Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 988/2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formatele, modelele și procedurile standard referitoare la mecanismele de cooperare în ceea ce privește locurile de tranzacționare ale căror activități au o importanță semnificativă într-un stat membru gazdă (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0988

Modificări (...)

În vigoare de la 03 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, în special articolul 79 alineatul (9),

întrucât:

(1) Pentru a permite autorităților competente din statele membre de origine și din statele membre gazdă să își exercite în mod eficient atribuțiile în temeiul Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește operațiunile unui loc de tranzacționare care au devenit de importanță semnificativă în statul membru gazdă, este important să se faciliteze cooperarea dintre autoritățile respective prin asigurarea unor formate, modele și proceduri standard pentru instituirea unor mecanisme de cooperare proporționale.

(2) Autoritățile competente ar trebui să utilizeze formate, modele și proceduri standard ca bază pentru mecanismele de cooperare, dar ar trebui și să poată să le adapteze sub formă de acorduri bilaterale sau multilaterale, conform particularităților fiecărui caz, pentru a stabili modul adecvat de cooperare în ceea ce privește supravegherea.

(3) Autoritățile competente din statele membre de origine și din statele membre gazdă ar trebui să urmeze proceduri standardizate pentru transmiterea și prelucrarea solicitărilor privind cooperarea, partajarea în permanență a informațiilor, consultarea și acordarea de asistență, fără a fi afectate alte tipuri de cooperare asupra cărora pot conveni ulterior, inclusiv pentru coordonarea procesului decizional.

(4) Cele mai multe mecanisme de cooperare ar trebui să se concretizeze conform modalităților prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2017/589 al Comisiei. Formatele, modelele și procedurile standard care permit adaptarea mecanismelor respective ar trebui stabilite astfel încât să se obțină un grad mai ridicat de implicare a autorității competente din statul membru gazdă, în cazul în care, în jurisdicția respectivă, există un impact mai mare asupra pieței valorilor mobiliare și asupra protecției investitorilor.

(5) Acordurile de cooperare ar trebui să se bazeze pe cele mai bune practici, inclusiv pe principiile prevăzute în Ghidul privind acordurile de cooperare și schimb de informații dintre autoritățile competente și dintre autoritățile competente și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (1) și în Memorandumul multilateral de înțelegere aferent acestuia privind mecanismele de cooperare și schimbul de informații (2), pentru a se asigura faptul că sunt acoperite toate domeniile relevante pentru cooperarea eficientă dintre autoritățile competente și pentru a se beneficia de experiența acumulată de autoritățile competente și de ESMA în stabilirea unei cooperări transfrontaliere continue.

(1) ESMA/2014/298. Disponibil la: https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library

(2) ESMA/2014/608. Disponibil la: https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library

(6) Deoarece gradul de cooperare în ceea ce privește supravegherea depinde de natura și amploarea modificărilor și a evoluțiilor operațiunilor sau a structurii locurilor de tranzacționare relevante, este necesar să se prevadă un număr minim de acțiuni pentru care utilizarea formatelor, modelelor și procedurilor standard, între autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă, ar trebui să fie punctul de plecare pentru a se stabili mecanisme de cooperare proporționale.

(7) Atunci când solicită asistență pentru luarea unei declarații, deschiderea unei anchete sau efectuarea unui control la sediu, autoritățile competente ar trebui să explice în mod clar de ce este necesară asistența respectivă pentru exercitarea atribuțiilor de către autoritățile respective.

(8) Pentru a se permite implicarea tuturor autorităților competente relevante, alte autorități competente ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita să devină parte la acordul de cooperare existent în cazul în care locul de tranzacționare pentru care s-a încheiat acordul respectiv, ca rezultat al evoluțiilor comerciale ulterioare, devine de importanță semnificativă și în alte state membre gazdă.

(9) În cazul în care, în circumstanțe neobișnuite, sunt necesare acțiuni urgente pentru îndeplinirea obligațiilor în temeiul Directivei 2014/65/UE sau al Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ori pentru a se asigura stabilitatea pieței într-un stat membru, acordul standard privind mecanismele de cooperare ar trebui să permită autorității competente să amâne în mod rezonabil îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul acordului respectiv.

(10) Din motive de convergență și pentru a se asigura funcționarea uniformă a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prevăzute de prezentul regulament și dispozițiile naționale corespunzătoare care transpun Directiva 2014/65/UE să se aplice de la aceeași dată.

(11) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ESMA.

(12) ESMA a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, referitor la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...