Comisia Europeană

Recomandarea nr. 1140/2017 privind datele cu caracter personal care pot face obiectul schimbului de informații în cadrul sistemului de alertă precoce și răspuns rapid (SAPR) instituit în temeiul Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului în scopul coordonării măsurilor de depistare a contacților în legătură cu amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate [notificată cu numărul C(2017) 4197] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017H1140

Modificări (...)

În vigoare de la 27 iunie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului(1) a instituit un sistem de alertă precoce și răspuns rapid ("SAPR") ca rețea permanentă de comunicare între Comisie și autoritățile competente în domeniul sănătății publice din statele membre pentru prevenirea și controlul anumitor categorii de boli transmisibile. Procedurile de funcționare a SAPR au fost stabilite prin Decizia 2000/57/CE a Comisiei.

(1) Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei rețele de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile în Comunitate (JO L 268, 3.10.1998).

(2) Decizia nr. 2119/98/CE a fost abrogată prin Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Noua decizie a relegiferat SAPR. De asemenea, decizia a extins sfera de aplicare a rețelei permanente de comunicare pentru a include alte tipuri de amenințări biologice și alte categorii de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, printre care amenințări de natură chimică, ecologică sau de origine necunoscută. În plus, decizia a stabilit norme de supraveghere epidemiologică, monitorizare, alertă precoce și combatere a amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate.

(3) Decizia 2000/57/CE a fost abrogată și înlocuită prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/253 a Comisiei.

(4) În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) litera (i) din Decizia 1082/2013/UE, notificarea unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate prin SAPR ar trebui să conțină orice informații necesare pentru a permite identificarea persoanelor infectate și a persoanelor care pot fi în pericol ("date pentru depistarea contacților"). În conformitate cu articolul 16 alineatul (9) litera (b) din decizia menționată și având drept obiectiv asigurarea eficacității și a aplicării uniforme a acestor notificări, este oportun să se recomande o listă indicativă a datelor cu caracter personal care pot fi comunicate de către autoritățile competente în materie de SAPR.

(5) Schimbul de date cu caracter personal prin intermediul SAPR ar trebui realizat în conformitate cu cerințele prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului(2) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului. Deși, ca regulă generală, Directiva 95/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 interzic prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal, inclusiv a unor date referitoare la sănătatea unei persoane, această prelucrare este autorizată totuși, în măsura în care este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Directiva 95/46/CE și cu articolul 10 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, și totodată din motive de interes public major, sub rezerva unor garanții corespunzătoare, din motivele prevăzute în legislația Uniunii sau a unui stat membru, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din directiva menționată și cu articolul 10 alineatul (4) din regulamentul menționat.

(2) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995).

(6) Doar datele cu caracter personal necesare pentru scopurile menționate mai sus, stabilite de la caz la caz, ar trebui să facă obiectul schimbului de informații prin intermediul SAPR, iar prezenta recomandare nu ar trebui să reprezinte o autorizație de a face schimb de toate tipurile de date cu caracter personal pe care le vizează.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...