Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1601/2017 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD
Număr celex: 32017R1601

Modificări (...)

În vigoare de la 27 septembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 209 alineatul (1) și articolul 212 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 6 iulie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 25 septembrie 2017.

întrucât:

(1) Planul de investiții externe al Uniunii (PIE) prevede crearea unui Fond european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) ca prim pilon al său, alături de asistența tehnică ca al doilea pilon și îmbunătățirea climatului investițional și a mediului general de politici în țările partenere ca al treilea pilon.

(2) FEDD urmărește să sprijine investițiile, în special în Africa și vecinătatea Uniunii, ca mijloc de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite (ONU) (denumită în continuare "Agenda 2030"), în special eradicarea sărăciei, precum și angajamentele asumate în cadrul politicii europene de vecinătate recent revizuite. Abordând astfel cauzele socioeconomice specifice profunde ale migrației, inclusiv ale migrației neregulamentare, și de a contribui la reintegrarea sustenabilă a migranților care se întorc în țările lor de origine, precum și la consolidarea comunităților de tranzit și a celor gazdă. FEDD, ca parte a PIE, ar trebui să contribuie, de asemenea, la punerea în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice (Acordul de la Paris).

(3) Investițiile efectuate prin intermediul FEDD ar trebui să completeze și să consolideze eforturile depuse în contextul politicii Uniunii în domeniul migrației față de țările terțe, inclusiv, după caz, punerea în aplicare a noului cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda europeană privind migrația.

(4) FEDD ar trebui să se orienteze în funcție de obiectivele acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și ale politicii Uniunii în domeniul cooperării pentru dezvoltare prevăzute la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). FEDD ar trebui să permită, totodată, investitorilor și companiilor private, în special microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, să contribuie mai eficace la dezvoltarea durabilă în țările partenere în concordanță cu politica de dezvoltare a Uniunii și politica europeană de vecinătate și. FEDD ar trebui să maximizeze adiționalitatea, să abordeze disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții sub nivelul optim, să furnizeze produse inovatoare și să atragă fonduri din sectorul privat. Operațiunile FEDD ar trebui să fie clar diferite de alte măsuri de sprijin și complementare acestora, inclusiv operațiunile din mandatul de creditare externă ale Băncii Europene de Investiții (BEI), inițiativa privind reziliența economică și facilitatea de investiții instituită în temeiul Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (2) (Acordul de parteneriat ACP-UE) (denumită în continuare "facilitatea de investiții ACP"). Operațiunile FEDD ar trebui, de asemenea, să fie complementare activităților existente desfășurate de alte instituții financiare eligibile.

(2) JO L 317, 15.12.2000.

(5) FEDD ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a Agendei 2030, care recunoaște că migrația internațională reprezintă o realitate multidimensională de o importanță majoră pentru dezvoltarea țărilor de origine, de tranzit și de destinație și necesită soluții cuprinzătoare și coerente, subliniind totodată potențialul migranților de a contribui la creșterea favorabilă incluziunii și la dezvoltarea durabilă. Investițiile sprijinite de FEDD ar trebui să contribuie la abordarea presiunilor induse de migrație care decurg din sărăcie, conflicte, instabilitate, subdezvoltare, inegalitate, încălcări ale drepturilor omului, creștere demografică, lipsa oportunităților economice și de ocupare a forței de muncă, precum și din schimbările climatice.

(6) FEDD ar trebui să fie în concordanță cu angajamentul Uniunii asumat în temeiul Agendei de acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare și cu principiile eficacității dezvoltării convenite la nivel internațional, astfel cum au fost stabilite la cel de-al patrulea forum la nivel înalt privind eficiența ajutorului de la Busan din 2011 (denumit în continuare "Parteneriatul de la Busan pentru eficacitatea cooperării pentru dezvoltare") și reafirmate la cea de a doua reuniune la nivel înalt a Parteneriatului mondial pentru o cooperare eficace în scopul dezvoltării de la Nairobi din 2016.

(7) Scopul FEDD este în concordanță cu strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii, care înglobează provocări precum migrația și reziliența în politica externă globală a Uniunii, asigurând-se că politica externă a Uniunii este pe deplin coerentă cu obiectivele politicii de dezvoltare și asigurându-se sinergiile cu politica de dezvoltare a Uniunii și politica europeană de vecinătate. De asemenea, scopul său este în concordanță și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu dreptul internațional al drepturilor omului, care asigură o abordare bazată pe drepturile omului atunci când adresează migrația neregulamentară și strămutarea forțată.

(8) FEDD ar trebui să promoveze crearea de locuri de muncă decente, oportunitățile economice și antreprenoriatul, creșterea favorabilă mediului și incluziunii, cu accent special pe egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea femeilor și tinerilor, în conformitate cu cadrul Uniunii pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020, consolidând, totodată, statul de drept, buna guvernare, drepturile omului și accesul echitabil la resursele naturale și folosirea lor echitabilă.

(9) Implicarea sectorului privat în activitatea de cooperare a Uniunii cu țările partenere prin intermediul FEDD ar trebui să aibă un impact măsurabil și adițional asupra dezvoltării, fără a denatura piața și ar trebui să fie eficientă din punctul de vedere al costurilor și să fie bazată pe răspunderea reciprocă și pe împărțirea costurilor și a riscurilor. O astfel de implicare ar trebui să se bazeze pe un angajament față de orientările și principiile convenite la nivel internațional, inclusiv Principiile pentru investiții responsabile și Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și Orientările pentru întreprinderile multinaționale ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

(10) Pentru a-și îndeplini angajamentele politice asumate de Uniune privind acțiunile climatice, energiile regenerabile și utilizarea eficientă a resurselor, o cotă minimă de 28 % din finanțarea în cadrul garanției FEDD ar trebui să fie dedicată investițiilor relevante pentru aceste sectoare.

(11) Acțiunile în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie concepute în așa fel încât să îndeplinească criteriile pentru asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) stabilite de Comitetul de asistență pentru dezvoltare din cadrul OCDE (OCDE-CAD), ținând seama de elementele specifice dezvoltării sectorului privat, să reflecte nevoile țărilor care se confruntă cu situații de fragilitate sau de conflict, ale țărilor cel mai puțin dezvoltate și ale celor sărace puternic îndatorate și să acorde sprijin adecvat investițiilor în vecinătatea estică și sudică.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...