Parlamentul României

Legea nr. 59/1934 asupra cecului

Modificări (4), Acțiuni admise (3), Acțiuni respinse (15), Referințe (5), Cărți (1), Reviste (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iunie 1934

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

TITLUL I

CAPITOLUL I Despre emiterea și forma cecului Jurisprudență (1)

Art. 1. Jurisprudență (38), Referințe în cărți (1)

Cecul cuprinde: Jurisprudență (8)

1. Denumirea de cec trecută în însuși textul titlului și exprimată în limba întrebuințată pentru redactarea acestui titlu. Jurisprudență (5)

2. Ordinul necondiționat de a plăti o anumită sumă de bani. Jurisprudență (8)

3. Numele celui care trebuie să plătească (tras). Jurisprudență (4)

4. Arătarea locului unde plata trebuie făcută.

5. Arătarea datei și a locului emiterii. Jurisprudență (8)

6. Semnătura celui care emite cecul (trăgătorul). Jurisprudență (1)

Art. 2. Jurisprudență (7)

Titlul căruia îi lipsește una din condițiunile arătate în articolul precedent nu va fi socotit cec, afară de cazurile arătate în alineatele ce urmează:

În lipsa unei arătări speciale, locul arătat lângă numele trasului este socotit loc de plată. Dacă mai multe locuri sunt arătate lângă numele trasului, cecul este plătibil la primul loc arătat.

În lipsa acestora, sau a oricăror alte arătări, cecul este plătibil la locul unde trasul are principalul său stabiliment.

Cecul care nu arăta unde a fost emis se socotește semnat la locul arătat lângă numele trăgătorului.

Art. 3. Modificări (1), Jurisprudență (12)

Cecul nu poate fi tras decât asupra unui bancher. Cu toate acestea cecul tras și plătibil în străinătate este valabil ca cec chiar dacă trasul nu este bancher. Jurisprudență (1)

Cecul nu poate fi emis decât dacă trăgătorul are disponibil la tras, disponibil asupra căruia are dreptul de a dispune prin cec, pe baza unei convențiuni exprese sau tacite. Titlul emis fără observarea acestor condițiuni valorează totuși ca cec. Jurisprudență (5)

Art. 4. Jurisprudență (1)

Cecul nu poate fi acceptat. Mențiunea de acceptare trecută pe cec se socotește nescrisă.

Orice mențiune de certificare, vedere sau alta echivalentă, scrisă pe titlu și semnată de tras, are numai efectul confirmării existenței disponibilului și împiedică pe trăgător de a-l putea retrage înainte de a fi trecut termenul de prezentare.

Art. 5. Jurisprudență (1)

Cecul poate fi stipulat plătibil:

Unei anumite persoane, cu sau fără clauză expresă "la ordin".

Unei anumite persoane cu clauză "nu la ordin", sau o expresiune echivalentă, "La purtător".

Cecul stipulat plătibil unei anumite persoane, cu mențiunea "sau la purtător", ori o altă expresiune echivalentă este socotit cec la purtător.

Cecul fără arătarea beneficiarului este socotit cec la purtător.

Art. 6.

Cecul poate fi la ordinul trăgătorului însuși.

Cecul poate fi tras pentru contul unui terțiu.

Cecul nu poate fi tras asupra trăgătorului însuși, în afară de cazul unui cec tras între deosebite stabilimente ale aceluiași trăgător. În acest caz cecul nu poate fi la purtător.

Art. 7.

Orice stipulațiune de dobândă înscrisă în cec se socotește nescrisă.

Art. 8. Modificări (1)

Cecul poate fi plătibil la domiciliul unui terțiu fie în localitatea unde trasul are domiciliul său fie într-o altă localitate, cu condițiunea însă ca terțiul să fie bancher.

Art. 9. Jurisprudență (1)

Dacă într-un cec suma de plată este scrisă în litere și în cifre, în caz de deosebire suma de plată este cea scrisă în litere. Jurisprudență (1)

Dacă suma de plată este scrisă de mai multe ori, fie în litere, fie în cifre, în caz de deosebire suma de plată este cea mai mică.

Art. 10.

Dacă cecul poartă semnăturile unor persoane incapabile de a se obliga prin cec, semnături false sau semnături ale unor persoane imaginare, ori semnături care pentru orice alt motiv nu ar putea obliga persoanele care au semnat cecul, sau în numele cărora a fost semnat, obligațiunile celorlalți semnatari rămîn totuși valabile.

Art. 11. Modificări (2), Jurisprudență (14)

Orice semnătură a unui cec trebuie să cuprindă numele și prenumele sau firma celui care se obligă. Este totuși valabilă semnătura în care prenumele este prescurtat sau arătat numai prin inițiale.

Art. 12.

Cine pune semnătura sa pe un cec, ca reprezentant al unei persoane pentru care nu are împuternicirea de a lucra, e ținut personal, în temeiul cecului și, dacă a plătit are aceleași drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentat. Aceeași regulă se aplică reprezentantului care a depășit împuternicirea sa.

Orice persoană se poate obliga prin cec, prin mandatar, chiar dacă mandatul este conceput în termeni generali, în ce privește dreptul mandatarului de a emite sau semna cecuri.

Art. 13. Jurisprudență (4)

Trăgătorul răspunde de plată. Orice clauză prin care trăgătorul se descarcă de această răspundere se socotește nescrisă.

Art. 14. Jurisprudență (7)

Dacă un cec necompletat la emitere a fost completat fără a ține seama de înțelegerile intervenite, neobservarea acestor înțelegeri nu poate fi opusă posesorului, afară numai dacă acesta a dobândit cecul cu rea credință, sau dacă posesorul a săvârșit o greșeală gravă în dobândirea cecului.

CAPITOLUL II Despre transmiterea cecului Jurisprudență (2)

Art. 15. Jurisprudență (1)

Cecul stipulat plătibil unei anumite persoane, cu sau fără clauza expresă "la ordin", este transmisibil prin gir.

Cecul stipulat plătibil unei anumite persoane, cu clauza "nu la ordin" sau o expresiune echivalentă, este transmisibil numai în forma și cu efectele unei cesiuni ordinare.

Girul poate fi făcut chiar în folosul trăgătorului sau a oricărui alt obligat. Aceștia pot să gireze din nou cecul.

Art. 16.

Girul trebuie să fie necondiționat. Orice condițiune la care este supus se socotește nescrisă.

Girul parțial este nul.

Este de asemenea nul girul trasului.

Girul "la purtător" este echivalent unui gir în alb. Jurisprudență (2)

Girul în folosul trasului are valoarea unei chitanțe, în afară de cazul când trasul are mai multe stabilimente și dacă girul este făcut în folosul unui stabiliment, altul decât acela asupra căruia cecul a fost tras.

Art. 17. Modificări (1)

Girul trebuie scris pe cec sau pe un adaos al acestuia (allonge); el trebuie să fie semnat de girant.

Girul este valabil dacă beneficiarul nu este arătat sau girantul a pus numai semnătura (gir în alb). În acest din urmă caz, girul pentru a fi valabil trebuie să fie scris, pe dosul cecului sau pe adaos (allonge).

Art. 18.

Girul transmite toate drepturile rezultând din cec.

Dacă girul este în alb, posesorul poate:

1. Să-l completeze cu propriul sau nume sau cu numele unei alte persoane.

2. Să gireze cecul din nou în alb sau unei anumite persoane.

3. Să predea cecul unui terțiu fără să-l gireze și fără să completeze girul în alb.

Art. 19.

Girantul, dacă nu există clauză contrarie, răspunde de plată.

El poate interzice un nou gir; în acest caz el nu răspunde către persoanele cărora cecul a fost ulterior girat.

Art. 20.

Deținătorul unui cec transmisibil prin gir este socotit legitim, dacă justifica dreptul sau printr-o serie neîntreruptă de giruri chiar dacă ultimul gir este în alb. Girurile șterse se socotesc în această privință nescrise. Dacă un gir în alb este urmat de un alt gir, semnatarul acestuia este socotit că a dobândit cecul prin gir în alb.

Art. 21.

Girul pus pe un cec la purtător face pe girant răspunzător, potrivit dispozițiunilor referitoare la regres; el nu transformă însă titlul într-un cec la ordin.

Art. 22.

Dacă o persoană a pierdut prin orice întâmplare posesiunea unui cec, posesorul în mâinile căruia a ajuns cecul, fie că este un cec la purtător, fie că este un cec transmisibil prin gir, pentru care posesorul justifică dreptul său, în modul arătat în art. 20, nu este ținut să predea cecul, afară numai dacă l-a dobândit cu rea credință sau dacă a săvârșit o greșeală gravă în dobândirea lui.

Art. 23. Jurisprudență (2)

Persoanele împotriva cărora s-a pornit acțiune, în baza unui cec, nu pot opune posesorului excepțiunile întemeiate pe raporturile lor personale cu trăgătorul sau cu posesorii anteriori, afară numai dacă posesorul dobândind cecul a lucrat cu știință în paguba debitorului.

Art. 24.

Dacă girul cuprinde mențiunea "valoare pentru acoperire", "pentru încasare", "pentru procură", sau orice altă mențiune care implică un simplu mandat, posesorul poate să exercite toate drepturile izvorâte din cec, dar nu-l poate gira decât cu titlu de procură.

Cei obligați nu pot opune în acest caz posesorului decât excepțiunile ce ar fi putut opune girantului.

Mandatul cuprins într-un gir "pentru procura", nu încetează prin moartea mandantului, prin incapacitatea sau restrângerea capacității acestuia.

Art. 25.

Girul făcut posterior protestului sau unei alte constatări echivalente, sau după expirarea termenului de prezentare, produce numai efectele unei cesiuni ordinare.

Girul fără dată este socotit, până la dovada contrarie, ca fiind făcut înaintea protestului sau constatării echivalente, sau înaintea expirării termenului la care se referă alineatul precedent.

CAPITOLUL III Despre aval

Art. 26. Jurisprudență (2)

Plata unui cec poate fi garantată printr-un aval pentru întreaga sau numai pentru parte din sumă. Această garanție poate fi dată de un terțiu, altul decât trasul sau chiar de un semnatar al cecului.

Art. 27.

Avalul se dă pe cec sau pe adaos. El se exprimă prin cuvintele: "pentru aval", sau orice altă formă echivalentă; el este semnat de avalist. Modificări (1)

El este socotit că rezultă din simpla semnătură a avalistului pusă pe fața cecului, afară numai dacă semnătura este a trăgătorului.

Avalul trebuie să arate pentru cine este dat. În lipsa acestei arătări el se socotește dat pentru trăgător.

Art. 28. Jurisprudență (1)

Avalistul este ținut în același mod ca și persoana pentru care a dat avalul.

Obligațiunea sa este valabilă chiar dacă obligațiunea pe care a garantat-o ar fi nulă pentru orice alt motiv decât un viciu de forma.

Când avalistul plătește cecul, el dobândește drepturile rezultând din cec împotriva persoanei pentru care a garantat și împotriva acelora care sunt ținuți către acesta din urma, în temeiul cecului.

CAPITOLUL IV Despre prezentarea la plată și despre plată


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...