Parlamentul României

Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 februarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2017.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

Art. 2. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.

Art. 3. -

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 56.675,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 56.675,4 milioane lei. Modificări (1)

(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 411,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 130,1 milioane lei, cu un excedent de 281,6 milioane lei. Modificări (1)

(3) Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliat, este prevăzut în anexa nr. 4/03.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017

Art. 4. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

Art. 5. -

(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.811,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.117,4 milioane lei cu un excedent de 694,3 milioane lei. Modificări (1)

(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 370,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 23,5 milioane lei, cu un excedent de 347,3 milioane lei. Modificări (1)

(3) Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliat, este prevăzut în anexa nr. 4/04.

(4) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 5/04.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

SECȚIUNEA 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 6. -

(1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene pre- și postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 7. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 8. -

Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Art. 9. -

(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate, se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului bugetar aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și este obligat să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 10. -

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale", al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" și al capitolului 80.04 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

Art. 11. -

(1) În anul 2017, ordonatorul principal de credite poate introduce în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, pe baza contractului de finanțare încheiat cu autoritățile de management, pe parcursul întregului an, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 cu asigurarea sumelor necesare prin virări de credite bugetare, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 și să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.

Art. 12. -

(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.

(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.

(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.

(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări/redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la buget cu proiecte noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

Art. 14. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.

(3) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condițiile legii.

(4) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

Art. 15. -

(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 3/03 și 3/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) și să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 16. -

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.

Art. 17. -

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei; Reviste (1)

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei.

Art. 18. -

Indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,14 până la data de 30 iunie 2017 și de 1,05 începând cu 1 iulie 2017.

Art. 19. -

În anul 2017 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 și 861 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. -

(1) În anul 2017, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

(2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art. 21. -

Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2017, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 22. -

(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj ca în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi să aprobe anexele cu detalierea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în limita sumelor aprobate cu această destinație. Creditele de angajament aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se stabilesc la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare/avizul de principiu, după caz.

(2) Anexele prevăzute la alin. (1) se comunică Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la aprobare.

Art. 23. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 24. -

În anul 2017 creditele bugetare estimate pentru 2018-2020 sunt prezentate Parlamentului și publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.

Art. 25. -

Anexele nr. 1/03-4/03 și 1/04-5/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU GABRIEL VLASE
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

București, 16 februarie 2017.

Nr. 7.

ANEXA Nr. 1/03

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2017-2020

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2017 Estimări 2018 Estimări 2019 Estimări 2020
A B 1 2 3 4
0001 03 VENITURI - TOTAL 57.087.123 63.703.543 67.720.341 71.655.386
0002 03 I. VENITURI CURENTE 43.007.324 46.510.569 52.511.799 59.408.764
2000 03 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 42.898.306 46.399.044 52.397.820 59.292.506
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 30.272.722 33.986.465 38.376.956 43.336.789
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 29.873.053 33.531.730 37.863.337 42.756.581
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori 399.669 454.735 513.619 580.208
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 12.625.584 12.412.579 14.020.864 15.955.717
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 19.137.033 21.234.799 23.986.171 27.094.036
04 Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare 218.136 248.209 280.369 316.696
06 Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea 11 11 11 11
07 Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade) -7.020.936 -9.398.708 -10.616.489 -11.869.596
11 Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii 56.614
12 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică 196.846 285.166 322.115 360.136
13 Contribuția individuala de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală 37.880 43.102 48.687 54.434
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 109.018 111.525 113.979 116.258
3000 03 CUVENITURI DIN PROPRIETATE 12.050 12.050 12.050 12.050
3103 VENITURI DIN DOBÂNZI 12.050 12.050 12.050 12.050
06 Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale 12.050 12.050 12.050 12.050
3300 03 C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 96.968 99.475 101.929 104.208
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 89.543 91.864 94.143 96.251
08 Venituri din prestări de servicii 127 127 127 127
11 Contribuția pentru bilete de tratament și odihna 88.909 91.230 93.509 95.617
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 507 507 507 507
3603 DIVERSE VENITURI 7.425 7.611 7.786 7.957
50 Alte venituri 7.425 7.611 7.786 7.957
4100 03 IV. SUBVENȚII 14.079.799 17.192.974 15.208.542 12.246.622
4200 03 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 14.079.799 17.192.974 15.208.542 12.246.622
4203 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 14.079.799 17.192.974 15.208.542 12.246.622
24 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 14.079.799 17.192.974 15.208.542 12.246.622
4903 01 Venituri sistem public de pensii 56.675.393 63.236.747 67.194.661 71.063.117
4903 02 Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale 411.730 466.796 525.680 592.269
08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI 592 1.488
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 592 1.488
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) 592 1.488
5000 TOTAL GENERAL 56.806.063 63.379.598 67.340.069 71.212.428
01 CHELTUIELI CURENTE 56.783.351 63.374.691 67.332.239 71.204.598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186.641 191.302 195.587 199.890
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 479.832 502.444 547.933 554.638
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.005 10.005 10.005 9.137
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 845 971 971 971
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 56.106.193 62.668.610 66.577.256 70.439.475
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 348 872
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.712 4.907 7.830 7.830
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.712 4.907 7.830 7.830
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 56.805.471 63.378.110 67.340.069 71.212.428
01 CHELTUIELI CURENTE 56.783.121 63.373.203 67.332.239 71.204.598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186.526 191.189 195.587 199.890
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 479.717 501.069 547.933 554.638
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.005 10.005 10.005 9.137
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 845 971 971 971
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 56.106.193 62.668.610 66.577.256 70.439.475
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 348 872
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.350 4.907 7.830 7.830
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.350 4.907 7.830 7.830
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 56.805.471 63.378.110 67.340.069 71.212.428
01 CHELTUIELI CURENTE 56.783.121 63.373.203 67.332.239 71.204.598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186.526 191.189 195.587 199.890
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 479.717 501.069 547.933 554.638
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.005 10.005 10.005 9.137
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 845 971 971 971
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 56.106.193 62.668.610 66.577.256 70.439.475
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.350 4.907 7.830 7.830
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.350 4.907 7.830 7.830
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 56.675.393 63.236.747 67.194.661 71.063.117
01 CHELTUIELI CURENTE 56.653.143 63.231.940 67.186.931 71.055.387
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 178.971 183.634 188.032 192.335
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 477.419 499.062 545.883 552.550
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.000 10.000 10.000 9.132
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 55.986.918 62.537.885 66.442.529 70.300.883
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN 348 872
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.250 4.807 7.730 7.730
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.250 4.807 7.730 7.730
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 130.078 141.363 145.408 149.311
01 CHELTUIELI CURENTE 129.978 141.263 145.308 149.211
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.555 7.555 7.555 7.555
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.298 2.007 2.050 2.088
30 TITLUL III DOBÂNZI 5 5 5 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 845 971 971 971
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 119.275 130.725 134.727 138.592
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 100 100 100 100
9903 EXCEDENT/DEFICIT 281.652 325.433 380.272 442.958
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale 281.652 325.433 380.272 442.958
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 592 1.488
01 CHELTUIELI CURENTE 230 1.488
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115 113
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 115 1.375
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 362
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 362
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 592 1.488
01 CHELTUIELI CURENTE 230 1.488
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115 113
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 115 1.375
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 362
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 362
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2/03

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2017 Estimări 2018 Estimări 2019 Estimări 2020
A B 1 2 3 4
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 56.805.471 63.378.110 67.340.069 71.212.428
01 CHELTUIELI CURENTE 56.783.121 63.373.203 67.332.239 71.204.598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186.526 191.189 195.587 199.890
01 Cheltuieli salariale în bani 151.280
01 Salarii de bază 137.646
05 Sporuri pentru condiții de muncă 5.400
06 Alte sporuri 340
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 190
13 Indemnizații de delegare 104
30 Alte drepturi salariale în bani 7.600
02 Cheltuieli salariale în natură 25
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 25
03 Contribuții 35.221
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 24.142
02 Contribuții de asigurări de șomaj 851
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 8.115
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 295
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.818
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 479.717 501.069 547.933 554.638
01 Bunuri și servicii 38.089
01 Furnituri de birou 4.865
02 Materiale pentru curățenie 104
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 7.044
04 Apa, canal și salubritate 671
05 Carburanți și lubrifianți 620
06 Piese de schimb 286
07 Transport 12
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 7.576
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 200
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 16.711
02 Reparații curente 1.910
03 Hrană 150
01 Hrană pentru oameni 150
04 Medicamente și materiale sanitare 550
01 Medicamente 100
02 Materiale sanitare 130
03 Reactivi 280
04 Dezinfectanți 40
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar 1.208
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 1.108
06 Deplasări, detașări, transferări 1.280
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.010
02 Deplasări în străinătate 270
11 Cărți, publicații și materiale documentare 104
12 Consultanță și expertiză 20
13 Pregătire profesională 415
14 Protecția muncii 104
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 6.005
30 Alte cheltuieli 429.882
01 Reclamă și publicitate 21
02 Protocol și reprezentare 23
03 Prime de asigurare non-viață 280
04 Chirii 2.060
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 389.416
09 Executarea silita a creanțelor bugetare 16
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 38.066
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.005 10.005 10.005 9.137
03 Alte dobânzi 9.005
02 Dobândă datorată trezoreriei statului 9.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 845 971 971 971
01 Transferuri curente 845
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesională 732
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boala profesională 113
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 187
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 56.106.193 62.668.610 66.577.256 70.439.475
01 Asigurări sociale 55.094.965
02 Ajutoare sociale 1.011.228
01 Ajutoare sociale în numerar 682.084
02 Ajutoare sociale în natură 329.144
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 348 872
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 348
01 Finanțarea națională 198
03 Cheltuieli neeligibile 150
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
17 Despăgubiri civile 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.350 4.907 7.830 7.830
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.350 4.907 7.830 7.830
01 Active fixe 19.300
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 18.100
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 700
30 Alte active fixe 500
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 3.050
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-
CULTURALE
56.805.471 63.378.110 67.340.069 71.212.428
01 CHELTUIELI CURENTE 56.783.121 63.373.203 67.332.239 71.204.598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186.526 191.189 195.587 199.890
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 479.717 501.069 547.933 554.638
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.005 10.005 10.005 9.137
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 845 971 971 971
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 56.106.193 62.668.610 66.577.256 70.439.475
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.350 4.907 7.830 7.830
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.350 4.907 7.830 7.830
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 56.675.393 63.236.747 67.194.661 71.063.117
01 CHELTUIELI CURENTE 56.653.143 63.231.940 67.186.931 71.055.387
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 178.971 183.634 188.032 192.335
01 Cheltuieli salariale în bani 145.136
01 Salarii de bază 132.206
05 Sporuri pentru condiții de muncă 5.100
06 Alte sporuri 340
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 190
13 Indemnizații de delegare 100
30 Alte drepturi salariale în bani 7.200
02 Cheltuieli salariale în natură 25
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 25
03 Contribuții 33.810
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 23.240
02 Contribuții de asigurări de șomaj 810
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 7.800
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 285
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 1.675
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 477.419 499.062 545.883 552.550
01 Bunuri și servicii 36.897
01 Furnituri de birou 4.800
02 Materiale pentru curățenie 100
03 Încălzit, iluminat și forța motrică 6.900
04 Apă, canal și salubritate 648
05 Carburanți și lubrifianți 460
06 Piese de schimb 280
07 Transport 9
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 7.500
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 200
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 16.000
02 Reparații curente 1.900
03 Hrană 150
01 Hrană pentru oameni 150
04 Medicamente și materiale sanitare 550
01 Medicamente 100
02 Materiale sanitare 130
03 Reactivi 280
04 Dezinfectanți 40
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar 1.198
03 Lenjerie și accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 1.098
06 Deplasări, detașări, transferări 1.250
01 Deplasări interne, detașări, transferări 1.000
02 Deplasări în străinătate 250
11 Cărți, publicații și materiale documentare 100
12 Consultanță și expertiză 20
13 Pregătire profesională 400
14 Protecția muncii 100
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 6.000
30 Alte cheltuieli 428.854
01 Reclamă și publicitate 20
02 Protocol și reprezentare 20
03 Prime de asigurare non-viață 220
04 Chirii 2.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 388.578
09 Executarea silită a creanțelor bugetare 16
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 38.000
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.000 10.000 10.000 9.132
03 Alte dobânzi 9.000
02 Dobândă datorată trezoreriei statului 9.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 187
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 55.986.918 62.537.885 66.442.529 70.300.883
01 Asigurări sociale 55.011.144
02 Ajutoare sociale 975.774
01 Ajutoare sociale în numerar 656.774
02 Ajutoare sociale în natură 319.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 348 872
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 348
01 Finanțarea națională 198
03 Cheltuieli neeligibile 150
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
17 Despăgubiri civile 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.250 4.807 7.730 7.730
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.250 4.807 7.730 7.730
01 Active fixe 19.200
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 18.000
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 700
30 Alte active fixe 500
03 Reparații capitale aferente activelor fixe 3.050
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 55.011.144
04 Asistență acordataăpersoanelor în vârstă 319.000
09 Ajutoare pentru urmași 656.774
15 Prevenirea excluderii sociale 187
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 187
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale 688.288
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 388.578
03 Alte cheltuieli de administrare fond 299.710
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 130.078 141.363 145.408 149.311
01 CHELTUIELI CURENTE 129.978 141.263 145.308 149.211
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.555 7.555 7.555 7.555
01 Cheltuieli salariale în bani 6.144
01 Salarii de bază 5.440
05 Sporuri pentru condiții de muncă 300
13 Indemnizații de delegare 4
30 Alte drepturi salariale în bani 400
03 Contribuții 1.411
01 Contribuții de asigurări sociale de stat 902
02 Contribuții de asigurări de șomaj 41
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 315
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 10
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 143
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.298 2.007 2.050 2.088
01 Bunuri și servicii 1.192
01 Furnituri de birou 65
02 Materiale pentru curățenie 4
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 144
04 Apă, canal și salubritate 23
05 Carburanți și lubrifianți 160
06 Piese de schimb 6
07 Transport 3
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 76
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 711
02 Reparații curente 10
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar 10
30 Alte obiecte de inventar 10
06 Deplasări, detașări, transferări 30
01 Deplasări interne, detașări, transferări 10
02 Deplasări în străinătate 20
11 Cărți, publicații și materiale documentare 4
13 Pregătire profesională 15
14 Protecția muncii 4
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 5
30 Alte cheltuieli 1.028
01 Reclamă și publicitate 1
02 Protocol și reprezentare 3
03 Prime de asigurare non-viață 60
04 Chirii 60
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 838
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 66
30 TITLUL III DOBÂNZI 5 5 5 5
03 Alte dobânzi 5
02 Dobândă datorată trezoreriei statului 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 845 971 971 971
01 Transferuri curente 845
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesională 732
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boala profesională 113
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 119.275 130.725 134.727 138.592
01 Asigurări sociale 83.821
02 Ajutoare sociale 35.454
01 Ajutoare sociale în numerar 25.310
02 Ajutoare sociale în natură 10.144
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 100 100 100 100
01 Active fixe 100
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 100
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe 83.821
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități 33.222
01 Asistență socială în caz de boli 14.164
02 Asistență socială în caz de invaliditate 19.058
07 Asigurări pentru șomaj 87
09 Ajutoare pentru urmași 2.990
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale 9.958
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor 838
03 Alte cheltuieli de administrare fond 9.120
Modificări (1)

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...