Parlamentul României

Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 mai 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Deținerea, portul și folosirea armelor de foc și munițiilor, uzul de armă și operațiunile cu arme și muniții sunt supuse regimului prevăzut în prezenta lege.

Art. 2. -

Producerea, exportul, importul și comercializarea armelor și munițiilor militare constituie monopol de stat și sunt supuse dispozițiilor legale stabilite în acest scop.

În sensul prezentei legi, prin monopol de stat privind exportul, importul și comercializarea armelor și munițiilor militare se înțelege dreptul de a efectua aceste operațiuni numai de către agenții economici autorizați în acest sens de către Ministerul Finanțelor, cu avizul Ministerului Apărării Naționale sau, după caz, al Ministerului de Interne.

Art. 3. -

Prin arme de foc, în sensul prezentei legi, se înțelege acele arme a căror funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanțe aprinse sau luminoase ori împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare. Principiul de funcționare are la bază forța de expansiune a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin explozia unei încărcături.

În sensul alin. 1, armele de foc sunt:

a) armele militare, confecționate pentru dotarea forțelor armate, folosite în acțiuni de neutralizare sau nimicire a personalului și tehnicii de luptă ale inamicului, precum și orice alte instrumente, piese sau dispozitive destinate a imobiliza, a răni, a ucide ori a distruge, dacă prezintă caracteristicile unei arme militare;

b) armele de tir, cu glonț sau cu alice, special fabricate sau confecționate pentru practicarea tirului sportiv, omologate sau recunoscute ca atare de către Federația Română de Tir;

c) armele de vânătoare cu glonț, cu alice sau mixte, destinate practicării vânătorii;

d) armele confecționate special pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare;

e) armele ascunse, astfel fabricate sau confecționate încât existența lor să nu fie vizibilă ori bănuită;

f) armele de panoplie, făcute inofensive, dacă, prin valoarea lor istorică, științifică sau care constituie daruri, recompense ori amintiri, sunt destinate a fi păstrate în instituții de cultură și artă, asociații cultural-artistice și sportive sau în panoplii personale. În această categorie se includ și acele arme de foc, în stare de funcționare, care constituie rarități sau prezintă valoare istorică, documentară, științifică ori artistică deosebită, recunoscute ca atare de instituții de specialitate;

g) armele de recuzită, făcute inofensive, destinate a fi folosite în activitatea - artistică sau de producție cinematografică - a teatrelor, circurilor, studiourilor de film ori a altor asemenea instituții cultural-artistice.

Sunt considerate arme de foc și ansamblurile, subansamblurile și dispozitivele care se pot constitui și pot funcționa ca arme de foc.

Art. 4. -

Prin muniții, în sensul prezentei legi, se înțelege: cartușele, proiectilele și încărcăturile de orice fel, care pot fi întrebuințate la armele prevăzute la art. 3.

Art. 5. -

Ministerul de Interne exercită controlul, în conformitate cu Regulamentul armelor de foc și al munițiilor, asupra deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, precum și asupra modului cum se efectuează operațiunile cu arme și muniții.

Art. 6. -

Pentru asigurarea securității armelor și munițiilor pe care le dețin, titularii de permise sau de autorizații sunt obligați să îndeplinească măsurile prevăzute în Regulamentul armelor de foc și al munițiilor, adoptat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. -

Titularii de permise de armă sau de autorizații sunt obligați să anunțe cel mai apropiat organ de poliție, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul în care au luat cunoștință despre pierderea sau furtul armelor proprii ori armelor primite spre reparare.

Art. 8. -

Orice persoană care găsește arme sau muniții este obligată să anunțe, de îndată, cel mai apropiat organ de poliție.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

Se exceptează de la dispozițiile prezentei legi, în afara celor referitoare la uzul de armă, organele, unitățile, formațiunile și instituțiile militare, precum și unitățile sau secțiile agenților economici care execută comenzi de arme de foc și muniții pentru acestea.

Ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, care au în subordine unitățile, organele, formațiunile și instituțiile militare, precum și unitățile sau secțiile agenților economici prevăzuți la alin. 1 vor emite norme proprii de reglementare în acest domeniu, aprobate de miniștrii sau de conducătorii acestor unități.

CAPITOLUL II Deținerea, portul și folosirea armelor de foc și munițiilor

Secțiunea I Condițiile în care persoanele fizice pot deține și, după caz,
pot purta și folosi arme de foc și muniții

Art. 10. -

Deținerea și, după caz, portul și folosirea armelor și munițiilor, de către persoane fizice, sunt permise numai cu autorizația organelor competente ale Ministerului de Interne în a căror rază teritorială își are domiciliul cel în cauză.

Organele competente ale Ministerului de Interne pot autoriza persoanele fizice să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții, în condițiile prezentei legi, ținând evidența acestora.

Organele competente ale Ministerului de Interne stabilesc numărul armelor ce pot fi deținute și pot autoriza deținerea și folosirea de către aceeași persoană a cel mult câte două arme de același calibru, precum și cantitatea de muniție corespunzătoare acestora.

Art. 11. -

Cetățenii români pot fi autorizați să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme de tir, arme de vânătoare, arme de împrăștiere a gazelor nocive, iritante sau de neutralizare și arme de panoplie, iar dintre armele militare, numai pistol sau revolver, precum și muniția corespunzătoare.

Străinii cu domiciliul sau cu reședința în România pot fi autorizați să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme de tir, arme de vânătoare, arme de împrăștiere a gazelor nocive, iritante ori de neutralizare sau arme de panoplie și muniția corespunzătoare.

Străinii veniți în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiții legale, pot deține, purta și folosi arme de tir sau arme de vânătoare, după caz, și muniția corespunzătoare, numai dacă acestea au fost înscrise de organele de control pentru trecerea frontierei de stat române în pașapoartele sau în actele valabile cu care au intrat în România, ori dacă au procurat legal armele sau munițiile de la cluburile, asociațiile sau celelalte persoane juridice autorizate să desfășoare asemenea activități.

Art. 12. -

Deținerea, portul și folosirea armelor militare și munițiilor corespunzătoare de către persoanele fizice străine, pe teritoriul României, sunt interzise.

Însoțitorii delegațiilor străine la nivelul șefilor de stat ori de guvern, precum și militarii care fac vizite oficiale în România pot deține, purta și folosi arme militare și muniția corespunzătoare, în timpul șederii lor în țară, cu avizul organelor competente.

Art. 13. -

Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare și ai reprezentanțelor organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România sunt scutiți, pe bază de reciprocitate, de obligația de a obține autorizarea pentru a deține arme de foc și muniții.

Introducerea și scoaterea din țară a armelor de foc de către aceste categorii de persoane sunt permise cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 14. -

Autorizarea prevăzută la art. 11 se acordă pentru:

a) armă militară, pistol sau revolver, persoanelor care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice, dacă pentru pază sau autoapărare este necesar să dețină și să poarte o asemenea armă;

b) arme de tir, antrenorilor și sportivilor de categoria I, care sunt membri ai asociațiilor sau cluburilor sportive cu secții de tir afiliate la Federația Română de Tir, în cadrul cărora aceștia activează, pentru a le folosi în activitatea de pregătire și în competiții, în condițiile prevăzute de lege, precum și vânătorilor autorizați, corespunzător reglementărilor proprii în vigoare;

c) arme de vânătoare, membrilor asociațiilor de vânători sportivi legal constituite;

d) arme pentru împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, persoanelor cărora, pentru pază sau autoapărare, le este necesară deținerea unor asemenea arme;

e) arme de panoplie, persoanelor care doresc să dețină astfel de arme în calitate de colecționari.

Persoanele prevăzute la lit. a), după încetarea îndeplinirii funcției ce implică exercițiul autorității publice, pot solicita prelungirea autorizației de la organele competente ale Ministerului de Interne.

Art. 15. -

Nu pot fi autorizați să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții:

a) minorii;

b) bolnavii psihic, precum și cei care, datorită altor afecțiuni de care suferă, stabilite de Ministerul Sănătății, ar putea pune în primejdie propria lor viață ori a altora, atunci când ar deține sau ar folosi arme și muniții;

c) cei care, datorită antecedentelor penale sau conform dovezilor existente la organele competente, prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța statului sau pentru viața și integritatea corporală a persoanelor.

Art. 16. -

Persoanele fizice care doresc să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme și muniții și care îndeplinesc condițiile legale pentru a fi autorizate depun cerere în acest scop la inspectoratul de poliție al județului sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială își au domiciliul.

Cererea se rezolvă în cel mult 45 de zile de la înregistrare, termen înăuntrul căruia se va comunica petiționarului, în scris, modul de soluționare.

Modul de rezolvare a cererii de autorizare este supus controlului judecătoresc potrivit Legii contenciosului administrativ și poate fi atacat în termen de cel mult 15 zile de la comunicare.

Art. 17. - Jurisprudență (2)

Persoanei autorizate să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme și muniții i se eliberează "Permis de armă".

În permisul de armă se înscriu, de către organul emitent, armele și munițiile pe care titularul a fost autorizat să le dețină, precum și scopul în care le poate folosi.

Art. 18. -

Permisul de armă conferă titularului dreptul de a deține și, după caz, de a purta și folosi armele și muniția corespunzătoare înscrise în acesta, precum și pe cele împrumutate, în condițiile legii.

Art. 19. -

Armele și munițiile deținute de persoanele fizice nu pot fi folosite decât în scopul pentru care s-a dat autorizarea.

Armele de tir se folosesc numai în poligoane special amenajate pentru acest tip de arme.

Armele de panoplie nu pot fi purtate, iar pentru ele nu pot fi deținute muniții în stare de folosință. Armele de recuzită pot fi folosite de unitățile prevăzute la art. 3 alin. 2 lit. g) numai în locurile unde acestea organizează activități cultural-artistice.

Art. 20. -

În localurile organelor sau instituțiilor de stat pot purta arme și muniții numai persoanele cu atribuții de menținere a ordinii și liniștii publice, cele dotate cu arme pentru a executa paza în aceste localuri, însoțitorii care gardează persoanele oficiale ori care asigură protecția unor personalități române sau străine, precum și alte cadre militare aflate în aceste locuri pentru îndeplinirea misiunilor ordonate, cu aprobarea forurilor competente.

În localuri publice, de desfacere a mărfurilor, săli de așteptare, mijloace de transport în comun, gări, aerogări, târguri, piețe, drumuri publice și în alte locuri aglomerate, armele de tir și de vânătoare se poartă numai introduse în toc și neîncărcate cu muniție.

Art. 21. -

La adunările publice pot purta arme și muniții numai organele de poliție, de jandarmerie, ale Serviciului de Protecție și Pază și de poliție militară, însărcinate cu menținerea ordinii și liniștii publice, precum și alți militari aflați în aceste locuri pentru îndeplinirea misiunilor ordonate.

Art. 22. -

Permisele de armă se vizează o dată la 3 ani de către organul competent, în perioada stabilită de către Inspectoratul General al Poliției.

Titularii permiselor sunt obligați să se prezinte la viză, la data și locul stabilite, cu armele înscrise în permis și cu celelalte documente solicitate.

Art. 23. -

Titularul de permis de armă sau al autorizației de comunicare pe baza căreia urmează să-și cumpere armă este obligat să anunțe organul competent al Ministerului de Interne din raza teritorială în care își schimbă domiciliul în termen de 5 zile de la producerea acestei schimbări.

Art. 24. -

Titularul de permis de armă sau al autorizației de comunicare pe baza căreia urmează să cumpere armă este obligat să solicite organului emitent eliberarea unui nou document de armă, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele motive:

a) în caz de schimbare a numelui titularului;

b) documentul s-a deteriorat ori a fost distrus;

c) documentul a fost pierdut ori a fost sustras;

d) au fost folosite în întregime spațiile din permisul de armă destinate vizelor și mențiunilor.

Art. 25. -

Autorizarea se anulează și permisul de armă se retrage când titularul:

a) renunță să mai dețină arma sau armele înscrise în permis;

b) după obținerea permisului, se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 15 lit. b) sau c);

c) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni la care pedeapsa închisorii este mai mare de 3 ani;

d) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni la săvârșirea cărora s-a folosit de armă ori pentru săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile la regimul armelor de foc și al munițiilor;

e) nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 lit. a) -d), care a condiționat eliberarea permisului;

f) se află în situația prevăzută la art. 45 alin. 4;

g) pleacă definitiv din țară;

h) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă în perioada stabilită de către organele competente ale Ministerului de Interne;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...