Guvernul României

Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

Modificări (1), Puneri în aplicare (6), Referințe (3), Comentarii expert

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. Comentarii expert (1)

Art. 1. - Comentarii expert (1)

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Codul fiscal - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) instituții publice - instituțiile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și instituțiile publice locale definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoană impozabilă - persoana definită la art. 266 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal, alta decât instituția publică, inclusiv cea care se află sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

d) cont de TVA - contul dedicat încasării și plății TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1). Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA. Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligația să deschidă și să utilizeze utilizeze cel puțin un cont pentru încasarea TVA. Conturile de TVA se deschid în lei și, după caz, în valută. Puneri în aplicare (1), Comentarii expert (2)

(2) Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punctul de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau art. 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1). Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operațiuni: Comentarii expert (1)

a) operațiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (2) - (5) sau art. 331 din Codul fiscal;

b) operațiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310-315 și art. 3151 din Codul fiscal.

Art. 3. - Modificări (1), Comentarii expert (2)

(1) Persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului. Derogări (2), Comentarii expert (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator conform art. 2 alin. (1).

(3) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii din contul de TVA, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1).

(4) Pentru determinarea TVA care se plătește în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în cazul plății parțiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum și în cazul plății unui avans, fiecare plată se consideră că include și TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, și 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parțial o factură în care sunt înscrise operațiuni supuse mai multor cote de TVA și/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligați să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operațiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.

(5) În cazul grupului fiscal unic prevăzut la art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, decontările de sume reprezentând TVA între membrii grupului se realizează prin conturile de TVA ale acestora.

Art. 4. - Comentarii expert (1)

(1) Conturile de TVA se deschid la:

a) unități ale Trezoreriei Statului - de către instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice încasări în lei;

b) unități ale Trezoreriei Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru TVA aferentă operațiunilor pentru care au deschise conturi de disponibilități la Trezoreria Statului în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a altor acte normative în vigoare;

c) instituții de credit sau Trezoreria Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru alte operațiuni decât cele prevăzute la lit. b), conform opțiunii acestora, pentru orice încasări și plăți în lei;

d) instituții de credit - de către instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice operațiuni în valută.

(2) Echivalentul în lei aferent schimbului valutar pentru sumele în valută derulate prin contul prevăzut la alin. (1) lit. d) se gestionează prin contul de TVA în lei deschis la aceeași instituție de credit.

(3) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) pot deschide conturi de TVA la mai multe instituții de credit.

Art. 5. -

(1) Conturile de TVA pot fi deschise la instituțiile de credit care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) structura codului IBAN aferent conturilor să conțină în mod unic șirul de caractere "TVA" și codul de țară al României, respectiv RO;

b) nu permit eliberarea de numerar din acest cont.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea și creditarea contului de TVA, instituțiile de credit trebuie să asigure, suplimentar față de condițiile prevăzute la alin. (1), un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacțiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după cum urmează:

a) la debitarea contului de TVA, existența unui IBAN beneficiar care să conțină în structura sa șirul de caractere "TVA";

b) permiterea debitării contului în situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) și l) doar cu aprobarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, și doar prin creditarea unui cont curent deschis la aceeași instituție de credit.

(3) În cazul în care nu se respectă condițiile prevăzute la alin. (2), instituțiile de credit nu procesează tranzacțiile respective.

(4) În cazul în care o instituție de credit care are deschise conturi de TVA nu asigură mecanismul de verificare prevăzut la alin. (2), începând cu data de 1 ianuarie 2018 nu mai poate avea deschise conturi de TVA, singura operațiune permisă fiind transferul soldului contului de TVA de la aceasta într-un alt cont de TVA al titularului contului deschis la o instituție de credit care a implementat mecanismul de verificare sau în contul de TVA deschis la Trezoreria Statului.

(5) Conturile de TVA pot fi deschise, în condițiile prevăzute de prezentul articol, automat de către instituțiile de credit pentru clienții acestora care sunt înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fără a fi necesară o cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicării imediate a contului, a condițiilor de utilizare și a costurilor aferente. Clienții au dreptul ca, ulterior primirii comunicării de la instituția de credit, să opteze pentru păstrarea contului sau renunțarea unilaterală la acesta în termen de cel mult 90 de zile de la comunicare. Deschiderea conturilor se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul articol. Modificări (1)

(6) Instituțiile de credit care optează pentru deschiderea automată a conturilor de TVA potrivit alin. (5) nu pot percepe niciun cost clienților care nu își exprimă opțiunea în perioada de 90 de zile de la comunicare sau celor care au denunțat unilateral deschiderea contului, cu condiția ca aceștia să nu fi efectuat operațiuni de încasări și plăți prin contul respectiv. Modificări (1)

(7) Pentru clienții prevăzuți la alin. (6), instituțiile de credit închid automat conturile de TVA care au fost deschise potrivit alin. (5), la expirarea celor 90 de zile de la comunicare. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Conturile de TVA se deschid la unitățile Trezoreriei Statului conform următoarelor prevederi:

a) structura codului IBAN aferent conturilor să conțină în mod unic șirul de caractere "TVA" și codul de țară al României, respectiv RO;

b) nu se permite eliberarea de numerar din acest cont;

c) conturile nu sunt purtătoare de dobândă;

d) costurile aferente deschiderii conturilor și comisioanele aferente oricăror operațiuni în legătură cu acestea se suportă de la bugetul Trezoreriei Statului, fără a fi percepute de la titularii de cont.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea și creditarea contului de TVA, Trezoreria Statului asigură, suplimentar față de condițiile prevăzute la alin. (1), un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacțiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după cum urmează:

a) la debitarea contului de TVA, existența unui IBAN beneficiar care să conțină în structura sa șirul de caractere "TVA";

b) permiterea debitării contului în situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) și l) doar cu aprobarea ANAF și doar prin creditarea unui cont curent distinct deschis la Trezoreria Statului. Pentru încasarea sumelor aprobate de ANAF, persoanele impozabile solicită unității Trezoreriei Statului deschiderea unui cont de disponibil distinct, nepurtător de dobândă și pentru care nu se percep comisioane, prin care se pot derula orice operațiuni de încasări și plăți în lei.

(3) În cazul în care nu se respectă condițiile prevăzute la alin. (2), Trezoreria Statului nu procesează tranzacțiile respective.

(4) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile de TVA se deschid automat la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora, pe baza Listei operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA întocmite și transmise în sistem informatic de către organele fiscale competente ale ANAF. Conturile de TVA ale operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal pot fi deschise și la alte unități ale Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al președintelui ANAF. Pentru utilizarea sumelor din conturile de TVA deschise automat operatorii economici depun la unitățile Trezoreriei Statului documentele aferente deschiderii contului, cel târziu la data la care dispun efectuarea unei operațiuni din contul respectiv.

(5) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care nu au deschis un cont în condițiile alin. (4), deschiderea conturilor se realizează la cererea acestora adresată unității Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora. Conturile persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot fi deschise și la alte unități ale Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

(6) Conturile de TVA deschise potrivit alin. (4) și (5) se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice, denumit în continuare MFP, sau ANAF și se actualizează periodic. Informațiile minime publicate sunt: denumirea titularului de cont, codul de identificare fiscală, codul IBAN al contului de TVA și unitatea trezoreriei la care este deschis contul.

(7) Pentru instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile se deschid automat la unitățile Trezoreriei Statului la care acestea au deschise conturile de venituri și cheltuieli prin care își gestionează bugetele. Regulile de deschidere și de funcționare a conturilor pentru instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(8) În structura codurilor IBAN aferente conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA se include șirul de caractere "TVA".

(9) Lista conturilor prevăzute la alin. (8) se aprobă prin ordin al președintelui ANAF și se publică pe pagina de internet a MFP sau ANAF.

(10) Extrasele conturilor prevăzute la alin. (4) și (5) pot fi puse gratuit la dispoziția titularilor de cont și în format electronic, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(11) Din conturile prevăzute la alin. (4) și (5) pot fi efectuate plăți în sistem electronic potrivit procedurii și mecanismelor aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(12) Metodologia privind închiderea sau transferul între unități ale Trezoreriei Statului a conturilor de TVA deschise la Trezoreria Statului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 7. -

(1) Instituțiile de credit și unitățile Trezoreriei Statului care primesc prin sistemul electronic de plăți instrumente de plată eronate, care au un IBAN plătitor ce conține șirul de caractere "TVA" și pentru care codul IBAN beneficiar indicat în mesajul electronic nu este deschis în evidența proprie în structura primită, au obligația de a returna sumele respective.

(2) Instrumentele și produsele bancare care implică decontarea contravalorii TVA aferente livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii se utilizează cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 8. - Comentarii expert (1)

Conturile de TVA se creditează cu: Comentarii expert (1)

a) TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor;

b) sume reprezentând TVA virate/depuse conform art. 15 alin. (1) - (3);

c) sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului;

d) sume transferate din contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit sau din contul de disponibil distinct deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului, după caz;

e) sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată;

f) sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;

g) alte sume rezultate din operațiuni care impun creditarea contului, stabilite prin ordin al președintelui ANAF;

h) sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;

i) dobânda aferentă contului de TVA, acordată de instituția de credit.

Art. 9. - Derogări (1), Comentarii expert (1)

(1) Conturile de TVA se debitează cu: Comentarii expert (1)

a) TVA achitată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferentă achizițiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor; Modificări (1)

b) TVA achitată la bugetul de stat; Modificări (1)

c) sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului;

d) sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;

e) sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;

f) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;

g) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;

h) sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeași unitate a Trezoreriei Statului, după caz, în limita sumelor prevăzute la art. 8 lit. d);

i) sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilități, în cazul instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;

j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) și nu mai au obligații de plată privind TVA; Modificări (1)

k) sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepția celor reținute din încasările în numerar, prevăzute la art. 15 alin. (2), sau cu cardul din contul curent;

l) alte sume rezultate din operațiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al președintelui ANAF, cu acordul organului fiscal; Modificări (1)

m) sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;

n) comisioanele aferente contului de TVA percepute de instituția de credit.

(2) Sunt interzise debitarea conturilor de TVA în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (1), precum și retragerea de numerar.

Art. 10. -

(1) Instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să efectueze plata TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii, direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz, în conturile de TVA ale furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii, cu respectarea prevederilor art. 4. Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal au obligația de a transfera integral sumele încasate în contul de TVA, aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor, în conturile de venituri bugetare la care se evidențiază sumele aferente bunurilor/serviciilor facturate. Modificări (1)

(2) Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal pot efectua prin contul de TVA și alte operațiuni de încasări și plăți stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

Art. 11. -

Rambursarea sumelor negative de TVA cuprinse în deconturi cu opțiune de rambursare se efectuează în alt cont decât contul de TVA, cu excepția situației în care titularul solicită rambursarea în contul de TVA.

Art. 12. - Comentarii expert (1)

Transferurile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) și l) se efectuează în urma verificării efectuate de organul fiscal. Structura competentă, procedura și condițiile de aprobare a transferului se aprobă prin ordin al președintelui ANAF. Transferul se aprobă de către ANAF în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii. Puneri în aplicare (2)

Art. 13. - Modificări (1)

Persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligația să comunice contul de TVA furnizorilor/prestatorilor și beneficiarilor.

Art. 14. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...