Comisia Europeană

Recomandarea nr. 1805/2017 cu privire la profesionalizarea achizițiilor publice Construirea unei arhitecturi pentru profesionalizarea achizițiilor publice (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017H1805

Modificări (...)

În vigoare de la 07 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Achizițiile publice reprezintă un instrument necesar pentru realizarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii. Acest instrument ar putea avea un impact economic semnificativ (1) în ceea ce privește contribuția la agenda Comisiei privind creșterea economică, locurile de muncă și comerțul transfrontalier. Achizițiile publice eficiente, eficace și competitive reprezintă o piatră de temelie pentru o piață unică performantă și un canal important pentru investițiile europene (2).

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi [COM(2015) 550].

(2) Aproape jumătate din fondurile de coeziune sunt canalizate prin intermediul achizițiilor publice. În perioada 2014-2020, UE va investi 325 de miliarde EUR - aproape o treime din bugetul total al UE - în regiunile Europei prin fondurile structurale și de investiții europene, care au scopul de a promova creșterea economică, crearea de locuri de muncă, competitivitatea și de a reduce disparitățile în materie de dezvoltare.

(2) Directivele privind achizițiile publice adoptate în 2014 (3) prevăd un set de instrumente care să permită statelor membre să adopte o utilizare mai eficientă și mai strategică a achizițiilor publice. Achizițiile publice se confruntă cu noi provocări, deoarece se așteaptă din ce în ce mai mult ca acestea: să demonstreze cea mai bună utilizare a banilor publici în condițiile unor medii bugetare din ce în ce mai limitate; să utilizeze oportunitățile de digitalizare și ale piețelor aflate în plină evoluție; să aducă o contribuție strategică la obiectivele politice orizontale și la valorile societale, cum ar fi inovarea, incluziunea socială și sustenabilitatea economică și de mediu; să maximizeze accesibilitatea și să dea dovadă de responsabilitate pentru a reduce la minimum ineficiența, risipa, neregulile, frauda și corupția, precum și pentru a crea lanțuri de aprovizionare responsabile.

(3) Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014) ("Directiva clasică"), Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014) ("Directiva privind concesiunile") și Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014) ("Directiva privind utilitățile publice"), în special articolul 83 alineatul (4), articolul 45 alineatul (4) și articolul 99 alineatul (4), respectiv.

(3) Este necesar să se asigure aplicarea eficientă a normelor privind achizițiile publice la toate nivelurile pentru a profita cât mai mult de această pârghie esențială pentru investițiile europene, așa cum se menționează în Planul de investiții pentru Europa (4), și pentru a realiza o piață unică mai robustă, conform apelului lansat de Președintele Juncker în Discursul din 2017 privind Starea Uniunii. Eficiența este, de asemenea, unul dintre domeniile în care s-au înregistrat îmbunătățiri în domeniul achizițiilor publice, semnalate prin intermediul întregului proces al semestrului european.

(4) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: Un plan de investiții pentru Europa [COM(2014) 903].

(4) Prin urmare, trebuie să fie garantată utilizarea cât mai eficientă a fondurilor publice, iar achizitorii publici trebuie să fie în măsură să efectueze achiziții în conformitate cu cele mai înalte standarde de profesionalism. Consolidarea și sprijinirea formării și a profesionalismului în rândul responsabililor cu achizițiile publice poate contribui la amplificarea impactului achizițiilor publice în întreaga economie (5).

(5) Documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD/2015/202) care însoțește strategia privind piața unică a estimat câștigurile economice potențiale rezultate din soluționarea problemelor ca urmare a profesionalizării la mai mult de 80 de miliarde EUR.

(5) Obiectivul profesionalizării achizițiilor publice este înțeles în sens larg ca fiind acela de a reflecta îmbunătățirea globală a întregii game de competențe profesionale și de abilități, cunoștințe și experiență ale persoanelor care desfășoară sau care participă la sarcinile legate de achiziții (6). Acesta include, de asemenea, instrumentele și asistența, precum și arhitectura politicilor instituționale, care sunt necesare pentru a realiza sarcina în mod eficient și a obține rezultate (7). Prin urmare, o politică eficace de profesionalizare ar trebui să se bazeze pe o abordare strategică globală în jurul a trei obiective complementare:

(6) Acestea acoperă întregul domeniu de activitate al responsabililor cu achizițiile publice care sunt implicați în orice etapă a procesului de achiziție, de la identificarea nevoilor până la gestionarea contractelor - indiferent dacă își desfășoară activitatea în administrațiile centrale sau în administrațiile ori instituțiile descentralizate, în posturi bine definite din domeniul achizițiilor publice sau doar ca responsabili cu anumite atribuții legate de achizițiile publice.

(7) Nevoia de a dezvolta o forță de muncă în domeniul achizițiilor care să aibă capacitatea de a asigura în permanență un bun raport calitate-preț este de asemenea subliniată în Recomandarea OCDE din 2015 privind achizițiile publice. http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-on-Public-Procurement.pdf.

I. Dezvoltarea arhitecturii politicii adecvate pentru profesionalizare: pentru a avea un impact real, orice politică de profesionalizare ar trebui să se bazeze pe un sprijin politic la nivel înalt. Aceasta înseamnă definirea clară a responsabilităților și sarcinilor instituțiilor la nivel central de politici, sprijinirea eforturilor la nivel local, regional și sectorial, asigurarea continuității ciclurilor politice, utilizând, după caz, structurile instituționale care promovează specializarea, agregarea și schimbul de cunoștințe.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...