Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1130/2017 de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare)
Număr celex: 32017R1130

Modificări (...)

În vigoare de la 20 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) JO C 34, 2.2.2017.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 4 aprilie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 16 mai 2017.

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2930/86 al Consiliului(3) a fost modificat în mod substanțial(4). Întrucât se impun noi modificări, ar trebui, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

(3) Regulamentul (CEE) nr. 2930/86 al Consiliului din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (JO L 274, 25.9.1986).

(4) A se vedea anexa II.

(2) În cadrul politicii comune în domeniul pescuitului, sunt menționate caracteristicile vaselor de pescuit, cum ar fi lungimea, lățimea, tonajul, data intrării în exploatare și puterea motorului.

(3) Se impune utilizarea unor norme identice de stabilire a caracteristicilor vaselor de pescuit în scopul unificării condițiilor de desfășurare a acestei activități la nivelul Uniunii. Respectivele norme ar trebui să respecte standardele politicii comune în domeniul pescuitului.

(4) Definițiile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se bazeze pe inițiativele luate deja de organizațiile internaționale specializate.

(5) De aceea, ar trebui să se țină seama de Convenția Organizației Națiunilor Unite privind pescuitul și conservarea resurselor vii din marea liberă, semnată la Geneva la 29 aprilie 1958, de Convenția internațională asupra măsurării tonajului navelor, semnată la Londra la 23 iunie 1969 ("Convenția din 1969"), și de Convenția internațională privind siguranța vaselor de pescuit, semnată la Torremolinos la 2 aprilie 1977.

(6) În cazul navelor de pescuit care au o lungime totală mai mică de 15 metri, metodologia stabilită în anexa I la Convenția din 1969 este în anumite cazuri nepotrivită. De aceea, în cazul acelor nave, este de dorit o definiție mai simplă a conceptului de tonaj brut.

(7) Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a elaborat standarde privind motoarele cu combustie internă, care sunt aplicate, pe scară largă, în statele membre.

(8) În vederea adaptării trimiterii la standardele internaționale relevante ale ISO de stabilire a cerințelor privind stabilirea puterii continue a motorului la progresul tehnic, ar trebui să fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește adoptarea modificărilor necesare ale trimiterii la standardele internaționale relevante ale ISO. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...