Parlamentul României

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Modificări (14), Puneri în aplicare (7), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (37), Referințe (116), Derogări (1), Cărți (8), Reviste (52), Modele (5), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iunie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I
Dreptul de autor
Reviste (3)

PARTEA I
Dispoziții generale

CAPITOLUL I
Dispoziții introductive

Art. 1. - Jurisprudență (11), Reviste (3)

(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra oricăror asemenea opere de creație intelectuală, este recunoscut și garantat în condițiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial. Modificări (1), Jurisprudență (12), Reviste (4)

(2) Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștință publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată. Modificări (1), Jurisprudență (11), Reviste (3)

Art. 2. - Jurisprudență (1), Reviste (2)

Recunoașterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții legale.

CAPITOLUL II
Subiectul dreptului de autor

Art. 3. - Jurisprudență (14), Reviste (2), Referințe în cărți (2)

(1) Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. Jurisprudență (8), Reviste (1)

(2) În cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protecția acordată autorului persoanele juridice și persoanele fizice altele decât autorul. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condițiile legii. Jurisprudență (1)

Art. 4. - Jurisprudență (14), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoștință publică. Jurisprudență (14)

(2) Când opera a fost adusă la cunoștință publică sub formă anonimă sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de către persoana fizică sau juridică ce o face publică numai cu consimțământul autorului, atât timp cât acesta nu-și dezvăluie identitatea. Modificări (1), Jurisprudență (3), Reviste (3)

Art. 5. - Jurisprudență (4), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Este operă comună opera creată de mai mulți coautori, în colaborare. Jurisprudență (4), Reviste (2)

(2) Dreptul de autor asupra operei comune aparține coautorilor acesteia, între care unul poate fi autorul principal, în condițiile prezentei legi. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) În lipsa unei convenții contrare, coautorii nu pot exploata opera decât de comun acord. Refuzul consimțământului din partea oricăruia dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat. Modificări (1), Jurisprudență (2), Reviste (1)

(4) În cazul în care contribuția fiecărui coautor este distinctă, aceasta poate fi exploatată separat, cu condiția să nu se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalți coautori. Modificări (1), Jurisprudență (1), Reviste (2)

(5) În cazul utilizării operei create în colaborare, remunerația se cuvine coautorilor în proporțiile pe care aceștia le-au convenit. În lipsa unei convenții, remunerația se împarte proporțional cu părțile de contribuție ale autorilor sau în mod egal, dacă acestea nu se pot stabili. Jurisprudență (1)

Art. 6. - Jurisprudență (6), Reviste (1)

(1) Este operă colectivă opera în care contribuțiile personale ale coautorilor formează un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. Jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) În lipsa unei convenții contrare, dreptul de autor asupra operei colective aparține persoanei fizice sau juridice din inițiativa, sub responsabilitatea și sub numele căreia a fost creată. Jurisprudență (5), Reviste (2)

CAPITOLUL III
Obiectul dreptului de autor

Art. 7. - Jurisprudență (28), Reviste (9), Referințe în cărți (1)

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma concretă de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt: Modificări (1), Reviste (1)

a) scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator; Jurisprudență (3), Reviste (4)

b) operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice; Jurisprudență (11), Reviste (3)

c) compozițiile muzicale cu sau fără text; Jurisprudență (3), Reviste (2)

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice și pantomimele;

e) operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale; Jurisprudență (1)

f) operele fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei; Jurisprudență (1)

g) operele de artă plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, grafică, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, precum și operele de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice; Modificări (1), Jurisprudență (3), Reviste (1)

h) operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură; Jurisprudență (1)

i) lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general. Jurisprudență (2)

Art. 8. - Jurisprudență (5), Reviste (5), Referințe în cărți (1)

Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, și anume: Reviste (1)

a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale și orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau științifice care reprezintă o muncă intelectuală de creație; Jurisprudență (2)

b) culegerile de opere literare, artistice sau științifice, cum ar fi: enciclopediile și antologiile, colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creații intelectuale. Jurisprudență (1)

Art. 9. - Jurisprudență (5), Reviste (4), Referințe în cărți (1)

Nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor următoarele:

a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile și invențiile, conținute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare; Modificări (1), Jurisprudență (4), Reviste (6)

b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară și traducerile oficiale ale acestora; Jurisprudență (1)

c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților publice și ale organizațiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul și medalia; Reviste (1)

d) mijloacele de plată;

e) știrile și informațiile de presă;

f) simplele fapte și date. Jurisprudență (1), Reviste (2)

CAPITOLUL IV
Conținutul dreptului de autor

Art. 10. - Jurisprudență (19), Reviste (7), Referințe în cărți (3)

Autorul unei opere are următoarele drepturi morale:

a) dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștință publică; Jurisprudență (8)

b) dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei; Jurisprudență (13), Reviste (5)

c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștință publică; Jurisprudență (3), Reviste (3)

d) dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa; Jurisprudență (11), Reviste (2)

e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciați prin exercitarea retractării. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 11. - Jurisprudență (5), Reviste (3), Referințe în cărți (4)

(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări. Jurisprudență (4), Reviste (2)

(2) După moartea autorului, exercițiul drepturilor prevăzute la art. 10 lit. b) și d) se transmite prin moștenire, potrivit legislației civile, pe durată nelimitată. Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență (25), Reviste (7), Referințe în cărți (1)

Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizată sau exploatată opera sa, inclusiv de a consimți la utilizarea operei de către alții. Jurisprudență (1)

Art. 13. - Modificări (1), Jurisprudență (33), Reviste (9), Referințe în cărți (2)

Utilizarea sau exploatarea unei opere dă naștere la drepturi distincte și exclusive ale autorului de a autoriza: Jurisprudență (1)

a) reproducerea integrală sau parțială a operei; Modificări (1), Jurisprudență (7), Reviste (4)

b) difuzarea operei; Jurisprudență (2), Reviste (1)

c) importul în vederea comercializării pe teritoriul României a copiilor de pe operă, realizate cu consimțământul autorului;

d) reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de execuție sau de prezentare directă a operei;

e) expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografice și de arhitectură;

f) proiecția publică a operelor cinematografice și a altor opere audiovizuale; Jurisprudență (12), Reviste (2)

g) emiterea unei opere prin orice mijloc ce servește la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit; Jurisprudență (5), Reviste (2)

h) transmiterea unei opere către public prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu; Jurisprudență (1), Reviste (1)

i) comunicarea publică prin intermediul înregistrărilor sonore și audiovizuale; Reviste (3)

j) retransmiterea nealterată, simultană și integrală a unei opere prin oricare dintre mijloacele citate la lit. g) și h), de către un organism de emisie, diferit de organismul de origine a operei radiodifuzate sau televizate;

k) difuzarea secundară;

l) prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate sau televizate;

m) accesul public la bazele de date pe calculator, în cazul în care aceste baze de date conțin sau constituie opere protejate.

Art. 14. - Modificări (3), Jurisprudență (7), Reviste (7), Referințe în cărți (1)

(1) Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înțelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, în orice formă materială, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau vizuale a unei opere, precum și stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice.

(2) Prin difuzare, în sensul prezentei legi, se înțelege distribuirea către public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vânzare, închiriere, împrumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Jurisprudență (1)

(3) Nu se consideră difuzare distribuirea către public prin împrumut, cu titlu gratuit, a unei opere, în cazul în care se realizează prin intermediul bibliotecilor publice.

Art. 15. - Modificări (1), Jurisprudență (7), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) Utilizarea sau exploatarea unei opere în modurile prevăzute la art. 13 lit. d) și e), precum și în orice alt mod similar constituie comunicare publică. Modificări (2), Jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Se consideră publică orice comunicare a unei opere, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depășește cercul normal al membrilor unei familii și al cunoștințelor acesteia, indiferent dacă membrii care compun acel public susceptibil de a recepționa astfel de comunicări pot sau nu să o facă în același loc sau în locuri diferite ori în același timp sau în momente diferite. Jurisprudență (2)

(3) Redifuzarea copiilor unei opere nu mai necesită autorizarea titularului dreptului de autor decât pentru închirierea și importul acestora.

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență (4), Reviste (6)

Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea, precum și orice altă transformare a operei sale prin care se obține o operă derivată.

Art. 17. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Autorul unei opere literare sau artistice beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza închirierea originalului și a copiilor operelor, inclusiv a operelor audiovizuale, a operelor cuprinse într-o înregistrare sonoră, a unui program pentru calculator sau a unei opere care poate fi utilizată cu ajutorul unui calculator ori al oricărui alt dispozitiv tehnic, chiar după difuzarea acestora în conformitate cu consimțământul autorului.

(2) Dreptul de a autoriza închirierea operei reprezintă dreptul exclusiv al unui autor de a pune la dispoziție pentru utilizare originalul sau copiile operei pentru o perioadă de timp limitată, în schimbul unui avantaj economic direct sau indirect.

Art. 18. - Reviste (1)

(1) Împrumutul public constă în punerea la dispoziția unei persoane, cu titlu gratuit, pentru utilizare, a originalului sau a copiei unei opere pentru o perioadă de timp determinată, prin intermediul unei instituții care permite accesul publicului în acest scop. Împrumutul public nu necesită autorizarea prealabilă a autorului.

(2) Împrumutul public dă dreptul titularului dreptului de autor la o remunerație echitabilă.

(3) Dispozițiile alin. (2) nu se aplică la:

a) originalele sau copiile unor opere scrise, din biblioteci publice;

b) proiectele de structuri arhitecturale;

c) originalele sau copiile operelor de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;

d) originalele sau copiile operelor, în scopul comunicării publice, ori pentru a căror utilizare există un contract;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...