Guvernul României

Hotărârea nr. 432/2017 privind echipamentele maritime

Modificări (...), Puneri în aplicare (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 și ale Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2015,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Obiectivul prezentei hotărâri constă în îmbunătățirea siguranței maritime și prevenirea poluării marine prin aplicarea uniformă a instrumentelor internaționale relevante referitoare la echipamentele maritime care urmează să fie amplasate la bordul navelor cu pavilion român, precum și asigurarea liberei circulații a acestor echipamente pe teritoriul Uniunii Europene.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. echipamente maritime - componente ale navei care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri în conformitate cu art. 3;

2. navă UE - o navă care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene și care se încadrează în domeniul de aplicare al convențiilor internaționale;

3. convenții internaționale - convențiile următoare, însoțite de protocoalele aferente și de codurile de aplicare obligatorie, adoptate sub auspiciile Organizației Maritime Internaționale, care au intrat în vigoare și care stabilesc cerințe specifice privind aprobarea de către statul de pavilion a echipamentelor care urmează să fie amplasate la bordul navelor:

a) Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, denumită în continuare COLREG;

b) Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, denumită în continuare MARPOL 73;

c) Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, denumită în continuare SOLAS 74;

4. standarde de încercări - înseamnă standardele de încercare pentru echipamentele maritime stabilite de:

a) Organizația Maritimă Internațională, denumită în continuare IMO;

b) Organizația Internațională pentru Standardizare, denumită în continuare ISO;

c) Comisia Electrotehnică Internațională, denumită în continuare IEC;

d) Comitetul European pentru Standardizare, denumit în continuare CEN;

e) Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică, denumit în continuare CENELEC;

f) Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, denumită în continuare ITU;

g) Institutul European pentru Standarde în domeniul Telecomunicațiilor, denumit în continuare ETSI;

h) Comisia Europeană, denumită în continuare Comisie, în conformitate cu art. 8;

i) autoritățile de reglementare prevăzute în acordurile de recunoaștere reciprocă la care UE este parte;

5. instrumente internaționale - convențiile internaționale, însoțite de rezoluțiile și circularele IMO de punere în aplicare a acestor convenții, în versiunea lor actualizată, și standardele de încercare;

6. marcajul "timonă" - simbolul prevăzut la art. 9 și prevăzut în anexa nr. 1 ori, după caz, eticheta electronică prevăzută la art. 11;

7. organism notificat - o organizație desemnată de administrația națională competentă a unui stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu art. 17 al Directivei 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98 CE a Consiliului;

8. punere la dispoziție pe piață - orice furnizare a unor echipamente maritime pe piața Uniunii Europene în cadrul unei activități comerciale, fie contra cost, fie gratuit;

9. introducere pe piață - punerea la dispoziție pe piața Uniunii Europene pentru prima dată a unui echipament maritim;

10. producător - orice persoană fizică ori juridică ce fabrică echipamente maritime ori pentru care se proiectează ori se fabrică astfel de echipamente și care comercializează echipamentele în cauză sub numele ori marca sa;

11. reprezentant autorizat - orice persoană fizică ori juridică stabilită în UE care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

12. importator - orice persoană fizică ori juridică stabilită în UE, care introduce pe piața Uniunii Europene echipamente maritime dintr-o țară terță;

13. distribuitor - orice persoană fizică ori juridică din lanțul de distribuție, alta decât producătorul ori importatorul, care pune la dispoziție pe piață echipamente maritime;

14. operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;

15. acreditare - o acreditare, astfel cum este definită la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

16. organism național de acreditare - organismul național de acreditare definit la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

17. evaluarea conformității - procesul efectuat de organismele notificate, în conformitate cu art. 15, care demonstrează în ce măsură echipamentele maritime respectă prevederile prezentei hotărâri;

18. organism de evaluare a conformității - un organism care desfășoară activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție;

19. rechemare - orice măsură al cărei scop este returnarea echipamentelor maritime care au fost deja amplasate la bordul navelor UE ori care au fost achiziționate cu intenția de a fi amplasate la bordul navelor UE;

20. retragere - orice măsură al cărei scop este acela de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor maritime în lanțul de distribuție;

21. declarație de conformitate UE - o declarație emisă de producător în conformitate cu art. 16;

22. produs - un echipament maritim;

23. navă cu pavilion român - o navă care arborează pavilionul român și care se încadrează în domeniul de aplicare al convențiilor internaționale;

24. autoritate competentă - autoritate competentă, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare. Ministerul Transporturilor, denumit în continuare MT, organ al administrației centrale, este desemnat autoritate competentă, responsabilă pentru asigurarea măsurilor necesare aplicării prezentei hotărâri;

25. autoritate de supraveghere a pieței - autoritate de supraveghere a pieței, astfel cum este definită la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, este desemnată ca autoritate de supraveghere a pieței și verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri;

26. acte de punere în aplicare - regulamente UE prin care, în cazul fiecărui echipament maritim pentru care convențiile internaționale prevăd omologarea de către administrația statului de pavilion, Comisia indică cerințele în materie de proiectare, construcție și performanță aplicabile și standardele de testare prevăzute în instrumentele internaționale. În cadrul actelor de punere în aplicare, Comisia indică în mod explicit datele pe baza cărora aceste cerințe și standarde de testare trebuie aplicate, inclusiv datele pentru introducerea pe piață și montarea la bor, în conformitate cu instrumentele internaționale și ținând seama de durata necesară pentru construirea navelor. Comisia poate preciza și criteriile comune și procedurile detaliate pentru aplicarea acestora. Prin intermediul actelor de punere în aplicare, Comisia indică respectivele cerințe în materie de proiectare, construcție și performanță nou-prevăzute în instrumentele internaționale și care se aplică echipamentelor montate deja la bord, pentru a se asigura că echipamentele montate la bordul navelor UE respectă instrumentele internaționale.

Art. 3. -

(1) Prezenta hotărâre se aplică echipamentelor amplasate ori care urmează să fie amplasate la bordul unei nave cu pavilion român și pentru care instrumentele internaționale impun aprobarea de către administrația statului de pavilion, indiferent dacă în momentul montării echipamentelor nava este situată ori nu în România.

(2) Fără a aduce atingere faptului că echipamentele prevăzute la alin. (1) pot intra de asemenea în sfera de aplicare a unor instrumente ale dreptului român, altele decât cele prevăzute de prezenta hotărâre, în scopul prevăzut la art. 1, echipamentele respective fac exclusiv obiectul dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 4. -

(1) Echipamentele maritime amplasate la bordul unei nave cu pavilion român la data prevăzută la art. 37 alin. (1) ori ulterior acestei date îndeplinesc cerințele de proiectare, construcție și performanță prevăzute de instrumentele internaționale aplicabile la data la care echipamentele respective sunt amplasate la bord.

(2) Conformitatea echipamentelor maritime cu cerințele prevăzute la alin. (1) se demonstrează exclusiv în conformitate cu standardele de încercare și prin intermediul procedurilor de evaluare a conformității prevăzute la art. 15.

(3) Instrumentele internaționale se aplică fără a aduce atingere procedurii de verificare a conformității prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2.099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a Regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave.

(4) Cerințele și standardele prevăzute la alin. (1) și (2) se pun în aplicare în mod uniform, prin actele de punere în aplicare definite la art. 2 pct. 26.

Art. 5. -

(1) Atunci când eliberează, aprobă ori reînnoiește certificatele navelor care arborează pavilionul român conform cerințelor convențiilor internaționale, ANR se asigură că echipamentele maritime aflate la bordul acestor nave respectă prevederile prezentei hotărâri.

(2) ANR ia măsurile necesare pentru a se asigura că echipamentele maritime de la bordul navelor aflate sub pavilionul român respectă prevederile instrumentelor internaționale aplicabile echipamentelor deja amplasate la bord.

Art. 6. -

ANR nu interzice introducerea pe piață ori amplasarea la bordul unei nave cu pavilion român a echipamentelor maritime care respectă prevederile prezentei hotărâri și nu refuză navelor cu pavilion român emiterea ori reînnoirea certificatelor aferente.

Art. 7. -

(1) În cazul unei nave din afara UE care urmează să fie transferată sub pavilionul român, acea navă este supusă, în timpul transferului, unei inspecții de către ANR, în conformitate cu art. 7 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a se verifica dacă starea reală a echipamentelor sale maritime corespunde certificatelor de siguranță și dacă acestea respectă prevederile prezentei hotărâri și poartă marcajul "timonă" ori sunt echivalente, conform cerințelor ANR, unor echipamente maritime certificate potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri.

(2) În cazul în care data instalării la bord a echipamentelor maritime nu poate fi stabilită, ANR poate stabili cerințe privind echivalența, luând în considerare instrumentele internaționale relevante.

(3) Dacă echipamentul nu poartă marcajul "timonă" ori dacă ANR nu îl consideră ca fiind echivalent, echipamentul în cauză se înlocuiește.

(4) Pentru echipamentele maritime pe care le consideră echivalente în conformitate cu prezentul articol, ANR emite un certificat care însoțește în permanență respectivele echipamente. Respectivul certificat conține autorizația ANR pentru păstrarea echipamentelor respective la bordul navei, precum și orice restricții ori dispoziții privind utilizarea acestora. Formularul certificatului face obiectul unei decizii ANR.

Art. 8. -

(1) În absența unui standard internațional pentru un anumit echipament maritim, în situații excepționale în care acest lucru este justificat printr-o analiză corespunzătoare și în vederea eliminării unei amenințări grave și inacceptabile la adresa siguranței maritime, a sănătății ori a mediului și luând în considerare eventualele lucrări în desfășurare în cadrul IMO, ANR participă, după caz, la consultări cu experți organizate de Comisie, în vederea adoptării de specificații tehnice și standarde de încercare armonizate pentru respectivul echipament maritim.

(2) În situații excepționale, atunci când acest lucru este justificat printr-o analiză corespunzătoare și dacă este necesar să se elimine o amenințare inacceptabilă identificată la adresa siguranței maritime, a sănătății ori a mediului, ca urmare a unei deficiențe ori anomalii grave a unui standard existent pentru un anumit echipament maritim indicate de Comisie și luând în considerare eventualele lucrări în desfășurare în cadrul IMO, ANR participă, după caz, la consultări cu experți organizate de Comisie, în vederea adoptării de specificații tehnice și standarde de încercare armonizate pentru respectivul echipament maritim, în măsura necesară pentru a remedia exclusiv deficiența ori anomalia gravă.

(3) Specificațiile tehnice și standardele de testare prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică cu titlu provizoriu până în momentul în care IMO adoptă un standard pentru respectivul echipament maritim.

CAPITOLUL II Marcajul "timonă"

Art. 9. -

(1) Marcajul "timonă" se aplică echipamentelor maritime a căror conformitate cu cerințele prevăzute în prezenta hotărâre a fost demonstrată potrivit procedurilor de evaluare a conformității.

(2) Marcajul "timonă" nu se aplică pe niciun alt produs.

(3) Forma marcajului "timonă" care trebuie utilizată este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) Utilizarea marcajului "timonă" se supune principiilor generale prevăzute la art. 30 alin. (1) și alin. (3) - (6) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, iar toate trimiterile la marcajul CE se interpretează ca trimiteri la marcajul "timonă".

Art. 10. -

(1) Marcajul "timonă" se aplică în mod vizibil, lizibil și permanent pe produs ori pe plăcuța constructorului și, după caz, este încorporat în software-ul produsului. Dacă acest lucru nu este posibil ori nu se justifică dată fiind natura produsului, marcajul "timonă" se aplică pe ambalaj și pe documentele însoțitoare.

(2) Marcajul "timonă" se aplică la sfârșitul etapei de producție.

(3) Marcajul "timonă" este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, atunci când organismul respectiv este implicat în faza de control al producției, și de anul în care este aplicat marcajul.

(4) Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat ori, la instrucțiunile acestuia, de către producător ori de către reprezentantul său autorizat.

Art. 11. -

(1) În vederea facilitării supravegherii pieței și a prevenirii falsificării anumitor echipamente maritime prevăzute la alin. (2), producătorii pot utiliza un model adecvat și fiabil de etichetă electronică în locul marcajului "timonă" ori suplimentar față de acesta, cu condiția ca aceasta să fi fost definită în prealabil printr-un act normativ de completare a acestei hotărâri. În acest caz, art. 9 și 10 se aplică, după caz, mutatis mutandis.

(2) ANR participă, după caz, la consultări cu experți organizate de Comisie, în vederea identificării acelor echipamente maritime care pot beneficia de etichetarea electronică.

CAPITOLUL III Obligațiile operatorilor economici

Art. 12. -

(1) Prin aplicarea marcajului "timonă", producătorii își asumă responsabilitatea garantării faptului că echipamentele maritime cărora li se aplică marcajul au fost proiectate și fabricate în conformitate cu specificațiile și standardele tehnice puse în aplicare prin actele de punere în aplicare definite la art. 2 pct. 26 și își asumă obligațiile prevăzute la alin. (2)-(9).

(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică necesară și se asigură că sunt îndeplinite procedurile de evaluare a conformității aplicabile.

(3) Atunci când respectarea de către echipamentele maritime a cerințelor aplicabile a fost demonstrată prin procedura de evaluare a conformității, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE, conform dispozițiilor art. 16, și aplică marcajul "timonă", în conformitate cu art. 9 și 10.

(4) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE prevăzute la art. 16 pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" și în niciun caz pentru o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză.

(5) Producătorii se asigură că sunt aplicate proceduri care să garanteze că producția de serie rămâne în permanență conformă. Se ține cont de modificările survenite în ceea ce privește proiectarea ori caracteristicile echipamentelor maritime și de modificările cerințelor prevăzute în instrumentele internaționale prevăzute la art. 4, pe baza cărora se declară conformitatea echipamentelor maritime. Potrivit anexei nr. 2, atunci când este necesar, producătorii solicită efectuarea unei noi evaluări a conformității.

(6) Producătorii se asigură că un număr indicând tipul, lotul ori seria ori un alt element prin care să poată fi identificate figurează pe produsele lor ori, dacă mărimea ori natura produsului nu permite acest lucru, se asigură că informațiile necesare figurează pe ambalajul produsului ori într-un document însoțitor ori în ambele locuri, după caz.

(7) Producătorii își înscriu numele, denumirea comercială înregistrată ori marca înregistrată și adresa la care pot fi contactați, fie direct pe produs, fie, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia ori într-un document însoțitor ori în ambele locuri, după caz. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.

(8) Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și de toate informațiile necesare pentru montarea la bord și utilizarea în condiții de siguranță a produsului, inclusiv, după caz, de restricții de utilizare care să poată fi ușor înțelese de către utilizatori, alături de orice alt document impus de instrumentele internaționale ori de standardele de încercare.

(9) Producătorii care consideră ori au motive să creadă că un produs căruia i-au aplicat marcajul "timonă" nu este conform cu cerințele de proiectare, construcție și de performanță aplicabile și cu standardele de încercare puse în aplicare prin actele de punere în aplicare definite la art. 2 pct. 26 iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate, a-l retrage ori a-l rechema, după caz. Atunci când produsul prezintă un risc, producătorii informează imediat ANR, furnizând detalii, în special în legătură cu neconformitatea și cu măsurile corective aplicate.

(10) În urma unei cereri motivate din partea ANR, producătorii îi furnizează acesteia cu promptitudine toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui produs, în limba română ori limba engleză.

(11) Pentru respectarea prevederilor art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, producătorii permit ANR accesul la spațiile lor comerciale în scopul supravegherii pieței și pun la dispoziție eșantioane ori acordă acces la acestea în conformitate cu art. 25 alin. (4) din prezenta hotărâre. Aceștia cooperează cu ANR, la cererea acesteia, în legătură cu orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe care le-au introdus pe piață.

Art. 13. -

(1) Un producător care nu este situat pe teritoriul cel puțin al unui stat membru al UE numește un reprezentant autorizat pentru UE, printr-un mandat scris, și indică în mandat numele reprezentantului autorizat și adresa la care acesta poate fi contactat.

(2) Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) - (9) și întocmirea documentației tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(3) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

a) să păstreze declarația de conformitate UE și documentația tehnică la dispoziția ANR pentru o perioadă de cel puțin zece ani de la aplicarea marcajului "timonă" și în niciun caz pentru o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime vizate;

b) în urma unei cereri motivate din partea ANR, să îi furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru demonstrarea conformității unui produs;

c) să coopereze cu ANR, la cererea acesteia, referitor la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de produsele acoperite de mandatul său.

Art. 14. -

(1) Importatorii își înscriu numele, denumirea comercială înregistrată ori marca înregistrată și adresa la care pot fi contactați pe produs ori, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia ori într-un document însoțitor ori în ambele locuri, după caz.

(2) În urma unei cereri motivate din partea ANR, importatorii și distribuitorii îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui produs, în limba română ori engleză. Aceștia cooperează cu ANR, la cererea acesteia, în legătură cu orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe care le-au introdus pe piață.

(3) Un importator ori distribuitor este considerat producător în sensul prezentei hotărâri și este supus obligațiilor ce îi revin producătorului în temeiul art. 12 atunci când introduce pe piață ori când montează echipamente maritime la bordul unei nave UE sub numele ori marca sa ori atunci când modifică echipamente maritime deja introduse pe piață, într-un mod care poate afecta conformitatea acestora cu cerințele aplicabile.

(4) Pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" și în niciun caz pe o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză, operatorii economici comunică, la cerere, ANR:

a) orice operator economic care le-a furnizat un produs;

b) orice operator economic căruia i-au furnizat un produs.

CAPITOLUL IV Evaluarea conformității și notificarea organismelor de evaluare a conformității Puneri în aplicare (1)

Art. 15. -

(1) Procedurile de evaluare a conformității sunt definite în anexa nr. 2.

(2) ANR se asigură că producătorul ori reprezentantul său autorizat asigură realizarea de către un organism notificat a evaluării conformității unui anumit echipament maritim prin utilizarea uneia dintre opțiunile propuse prin intermediul actelor de punere în aplicare adoptate de Comisie conform uneia dintre următoarele proceduri:

a) dacă trebuie utilizată examinarea CE de tip (modulul B), înainte de a fi introduse pe piață, toate echipamentele maritime sunt supuse:

(i) asigurării calității producției (modulul D); ori

(ii) asigurării calității produselor (modulul E); ori

(iii) verificării produselor (modulul F);

b) în cazul în care echipamentele maritime sunt produse la bucată ori în cantități mici, și nu în serie ori în cantități mari, procedura de evaluare a conformității poate fi verificarea CE a unității de produs (modulul G).

Art. 16. -

(1) Declarația de conformitate UE certifică faptul că s-a demonstrat îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 4.

(2) Declarația de conformitate UE respectă structura-model prevăzută în anexa nr. 3 la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului. Ea conține elementele prevăzute în modulele relevante definite în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și se actualizează permanent.

(3) Prin redactarea declarației de conformitate UE producătorul își asumă responsabilitatea și obligațiile prevăzute la art. 12 alin. (2) - (9).

(4) Atunci când echipamentele maritime sunt amplasate la bordul unei nave cu pavilion român, o copie a declarației de conformitate UE referitoare la echipamentele în cauză este furnizată navei și este păstrată la bord până când echipamentele în cauză sunt retrase de pe navă. Ea este tradusă de producător în limba română și în cel puțin o limbă utilizată frecvent în sectorul transportului maritim.

(5) O copie a declarației de conformitate UE se furnizează organismului notificat ori organismelor care au aplicat procedurile relevante de evaluare a conformității.

Art. 17. -

(1) Organismele notificate respectă cerințele prevăzute în anexa nr. 3.

(2) MT notifică, prin intermediul sistemului de informații pus la dispoziție de Comisie în acest scop, Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității în temeiul prezentei hotărâri. Pentru a fi autorizate, organismele de evaluare a conformității aplică prevederile pct. 1 din anexa nr. 4 și prevederile alin. (2).

(3) Cererea de notificare prevăzută la pct. 1.1 din anexa nr. 4 este însoțită, pe lângă documentele prevăzute la pct. 1.2 din anexa nr. 4, de documentele prevăzute în ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformității ce se notifică și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate.

(4) Ordinul prevăzut la alin. (3) se aprobă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Notificarea prevăzută la alin. (1) se aplică de către MT conform procedurii prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 4.

Art. 18. -

(1) MT este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate.

(2) Organismele notificate sunt monitorizate cel puțin o dată la doi ani.

(3) Evaluarea și monitorizarea prevăzute la alin. (1) se realizează de către un organism național de acreditare în înțelesul și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

(4) Autoritatea de notificare respectă cerințele prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 19. -

MT informează Comisia în legătură cu propriile proceduri de evaluare și de notificare a organismelor de evaluare a conformității și în legătură cu monitorizarea respectivelor organisme, precum și în legătură cu orice modificări în materie.

Art. 20. -

(1) În cazul în care subcontractează sarcini specifice referitoare la evaluarea conformității ori recurg la o filială, în conformitate cu art. R20 alin. (1) al anexei I la Decizia nr. 768/2008/CE, organismele notificate se asigură că subcontractantul ori filiala îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 3 și informează MT, de îndată, în acest sens.

(2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți ori de filiale, indiferent de locul în care acestea sunt instituite.

(3) Activitățile pot fi subcontractate ori îndeplinite de o filială doar cu acordul clientului.

(4) Organismele notificate mențin la dispoziția MT documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului ori ale filialei și activitățile desfășurate de acest subcontractant ori filială în temeiul prezentei hotărâri.

Art. 21. -

(1) În cazul în care MT a constatat ori a fost informat că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 3 ori că acesta nu își îndeplinește obligațiile în temeiul prezentei hotărâri, MT restricționează, suspendă ori retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor ori a neîndeplinirii respectivelor obligații. Acesta informează imediat Comisia și celelalte state membre în acest sens, prin intermediul sistemului de informații pe care Comisia l-a pus la dispoziție în acest scop.

(2) În caz de restricționare, suspendare ori retragere a notificării ori în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, MT ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv fie sunt prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția MT și ANR, la cererea acestora.

Art. 22. -

(1) MT prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la motivele notificării ori la menținerea competenței unui organism notificat.

(2) În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu satisface ori nu mai satisface cerințele pentru a fi notificat și comunică aceasta MT, acesta ia măsurile corective necesare, inclusiv anularea notificării în cauză, după caz.

Art. 23. -

(1) Organismele notificate efectuează evaluările conformității ori dispun efectuarea acestora respectând procedurile de evaluare a conformității prevăzute la art. 15.

(2) În cazul în care un organism notificat constată că obligațiile prevăzute la art. 12 nu au fost îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare fără întârziere și nu emite certificatul de conformitate.

(3) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității după eliberarea certificatului de conformitate, un organism notificat constată că un produs nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare fără întârziere și suspendă ori retrage certificatul, dacă este necesar. În cazul în care nu sunt luate măsuri corective ori acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă ori retrage certificatul, după caz.

Art. 24. -

(1) Organismele notificate informează MT în legătură cu:

a) orice refuz, restricție, suspendare ori retragere a unui certificat de conformitate;

b) orice circumstanță care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării;

c) orice cerere de informare primită de la autoritățile de supraveghere a pieței cu privire la activitățile de evaluare a conformității;

d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare al notificării și orice altă activitate realizată, inclusiv activitățile și subcontractările transfrontaliere.

(2) Organismele notificate furnizează Comisiei și statelor membre, la cerere, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative și pozitive ale evaluării conformității. Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate care desfășoară activități de evaluare a conformității referitoare la aceleași produse informații privind rezultatele negative și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.

CAPITOLUL V Supravegherea pieței, controlul produselor și procedurile de salvgardare

Art. 25. -

(1) În ceea ce privește echipamentele maritime, ANR asigură supravegherea pieței în conformitate cu cadrul de supraveghere a pieței prevăzut în cap. III din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, sub rezerva alin. (2) și (3).

(2) ANR elaborează anual programul național de supraveghere a pieței în care ia în considerare caracteristicile specifice ale sectorului echipamentelor maritime, inclusiv diversele proceduri îndeplinite în cadrul evaluării conformității, și, în special, responsabilitățile ce revin României în cadrul convențiilor internaționale.

(3) Supravegherea pieței poate să includă controale documentare, precum și verificări ale echipamentelor maritime care poartă marcajul "timonă", amplasate ori nu la bordul navelor. Controalele echipamentelor maritime amplasate deja la bord se limitează la acele examinări care se pot efectua în timp ce echipamentele în cauză rămân pe deplin funcționale la bord.

(4) Dacă ANR intenționează să efectueze controale prin sondaj, poate solicita producătorului să pună la dispoziție eșantioanele necesare, în măsura în care acest lucru este rezonabil și realizabil, ori să ofere acces la eșantioane la fața locului pe cheltuiala producătorului.

Art. 26. -

(1) În cazul în care ANR consideră că un echipament maritim reprezintă un risc pentru siguranța maritimă, sănătatea ori siguranța persoanelor, a bunurilor ori a mediului, aceasta efectuează o evaluare a respectivului produs, acoperind toate cerințele prevăzute în prezenta hotărâre. Operatorii economici relevanți cooperează cu ANR atât cât este necesar.

(2) Dacă în timpul evaluării respective ANR constată că echipamentele maritime nu respectă cerințele prevăzute în prezenta hotărâre, solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective necesare pentru a aduce echipamentele maritime în conformitate cu aceste cerințe ori pentru a retrage echipamentele maritime de pe piață ori pentru a le rechema în decursul perioadei rezonabile, proporționale cu natura riscului, pe care o prescrie ANR.

(3) ANR informează organismul notificat relevant în consecință.

(4) Art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (2).

(5) Dacă ANR consideră că neconformitatea nu se limitează la propriul teritoriu național ori la navele care arborează pavilionul român, informează de îndată MT, Comisia și celelalte state membre, prin intermediul sistemului de informații pus la dispoziție de Comisie în scopul supravegherii pieței, cu privire la rezultatele evaluării efectuate în temeiul alin. (1) și la acțiunile pe care le-au impus operatorului economic.

(6) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate acțiunile corective adecvate în legătură cu toate echipamentele maritime vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață în întreaga Uniune Europeană ori, după caz, pe care le-a amplasat ori le-a livrat pentru a fi amplasate la bordul navelor UE.

(7) Dacă operatorul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenul stabilit de ANR în conformitate cu alin. (2) ori nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul prezentei hotărâri, ANR ia toate măsurile provizorii adecvate pentru a interzice ori a restricționa punerea la dispoziție a echipamentelor maritime pe piața națională ori montarea acestora la bordul navelor care arborează pavilionul român ori pentru a retrage echipamentele maritime de pe piață ori pentru a le rechema.

(8) În aceste situații, ANR informează MT, de îndată, Comisia și celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la măsurile respective.

(9) Informațiile referitoare la măsurile luate de ANR prevăzute la alin. (8) conțin toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentele maritime neconforme, originea produsului, natura neconformității invocate și riscul pe care aceasta îl implică, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele operatorului economic în cauză. ANR indică, mai exact, dacă neconformitatea este cauzată de una dintre următoarele situații:

a) nerespectarea de către echipamentele maritime a cerințelor aplicabile în materie de proiectare, construcție și performanță, prevăzute în conformitate cu art. 4;

b) nerespectarea, pe parcursul procedurii de evaluare a conformității, a standardelor de încercare prevăzute la art. 4;

c) deficiențe ale standardelor de încercare respective.

(10) Dacă alt stat membru al Uniunii Europene a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, ANR informează imediat MT, Comisia și celelalte state membre în legătură cu toate măsurile adoptate și cu toate informațiile suplimentare deținute referitoare la neconformitatea echipamentelor maritime în cauză și obiecțiile sale, în caz de dezacord cu măsura națională notificată de respectivul stat membru al Uniunii Europene.

(11) În cazul în care, în termen de patru luni de la primirea informațiilor prevăzute la alin. (8), nu s-a ridicat nicio obiecție din partea vreunui stat membru al Uniunii Europene ori a Comisiei cu privire la o măsură provizorie luată de ANR, măsura respectivă este considerată justificată.

(12) ANR se asigură de luarea fără întârziere a măsurilor restrictive adecvate în ceea ce privește echipamentele maritime în cauză, de exemplu retragerea produsului de pe piață.

Art. 27. -

(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 26 alin. (6) - (8), se ridică obiecții împotriva unei măsuri naționale luate de ANR ori în cazul în care Comisia consideră că măsura națională contravine legislației Uniunii Europene, ANR participă la consultările inițiate de Comisie cu statele membre și operatorii economici relevanți și evaluează măsura națională.

(2) În cazul în care o măsură adoptată de ANR este considerată nejustificată, printr-un act de punere în aplicare al Comisiei, aceasta va fi retrasă ori revocată, după caz.

(3) Dacă măsura națională a unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, este considerată justificată, printr-un act de punere în aplicare al Comisiei, ANR ia măsurile necesare pentru a se asigura că echipamentele maritime neconforme sunt retrase de pe piața națională și, după caz, sunt rechemate, informând MT și Comisia în mod corespunzător.

Art. 28. -

(1) Dacă, în urma efectuării unei evaluări în temeiul art. 26 alin. (1), ANR constată că echipamentele maritime care sunt conforme cu prezenta hotărâre prezintă totuși un risc pentru siguranța maritimă, pentru sănătate ori pentru mediu, ANR solicită operatorului economic vizat să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, în momentul introducerii lor pe piață, echipamentele maritime în cauză nu mai prezintă acest risc ori pentru a retrage echipamentele maritime de pe piață ori a le rechema în perioada rezonabilă, proporțională cu natura riscului, pe care o poate stabili ANR.

(2) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse acțiuni corective în legătură cu toate produsele vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață în întreaga Uniune Europeană ori pe care le-a amplasat la bordul navelor UE.

(3) ANR informează imediat MT, Comisia și celelalte state membre. Informațiile transmise includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentele maritime în cauză, originea și lanțul lor de aprovizionare, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale adoptate.

(4) ANR participă, după caz, la consultările inițiate de Comisie cu statele membre și cu operatorul ori operatorii economici relevanți la care sunt evaluate măsurile naționale adoptate.

Art. 29. -

(1) Fără a aduce atingere art. 26, ANR trebuie să solicite operatorului economic în cauză să elimine neconformitatea identificată, în cazul în care a constatat una dintre situațiile următoare:

a) marcajul "timonă" a fost aplicat cu încălcarea art. 9 ori 10;

b) marcajul "timonă" nu a fost aplicat;

c) declarația de conformitate UE nu a fost redactată;

d) declarația de conformitate UE nu a fost redactată corect;

e) documentația tehnică nu este disponibilă ori este incompletă;

f) declarația de conformitate UE nu a fost transmisă navei.

(2) Dacă neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menține, ANR ia toate măsurile adecvate pentru a restricționa ori pentru a interzice punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor maritime în cauză ori pentru a se asigura că acestea sunt rechemate ori retrase de pe piață.

Art. 30. -

(1) În circumstanțe excepționale de inovație tehnică, ANR poate permite montarea la bordul unei nave cu pavilion român a unor echipamente maritime care nu respectă procedurile de evaluare a conformității, dacă se stabilește, prin intermediul încercărilor ori în alt mod, în conformitate cu cerințele ANR, că echipamentele respective îndeplinesc obiectivele prezentei hotărâri.

(2) Procedurile de încercare nu fac în niciun caz discriminări între echipamentele maritime produse în România și cele produse în alte state.

(3) Pentru echipamentele maritime care intră sub incidența prezentului articol, ANR emite un certificat care însoțește în permanență echipamentele și care conține autorizația ANR privind montarea respectivelor echipamente la bordul navei și toate restricțiile ori dispozițiile eventuale referitoare la utilizarea acestora. Formularul certificatului face obiectul unei decizii ANR.

(4) În cazul în care ANR autorizează montarea la bordul unei nave cu pavilion român a unor echipamente maritime care intră sub incidența prezentului articol, ANR comunică imediat MT, Comisiei și celorlalte state membre caracteristicile echipamentelor în cauză, împreună cu rapoarte privind totalitatea încercărilor, a evaluărilor și a procedurilor de evaluare a conformității pertinente.

(5) Dacă în termen de 12 luni de la transmiterea comunicării prevăzute la alin. (4) Comisia nu solicită prin intermediul actelor de punere în aplicare retragerea autorizației, se consideră că echipamentele respective îndeplinesc obiectivele prezentei hotărâri.

(6) Dacă o navă având la bord echipamente maritime care intră sub incidența alin. (1) este transferată dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ANR poate lua măsurile necesare, printre care se pot număra teste și demonstrații practice, pentru a se asigura că echipamentele sunt cel puțin la fel de eficiente ca echipamentele care sunt conforme cu procedurile de evaluare a conformității.

Art. 31. -

ANR poate autoriza montarea la bordul navelor cu pavilion român, în scop de încercare ori de evaluare, a unor echipamente maritime care nu respectă procedurile de evaluare a conformității ori care nu intră sub incidența dispozițiilor art. 30, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) ANR emite pentru echipamentele maritime un certificat care le însoțește în permanență și care conține autorizația ANR pentru montarea echipamentelor la bordul navei cu pavilion român, impune toate restricțiile necesare și stabilește orice alte dispoziții pertinente referitoare la modul de utilizare a echipamentelor în cauză. Formularul certificatului face obiectul unui ordin al ministrului transporturilor;

b) autorizația se limitează la perioada considerată necesară de ANR în vederea finalizării testării, care ar trebui să fie cât mai scurtă posibil;

c) echipamentele maritime nu sunt utilizate în locul unor echipamente care respectă prevederile prezentei hotărâri și nu înlocuiesc aceste echipamente care rămân la bordul navei cu pavilion român în stare de funcționare și pregătite pentru utilizare imediată.

Art. 32. -

(1) În circumstanțe excepționale, care se justifică în mod corespunzător pe lângă ANR, atunci când trebuie înlocuite echipamente maritime într-un port din afara Uniunii Europene în care montarea la bord a unor echipamente care poartă marcajul "timonă" nu este posibilă, în mod rezonabil, din rațiuni de timp, întârzieri și costuri, pot fi amplasate la bord echipamente maritime diferite, sub rezerva alin. (2) - (4).

(2) Echipamentele maritime amplasate la bord sunt însoțite de o documentație emisă de un stat membru al IMO care este parte la convențiile aplicabile, prin care se certifică respectarea cerințelor relevante ale IMO.

(3) ANR este informată de îndată în legătură cu natura și caracteristicile acestor echipamente maritime diferite.

(4) ANR se asigură, în cel mai scurt timp posibil, că echipamentele maritime prevăzute la alin. (1), împreună cu documentația de încercare, îndeplinesc cerințele pertinente ale instrumentelor internaționale și pe cele ale prezentei hotărâri.

(5) Dacă s-a demonstrat că anumite echipamente maritime care poartă marcajul "timonă" nu sunt disponibile pe piață, ANR poate autoriza montarea la bord a unor echipamente maritime diferite, sub rezerva alin. (6) - (8).

(6) Echipamentele maritime autorizate respectă, în măsura posibilului, cerințele și standardele de încercare prevăzute la art. 4.

(7) Echipamentele maritime amplasate la bord sunt însoțite de un certificat de aprobare provizoriu, emis de ANR, al cărui formular se aprobă prin decizie a directorului ANR, ori de către un stat membru al Uniunii Europene, care indică următoarele elemente:

a) echipamentele purtând marcajul "timonă" pe care echipamentele certificate urmează să le înlocuiască;

b) împrejurările exacte în care a fost emis certificatul de aprobare, în special în ceea ce privește absența de pe piață a echipamentelor purtând marcajul "timonă";

c) cerințele exacte în materie de proiectare, construcție și performanță pe baza cărora statul membru de certificare a aprobat echipamentele maritime;

d) dacă este cazul, standardele de încercare aplicate în cadrul procedurilor de aprobare pertinente.

(8) Atunci când ANR emite un certificat de aprobare provizoriu aduce acest fapt la cunoștința Comisiei fără întârziere. În cazul în care Comisia consideră că nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (6) și (7) și comunică ANR acest lucru, ANR revocă certificatul în cauză ori ia alte măsuri adecvate, după caz.

CAPITOLUL VI Sancțiuni

Art. 33. -

Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 10, cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei, retragerea de pe piață și/ori interzicerea introducerii pe piață ori a punerii în funcțiune a produselor neconforme, precum și rechemarea produselor neconforme, aflate în utilizare;

b) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 12 alin. (2) și (9), cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, retragerea de pe piață și/ori interzicerea introducerii pe piață ori a punerii în funcțiune a produselor neconforme, precum și rechemarea produselor neconforme, aflate în utilizare;

c) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 12 alin. (3) - (5), (8) și (10), cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;

d) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 12 alin. (6) și (7), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

e) nerespectarea de către reprezentanții autorizați a prevederilor art. 13 alin. (3), cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;

f) nerespectarea de către importatori a prevederilor art. 14 alin. (1), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

g) nerespectarea de către importatori și distribuitori a prevederilor art. 14 alin. (2), cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;

h) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 14 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

i) nerespectarea de către producători ori reprezentanți autorizați a prevederilor art. 16 alin. (2), cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(2) Contravenientul poate achita, de îndată ori în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

(3) Constatarea și aplicarea contravențiilor se fac de către personalul împuternicit al ANR.

Art. 34. -

Contravențiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 35. -

Organismele notificate de MT participă la activitatea grupului sectorial înființat conform prevederilor art. 34 al Directivei 2014/90/UE în mod direct ori prin intermediul unor reprezentanți desemnați.

Art. 36. -

MT informează Comisia, de îndată, prin intermediul sistemului de informații pus la dispoziție de Comisie în acest sens, cu privire la denumirea și datele de contact ale autorităților responsabile cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 37. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

(2) MAE comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. 38. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 12 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(2) Cerințele și standardele de încercare pentru echipamentele maritime, aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 494/2006, cu modificările și completările ulterioare, continuă să se aplice până la intrarea în vigoare a actelor de punere în aplicare definite la art. 2 pct. 26.

(3) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (1), trimiterea se consideră a fi făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.

Art. 39. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
Ministrul economiei,
Mihai Tudose
Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
Alexandru Petrescu
p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Bogdan Mănoiu,
secretar de stat

București, 9 iunie 2017.

Nr. 432.

ANEXA Nr. 1

MARCAJUL "TIMONĂ"

Marcajul de conformitate trebuie să aibă următoarea formă:

Dacă dimensiunile marcajului "timonă" sunt reduse ori mărite, trebuie respectate proporțiile date în desenul hașurat de mai sus.

Diferitele componente ale marcajului "timonă" trebuie să aibă, în esență, aceleași dimensiuni verticale, care nu pot fi mai mici de 5 mm.

În cazul dispozitivelor de talie redusă, se poate renunța la obligativitatea acestei dimensiuni minime.

ANEXA Nr. 2

PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

I. MODULUL B: - EXAMINAREA CE DE TIP

1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității în care un organism notificat examinează proiectul tehnic al echipamentelor maritime, verificând și atestând conformitatea proiectului tehnic al echipamentelor maritime cu cerințele relevante.

2. Examinarea CE de tip poate fi realizată prin oricare dintre metodele prezentate mai jos:

- examinarea unui eșantion al produsului complet, reprezentativ pentru producția avută în vedere (tip de producție);

- evaluarea caracterului adecvat al proiectului produsului prin examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative prevăzute la pct. 3, la care se adaugă examinarea eșantioanelor uneia ori mai multor părți esențiale ale produsului, reprezentative pentru producția preconizată (combinație a tipului de producție cu tipul de proiect).

3. Producătorul depune o cerere pentru examinare CE de tip la un singur organism notificat ales de acesta.

Cererea cuprinde:

- numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia;

- o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;

- documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea conformității echipamentelor maritime cu cerințele aplicabile ale instrumentelor internaționale prevăzute la art. 4 și conține o analiză și o evaluare adecvate ale riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă proiectarea, fabricarea și exploatarea echipamentelor maritime, în măsura în care acest lucru este relevant din perspectiva evaluării. Documentația tehnică conține, după caz, cel puțin următoarele elemente:

a) o descriere generală a echipamentelor maritime;

b) desenele de proiectare și de fabricație și schemele componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor etc.;

c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea atât a respectivelor desene și scheme, cât și a funcționării echipamentelor maritime;

d) o listă a cerințelor și a standardelor de încercare aplicabile echipamentelor maritime în cauză în conformitate cu prezenta hotărâre, împreună cu o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor respective;

e) rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.; și

f) rapoartele de încercare;

- eșantioanele reprezentative pentru producția avută în vedere. Organismul notificat poate solicita eșantioane suplimentare, dacă acest lucru este necesar pentru executarea programului de încercare;

- documente justificative în sprijinul caracterului adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează toate documentele utilizate. Ele includ, după caz, rezultatele încercărilor efectuate de laboratorul corespunzător al producătorului ori de un alt laborator de încercare, în numele și pe răspunderea producătorului.

4. Organismul notificat:

- în ceea ce privește echipamentele maritime:

4.1. examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al echipamentelor maritime;

- în ceea ce privește eșantionul (eșantioanele):

4.2. verifică dacă eșantionul (eșantioanele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale cerințelor și standardelor de încercare relevante, precum și elementele proiectate fără aplicarea dispozițiilor relevante ale respectivelor standarde;

4.3. efectuează examinările și încercările corespunzătoare ori dispune efectuarea lor, în conformitate cu prezenta hotărâre;

4.4. convine cu producătorul în privința unui loc pentru efectuarea examinărilor și a testelor.

5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse conform pct. 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat transmite conținutul acestui raport, în întregime ori parțial, numai cu acordul producătorului.

6. În cazul în care tipul satisface cerințele instrumentelor internaționale specifice care se aplică echipamentelor maritime în cauză, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul cuprinde numele și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (eventuale) de valabilitate și datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul poate avea atașată una ori mai multe anexe.

Certificatul și anexele sale conțin toate informațiile relevante pentru a permite atât evaluarea conformității produselor fabricate cu tipul examinat, cât și controlul în utilizare.

Dacă tipul nu satisface cerințele aplicabile ale instrumentelor internaționale, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare CE de tip și informează solicitantul în mod corespunzător, precizând în detaliu motivele refuzului.

7. Dacă tipul aprobat nu mai este conform cu cerințele aplicabile, organismul notificat stabilește dacă este necesară efectuarea de încercări suplimentare ori adoptarea unei noi proceduri de evaluare a conformității.

Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip în legătură cu orice modificare a tipului aprobat care ar putea afecta fie conformitatea echipamentelor maritime cu cerințele instrumentelor internaționale relevante, fie condițiile de valabilitate al certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară, sub forma unui supliment la certificatul original de examinare CE de tip.

8. Fiecare organism notificat informează MT în legătură cu certificatele de examinare CE de tip și/ori cu orice supliment la acestea pe care le-a emis ori retras și pune la dispoziția MT, în mod periodic ori la cerere, lista certificatelor și/ori a oricăror suplimente la acestea care au fost refuzate, suspendate ori supuse unor alte restricții.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare CE de tip și/ori orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat ori restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu certificatele și/ori suplimentele la acestea pe care le-a eliberat.

Organismul notificat român furnizează, la cerere, Comisiei, MT și altor organisme notificare din alte state membre, o copie a certificatelor de examinare CE de tip și/ori a suplimentelor la acestea.

Organismul notificat român poate solicita altor organisme notificate din statele membre o copie a certificatelor de examinare CE de tip și/ori a suplimentelor la acestea.

Organismul notificat român furnizează, la cerere, Comisiei, MT o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de acestea.

Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare CE de tip, cu anexele și suplimentele sale, precum și dosarul tehnic care conține documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului.

9. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale o copie a certificatului de examinare CE de tip, cu anexele și suplimentele sale, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" pe ultimul produs fabricat și în niciun caz pe o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză.

10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la pct. 3 și poate îndeplini obligațiile prevăzute la pct. 7 și 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

II. MODULUL D - CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE

1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 5, garantând și declarând pe răspunderea sa exclusivă că echipamentele maritime în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și satisfac cerințele instrumentelor internaționale care li se aplică.

2. Fabricație

Producătorul aplică un sistem de calitate aprobat pentru producția, inspecția produselor finite și încercarea produselor în cauză specificate la pct. 3 și se supune supravegherii specificate la pct. 4.

3. Sistemul de calitate

3.1. Producătorul prezintă unui organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentele maritime în cauză.

Cererea cuprinde:

- numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia;

- o declarație scrisă care să specifice că aceeași cerere nu a fost înaintată altui organism notificat;

- toate informațiile relevante pentru categoria de echipamente maritime avută în vedere;

- documentația referitoare la sistemul de calitate;

- documentația tehnică a tipului aprobat și o copie a certificatului de examinare CE de tip.

3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele instrumentelor internaționale care li se aplică.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător se reunesc într-o documentație, în mod sistematic și ordonat, sub formă de politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.

Documentația cuprinde, în particular, o descriere adecvată:

- a obiectivelor de calitate și a structurii organizaționale, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii referitoare la calitatea produsului;

- a tehnicilor corespunzătoare de fabricație, control al calității și asigurare a calității, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate;

- a examinărilor și a încercărilor care vor fi efectuate înainte, în timpul și după încheierea fabricației, indicându-se frecvența cu care acestea vor fi efectuate;

- a dosarelor de calitate, precum rapoartele de inspecție și datele încercărilor, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului în cauză etc.; și

- a mijloacelor de monitorizare a obținerii calității necesare a produsului și a bunei funcționări a sistemului de calitate.

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul calității pentru a stabili dacă acesta satisface cerințele prevăzute la pct. 3.2.

În afară de experiența în domeniul sistemelor de management al calității, echipa de audit trebuie să aibă în compunere cel puțin un membru cu experiență în evaluarea echipamentelor maritime și a tehnologiei aferente, precum și cunoștințe privind cerințele aplicabile ale instrumentelor internaționale.

Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit examinează documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 liniuța a cincea, pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale instrumentelor internaționale și de a efectua examinările necesare pentru a asigura conformitatea produselor cu respectivele cerințe.

Decizia se aduce la cunoștința producătorului. Notificarea cuprinde concluziile auditului și decizia de evaluare, motivată corespunzător.

3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat și să îl mențină corespunzător și eficient.

3.5. Producătorul ține la curent organismul notificat care a aprobat sistemul calității în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului calității.

Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul calității modificat va continua să satisfacă cerințele prevăzute la pct. 3.2 ori dacă este necesară o reevaluare.

El notifică producătorului decizia sa. Notificarea conține concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii este de a avea certitudinea că producătorul își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.

4.2. În scopul evaluării, producătorul permite accesul organismului notificat la incintele de fabricație, control, încercare și depozitare și îi furnizează acestuia toate informațiile necesare, în special:

- documentația aferentă sistemului de calitate;

- dosarele de calitate, precum rapoartele de inspecție și datele încercărilor, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului în cauză etc.

4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează un raport de audit producătorului.

4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător, cu excepția cazurilor în care, în temeiul dreptului intern și din rațiuni de apărare ori de securitate, aceste vizite fac obiectul anumitor restricții. Pe durata acestor vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, efectua ori dispune efectuarea unor încercări ale produselor, pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcționează în mod corect. Organismul notificat furnizează producătorului un raport al vizitei, însoțit de un raport de încercare, în cazul în care au fost efectuate încercări.

5. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate

5.1. Producătorul aplică marcajul "timonă" prevăzut la art. 9 și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia din urmă, în mod individual, pe fiecare produs care este conform cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale instrumentelor internaționale.

5.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" pe ultimul produs fabricat și în niciun caz pe o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză. Declarația de conformitate identifică modelul de echipament maritim pentru care a fost întocmită.

La cererea autorităților relevante, le este pusă la dispoziție o copie a declarației de conformitate.

6. Pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" pe ultimul produs fabricat și în niciun caz pe o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză, producătorul menține la dispoziția autorităților competente:

- documentația prevăzută la pct. 3.1;

- modificarea prevăzută la pct. 3.5, astfel cum a fost aprobată;

- deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 și 4.4.

7. Fiecare organism notificat își informează autoritățile de notificare în legătură cu aprobările sistemului calității emise ori retrase și, în mod periodic ori la cerere, pune la dispoziția autorităților sale de notificare lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate ori restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat, retras ori restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.

8. Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului prevăzute la pct. 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

III. MODULUL E - CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSULUI

1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 5, garantând și declarând pe răspunderea sa exclusivă că echipamentele maritime în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și că acestea satisfac cerințele instrumentelor internaționale care li se aplică.

2. Fabricație

Producătorul operează un sistem al calității aprobat pentru inspecția produselor finite și încercarea produselor în cauză, astfel cum se specifică la pct. 3, și se supune supravegherii specificate la pct. 4.

3. Sistemul de calitate

3.1. Producătorul prezintă unui organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentele maritime în cauză.

Cererea cuprinde:

- numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia;

- o declarație scrisă care să specifice că aceeași cerere nu a fost înaintată altui organism notificat;

- toate informațiile relevante pentru categoria de echipamente maritime avută în vedere;

- documentația referitoare la sistemul de calitate; și

- documentația tehnică a tipului aprobat și o copie a certificatului de examinare CE de tip.

3.2. Sistemul de calitate garantează conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele aplicabile ale instrumentelor internaționale.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător se reunesc într-o documentație, în mod sistematic și ordonat, sub formă de politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.

Documentația cuprinde, în particular, o descriere adecvată:

- a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produselor;

- a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate după fabricație;

- a dosarelor de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și informațiile referitoare la încercări, precum și a datelor de etalonare, a rapoartelor referitoare la calificarea personalului implicat etc.;

- a mijloacelor de verificare a bunei funcționări a sistemului de calitate.

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul calității pentru a stabili dacă acesta satisface cerințele prevăzute la pct. 3.2.

În afară de experiența în domeniul sistemelor de management al calității, echipa de audit are în componență cel puțin un membru cu experiență în evaluarea echipamentelor maritime relevante și a tehnologiei aferente, precum și cunoștințe privind cerințele aplicabile ale instrumentelor internaționale.

Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit examinează documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 liniuța a cincea, pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale instrumentelor internaționale și de a efectua examinările necesare pentru a asigura conformitatea produselor cu respectivele cerințe.

Decizia se aduce la cunoștința producătorului. Notificarea cuprinde concluziile auditului și decizia de evaluare, motivată corespunzător.

3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat și să îl mențină corespunzător și eficient.

3.5. Producătorul ține la curent organismul notificat care a aprobat sistemul calității în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului calității.

Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul calității modificat va continua să satisfacă cerințele prevăzute la pct. 3.2 ori dacă este necesară o reevaluare.

El notifică producătorului decizia sa. Notificarea conține concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii este acela de a avea certitudinea că producătorul își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.

4.2. În scopul evaluării, producătorul permite accesul organismului notificat la incintele de fabricație, control, încercare și depozitare și îi furnizează acestuia toate informațiile necesare, în special:

- documentația aferentă sistemului de calitate;

- dosarele de calitate, precum rapoartele de inspecție și datele încercărilor, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului în cauză etc.

4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează un raport de audit producătorului.

4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător, cu excepția cazurilor în care, în temeiul dreptului intern și din rațiuni de apărare ori de securitate, aceste vizite fac obiectul anumitor restricții. Pe durata acestor vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, efectua ori dispune efectuarea unor încercări ale produselor, pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcționează în mod corect. Organismul notificat furnizează producătorului un raport al vizitei, însoțit de un raport de încercare, în cazul în care au fost efectuate încercări.

5. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate

5.1. Producătorul aplică marcajul "timonă" prevăzut la art. 9 și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia din urmă, în mod individual, pe fiecare produs care este conform cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale instrumentelor internaționale.

5.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" pe ultimul produs fabricat și în niciun caz pe o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză. Declarația de conformitate identifică modelul de echipament maritim pentru care a fost întocmită.

La cererea autorităților relevante, le este pusă la dispoziție o copie a declarației de conformitate.

6. Pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" pe ultimul produs fabricat și în niciun caz pe o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză, producătorul menține la dispoziția autorităților competente:

- documentația prevăzută la pct. 3.1;

- modificarea prevăzută la pct. 3.5, astfel cum a fost aprobată;

- deciziile și rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 și 4.4.

7. Fiecare organism notificat își informează autoritățile de notificare în legătură cu aprobările sistemului calității emise ori retrase și, în mod periodic ori la cerere, pune la dispoziția autorităților sale de notificare lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate ori restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la aprobările sistemului calității pe care le-a refuzat, suspendat ori retras și, la cerere, cu privire la aprobările sistemului calității pe care le-a emis.

8. Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului prevăzute la pct. 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

IV. MODULUL F - CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE VERIFICAREA PRODUSULUI

1. Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, 5.1 și 6, garantând și declarând pe răspunderea sa exclusivă că produsele în cauză, care au fost supuse dispozițiilor de la pct. 3, sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și satisfac cerințele instrumentelor internaționale care li se aplică.

2. Fabricație

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele instrumentelor internaționale care li se aplică.

3. Verificare

Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și încercările corespunzătoare, pentru a verifica conformitatea produselor cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele corespunzătoare ale instrumentelor internaționale.

Examinările și încercările de verificare a conformității produselor cu cerințele corespunzătoare se efectuează, la alegerea producătorului, fie prin examinarea și încercarea fiecărui produs, astfel cum se specifică la pct. 4, fie prin examinarea și încercarea produselor pe bază statistică, astfel cum se specifică la pct. 5.

4. Verificarea conformității prin examinarea și încercarea fiecărui produs

4.1. Toate produsele sunt examinate și încercate individual, în conformitate cu prezenta hotărâre, pentru a se verifica conformitatea acestora cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip și cu cerințele corespunzătoare ale instrumentelor internaționale.

4.2. Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările și încercările efectuate și aplică numărul său de identificare pe fiecare produs aprobat ori dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa.

Producătorul menține certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale în vederea inspecției pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" pe ultimul produs fabricat și în niciun caz pe o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză.

5. Verificarea statistică a conformității

5.1. Producătorul ia toate măsurile pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure omogenitatea fiecărui lot produs și prezintă produsele pentru verificare sub formă de loturi omogene.

5.2. Din fiecare lot se extrage un eșantion aleatoriu. Toate produsele din eșantion sunt examinate individual și încercate în conformitate cu prezenta hotărâre, pentru a se asigura conformitatea acestora cu cerințele aplicabile ale instrumentelor internaționale și pentru a se stabili dacă lotul este acceptat ori respins.

5.3. Dacă un lot este acceptat, toate produsele din lot sunt considerate aprobate, cu excepția acelor produse din eșantion care s-au dovedit neconforme.

Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările și încercările efectuate și aplică numărul său de identificare pe fiecare produs aprobat ori dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa.

Producătorul menține certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" pe ultimul produs fabricat și în niciun caz pe o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză.

5.4. Dacă un lot este respins, organismul notificat ori autoritatea competentă ia măsurile adecvate pentru a împiedica introducerea lotului respectiv pe piață. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate să suspende verificarea statistică și să ia măsurile adecvate.

6. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate

6.1. Producătorul aplică marcajul "timonă" prevăzut la art. 9 și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3, numărul de identificare al acestuia din urmă, în mod individual, pe fiecare produs care este conform cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale instrumentelor internaționale.

6.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" pe ultimul produs fabricat și în niciun caz pe o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză. Declarația de conformitate identifică modelul de echipament maritim pentru care a fost întocmită.

La cererea autorităților relevante, le este pusă la dispoziție o copie a declarației de conformitate.

7. În cazul în care organismul notificat este de acord și sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica pe produse numărul de identificare al organismului notificat, în cursul procesului de fabricație.

8. Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Reprezentantul autorizat poate să nu îndeplinească obligațiile producătorului prevăzute la pct. 2 și 5.1.

V. MODULUL G - CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA UNITĂȚII DE PRODUS

1. Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, 3 și 5, garantând și declarând pe răspunderea sa exclusivă că produsul în cauză, care se supune dispozițiilor pct. 4, respectă prevederile instrumentului internațional care i se aplică.

2. Documentația tehnică

Producătorul întocmește documentația tehnică și o pune la dispoziția organismului notificat prevăzut la pct. 4. Documentația tehnică permite evaluarea produsului din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante, incluzând o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă - în măsura relevantă pentru evaluare - proiectarea, fabricarea și exploatarea produsului. Documentația tehnică conține, după caz, cel puțin următoarele elemente:

- o descriere generală a produsului;

- desenele de proiectare și de fabricație și schemele componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor etc.;

- descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și a schemelor respective, precum și a modului de funcționare al produsului;

- o listă a cerințelor și a standardelor de încercare aplicabile echipamentelor maritime în cauză în conformitate cu prezenta hotărâre, împreună cu o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor respective;

- rezultatele calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate; și

- rapoarte de încercare.

Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale relevante pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" pe ultimul produs fabricat și în niciun caz pe o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză.

3. Fabricație

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produsului fabricat cu cerințele aplicabile ale instrumentelor internaționale.

4. Verificare

Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și încercările corespunzătoare, în conformitate cu prezenta hotărâre, pentru a verifica conformitatea produsului cu cerințele aplicabile ale instrumentelor internaționale.

Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și încercările efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe produsul omologat ori dispune aplicarea acestuia, sub responsabilitatea sa.

Producătorul menține certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" pe ultimul produs fabricat și în niciun caz pentru o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză.

5. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate

5.1. Producătorul aplică atât marcajul "timonă" prevăzut la art. 9, cât și numărul de identificare al organismului notificat prevăzut la pct. 4, sub responsabilitatea acestuia din urmă, pe fiecare produs care satisface cerințele aplicabile ale instrumentelor internaționale.

5.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" pe ultimul produs fabricat și în niciun caz pentru o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză. Declarația de conformitate identifică produsul pentru care a fost întocmită.

La cererea autorităților relevante, le este pusă la dispoziție o copie a declarației de conformitate.

6. Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului prevăzute la pct. 2 și 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca ele să fie specificate în mandat.

ANEXA Nr. 3

CERINȚELE
care trebuie îndeplinite de organismele de evaluare a conformității pentru a deveni organisme notificate

1. Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 2-11.

2. Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul dreptului intern și are personalitate juridică.

3. Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația ori de echipamentele maritime pe care le evaluează.

4. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi ori unei federații profesionale reprezentând întreprinderi implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea ori întreținerea echipamentelor maritime pe care le evaluează poate fi considerat a fi un organism de evaluare a conformității, cu condiția să demonstreze că este independent și că nu există conflict de interese, așa cum este prevăzut la art. 17 alin (3) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului.

5. Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să respecte cerințele prevăzute la art. R17 alin. (4) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Acest lucru nu împiedică utilizarea echipamentelor maritime evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității și nici utilizarea unor astfel de echipamente maritime în scopuri personale.

6. Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea ori construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea ori întreținerea echipamentelor maritime în cauză și nu reprezintă părțile angajate în activitățile respective. Aceștia nu se implică în nicio activitate care le-ar putea afecta imparțialitatea ori integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

7. Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile propriilor filiale ori cele ale propriilor subcontractanți nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea ori imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

8. Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității cu cel mai înalt grad de integritate profesională și cu competența tehnică necesară în domeniul respectiv, fiind libere de orice presiuni și stimulente, îndeosebi de natură financiară, care le-ar putea influența aprecierea ori rezultatele propriei activități de evaluare a conformității, în special în ceea ce privește persoanele ori grupurile de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.

9. Organismele de evaluare a conformității sunt capabile să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care le sunt atribuite prin prezenta hotărâre și pentru care au fost notificate, indiferent dacă aceste sarcini sunt îndeplinite de către însuși organismul de evaluare a conformității ori sunt îndeplinite în numele și sub responsabilitatea acestuia.

10. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și fiecare tip, categorie ori subcategorie de echipamente maritime pentru care este notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:

a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și adecvată pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității;

b) descrierile necesare ale procedurilor conform cărora se realizează evaluarea conformității, asigurând transparența respectivelor proceduri și posibilitatea de a le reproduce. Acesta trebuie să dispună de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și restul activităților;

c) procedurile necesare pentru desfășurarea activităților, care să țină seama de dimensiunea întreprinderilor, de domeniul de activitate și de structura acestora, de gradul de complexitate al tehnologiei echipamentelor maritime în cauză, precum și de caracterul de serie ori de masă al procesului de producție.

11. Organismele de evaluare a conformității dispun de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și au acces la toate echipamentele și facilitățile necesare.

12. Personalul responsabil cu îndeplinirea activităților de evaluare a conformității posedă următoarele:

a) o solidă pregătire tehnică și profesională care să acopere toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

b) o cunoaștere satisfăcătoare a cerințelor evaluărilor pe care le efectuează și autoritatea corespunzătoare pentru efectuarea acestor evaluări;

c) cunoștințe și o înțelegere corespunzătoare a cerințelor și standardelor de încercare aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii Europene și din regulamentele de punere în aplicare ale acesteia;

d) capacitatea de a întocmi certificate, evidențe și rapoarte care să demonstreze că evaluările au fost îndeplinite.

13. Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere și a personalului de evaluare al acestora este garantată.

14. Remunerația personalului de conducere și a personalului de evaluare al unui organism de evaluare a conformității nu depinde de numărul evaluărilor efectuate ori de rezultatul evaluărilor respective.

15. Organismele de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească obligația prevăzută la art. R17 alin. (9) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

16. Personalul organismului de evaluare a conformității îndeplinește obligația prevăzută la art. R17 alin. (10) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului în cazul tuturor informațiilor obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul prezentei hotărâri ori al oricărei dispoziții de drept intern de punere în aplicare a prezentei hotărâri, excepție făcând relația cu autoritățile de notificare și de supraveghere a pieței din statul membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate potrivit prevederilor legislației naționale aplicabile.

17. Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul art. 34 paragraful (1) al Directivei 2014/90/UE ori se asigură că personalul lor de evaluare este informat în legătură cu acestea și pune în aplicare, ca orientare generală, deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.

18. Organismele de evaluare a conformității îndeplinesc cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17065:2012.

19. Organismele de evaluare a conformității se asigură că laboratoarele de încercare utilizate în scop de evaluare a conformității respectă prevederile standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

ANEXA Nr. 4

PROCEDURA DE NOTIFICARE

1. Cererea de notificare

1.1. Organismul de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către MT.

1.2. Cererea este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului ori modulelor de evaluare a conformității și a echipamentelor maritime pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, emis de organismul național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute în anexa nr. 3.

2. Procedura de notificare

2.1. MT poate notifica numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa nr. 3.

2.2. MT notifică atât Comisia, cât și celelalte state membre, utilizând instrumentul de notificare electronică elaborat și gestionat de Comisie.

2.3. Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului ori modulelor de evaluare a conformității și ale echipamentelor maritime în cauză, precum și atestatul de competență necesar.

2.4. Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia Europeana ori celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare.

2.5. Numai un organism prevăzut la pct. 2.4 este considerat organism notificat în sensul prezentei hotărâri.

2.6. Comisia Europeană și celelalte state membre sunt notificate cu privire la orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.

3. Numerele de identificare și listele de organisme notificate

Organismelor notificate li se atribuie un unic număr de identificare de către Comisie, chiar dacă organismul notificat este recunoscut ca fiind notificat în temeiul mai multor acte legislative ale Uniunii Europene.

ANEXA Nr. 5

CERINȚELE
care trebuie îndeplinite de autoritatea de notificare

1. Autoritatea de notificare îndeplinește cerințele prevăzute la art. R15 alin. (1) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE.

2. Autoritatea de notificare este organizată și funcționează în așa fel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.

3. Autoritatea de notificare este organizată în așa fel încât fiecare decizie referitoare la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.

4. Autoritatea de notificare îndeplinește cerințele prevăzute la art. R15 alin. (4) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE.

5. Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.

6. Autoritatea de notificare are la dispoziție suficient personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.

;
se încarcă...