Parlamentul României

Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (8), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iulie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1)

(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale este organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfășoară, controlează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autoritățile publice din România și pentru alți utilizatori prevăzuți în anexa nr. 1.

(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale este singura autoritate care emite norme tehnice obligatorii în domeniul telecomunicațiilor speciale. Jurisprudență (1)

(3) Telecomunicațiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepții de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informații de orice natură prin fir, radio, sistem optic sau prin alte sisteme electromagnetice pentru utilizatorii prevăzuți la alin. (1).

(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale garantează protecția și confidențialitatea telecomunicațiilor speciale, acestea fiind exceptate de la regimul licențelor și al autorizațiilor prevăzut în Legea telecomunicațiilor.

(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale are structură militară și face parte din sistemul național de apărare.

Art. 2. -

Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este controlată de Parlamentul României, prin comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Art. 3 -

Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este organizată și coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Art. 4. -

(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale colaborează cu instituțiile din domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, cu Ministerul Comunicațiilor și cu regiile autonome aflate în coordonarea acestuia, cu operatorii și furnizorii de servicii de telecomunicații autorizați de Ministerul Comunicațiilor, precum și cu alte autorități publice ale statului.

(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, poate stabili relații cu organisme similare din străinătate și poate încheia acorduri de cooperare cu acestea.

Art. 5. -

Serviciul de Telecomunicații Speciale își desfășoară activitatea cu respectarea Constituției României și a legilor țării, a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării și ale Guvernului, precum și a regulamentelor militare generale.

Art. 6. -

(1) Cadrele militare și salariații civili din Serviciul de Telecomunicații Speciale au obligația de a asigura confidențialitatea în utilizarea telecomunicațiilor speciale, interceptarea comunicațiilor fiindu-le interzisă.

(2) Personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale are obligația de a păstra cu strictețe secretul de stat, militar și profesional, inclusiv după părăsirea serviciului.

(3) Penetrarea, întreruperea funcționării și distrugerea rețelelor de telecomunicații speciale, precum și interceptarea comunicațiilor în aceste rețele constituie amenințări la adresa siguranței naționale.

CAPITOLUL II Organizarea, funcționarea și atribuțiile Serviciului de Telecomunicații Speciale

Art. 7. -

(1) Structura generală a Serviciului de Telecomunicații Speciale, atribuțiile componentelor sale funcționale, efectivele și resursele în timp de pace și în timp de război, regimul rețelelor și echipamentelor de telecomunicații speciale și mobilizarea serviciului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare care se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

(2) Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale poate aduce modificări în interiorul structurilor organizatorice, în limita efectivelor totale stabilite, până la nivelul direcțiilor inclusiv.

Art. 8. -

(1) Conducerea Serviciului de Telecomunicații Speciale este asigurată de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la propunerea președintelui acestuia.

(2) Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale răspunde în fața Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru activitatea pe care o desfășoară și prezintă acestuia rapoarte anuale.

(3) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul este ajutat de un prim-adjunct, care este și înlocuitorul său, precum și de doi adjuncți.

(4) Prim-adjunctul și adjuncții au rang de subsecretari de stat și sunt numiți de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, la propunerea directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale.

(5) În Serviciul de Telecomunicații Speciale funcționează Consiliul director, ca organ deliberativ, și Biroul executiv, care asigură conducerea operativă a instituției. Componența Consiliului director și a Biroului executiv se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare.

(6) Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale dispune de un aparat de lucru format din sectoare și compartimente pentru control, asistență juridică, relații cu publicul, secretariat, protecția informativă a activității și a personalului.

Art. 9. -

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, în condițiile legii.

Art. 10. -

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul emite, potrivit legii, ordine și instrucțiuni.

Art. 11. -

Serviciul de Telecomunicații Speciale are următoarele atribuții:

a) administrează, exploatează și dezvoltă rețelele de telecomunicații speciale, prevăzute în anexa nr. 2;

b) gestionează spectrul de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală, ce îi este atribuit pentru telecomunicații speciale;

c) ține evidența și monitorizează pe teritoriul național, în scopul protecției, spectrul de frecvențe radio aflat în gestiunea sa și al organismelor ce fac parte din sistemul național de apărare, în baza unor protocoale încheiate cu acestea;

d) execută controlul tehnic al rețelelor de telecomunicații din administrarea sa și asigură confidențialitatea telecomunicațiilor speciale;

e) organizează și conduce pregătirea pentru luptă și mobilizare proprie, în conformitate cu prevederile legale, cu ordinele, instrucțiunile și regulamentele militare;

f) la proclamarea stării de asediu sau de urgență, la declararea mobilizării ori a stării de război asigură cu prioritate legăturile speciale pentru Marele Cartier General și celelalte componente ale sistemului național de apărare, la nivel central și teritorial, conform legii;

g) colaborează cu Ministerul Comunicațiilor și cu instituțiile din domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, în baza unei metodologii comune, în scopul asigurării compatibilității sistemelor proprii de telecomunicații cu cele din sistemul național de apărare, precum și cu rețeaua publică de telecomunicații;

h) asigură măsurile privind siguranța națională în domeniul său de activitate, conform legislației în vigoare;

i) asigură inviolabilitatea instalațiilor, echipamentelor și rețelelor de telecomunicații speciale, conform prevederilor legale;

j) asigură respectarea specificațiilor și a standardelor tehnice și de calitate, prevăzute de reglementările legale în vigoare, în scopul dezvoltării infrastructurii telecomunicațiilor speciale;

k) organizează rețelele și efectuează prestațiile de telecomunicații speciale având în vedere interesele beneficiarilor;

l) stabilește criteriile de repartizare a posturilor de abonat utilizatorilor prevăzuți la anexa nr. 1 și le prezintă spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării;

m) desfășoară alte activități necesare, cum sunt: aprovizionarea tehnico-materială, inclusiv importuri, cercetare și proiectare tehnologică și în informatică, activități de personal și învățământ, de transport, de asistență medicală și recuperatorie și activități social-culturale și sportive pentru personalul propriu, conform reglementărilor legale.

CAPITOLUL III Personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale

Art. 12. -

(1) Personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale este format din cadre militare și salariați civili.

(2) Cadrele militare din Serviciul de Telecomunicații Speciale își desfășoară activitatea în condițiile legii și ale regulamentelor militare generale.

(3) Pentru salariații civili se aplică prevederile Codului muncii, ale celorlalte legi din domeniul muncii și protecției sociale, ale Regulamentului de ordine interioară al salariaților civili, precum și ale ordinelor emise de directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Art. 13. -

(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale este organ de mobilizare, care ține evidența personalului existent la pace și a rezerviștilor cuprinși în documentele de mobilizare.

(2) Normele de funcționare și activitatea de mobilizare și evidență se stabilesc de comun acord cu Statul Major General al Ministerului Apărării Naționale.

Art. 14. -

Serviciul de Telecomunicații Speciale organizează un sistem propriu de instruire și de perfecționare a pregătirii cadrelor militare în activitate, în rezervă și a salariaților civili, iar pe bază de protocol, prin instituțiile de specialitate aparținând structurilor sistemului național de apărare, învățământului universitar și, după caz, în cadrul unor servicii și firme de specialitate din țară sau din străinătate.

Art. 15. -

Regulamentul privind descrierea și portul uniformelor se aprobă prin ordin al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Art. 16. -

Prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplică și personalului Serviciului de Telecomunicații Speciale.

CAPITOLUL IV Asigurarea materială și financiară

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale elaborează și fundamentează proiectul bugetului propriu de venituri și cheltuieli.

(2) Înzestrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale se realizează din producția internă și din import.

(3) La apariția unor lucrări suplimentare ori neprevăzute, execuția lor va putea începe numai cu asigurarea resurselor financiare necesare și cu respectarea prevederilor legale.

Art. 18. -

Terenurile, mijloacele fixe, mijloacele circulante, precum și orice alte bunuri prevăzute în tabelele de înzestrare constituie patrimoniul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Art. 19. -

(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale are în dotare armament, muniție și tehnică de luptă pentru autoapărare și pentru protecția obiectivelor în care își desfășoară activitatea.

(2) Paza exterioară a obiectivelor se realizează cu efective de jandarmi din cadrul Ministerului de Interne, pe bază de protocol.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 20. -

Emblema Serviciului de Telecomunicații Speciale este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 21. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 22. -

Hotărârea Guvernului nr. 229 din 27 mai 1993, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

București, 24 iulie 1996.

Nr. 92.

ANEXA Nr. 1

LISTA
utilizatorilor rețelelor de telecomunicații speciale

1. Parlamentul României.

2. Președinția României.

3. Guvernul României.

4. Instituțiile care desfășoară activități în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice.

5. Administrația publică centrală și locală. Modificări (1)

6. Autoritatea judecătorească:

- Curtea Supremă de Justiție

- Ministerul Public

- Consiliul Superior al Magistraturii.

7. Curtea de Conturi.

8. Curtea Constituțională.

9. Organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale și al unor organisme neguvernamentale de interes național.

ANEXA Nr. 2

LISTA
rețelelor speciale și de cooperare din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

A. Rețele speciale

1. Rețeaua telefonică urbană "S" în municipiul București.

2. Rețeaua telefonică interurbană "T.O." în municipiul București și în teritoriu.

3. Rețeaua de teleconferință "T.O." în municipiul București și în teritoriu.

4. Rețeaua telefonică internațională criptată "I.C.S.".

5. Rețeaua telegrafică internațională criptată.

6. Rețelele de radiocomunicații convenționale și/sau cu acces multiplu în benzile de frecvențe gestionate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în București și în teritoriu.

7. Rețelele de radiorelee aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în București și în teritoriu.

8. Rețeaua de radiocomunicații cifrate pe unde scurte în București și în teritoriu.

9. Rețeaua de monitorizare a spectrului de frecvențe pentru asigurarea protecției rețelelor de radiocomunicații speciale, precum și a celor din administrarea celorlalte instituții din domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice.

10. Rețeaua de telex cifrată în București și în teritoriu.

B. Rețele de cooperare

1. Rețeaua telefonică interurbană de cooperare "I.C." în municipiul București și în teritoriu.

2. Rețelele telefonice urbane de cooperare "C" în municipiul București și în teritoriu.

3. Rețelele de transmisii de date urbane și interurbane, care funcționează pe sistemele din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.

ANEXA Nr. 3


Serviciului de Telecomunicații Speciale

;
se încarcă...