit și utilizării de precursori și substanțe chimice esențiale pentru producerea ilegală de stupefiante și substanțe psihotrope;
traficului ilegal de arme, inclusiv biologice, chimice și radiologice, de muniție, explozivi, materiale nucleare și radioactive, precum și de substanțe toxice;
activităților economice internaționale ilegale și legalizării veniturilor obținute (spălarea banilor) în urma activităților ilicite, tranzacțiilor economice și bancare suspecte și abuzurilor în domeniul investițiilor;

contrabandei;
activităților ilicite legate de migrație, trecerea ilegală a granițelor și traficul ilegal cu ființe umane;
exploatării sexuale a femeilor și minorilor sau copiilor;
contrafacerii și falsificării de bancnote, cărți de credit, documente, a hârtiilor de valoare, precum și a oricărui tip de documente de identitate;
infracțiunilor cu violență îndreptate împotriva vieții umane și proprietății;
traficului ilicit cu obiecte din patrimoniul istoric și cultural, cu pietre și metale prețioase, cu proprietăți intelectuale și cu alte obiecte de valoare;
corupției;
infracțiunilor în domeniul ecologic;
infracțiunilor în domeniul tehnologiei înalte, inclusiv în domeniul calculatoarelor;
răpirii și comerțului cu organe umane;

infracțiunilor în domeniul maritim (frauda maritimă, pirateria etc.);
furtului și traficului ilegal de vehicule.

2. Părțile vor coopera, de asemenea, în următoarele domenii:

educație, instruire și perfecționare a pregătirii personalului;
cultural, sportiv și social, prin schimburi de delegații;
desfășurarea cercetării științifice în scopul combaterii criminalității și al dezvoltării sistemelor de informații, a mijloacelor de comunicație și a echipamentului special;
alte domenii de interes reciproc, în scopul controlului criminalității, în general, al prevenirii criminalității, ca de exemplu depistarea persoanelor sau a bunurilor furate ori pierdute și identificarea cadavrelor.

ARTICOLUL 2 Forme de cooperare

Cooperarea între părți poate fi realizată mai ales prin:

schimburi de informații și experiență în domeniile de interes comun;

schimburi de informații privind prevenirea și combaterea oricărei forme de criminalitate transnațională, în special a tuturor actelor de terorism, crimă organizată, a traficului ilegal de stupefiante și substanțe psihotrope, de arme și materiale radioactive, a infracțiunilor privind migrația, inclusiv schimburi de informații despre acele persoane și rețele ilegale implicate în infracțiunile transnaționale;
planificarea și adoptarea de acțiuni coordonate împotriva rețelelor ilegale;
identificarea persoanelor care se sustrag de la urmărirea penală sau de la executarea pedepsei, precum și a celor declarate dispărute;
schimburi de informații referitoare la noile tipuri de criminalitate, metode și forme ale prevenirii, combaterii, descoperirii și investigării acestora;
sprijin în descoperirea tranzacțiilor economice și bancare suspecte, inclusiv a celor legate de legalizarea veniturilor obținute în urma activităților ilicite;
schimburi de experiență privind folosirea metodelor și a mijloacelor științifice și tehnologice pentru cercetarea criminologică și criminalistică, în special în domeniile investigării, descoperirii și controlului stupefiantelor, substanțelor psihotrope și precursorilor, în concordanță cu legislația internațională;
schimburi de informații referitoare la metodele utilizate pentru transportul, ascunderea și distribuirea stupefiantelor și substanțelor psihotrope;
luarea măsurilor legale, administrative și de securitate la granițele lor, pentru a preveni în special contrabanda de stupefiante și substanțe psihotrope;
schimburi de informații în legătură cu noile tipuri de stupefiante și substanțe psihotrope care apar în traficul ilegal, cu tehnologia de producere și cu substanțele utilizate pentru producerea acestora, precum și cu noile metode de cercetare folosite în analiza și identificarea stupefiantelor și substanțelor psihotrope;
schimburi de informații privind cazurile de legătură a traficului ilegal de stupefiante și substanțe psihotrope cu terorismul și crima organizată;

schimburi de informații, cunoștințe și experiență în domeniul controlului de frontieră și al materialului și sprijinului tehnic al serviciilor competente de control, în scopul descoperirii documentelor de călătorie falsificate și pentru prevenirea intrării ilegale a persoanelor suspecte, implicate în acte ilicite și, în special, în acte teroriste, precum și în activitățile ilicite legate de migrație;
schimburi de experiență de lucru, inclusiv absolvirea de cursuri de perfecționare, consultații, seminare și cursuri de pregătire;
schimburi de date statistice, precum și de texte și prevederi ale legislației naționale, de broșuri, publicații și rezultate ale cercetării științifice în domeniile incluse în acest acord;
organizarea de întâlniri ale experților în domeniile lor de competență, ori de câte ori este necesar să se rezolve probleme urgente și speciale de interes comun;
căutarea și înapoierea, în conformitate cu legislația națională, a obiectelor furate având numere sau semne specifice, inclusiv a celor de valoare culturală și istorică, a vehiculelor și armelor de foc, precum și a hârtiilor de valoare cu elemente de siguranță și a pașapoartelor (documente de identitate);
schimburi de informații în legătură cu cetățenii statelor celorlalte părți, care au fost condamnați pentru infracțiuni comise pe teritoriile statelor lor, precum și în legătură cu persoanele aflate în curs de cercetare.

ARTICOLUL 3 Livrările controlate

Părțile vor asigura, în concordanță cu legislația lor națională și cu obligațiile internaționale, condițiile necesare pentru desfășurarea livrărilor controlate de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și de precursori folosiți pentru producerea acestora.

Părțile vor examina posibilitatea de aplicare a metodei livrării controlate și altor obiecte supuse traficului ilicit.

Părțile se vor strădui să își armonizeze legislația și practicile pentru a fi reciproc compatibile, în măsura necesară pentru a iniția și a desfășura eficient livrările controlate.

ARTICOLUL 4 Mijloace de cooperare

Părțile vor coopera în combaterea criminalității, prin autoritățile lor competente, în conformitate cu prevederile acestui acord, cu legislația și cu obligațiile internaționale ale statelor lor.

Părțile vor desemna autoritățile lor competente și/sau punctele de contact prin care se asigură comunicarea directă și, dacă este necesar, vor face schimb de ofițeri de legătură.

Fiecare parte va trimite depozitarului o listă cuprinzând autoritățile competente și/sau punctele de contact, în termen de două luni de la data intrării în vigoare a acestui acord. Părțile vor informa depozitarul în legătură cu orice schimbare în listele cuprinzând autoritățile competente și/sau punctele de contact.

ARTICOLUL 5 Solicitarea de cooperare

Cooperarea în cadrul acestui acord va fi desfășurată pe baza cererilor de cooperare trimise de autoritățile competente ale părților interesate.

Cererile de cooperare vor fi adresate în scris. În cazuri de urgență cererile pot fi adresate verbal, dar o confirmare în scris trebuie să fie trimisă în următoarele 3 zile, utilizându-se, printre altele, mijloace tehnice de comunicație.

Fiecare parte poate să respingă total sau parțial o solicitare de cooperare, dacă satisfacerea acesteia pune în pericol suveranitatea, securitatea, ordinea publică sau alte interese importante ale statului ori este contrară legislației naționale sau obligațiilor internaționale ale statului. Respingerea unei cereri de cooperare se comunică în scris și fără întârziere părții solicitante.

Autoritățile competente ale părților vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura îndeplinirea imediată și întocmai a cererii de cooperare.

ARTICOLUL 6 Grupul de lucru

Părțile vor stabili un grup de lucru pentru a examina modalitățile de aplicare și de promovare a cooperării pe baza acestui acord și, printre altele, pentru a face recomandări privind necesitatea încheierii de protocoale adiționale la acest acord sau de noi acorduri internaționale, precum și necesitatea de a crea instituții comune de cooperare în domeniul combaterii criminalității.

ARTICOLUL 7 Limbile de lucru

Pentru a asigura materializarea cooperării în cadrul acestui acord autoritățile competente ale părților vor folosi limba engleză în timpul procedurii scrise și limbile engleză și rusă în cursul procedurii orale, cu excepția cazului în care părțile au stabilit de comun acord altfel.

ARTICOLUL 8 Cheltuieli

Fiecare parte va suporta în mod independent cheltuielile care apar în cursul îndeplinirii acordului, dacă nu este prevăzut altfel în fiecare caz particular.

ARTICOLUL 9 Aplicarea acordului

Aplicarea prezentului acord se va face în conformitate cu legislația statului fiecărei părți.

Acordul nu va împiedica îndeplinirea altor obligații internaționale ale părților.

Informațiile și documentele obținute în conformitate cu acest acord vor fi confidențiale, dacă așa se cere, și vor fi utilizate în conformitate cu scopurile stabilite de partea furnizoare. Documentele și informațiile obținute în cadrul acestui acord nu vor fi transmise unei părți terțe fără o aprobare anterioară a părții furnizoare.

Problemele litigioase care pot apărea în legătură cu interpretarea sau cu aplicarea prevederilor acordului vor fi rezolvate prin consultare de către părțile interesate, potrivit reglementărilor în materie ale dreptului internațional.

ARTICOLUL 10 Prevederi finale

1. Secretariatul Permanent Internațional (PERMIS) va fi depozitarul acestui acord. Originalul acestui acord, întocmit într-un singur exemplar în limba engleză, va fi depus la PERMIS, care va trimite o copie certificată fiecărei părți.

2. Acest acord va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi de la data la care cel de al treilea document de ratificare sau de aprobare este depus la PERMIS.

3. Pentru fiecare parte care ratifică sau aprobă acest acord, după depunerea celui de al treilea document de ratificare sau de aprobare, acordul va intra în vigoare în cea de a treizecea zi după data depunerii documentului de ratificare sau de aprobare de către această parte.

4. Orice parte se poate retrage din prezentul acord printr-o notificare oficială către PERMIS. Retragerea va produce efecte după 3 luni de la data primirii de către PERMIS a notificării de retragere.

5. Orice parte poate propune un amendament la acest acord. Un astfel de amendament va fi adoptat prin consens de toate părțile și va intra în vigoare conform paragrafelor 2 și 3 ale prezentului articol.

Drept care, subsemnații, fiind deplin autorizați în acest sens, au semnat acest acord.

Semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998.

Guvernul Republicii Albania Guvernul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Armenia Guvernul României
Guvernul Republicii Azerbaidjan Guvernul Federației Ruse
Guvernul Republicii Bulgaria Guvernul Republicii Turcia
Guvernul Georgiei Guvernul Ucrainei
Guvernul Republicii Elene

;
se încarcă...