Parlamentul României

Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate

Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Derogări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează managementul calității serviciilor de sănătate acordate în cadrul sistemului de sănătate la nivel național.

(2) Asigurarea calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului este responsabilitatea unităților sanitare, conform politicii și strategiei de sănătate promovate de către Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, denumită în continuare ANMCS.

(3) Standardizarea și evaluarea serviciilor de sănătate se realizează de către ANMCS.

(4) Actele normative adoptate de ANMCS sunt obligatorii pentru toate unitățile sanitare care doresc să se acrediteze, în condițiile legii.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) servicii de sănătate - totalitatea activităților medicale și nemedicale, necesare stabilirii riscului de boală, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor medicale și monitorizării stării de sănătate;

b) act medical - acțiunea personalului medical exercitată în relație directă cu pacientul în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, diagnosticării, tratării, acordării de îngrijiri medicale, reabilitării, precum și monitorizării stării de sănătate a acestuia;

c) unități sanitare - entități cu sau fără personalitate juridică al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenței medicale, la orice nivel al acesteia, indiferent de forma de proprietate;

d) unități sanitare din ambulatoriu - entități cu sau fără personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate, care acordă servicii de sănătate în regim ambulatoriu;

e) acreditarea unităților sanitare - procesul de validare a conformității caracteristicilor serviciilor de sănătate efectuate de către unitățile sanitare, cu standardele de acreditare adoptate de către ANMCS și aprobate în condițiile prezentei legi, în urma căruia unitățile sanitare sunt clasificate pe categorii de acreditare pentru a conferi încredere în competența tehnico- profesională și organizatorică a acestora;

f) evaluarea unităților sanitare - activitatea de analizare a nivelului de conformitate a unităților sanitare cu standardele de acreditare, desfășurată de către evaluatori externi de servicii de sănătate, independenți față de părțile interesate, la solicitarea de către unitățile sanitare a intrării în procedura de acreditare;

g) ciclu de acreditare - intervalul de 5 ani de utilizare a unei ediții a standardelor de acreditare;

h) perioadă de acreditare - perioada de 5 ani de valabilitate a certificatului de acreditare al unei unități sanitare;

i) reevaluarea unităților sanitare - procesul desfășurat de către evaluatori de servicii de sănătate, prin care, în perioada de valabilitate a acreditării, ANMCS verifică, din proprie inițiativă, la cererea unităților sanitare sau la solicitarea organismelor abilitate, nivelul de conformare a unității sanitare la cerințele pe baza cărora s-a acordat acreditarea. Condițiile în care se efectuează reevaluarea și modalitățile de finalizare a reevaluării se stabilesc prin hotărârea Colegiului director;

j) reacreditarea unităților sanitare - reluarea procesului de evaluare și acreditare la solicitarea unităților sanitare sau în condițiile în care acestea nu mai îndeplinesc indicatorii pe baza cărora s-a acordat acreditarea și, în urma procesului de reevaluare, a fost dispusă retragerea acreditării;

k) monitorizarea unităților sanitare - urmărirea conformității respectării cerințelor standardelor de acreditare, în baza procedurilor aprobate prin ordin al președintelui ANMCS;

l) evaluator de servicii de sănătate - persoana fizică, specializată în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate, care a obținut, în condițiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare și perfecționare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz;

m) registrele evaluatorilor ANMCS - modalitatea de evidență a evaluatorilor de servicii de sănătate, specializați pe categorii de activități și recunoscuți de către ANMCS conform condițiilor și criteriilor stabilite prin ordin al președintelui ANMCS.

CAPITOLUL II Forma de organizare, scopul și atribuțiile ANMCS

Art. 3. -

ANMCS este instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul managementului calității în sănătate, funcționează în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului și are sediul în municipiul București.

Art. 4. -

(1) ANMCS este autoritatea de standardizare și evaluare imparțială a serviciilor de sănătate, de acreditare și monitorizare a unităților sanitare, independentă față de părțile interesate.

(2) Organigrama ANMCS se aprobă prin hotărâre a Colegiului director.

(3) ANMCS este finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat.

(4) Veniturile încasate pentru activitatea de acreditare sunt definite ca venituri proprii ale ANMCS, în condițiileart. 8 alin. (6), coroborat cu art. 17.

Art. 5. -

(1) Scopul ANMCS constă în asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, prin standardizarea și evaluarea serviciilor de sănătate și acreditarea unităților sanitare.

(2) Obiectivele ANMCS sunt următoarele:

a) să evalueze toate categoriile de unități sanitare din punctul de vedere al calității serviciilor de sănătate și al siguranței pacientului;

b) să elaboreze o metodologie de identificare, raportare și monitorizare a efectelor adverse asociate asistenței medicale, fără caracter acuzator;

c) să informeze personalul cu atribuții în procesul de management al calității cu privire la asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;

d) să formeze personalul cu atribuții în procesul de management al calității;

e) să informeze pacienții cu privire la calitatea serviciilor de sănătate oferite de unitățile sanitare, pentru creșterea încrederii populației în calitatea serviciilor de sănătate;

f) să pună la dispoziția autorităților centrale decidente informații privind calitatea serviciilor de sănătate și siguranța pacientului;

g) să promoveze conceptul de management al calității în sănătate și siguranței pacientului prin editarea de publicații, elaborarea de materiale promoționale, organizarea de manifestări științifice.

Art. 6. -

În vederea realizării obiectivelor sale, ANMCS are următoarele atribuții principale:

a) participă, în colaborare cu Ministerul Sănătății, la elaborarea Strategiei naționale pentru asigurarea calității în sistemul de sănătate;

b) propune Ministerului Sănătății și Guvernului proiecte de acte normative în vederea corelării legislației naționale privind asigurarea calității serviciilor de sănătate în sistemul de sănătate cu reglementările internaționale în domeniu;

c) elaborează standardele și metodologia de acreditare a unităților sanitare, cu consultarea Ministerului Sănătății și a autorităților, instituțiilor și organizațiilor care au reprezentanți în Colegiul director al ANMCS, și îndeplinește formalitățile necesare recunoașterii internaționale a acestora;

d) recunoaște, conform metodologiei aprobate prin ordin al președintelui ANMCS, furnizorii de servicii de consultanță în domeniul calității serviciilor de sănătate, precum și pe cei de formare a personalului specializat în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate;

e) evaluează, reevaluează, acreditează, reacreditează unitățile sanitare și monitorizează asigurarea calității serviciilor de sănătate la nivelul acestora;

f) emite și retrage certificatul de acreditare a unităților sanitare, în condițiile aprobate prin hotărârea Colegiului director;

g) inițiază, promovează și desfășoară activități de cercetare în domeniul calității serviciilor de sănătate și elaborează recomandări către autoritățile centrale pentru îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;

h) informează populația cu privire la nivelul de conformitate cu standardele de acreditare a serviciilor furnizate de către unitățile sanitare, pentru asigurarea și îmbunătățirea calității și siguranței pacienților;

i) pune la dispoziția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a altor terți plătitori, în condițiile legii, la cererea acestora, informațiile privind nivelul calității serviciilor de sănătate prestate de către unitățile sanitare acreditate, care doresc să contracteze servicii cu acestea;

j) poate propune, cu avizul conform al Colegiului director, înființarea de oficii teritoriale ale ANMCS, pentru creșterea eficacității și eficienței procesului de asigurare și îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, în funcție de numărul unităților sanitare care intră în procesul de acreditare. Înființarea oficiilor se face prin hotărâre a Guvernului;

k) poate propune, prin hotărârea Colegiului director, înființarea de structuri consultative cu părțile interesate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;

l) poate coopera cu organisme similare din alte țări, precum și cu alte organisme internaționale de specialitate în domeniul său de activitate.

Art. 7. -

(1) Unitățile sanitare se înscriu în procesul de acreditare prin depunerea unei documentații la ANMCS însoțite de dovada achitării taxei de acreditare, în condițiile stabilite prin hotărârea Colegiului director al ANMCS.

(2) Metodologia, termenele și condițiile de înscriere a unităților sanitare în procesul de acreditare și de planificare a acestora în procesul de evaluare în vederea acreditării se aprobă prin hotărâre a Colegiului director al ANMCS.

(3) Indiferent de data înscrierii în procesul de acreditare, evaluarea unităților sanitare se face în baza standardelor în vigoare la data evaluării.

(4) Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioadă mai mare de 5 ani.

(5) Acreditarea este o condiție obligatorie pentru unitățile sanitare care prestează servicii în relație cu sistemul public de asigurări de sănătate.

Art. 8. -

(1) Pentru obținerea acreditării, unitățile sanitare achită o taxă de acreditare, valabilă pentru un ciclu de acreditare.

(2) Taxa de acreditare se stabilește în funcție de dimensiunea, specificul și complexitatea structurii stabilite prin documentele care reglementează organizarea și funcționarea unității sanitare, valabile la momentul înscrierii în procesul de acreditare. În situația modificării dimensiunii, specificului și complexității structurii unității sanitare, anterior efectuării vizitei de evaluare, taxa de acreditare se actualizează.

(3) Pentru solicitările de reevaluare și reacreditare, după caz, se achită taxele corespunzătoare, stabilite conform alin. (2), și care sunt plătite de către solicitant.

(4) Taxa de acreditare, taxa de reevaluare și cea de reacreditare se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui ANMCS, la propunerea fundamentată a ANMCS, și sunt suportate de către solicitant.

(5) Modalitatea de achitare a taxelor prevăzute la alin. (4) se aprobă prin hotărâre a Colegiului director al ANMCS.

(6) Taxele prevăzute la alin. (4), încasate în exercițiul financiar curent, pentru activitățile ce vor fi efectuate în exerciții financiare viitoare, reprezintă venituri în avans și se constituie în venituri proprii după momentul efectuării serviciilor contractate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. La regularizarea, potrivit legii, a subvențiilor primite de la bugetul de stat nu sunt luate în considerare veniturile în avans, ci numai veniturile proprii.

Art. 9. -

(1) Categoriile de acreditare a unităților sanitare se aprobă de către Colegiul director al ANMCS, după obținerea avizului conform al Ministerului Sănătății. Puneri în aplicare (1)

(2) Lista cu unitățile sanitare acreditate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al președintelui ANMCS.

(3) Certificatul de acreditare este valabil pentru o perioadă de 5 ani.

(4) Valabilitatea certificatului de acreditare obținut în urma parcurgerii procesului de reacreditare nu poate depăși perioada de valabilitate a certificatului de acreditare inițial.

CAPITOLUL III Organizare și conducere

Art. 10. -

Organele de conducere ale ANMCS sunt:

a) Colegiul director;

b) Biroul permanent al Colegiului director;

c) președintele ANMCS;

d) directorul general.

Art. 11. -

(1) Colegiul director al ANMCS, organ colectiv de conducere al Autorității, este format din 25 de persoane, reprezentanți ai următoarelor autorități, instituții și organizații, astfel:

a) un reprezentant al Administrației Prezidențiale;

b) un reprezentant al Guvernului României;

c) un reprezentant al Ministerului Sănătății;

d) un reprezentant al Academiei Române;

e) un reprezentant al Academiei de Științe Medicale;

f) un reprezentant al Asociației Naționale a Universităților de Medicină și Farmacie din România;

g) un reprezentant al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

h) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România;

i) un reprezentant al Colegiului Farmaciștilor din România;

j) un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentiști din România;

k) un reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

l) un reprezentant al Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;

m) un reprezentant al Asociației Spitalelor din România;

n) un reprezentant al Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private;

o) un reprezentant al Asociației Naționale a Farmaciștilor de Spital din România;

p) un reprezentant al Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București;

q) un reprezentant al Societății Naționale de Medicină a Familiei;

r) 3 reprezentanți desemnați de organizațiile sindicale reprezentative la nivel de sector sanitar;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...