Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 899/2017 privind utilizarea benzii de frecvențe de 470-790 MHz în Uniune
Număr celex: 32017D0899

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iunie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) JO C 303, 19.8.2016.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 15 martie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 25 aprilie 2017.

întrucât:

(1) În programul multianual privind politica în domeniul spectrului de frecvențe radio ("RSPP"), instituit prin Decizia nr. 243/2012/UE, Parlamentul European și Consiliul au stabilit ca obiective identificarea, până în 2015, a cel puțin 1 200 MHz de spectru adecvat pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă din Uniune, susținerea dezvoltării în continuare de servicii de radiodifuziune inovatoare prin asigurarea unei cantități suficiente de spectru pentru furnizarea acestor servicii prin satelit și pe cale terestră, dacă necesitatea este motivată în mod clar, precum și asigurarea unei cantități suficiente de spectru pentru producția de programe și pentru evenimentele speciale ("PMSE").

(2) În Comunicarea sa din 6 mai 2015 intitulată "O strategie privind piața unică digitală pentru Europa", Comisia a evidențiat importanța benzii de frecvențe de 694-790 MHz ("banda de frecvențe de 700 MHz") pentru asigurarea furnizării de servicii în bandă largă în zonele rurale în vederea garantării accesului și a conectivității și a subliniat necesitatea eliberării coordonate a acestei benzi, ținând seama, în același timp, de nevoile specifice ale distribuției serviciilor de radiodifuziune. Reducerea decalajului digital, atât în ceea ce privește acoperirea, cât și cunoștințele, reprezintă un aspect important care trebuie abordat cu prioritate, fără a crea decalaje noi atunci când utilizatorii adoptă noi tehnologii.

(3) O administrare eficientă a spectrului este o condiție pentru trecerea pe scară industrială la 5G, care ar pune Uniunea în eșalonul fruntaș al inovării și ar crea un mediu favorabil dezvoltării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, maximizând astfel potențialul economiei digitale. Societatea digitală va fi din ce în ce mai mult în centrul economiei Uniunii, ceea ce presupune o acoperire universală a rețelelor pentru a dezvolta servicii aferente internetului lucrurilor, comerțului electronic și serviciilor europene în cloud și a beneficia pe deplin de avantajele Industriei 4.0 în întreaga Uniune.

(4) Banda de frecvențe de 700 MHz reprezintă o oportunitate pentru armonizarea și coordonarea la nivel global a spectrului pentru comunicațiile pe suport radio în bandă largă care oferă economii de scară. Această bandă ar trebui să permită dezvoltarea de noi servicii digitale inovatoare în zonele urbane, precum și în cele rurale sau izolate, cum ar fi serviciile de e-Sănătate și m-Sănătate, care pot fi oferite prin intermediul telefoanelor mobile, al dispozitivelor de monitorizare a pacienților și al altor dispozitive pe suport radio, precum și rețelele energetice inteligente.

(5) În rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală, Parlamentul European le-a reamintit statelor membre de angajamentul pe care și l-au asumat de a realiza o acoperire completă la o viteză minimă de cel puțin 30 Mbps până în 2020, a scos în evidență faptul că spectrul de frecvențe radio este o resursă de însemnătate critică pentru piața internă a comunicațiilor în bandă largă pe suport radio, precum și pentru radiodifuziune și este esențial pentru competitivitatea viitoare a Uniunii, și a cerut să se adopte cu prioritate un cadru armonizat și favorabil funcționării concurenței pentru alocarea spectrului și pentru administrarea eficace a spectrului.

(6) Spectrul este un bun public. În banda de frecvențe 470-790 MHz, el este o resursă valoroasă pentru instalarea eficientă din punct de vedere al costurilor a rețelelor pe suport radio cu acoperire universală în interior și exterior. Respectivul spectru este utilizat în prezent în întreaga Uniune pentru televiziunea digitală terestră (TDT) și echipamentele PMSE audio pe suport radio. Este, prin urmare, o condiție prealabilă pentru accesul la conținut cultural, la informații și la idei și pentru difuzarea acestora. Acesta susține, în paralel cu noi forme de distribuție, dezvoltarea sectorului mass-media și a sectoarelor creative, culturale și de cercetare, care se bazează în mare parte pe acesta pentru a furniza, pe suport radio, conținut destinat utilizatorilor finali.

(7) Atribuirea benzii de frecvențe de 700 MHz ar trebui să fie structurată astfel încât să faciliteze concurența și ar trebui să se desfășoare de o manieră care să nu submineze concurența existentă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...