Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1128/2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R1128

Modificări (1), Comentarii expert

În vigoare de la 20 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) JO C 264, 20.7.2016.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2) JO C 240, 1.7.2016.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3) Poziția Parlamentului European din 18 mai 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 iunie 2017.

întrucât:

(1) Accesul neîngrădit în întreaga Uniune la serviciile de conținut online furnizate în mod legal consumatorilor în statul membru de reședință al acestora este un factor important pentru buna funcționare a pieței interne și pentru aplicarea eficace a principiului liberei circulații a persoanelor și a serviciilor. Deoarece piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, care se bazează, printre altele, pe libera circulație a persoanelor și a serviciilor, este necesar să se ia măsuri astfel încât consumatorii să poată utiliza serviciile de conținut online portabile care oferă acces la conținuturi cum ar fi muzica, jocurile, filmele, programele de divertisment sau evenimentele sportive nu numai în statul membru de reședință, ci și atunci când consumatorii se află temporar într-un alt stat membru în scopuri precum vacanțele, călătoriile în interes personal sau profesional sau în cadrul unei mobilități în scop educațional. Prin urmare, ar trebui să fie eliminate barierele care împiedică accesul și utilizarea unor astfel de servicii de conținut online în astfel de cazuri.

(2) Dezvoltarea tehnologică, care a dus la o largă răspândire a dispozitivelor portabile precum laptopurile, tabletele și telefoanele inteligente, facilitează din ce în ce mai mult utilizarea serviciilor de conținut online, oferind acces la acestea indiferent de locația consumatorilor. Cererea din partea consumatorilor de a avea acces la conținut și servicii online inovatoare, nu doar în statul membru de reședință al acestora, ci și atunci când se află temporar într-un alt stat membru, este în continuă creștere.

(3) Consumatorii încheie din ce în ce mai multe contracte cu furnizorii de servicii pentru furnizarea de servicii de conținut online. Cu toate acestea, consumatorii care se află temporar în alt stat membru decât statul membru de reședință al acestora de multe ori nu pot continua să acceseze și să utilizeze serviciile de conținut online la care au dobândit în mod legal dreptul de acces și utilizare în statul membru de reședință.

(4) Există o serie de bariere care împiedică furnizarea acestor servicii către consumatorii aflați temporar în alt stat membru decât statul membru de reședință al acestora. Anumite servicii online includ tipuri de conținut cum ar fi muzica, jocurile, filmele sau programele de divertisment care sunt protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe conform dreptului Uniunii. În prezent, barierele în calea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online diferă de la un sector la altul. Barierele sunt în mod special generate de faptul că drepturile de transmitere a tipurilor de conținut protejate de drepturi de autor sau drepturi conexe, cum ar fi operele audiovizuale, sunt adesea acordate prin licențe teritoriale, precum și de faptul că furnizorii de servicii de conținut online ar putea alege să deservească numai anumite piețe.

(5) Același lucru este valabil pentru tipuri de conținut, precum evenimentele sportive, care nu sunt protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe în temeiul dreptului Uniunii, dar care ar putea fi protejate prin drepturi de autor sau drepturi conexe în temeiul dreptului intern sau pe baza unei legislații naționale specifice și pentru care se acordă, de asemenea, deseori licențe de către organizatorii de astfel de evenimente sau care sunt oferite de către furnizorii de servicii de conținut online pe criterii teritoriale. Transmisia unui astfel de conținut de către organismele de radiodifuziune și televiziune este protejată prin drepturile conexe care au fost armonizate la nivelul Uniunii. În plus, transmisiile unui astfel de conținut includ adeseori elemente protejate prin drepturi de autor, precum muzica, secvențele video de deschidere sau închidere sau elemente grafice. De asemenea, anumite aspecte ale transmisiilor cu un astfel de conținut, în special cele legate de transmisia evenimentelor de importanță majoră pentru societate, precum și a reportajelor scurte de știri referitoare la evenimente de interes ridicat pentru public au fost armonizate prin Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului(1). În cele din urmă, în înțelesul Directivei 2010/13/UE, serviciile mass-media audiovizuale includ serviciile care furnizează acces la conținuturi cum ar fi evenimente sportive, știri sau programele de actualități.

(1) Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010).

(6) Din ce în ce mai frecvent, serviciile de conținut online sunt comercializate în cadrul unui pachet în care conținutul care nu este protejat prin drepturi de autor sau drepturi conexe nu este separabil de conținutul care este protejat prin drepturi de autor sau drepturi conexe, fără restrângerea semnificativă a valorii serviciului furnizat consumatorilor. Acesta este mai ales cazul conținutului cu valoare ridicată precum evenimentele sportive sau alte evenimente de interes semnificativ pentru consumatori. Pentru a le permite furnizorilor de servicii de conținut online să furnizeze consumatorilor acces complet la serviciile de conținut online atunci când consumatorii se află temporar într-un alt stat membru decât statul membru de reședință al acestora, este indispensabil ca prezentul regulament să includă în domeniul său de aplicare și acest tip de conținut utilizat de serviciile de conținut online și, prin urmare, ca acesta să se aplice serviciilor mass-media audiovizuale în înțelesul Directivei 2010/13/UE, precum și integralității transmisiunilor efectuate de organismele de radiodifuziune și televiziune.

(7) Drepturile asupra operelor protejate prin drepturi de autor și asupra altor obiecte protejate prin drepturi conexe (denumite în continuare "opere și alte obiecte protejate") sunt armonizate, printre altele, de Directivele 96/9/CE (2), 2001/29/CE (3), 2006/115/CE (4) și 2009/24/CE (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului. Dispozițiile acordurilor internaționale în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe încheiate de Uniune, în special Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală, inclus în anexa 1C la Acordul privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului din 15 aprilie 1994, Tratatul OMPI privind dreptul de autor din 20 decembrie 1996 și Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele din 20 decembrie 1996, astfel cum au fost modificate, fac parte integrantă din ordinea juridică a Uniunii. Dreptul Uniunii ar trebui interpretat, în măsura posibilului, în lumina dreptului internațional.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...