Parlamentul României

Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iulie 1994
Formă aplicabilă de la 18 mai 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. - Jurisprudență (4)

(1) Pentru exercitarea de către Președintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constituția României și alte legi se organizează și funcționează Administrația prezidențială, instituție publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul București, Palatul Cotroceni.

(2) În sensul prezentei legi, prin Administrația prezidențială se înțelege serviciile publice aflate la dispoziția Președintelui României, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Compartimentele din structura Administrației prezidențiale, organizarea, funcționarea și atribuțiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare. Numărul maxim de posturi, structura organizatorică, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației prezidențiale se aprobă de Președintele României. Jurisprudență (3)

Art. 3. -

(1) Funcțiile de conducere specifice din cadrul Administrației prezidențiale sunt următoarele: consilier prezidențial, cu rang de ministru, și consilier de stat, cu rang de secretar de stat. Jurisprudență (1)

(2) Consilierul prezidențial pentru apărare și siguranță națională este membru în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

(3) Ordonatorul principal de credite al Administrației prezidențiale este desemnat de Președintele României în condițiile legii.

Art. 4. -

(1) Numirea sau eliberarea din funcție a consilierilor prezidențiali se face de către Președintele României.

(2) Numirea sau eliberarea din celelalte funcții ale Administrației prezidențiale se face potrivit regulamentului prevăzut la art. 2.

Art. 5. -

(1) Personalul Administrației prezidențiale este alcătuit din persoane detașate, la cererea Președintelui României, din ministere și alte autorități publice, precum și din persoane încadrate direct pe funcțiile sau posturile pe care urmează să le îndeplinească.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi încadrat numai pe baza încrederii acordate de Președintele României și cu condiția semnării unui angajament de loialitate stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 2. Retragerea încrederii are ca efect revocarea încadrării, precum și încetarea detașării, eliberarea sau destituirea din funcție ori desfacerea contractului de muncă, după caz.

(3) Încadrarea, eliberarea/destituirea din funcție ori desfacerea contractului individual de muncă, precum și detașarea în și din cadrul Administrației prezidențiale se fac prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor alin. (1). Perioada de încadrare în Administrația prezidențială se consideră vechime în specialitate dacă atribuțiile sunt conforme cu studiile deținute sau cu funcția din care persoana este detașată.

(4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și personalului de ordine și pază afectat Administrației prezidențiale.

Art. 6. -

Administrația prezidențială stabilește relații de colaborare cu autoritățile publice și primește sprijinul acestora în vederea înfăptuirii prerogativelor și exercitării competențelor ce revin Președintelui României.

Art. 7. -

Finanțarea cheltuielilor de funcționare a Administrației prezidențiale se asigură de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare, realizate, administrate și contabilizate, potrivit legii.

Art. 8. -

(1) Administrația prezidențială, pe lângă sediul său, poate administra și alte spații repartizate prin hotărâri ale Guvernului.

(2) Începând cu 1 ianuarie 2002 Muzeul Național Cotroceni funcționează în spațiile repartizate în latura veche a Palatului Cotroceni, ca instituție publică de cultură, în subordinea Administrației prezidențiale.

(3) Cheltuielile curente și de capital ale Muzeului Național Cotroceni se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Administrației prezidențiale.

(4) Structura organizatorică, atribuțiile, precum și numărul maxim de posturi ale Muzeului Național Cotroceni se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat de ordonatorul principal de credite al Administrației prezidențiale.

(5) Muzeul Național Cotroceni este condus de un director general, ordonator terțiar de credite, încadrat potrivit prevederilor art. 5.

(6) Administrarea întregului complex al Palatului Cotroceni se asigură prin compartimentele Administrației prezidențiale.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi*) se abrogă Legea nr. 1/1990 privind organizarea și funcționarea serviciilor Președinției României**), precum și orice alte dispoziții contrare.

*) Legea nr. 47/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 iulie 1994.

**) Legea nr. 1/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 iulie 1990.

;
se încarcă...