Comisia Europeană

Regulamentul nr. 218/2017 privind registrul floteide pescuit a Uniunii
Număr celex: 32017R0218

Modificări (...)

În vigoare de la 01 februarie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului, în special articolul 24 alineatul (4),

întrucât:

(1) Registrul flotei de pescuit a Uniunii este un instrument necesar pentru punerea în aplicare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului. Acest registru ar trebui să conțină toate navele de pescuit ale Uniunii.

(2) În prezent, normele care reglementează registrele flotelor de pescuit naționale și registrul flotei de pescuit a Uniunii sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei.

(3) Statele membre trebuie să înregistreze informațiile referitoare la proprietate, la caracteristicile navei și ale uneltelor și la activitățile navelor de pescuit ale Uniunii aflate sub pavilionul lor și să transmită aceste informații Comisiei în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Comisia ar trebui să păstreze un registru al flotei de pescuit a Uniunii care să conțină informațiile primite de la statele membre.

(4) Statele membre sunt responsabile pentru acuratețea informațiilor conținute în registrul flotei de pescuit naționale. În acest scop, statele membre trebuie să urmărească constant calitatea acestor informații și să se asigure că ele sunt actualizate în mod regulat și că pot fi verificate de către Comisie în orice moment, prin întrebări specifice.

(5) Prelucrarea de către autoritățile competente ale statelor membre a datelor cu caracter personal incluse în registrele flotelor de pescuit naționale face obiectul normelor de drept ale Uniunii privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special al Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, precum și al legislației naționale pertinente de punere în aplicare. În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 930/86 al Consiliului și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei, ar trebui să se specifice caracteristicile și marcajul exterior înscrise în registrul ținut de fiecare stat membru.

(6) Pentru monitorizarea activităților navelor la nivelul statelor membre și pentru a asigura o legătură precisă între datele din registrul flotei de pescuit a Uniunii și cele din alte sisteme de informații referitoare la activitățile de pescuit, fiecărei nave de pescuit a Uniunii ar trebui să i se atribuie un număr de identificare unic care să nu poată fi în niciun caz reatribuit sau modificat.

(7) Cu scopul de a se asigura aplicarea eficace a prezentului regulament, este necesar să se introducă noi instrumente și proceduri pentru a simplifica și mai mult gestionarea datelor între statele membre și Comisia Europeană și pentru a garanta un acces mai frecvent la date actualizate.

(8) Pentru gestionarea capacității flotelor de pescuit și a activității acestora, registrul flotei de pescuit a Uniunii ar trebui să fie pus la dispoziția statelor membre în totalitatea sa, în timp ce publicul ar trebui să aibă acces la o versiune limitată a acestuia. Această versiune limitată ar trebui să excludă datele cu caracter personal, pentru a proteja acest tip de date, dar ar trebui să includă identificatorii navelor de pescuit, pentru a îmbunătăți accesul la informațiile destinate publicului și a spori transparența acestora.

(9) Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament de către instituțiile și organele Uniunii și accesul statelor membre la informațiile conținute în registrul flotei de pescuit a Uniunii fac obiectul legislației Uniunii referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special al Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului, în particular în ceea ce privește cerințele de confidențialitate și securitate a prelucrării, transferul datelor cu caracter personal din sistemele naționale ale statelor membre către Comisie, legalitatea prelucrării, precum și drepturile persoanelor vizate la informare, la acces și la rectificarea propriilor date cu caracter personal.

(10) Noul instrument pentru schimburile de date elaborat de Comisie ar trebui să fie utilizat pentru toate schimburile de date electronice.

(11) Întrucât articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede că statele membre transmit Comisiei informațiile privind proprietatea și caracteristicile navei și ale uneltelor pentru navele de pescuit ale Uniunii care arborează pavilionul lor, datele respective ar trebui să fie și ele incluse în prezentul regulament.

(12) Regulamentul (CE) nr. 26/2004 ar trebui să fie abrogat.

(13) Statelor membre ar trebui să li se acorde suficient timp pentru a-și adapta registrele naționale la noile cerințe în materie de date, prevăzute în prezentul regulament.

(14) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...