Guvernul României

Hotărârea nr. 432/2017 privind echipamentele maritime

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iulie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 și ale Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2015,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Obiectivul prezentei hotărâri constă în îmbunătățirea siguranței maritime și prevenirea poluării marine prin aplicarea uniformă a instrumentelor internaționale relevante referitoare la echipamentele maritime care urmează să fie amplasate la bordul navelor cu pavilion român, precum și asigurarea liberei circulații a acestor echipamente pe teritoriul Uniunii Europene.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. echipamente maritime - componente ale navei care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri în conformitate cu art. 3;

2. navă UE - o navă care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene și care se încadrează în domeniul de aplicare al convențiilor internaționale;

3. convenții internaționale - convențiile următoare, însoțite de protocoalele aferente și de codurile de aplicare obligatorie, adoptate sub auspiciile Organizației Maritime Internaționale, care au intrat în vigoare și care stabilesc cerințe specifice privind aprobarea de către statul de pavilion a echipamentelor care urmează să fie amplasate la bordul navelor:

a) Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, denumită în continuare COLREG;

b) Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, denumită în continuare MARPOL 73;

c) Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, denumită în continuare SOLAS 74;

4. standarde de încercări - înseamnă standardele de încercare pentru echipamentele maritime stabilite de:

a) Organizația Maritimă Internațională, denumită în continuare IMO;

b) Organizația Internațională pentru Standardizare, denumită în continuare ISO;

c) Comisia Electrotehnică Internațională, denumită în continuare IEC;

d) Comitetul European pentru Standardizare, denumit în continuare CEN;

e) Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică, denumit în continuare CENELEC;

f) Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, denumită în continuare ITU;

g) Institutul European pentru Standarde în domeniul Telecomunicațiilor, denumit în continuare ETSI;

h) Comisia Europeană, denumită în continuare Comisie, în conformitate cu art. 8;

i) autoritățile de reglementare prevăzute în acordurile de recunoaștere reciprocă la care UE este parte;

5. instrumente internaționale - convențiile internaționale, însoțite de rezoluțiile și circularele IMO de punere în aplicare a acestor convenții, în versiunea lor actualizată, și standardele de încercare;

6. marcajul "timonă" - simbolul prevăzut la art. 9 și prevăzut în anexa nr. 1 ori, după caz, eticheta electronică prevăzută la art. 11;

7. organism notificat - o organizație desemnată de administrația națională competentă a unui stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu art. 17 al Directivei 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98 CE a Consiliului;

8. punere la dispoziție pe piață - orice furnizare a unor echipamente maritime pe piața Uniunii Europene în cadrul unei activități comerciale, fie contra cost, fie gratuit;

9. introducere pe piață - punerea la dispoziție pe piața Uniunii Europene pentru prima dată a unui echipament maritim;

10. producător - orice persoană fizică ori juridică ce fabrică echipamente maritime ori pentru care se proiectează ori se fabrică astfel de echipamente și care comercializează echipamentele în cauză sub numele ori marca sa;

11. reprezentant autorizat - orice persoană fizică ori juridică stabilită în UE care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

12. importator - orice persoană fizică ori juridică stabilită în UE, care introduce pe piața Uniunii Europene echipamente maritime dintr-o țară terță;

13. distribuitor - orice persoană fizică ori juridică din lanțul de distribuție, alta decât producătorul ori importatorul, care pune la dispoziție pe piață echipamente maritime;

14. operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;

15. acreditare - o acreditare, astfel cum este definită la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

16. organism național de acreditare - organismul național de acreditare definit la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

17. evaluarea conformității - procesul efectuat de organismele notificate, în conformitate cu art. 15, care demonstrează în ce măsură echipamentele maritime respectă prevederile prezentei hotărâri;

18. organism de evaluare a conformității - un organism care desfășoară activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție;

19. rechemare - orice măsură al cărei scop este returnarea echipamentelor maritime care au fost deja amplasate la bordul navelor UE ori care au fost achiziționate cu intenția de a fi amplasate la bordul navelor UE;

20. retragere - orice măsură al cărei scop este acela de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor maritime în lanțul de distribuție;

21. declarație de conformitate UE - o declarație emisă de producător în conformitate cu art. 16;

22. produs - un echipament maritim;

23. navă cu pavilion român - o navă care arborează pavilionul român și care se încadrează în domeniul de aplicare al convențiilor internaționale;

24. autoritate competentă - autoritate competentă, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare. Ministerul Transporturilor, denumit în continuare MT, organ al administrației centrale, este desemnat autoritate competentă, responsabilă pentru asigurarea măsurilor necesare aplicării prezentei hotărâri;

25. autoritate de supraveghere a pieței - autoritate de supraveghere a pieței, astfel cum este definită la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, este desemnată ca autoritate de supraveghere a pieței și verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri;

26. acte de punere în aplicare - regulamente UE prin care, în cazul fiecărui echipament maritim pentru care convențiile internaționale prevăd omologarea de către administrația statului de pavilion, Comisia indică cerințele în materie de proiectare, construcție și performanță aplicabile și standardele de testare prevăzute în instrumentele internaționale. În cadrul actelor de punere în aplicare, Comisia indică în mod explicit datele pe baza cărora aceste cerințe și standarde de testare trebuie aplicate, inclusiv datele pentru introducerea pe piață și montarea la bor, în conformitate cu instrumentele internaționale și ținând seama de durata necesară pentru construirea navelor. Comisia poate preciza și criteriile comune și procedurile detaliate pentru aplicarea acestora. Prin intermediul actelor de punere în aplicare, Comisia indică respectivele cerințe în materie de proiectare, construcție și performanță nou-prevăzute în instrumentele internaționale și care se aplică echipamentelor montate deja la bord, pentru a se asigura că echipamentele montate la bordul navelor UE respectă instrumentele internaționale.

Art. 3. -

(1) Prezenta hotărâre se aplică echipamentelor amplasate ori care urmează să fie amplasate la bordul unei nave cu pavilion român și pentru care instrumentele internaționale impun aprobarea de către administrația statului de pavilion, indiferent dacă în momentul montării echipamentelor nava este situată ori nu în România.

(2) Fără a aduce atingere faptului că echipamentele prevăzute la alin. (1) pot intra de asemenea în sfera de aplicare a unor instrumente ale dreptului român, altele decât cele prevăzute de prezenta hotărâre, în scopul prevăzut la art. 1, echipamentele respective fac exclusiv obiectul dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 4. -

(1) Echipamentele maritime amplasate la bordul unei nave cu pavilion român la data prevăzută la art. 37 alin. (1) ori ulterior acestei date îndeplinesc cerințele de proiectare, construcție și performanță prevăzute de instrumentele internaționale aplicabile la data la care echipamentele respective sunt amplasate la bord.

(2) Conformitatea echipamentelor maritime cu cerințele prevăzute la alin. (1) se demonstrează exclusiv în conformitate cu standardele de încercare și prin intermediul procedurilor de evaluare a conformității prevăzute la art. 15.

(3) Instrumentele internaționale se aplică fără a aduce atingere procedurii de verificare a conformității prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2.099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a Regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave.

(4) Cerințele și standardele prevăzute la alin. (1) și (2) se pun în aplicare în mod uniform, prin actele de punere în aplicare definite la art. 2 pct. 26.

Art. 5. -

(1) Atunci când eliberează, aprobă ori reînnoiește certificatele navelor care arborează pavilionul român conform cerințelor convențiilor internaționale, ANR se asigură că echipamentele maritime aflate la bordul acestor nave respectă prevederile prezentei hotărâri.

(2) ANR ia măsurile necesare pentru a se asigura că echipamentele maritime de la bordul navelor aflate sub pavilionul român respectă prevederile instrumentelor internaționale aplicabile echipamentelor deja amplasate la bord.

Art. 6. -

ANR nu interzice introducerea pe piață ori amplasarea la bordul unei nave cu pavilion român a echipamentelor maritime care respectă prevederile prezentei hotărâri și nu refuză navelor cu pavilion român emiterea ori reînnoirea certificatelor aferente.

Art. 7. -

(1) În cazul unei nave din afara UE care urmează să fie transferată sub pavilionul român, acea navă este supusă, în timpul transferului, unei inspecții de către ANR, în conformitate cu art. 7 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a se verifica dacă starea reală a echipamentelor sale maritime corespunde certificatelor de siguranță și dacă acestea respectă prevederile prezentei hotărâri și poartă marcajul "timonă" ori sunt echivalente, conform cerințelor ANR, unor echipamente maritime certificate potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri.

(2) În cazul în care data instalării la bord a echipamentelor maritime nu poate fi stabilită, ANR poate stabili cerințe privind echivalența, luând în considerare instrumentele internaționale relevante.

(3) Dacă echipamentul nu poartă marcajul "timonă" ori dacă ANR nu îl consideră ca fiind echivalent, echipamentul în cauză se înlocuiește.

(4) Pentru echipamentele maritime pe care le consideră echivalente în conformitate cu prezentul articol, ANR emite un certificat care însoțește în permanență respectivele echipamente. Respectivul certificat conține autorizația ANR pentru păstrarea echipamentelor respective la bordul navei, precum și orice restricții ori dispoziții privind utilizarea acestora. Formularul certificatului face obiectul unei decizii ANR.

Art. 8. -

(1) În absența unui standard internațional pentru un anumit echipament maritim, în situații excepționale în care acest lucru este justificat printr-o analiză corespunzătoare și în vederea eliminării unei amenințări grave și inacceptabile la adresa siguranței maritime, a sănătății ori a mediului și luând în considerare eventualele lucrări în desfășurare în cadrul IMO, ANR participă, după caz, la consultări cu experți organizate de Comisie, în vederea adoptării de specificații tehnice și standarde de încercare armonizate pentru respectivul echipament maritim.

(2) În situații excepționale, atunci când acest lucru este justificat printr-o analiză corespunzătoare și dacă este necesar să se elimine o amenințare inacceptabilă identificată la adresa siguranței maritime, a sănătății ori a mediului, ca urmare a unei deficiențe ori anomalii grave a unui standard existent pentru un anumit echipament maritim indicate de Comisie și luând în considerare eventualele lucrări în desfășurare în cadrul IMO, ANR participă, după caz, la consultări cu experți organizate de Comisie, în vederea adoptării de specificații tehnice și standarde de încercare armonizate pentru respectivul echipament maritim, în măsura necesară pentru a remedia exclusiv deficiența ori anomalia gravă.

(3) Specificațiile tehnice și standardele de testare prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică cu titlu provizoriu până în momentul în care IMO adoptă un standard pentru respectivul echipament maritim.

CAPITOLUL II Marcajul "timonă"

Art. 9. -

(1) Marcajul "timonă" se aplică echipamentelor maritime a căror conformitate cu cerințele prevăzute în prezenta hotărâre a fost demonstrată potrivit procedurilor de evaluare a conformității.

(2) Marcajul "timonă" nu se aplică pe niciun alt produs.

(3) Forma marcajului "timonă" care trebuie utilizată este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) Utilizarea marcajului "timonă" se supune principiilor generale prevăzute la art. 30 alin. (1) și alin. (3) - (6) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, iar toate trimiterile la marcajul CE se interpretează ca trimiteri la marcajul "timonă".

Art. 10. -

(1) Marcajul "timonă" se aplică în mod vizibil, lizibil și permanent pe produs ori pe plăcuța constructorului și, după caz, este încorporat în software-ul produsului. Dacă acest lucru nu este posibil ori nu se justifică dată fiind natura produsului, marcajul "timonă" se aplică pe ambalaj și pe documentele însoțitoare.

(2) Marcajul "timonă" se aplică la sfârșitul etapei de producție.

(3) Marcajul "timonă" este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, atunci când organismul respectiv este implicat în faza de control al producției, și de anul în care este aplicat marcajul.

(4) Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat ori, la instrucțiunile acestuia, de către producător ori de către reprezentantul său autorizat.

Art. 11. -

(1) În vederea facilitării supravegherii pieței și a prevenirii falsificării anumitor echipamente maritime prevăzute la alin. (2), producătorii pot utiliza un model adecvat și fiabil de etichetă electronică în locul marcajului "timonă" ori suplimentar față de acesta, cu condiția ca aceasta să fi fost definită în prealabil printr-un act normativ de completare a acestei hotărâri. În acest caz, art. 9 și 10 se aplică, după caz, mutatis mutandis.

(2) ANR participă, după caz, la consultări cu experți organizate de Comisie, în vederea identificării acelor echipamente maritime care pot beneficia de etichetarea electronică.

CAPITOLUL III Obligațiile operatorilor economici

Art. 12. -

(1) Prin aplicarea marcajului "timonă", producătorii își asumă responsabilitatea garantării faptului că echipamentele maritime cărora li se aplică marcajul au fost proiectate și fabricate în conformitate cu specificațiile și standardele tehnice puse în aplicare prin actele de punere în aplicare definite la art. 2 pct. 26 și își asumă obligațiile prevăzute la alin. (2)-(9).

(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică necesară și se asigură că sunt îndeplinite procedurile de evaluare a conformității aplicabile.

(3) Atunci când respectarea de către echipamentele maritime a cerințelor aplicabile a fost demonstrată prin procedura de evaluare a conformității, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE, conform dispozițiilor art. 16, și aplică marcajul "timonă", în conformitate cu art. 9 și 10.

(4) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE prevăzute la art. 16 pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la aplicarea marcajului "timonă" și în niciun caz pentru o perioadă mai mică decât durata de viață preconizată a echipamentelor maritime în cauză.

(5) Producătorii se asigură că sunt aplicate proceduri care să garanteze că producția de serie rămâne în permanență conformă. Se ține cont de modificările survenite în ceea ce privește proiectarea ori caracteristicile echipamentelor maritime și de modificările cerințelor prevăzute în instrumentele internaționale prevăzute la art. 4, pe baza cărora se declară conformitatea echipamentelor maritime. Potrivit anexei nr. 2, atunci când este necesar, producătorii solicită efectuarea unei noi evaluări a conformității.

(6) Producătorii se asigură că un număr indicând tipul, lotul ori seria ori un alt element prin care să poată fi identificate figurează pe produsele lor ori, dacă mărimea ori natura produsului nu permite acest lucru, se asigură că informațiile necesare figurează pe ambalajul produsului ori într-un document însoțitor ori în ambele locuri, după caz.

(7) Producătorii își înscriu numele, denumirea comercială înregistrată ori marca înregistrată și adresa la care pot fi contactați, fie direct pe produs, fie, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia ori într-un document însoțitor ori în ambele locuri, după caz. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.

(8) Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și de toate informațiile necesare pentru montarea la bord și utilizarea în condiții de siguranță a produsului, inclusiv, după caz, de restricții de utilizare care să poată fi ușor înțelese de către utilizatori, alături de orice alt document impus de instrumentele internaționale ori de standardele de încercare.

(9) Producătorii care consideră ori au motive să creadă că un produs căruia i-au aplicat marcajul "timonă" nu este conform cu cerințele de proiectare, construcție și de performanță aplicabile și cu standardele de încercare puse în aplicare prin actele de punere în aplicare definite la art. 2 pct. 26 iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate, a-l retrage ori a-l rechema, după caz. Atunci când produsul prezintă un risc, producătorii informează imediat ANR, furnizând detalii, în special în legătură cu neconformitatea și cu măsurile corective aplicate.

(10) În urma unei cereri motivate din partea ANR, producătorii îi furnizează acesteia cu promptitudine toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui produs, în limba română ori limba engleză.

(11) Pentru respectarea prevederilor art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, producătorii permit ANR accesul la spațiile lor comerciale în scopul supravegherii pieței și pun la dispoziție eșantioane ori acordă acces la acestea în conformitate cu art. 25 alin. (4) din prezenta hotărâre. Aceștia cooperează cu ANR, la cererea acesteia, în legătură cu orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe care le-au introdus pe piață.

Art. 13. -

(1) Un producător care nu este situat pe teritoriul cel puțin al unui stat membru al UE numește un reprezentant autorizat pentru UE, printr-un mandat scris, și indică în mandat numele reprezentantului autorizat și adresa la care acesta poate fi contactat.

(2) Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) - (9) și întocmirea documentației tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(3) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...