Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 920/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele referitoare la piețele de roaming cu ridicata (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017R0920

Modificări (...)

În vigoare de la 12 iunie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) JO C 34, 2.2.2017, p. 162.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 6 aprilie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 25 aprilie 2017.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului introduce o abordare comună asupra reglementării roamingului în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii.

(2) În Strategia privind piața unică digitală, prezentată de Comisie la 6 mai 2015, Comisia a considerat că pachetul privind piața unică a telecomunicațiilor, adoptat ulterior prin Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului, a reprezentat un prim pas în direcția eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul, contribuind astfel la realizarea unei piețe unice digitale în Uniune.

(3) Regulamentul (UE) 2015/2120 instituie un nou mecanism de stabilire a prețurilor cu amănuntul pentru serviciile de roaming reglementate în întreaga Uniune, în scopul eliminării suprataxelor de roaming cu amănuntul începând cu 15 iunie 2017 fără a provoca denaturări ale piețelor naționale sau ale piețelor vizitate.

(4) Eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul, instituită prin Regulamentul (UE) 2015/2120, denumită și "roaming la prețurile de pe piața națională" ("roam like at home" - RLAH), este necesară pentru realizarea unei piețe unice digitale în întreaga Uniune și pentru a facilita funcționarea acesteia. Cu toate acestea, regulamentul menționat nu este, în sine, suficient pentru a asigura buna funcționare a pieței de roaming. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să contribuie la asigurarea faptului că modelele de stabilire a prețurilor de pe piețele naționale nu sunt afectate de eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul.

(5) Eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul începând cu 15 iunie 2017 este subordonată aplicabilității oricărui act legislativ propus de Comisie care prevede măsuri corespunzătoare în urma reevaluării piețelor de roaming cu ridicata.

(6) Comisia a efectuat o reevaluare cuprinzătoare a piețelor de roaming cu ridicata în vederea determinării măsurilor necesare pentru a permite eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul începând cu 15 iunie 2017.

(7) Având în vedere rezultatele reevaluării sale, Comisia a adoptat la 15 iunie 2016 un raport privind reevaluarea pieței de roaming cu ridicata ("raportul Comisiei"). Raportul Comisiei relevă faptul că, pentru a se asigura faptul că serviciile de roaming cu amănuntul pot fi furnizate la prețurile cu amănuntul naționale, trebuie să fie disponibile componente de roaming cu ridicata la un nivel al prețurilor care să le permită operatorilor rețelelor din țara de origine să ofere RLAH. Cu toate că existența unor piețe naționale de roaming cu ridicata pe deplin competitive, caracterizate prin prețuri care se află în concordanță cu costurile subiacente de furnizare de servicii ale rețelelor vizitate, ar contribui în mod clar la creșterea sustenabilității RLAH, raportul Comisiei arată că nu ne aflăm într-o asemenea situație. Raportul Comisiei demonstrează, de asemenea, că este puțin probabil ca doar cu ajutorul viitoarei obligații privind furnizarea de RLAH cu amănuntul să obținem piețe de roaming cu ridicata funcționale, care să permită furnizarea de RLAH în Uniune începând cu 15 iunie 2017.

(8) În special, funcționarea actuală a piețelor de roaming cu ridicata ar putea afecta concurența și investițiile pe piețele naționale ale operatorilor rețelelor din țările de origine, din cauza tarifelor de roaming cu ridicata excesive în comparație cu tarifele naționale cu amănuntul aplicate utilizatorilor finali. Acest lucru este valabil în special pentru operatorii mai mici, pentru operatorii de rețele virtuale mobile (MVNO) sau pentru operatorii cu un trafic de ieșire mai mare decât traficul de intrare, ceea ce face ca regimul RLAH să fie nesustenabil din punct de vedere structural.

(9) Funcționarea pieței de roaming cu ridicata ar trebui să le permită operatorilor să își recupereze toate costurile de furnizare de servicii de roaming cu ridicata reglementate, inclusiv costurile indivize și comune. Acest lucru ar trebui să mențină stimulentele pentru investiții în rețelele vizitate și să evite orice denaturare a concurenței interne pe piețele vizitate cauzată de recurgerea la arbitrajul de reglementare de către operatorii care utilizează măsuri corective privind accesul cu ridicata pentru servicii de roaming pentru a concura pe piețele naționale vizitate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...