Parlamentul României

Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

Puneri în aplicare (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 11

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate

CAPITOLUL I Obiect și definiții

ARTICOLUL 1 Obiect

(1) Prezentul titlu reglementează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite potrivit legii contabilității și reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Prevederile art. 35 alin. (1), (4), (6), (7) și (10) nu se aplică pentru auditul statutar al situațiilor financiare anuale și consolidate ale entităților de interes public, cu excepția cazului în care aplicarea este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 158 din 27 mai 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

ARTICOLUL 2 Definiții

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. audit statutar înseamnă un audit al situațiilor financiare anuale individuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit, în sensul art. 32, în măsura în care:

a) este obligatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern;

b) este efectuat în mod voluntar la entitățile mici, iar situațiile financiare auditate sunt publicate, împreună cu raportul de audit statutar, potrivit legii;

2. auditor al grupului înseamnă auditorul financiar sau firma de audit care efectuează auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate;

3. auditor dintr-o țară terță înseamnă o persoană fizică care nu este înregistrată ca auditor financiar în România ca urmare a autorizării în conformitate cu art. 3 și 66 sau în alt stat membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European și care efectuează auditul situațiilor financiare anuale sau consolidate ale unei societăți înregistrate într-o țară terță;

4. auditor financiar este persoana fizică, autorizată în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar să efectueze audit financiar;

5. auditul financiar cuprinde auditul statutar așa cum este definit la pct. 1, precum și activitatea efectuată în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora, dar și exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări în domeniu;

6. autoritate competentă înseamnă Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, în calitate de autoritate de reglementare în domeniului auditului statutar și de supraveghere a auditorilor financiari și a firmelor de audit. Prin referința la "autoritate competentă" din orice articol se înțelege o trimitere la ASPAAS sau la orice altă autoritate competentă dintr-un alt stat membru responsabilă pentru funcțiile, sarcinile sau atribuțiile prevăzute la articolul respectiv, după caz;

7. COESA înseamnă Comitetul Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului (Committee of European Auditing Oversight Bodies);

8. conducere înseamnă conducerea executivă a unei entități, care reprezintă, de regulă, un organ de conducere diferit de consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere;

9. cooperativă înseamnă o societate cooperativă europeană, astfel cum este definită la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 207 din 18 august 2003, sau orice alte cooperative pentru care se impune un audit statutar în temeiul legislației UE, cum ar fi instituții de credit, astfel cum sunt definite de Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 177 din 30 iunie 2006, și întreprinderi de asigurare în sensul art. 2 din Directiva 1991/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 374 din 31 decembrie 1991;

10. entitate afiliată la o firmă de audit înseamnă orice entitate, indiferent de forma sa juridică, care are legătură cu firma de audit, având în comun acționariatul, controlul sau conducerea;

11. entitate de audit dintr-o țară terță înseamnă o entitate, indiferent de forma sa juridică, care nu este înregistrată ca firmă de audit în România ca urmare a autorizării în conformitate cu art. 3 sau în alt stat membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European și care efectuează auditul situațiilor financiare anuale sau consolidate ale unei societăți înregistrate într-o țară terță;

12. entități de interes public înseamnă:

a) societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;

b) instituțiile de credit;

c) societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare;

d) instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și administratorii acestora; societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărți centrale și operatori de piață/sistem autorizați/avizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societățile/companiile naționale; societățile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome;

13. entități mici înseamnă entitățile astfel definite conform reglementărilor contabile prin care sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (1) și ale art. 3 alin. (2) din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013;

14. firma de audit este persoana juridică sau orice altă entitate, indiferent de forma juridică a acesteia, care este autorizată în conformitate cu prevederile prezentei legi de către ASPAAS să efectueze audit financiar;

15. membru neexecutiv reprezintă un membru al consiliului de administrație sau de supraveghere al unei entități sau al unui comitet constituit de un astfel de consiliu și care nu exercită o funcție de conducere executivă în cadrul entității respective;

16. nepractician înseamnă orice persoană fizică care, pe durata implicării sale în guvernanța sistemului de supraveghere publică și în perioada de 3 ani imediat precedentă implicării respective, nu a efectuat audit statutar, nu a deținut drepturi de vot într-o firmă de audit, nu a fost membru al organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere ale unei firme de audit și nu a fost angajată de o firmă de audit sau asociată într-un alt mod cu aceasta;

17. partener-cheie de audit înseamnă:

a) auditorul financiar desemnat de o firmă de audit pentru o anumită misiune de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar în numele firmei de audit; sau

b) în cazul auditului unui grup, auditorul financiar care este desemnat de o firmă de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar la nivelul grupului și auditorul financiar care este desemnat ca fiind responsabilul principal la nivelul filialelor sau altor structuri secundare semnificative; sau

c) auditorul financiar care semnează raportul de audit;

18. penalitatea administrativă este o sancțiune pecuniară și constă în obligarea la plata unei sume de bani a unui auditor financiar sau a unei firme de audit care a săvârșit o abatere disciplinară privind încălcarea legislației auditului statutar;

19. penalitatea administrativ-disciplinară este o sancțiune pecuniară și constă în obligarea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România care au săvârșit o abatere administrativă în exercitarea atribuțiilor care le revin la plata unei sume de bani;

20. raport de audit înseamnă documentul întocmit de către auditorul financiar, ce cuprinde elementele prevăzute la art. 34;

21. rețea înseamnă o structură complexă:

a) care are drept scop cooperarea și din care face parte un auditor financiar sau o firmă de audit; și

b) care are drept scop în mod evident distribuția profiturilor sau a costurilor sau are în comun acționariatul, controlul sau conducerea, politici și proceduri de control al calității, o strategie de afaceri, folosirea unei mărci sau a unei părți însemnate a resurselor profesionale;

22. scepticism profesional înseamnă o atitudine interogativă prin care se acordă atenție condițiilor care ar putea indica posibilitatea unei inexactități cauzate de eroare sau fraudă, dar și o evaluare critică a probelor de audit;

23. standarde internaționale de contabilitate înseamnă Standardele internaționale de contabilitate (IAS), Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și interpretări aferente (interpretări SIC-IFRIC), amendamente ulterioare la aceste standarde și interpretări aferente și standarde și interpretări aferente viitoare emise sau adoptate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB);

24. stat membru înseamnă un stat membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European;

25. stat membru de origine înseamnă statul membru în care auditorul financiar sau firma de audit este autorizată în conformitate cu art. 3 alin. (1);

26. stat membru gazdă înseamnă un stat membru în care un auditor financiar autorizat în statul său membru de origine urmărește să fie autorizat și în conformitate cu art. 13 sau un stat membru în care o firmă de audit autorizată de către statul său membru de origine solicită să fie înregistrată sau este înregistrată în conformitate cu art. 4;

27. țară terță înseamnă un stat care nu are calitatea de membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European.

CAPITOLUL II Autorizare, formare continuă și recunoaștere reciprocă

ARTICOLUL 3 Autorizare

(1) Auditul statutar se efectuează de către auditorii financiari sau de firmele de audit care sunt autorizați/autorizate în România în condițiile prezentei legi, care se înscriu ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, în condițiile legii, și care se înregistrează în Registrul public electronic prevăzut la art. 14 în condițiile stabilite prin prezenta lege și prin reglementările ASPAAS. Derogări (1)

(2) Autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit este ASPAAS.

(3) ASPAAS autorizează ca auditori financiari doar persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și art. 7-11.

(4) Auditorii financiari pot efectua audit statutar în numele unei firme de audit sau în nume propriu, conform legii.

(5) ASPAAS autorizează ca firme de audit doar entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) persoanele fizice care efectuează auditul statutar în numele firmei de audit trebuie să fie autorizate ca auditori financiari în România, potrivit prezentei legi;

b) majoritatea drepturilor de vot în firma de audit trebuie să fie deținută de firme de audit care sunt autorizate în orice stat membru sau de auditori financiari autorizați în România;

c) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere a firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie să fie reprezentată de firme de audit autorizate în România sau în oricare dintre statele membre sau de auditori financiari autorizați în România;

d) în cazul în care un astfel de organ administrativ sau de conducere nu are mai mult de 2 membri, unul dintre aceștia trebuie să fie firmă de audit autorizată în oricare dintre statele membre sau auditor financiar autorizat în România;

e) firma de audit trebuie să îndeplinească condițiile referitoare la buna reputație așa cum sunt stabilite de către ASPAAS în baza prevederilor art. 5.

(6) Auditorii financiari pot cere retragerea autorizării și o pot redobândi o singură dată, fără examen, pe baza unui interviu, dar nu mai târziu de 5 ani de la aprobarea cererii de retragere.

(7) Prin ordin al președintelui ASPAAS se aprobă reglementări referitoare la autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit.

ARTICOLUL 4 Recunoașterea firmelor de audit din alte state membre

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 3 alin. (1), o firmă de audit autorizată într-un stat membru are dreptul să efectueze audit statutar în România cu condiția ca partenerul-cheie de audit care efectuează auditul statutar în numele firmei de audit să fie autorizat ca auditor financiar în România.

(2) O firmă de audit autorizată în alt stat membru de origine care dorește să efectueze audit statutar în România se înregistrează în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, în conformitate cu prevederile art. 14 și 16.

(3) ASPAAS înregistrează firma de audit dacă aceasta face dovada că este înregistrată la autoritatea competentă din statul membru de origine. ASPAAS solicită ca certificatul care atestă înregistrarea firmei de audit în statul membru de origine emis de autoritatea competentă din statul respectiv să nu fie mai vechi de 3 luni. ASPAAS informează autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la înregistrarea firmei de audit în România.

ARTICOLUL 5 Buna reputație

(1) ASPAAS autorizează numai persoanele fizice sau firmele cu o bună reputație.

(2) Buna reputație trebuie să aibă în vedere un comportament adecvat, cu respectarea cerințelor Codului etic emis de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și adoptat de ASPAAS, denumit în continuare Codul etic, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (1). Criteriile privind buna reputație se stabilesc de ASPAAS.

ARTICOLUL 6 Retragerea autorizării

(1) ASPAAS retrage autorizarea unui auditor financiar sau a unei firme de audit în condițiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Autorizarea unui auditor financiar sau a unei firme de audit se retrage în cazul în care buna reputație a acestei persoane sau a firmei a fost serios compromisă.

(3) În înțelesul alin. (2), buna reputație a unui auditor financiar sau a unei firme de audit a fost serios compromisă în situația în care persoana se află în una dintre următoarele situații:

a) persoana respectivă a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție;

b) față de persoana fizică a fost luată o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în cadrul unui proces penal, în cazul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni cu intenție;

c) persoanei fizice i-a fost aplicată pedeapsa complementară și/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării activității de audit financiar;

d) persoanei fizice i-a fost aplicată măsura de siguranță prin care i s-a interzis exercitarea profesiei de auditor financiar;

e) persoana respectivă a fost sancționată disciplinar sau administrativ de către alte autorități, instituții sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil, pentru aspecte de natură profesională. Sancțiunile disciplinare sau administrative aplicate auditorului financiar de către alte autorități, instituții sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil cuprind acele sancțiuni aplicate ca urmare a săvârșirii unor abateri/fapte de natură a aduce atingere exercitării unei activități din punct de vedere profesional;

f) persoanei respective i-au fost aplicate restricții pentru a desfășura activități în domeniul financiar-contabil de către autorități, instituții sau organisme române sau străine din domeniul financiar-contabil.

(4) Autorizarea unei firme de audit se retrage în cazul în care oricare dintre condițiile impuse la art. 3 alin. (5) lit. b) și c) nu mai este îndeplinită și trece un termen mai mare de 3 luni de la momentul în care oricare dintre condițiile respective a încetat să mai fie îndeplinită.

(5) În cazul în care autorizarea unui auditor financiar sau a unei firme de audit este retrasă din orice motiv, ASPAAS comunică acest fapt, precum și motivele retragerii autorităților competente relevante ale statelor membre gazdă în care auditorul financiar sau firma de audit este, de asemenea, înregistrată, în conformitate cu art. 4, art. 15 alin. (1) lit. c) și art. 16 alin. (1) lit. i).

ARTICOLUL 7 Cerințe educaționale

(1) În vederea autorizării, pe lângă condiția de bună reputație prevăzută la art. 5, auditorii financiari trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerințe:

a) sunt licențiați ai unei instituții de învățământ superior sau au un nivel echivalent;

b) au urmat un curs de instruire teoretică organizat sau recunoscut de ASPAAS;

c) au efectuat un stagiu de pregătire practică, în conformitate cu prevederile art. 11;

d) au promovat examenul de competență profesională, organizat sau recunoscut de ASPAAS.

(2) ASPAAS cooperează, pe bază de reciprocitate, în scopul obținerii convergenței cerințelor prevăzute la prezentul articol, cu autorități competente din alte state membre. În situația în care se angajează într-o astfel de cooperare, se iau în considerare evoluțiile din domeniul auditului statutar și al profesiei de auditor și, în special, convergența deja realizată în cadrul acestei profesii. ASPAAS cooperează cu COESA și cu autoritățile competente menționate la art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, în măsura în care convergența are legătură cu auditul statutar al entităților de interes public.

ARTICOLUL 8 Examenul de competență profesională Derogări (1)

(1) ASPAAS organizează examenul de competență profesională.

(2) Examenul de competență profesională trebuie să asigure verificarea nivelului necesar de cunoștințe teoretice în domeniile relevante pentru auditul statutar, precum și a capacității de a aplica în practică cunoștințele teoretice. Examenul se susține sub formă scrisă.

(3) Prin ordin al președintelui ASPAAS se stabilește modul de organizare și desfășurare a examenului de competență profesională.

ARTICOLUL 9 Testul de cunoștințe teoretice Derogări (1)

(1) Testul privind cunoștințele teoretice inclus în examenul de competență profesională acoperă următoarele domenii:

a) teoria și principiile contabilității generale;

b) cerințele legale și standarde referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale și consolidate;

c) standardele internaționale de contabilitate;

d) analiza financiară;

e) contabilitatea costurilor și managerială;

f) managementul riscului și controlul intern;

g) audit și aptitudinile profesionale;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...