Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1110/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele și procedurile standard referitoare la autorizarea furnizorilor de servicii de raportare a datelor și la notificările conexe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R1110

Modificări (...)

În vigoare de la 13 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, în special articolul 61 alineatul (5),

întrucât:

(1) Este oportun să se stabilească formulare, modele și proceduri standard comune pentru a asigura o înțelegere și o aplicare comună de către autoritățile competente ale statelor membre a procesului de autorizare în ceea ce privește furnizarea de servicii de raportare a datelor, precum și pentru a asigura fluxuri de informații eficiente. Pentru a facilita comunicarea dintre solicitanți și autoritățile competente, acestea din urmă ar trebui să desemneze un punct de contact și să publice informații cu privire la punctul de contact respectiv pe site-ul lor web.

(2) Cerințele organizatorice pentru mecanismele de publicare aprobate, furnizorii de sisteme centralizate de raportare și mecanismele de raportare aprobate diferă între ele în anumite privințe. Prin urmare, un solicitant ar trebui să aibă obligația de a include în cererea sa doar informațiile necesare pentru evaluarea cererii aferente serviciului de raportare a datelor pe care intenționează să îl furnizeze.

(3) Pentru a permite autorităților competente să evalueze dacă modificările aduse organului de conducere al furnizorului de servicii de raportare a datelor pot reprezenta o amenințare la adresa administrării eficace, corecte și prudente a furnizorului de servicii de raportare a datelor și să ia în considerare în mod corespunzător interesele clienților acestuia și integritatea pieței, este oportun să se definească termene clare pentru prezentarea informațiilor privind aceste modificări.

(4) În cazul în care o modificare a organului de conducere este urmarea unor factori aflați în afara controlului furnizorilor de servicii de raportare a datelor, aceștia ar trebui să aibă dreptul de a transmite informațiile referitoare la respectiva modificare după producerea acesteia.

(5) Din motive de coerență și pentru a se asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prezentului regulament și cele ale Directivei 2014/65/UE să se aplice de la aceeași dată.

(6) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(7) ESMA a efectuat consultări publice cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament. ESMA nu a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente, deoarece acest lucru ar fi fost disproporționat în raport cu domeniul de aplicare și cu impactul acestora.

(8) ESMA a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în baza articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...