Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb

Modificări (1), Referințe (2), Cărți (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere faptul că transpunerea și implementarea în legislația națională a Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009, trebuie realizate până la data de 23 februarie 2011, adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se impune pentru a permite comercianților să îndeplinească obligațiile prevăzute în actul normativ european, astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pieței interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene.

Ținând cont de faptul că actul normativ european menționat reglementează noi tipuri de contracte, adaptate evoluției pieței și noilor produse existente, oferind o protecție eficientă consumatorilor și în aceste cazuri,

luând în considerare faptul că, în lipsa unei reglementări imediate a acestor tipuri de contracte, consumatorii nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ european menționat, creându-se o denaturare a concurenței,

pentru a se evita posibilitatea declanșării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,

ținând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta ordonanță de urgență reglementează protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb, pentru a se asigura un înalt nivel de protecție a consumatorilor.

Art. 2. -

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tranzacțiilor dintre comercianți și consumatori.

(2) Comercianții pot desfășura tranzacțiile reglementate prin prezenta ordonanță de urgență în baza licenței de turism emise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism.

Art. 3. -

Prezenta ordonanță de urgență se aplică cu respectarea prevederilor legale referitoare la:

a) modalitățile de reparare a prejudiciului și la căile de atac prevăzute în dreptul comun;

b) înregistrarea bunurilor mobile sau imobile și transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile;

c) condițiile de amplasare sau criteriile și metodologia de autorizare ori licențiere;

d) determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor reglementate de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 4. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) contract privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare - contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândește, cu titlu oneros, dreptul de folosință a unuia sau a mai multor spații de cazare peste noapte, pentru mai mult de o perioadă de ocupare; Modificări (1)

b) contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță - contractul cu durata mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândește, cu titlu oneros, în principal dreptul de a beneficia de reduceri și de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără excluderea transportului ori a altor servicii; Modificări (1)

c) contract de revânzare - contractul în temeiul căruia un comerciant acordă asistență, cu titlu oneros, unui consumator pentru vânzarea sau cumpărarea drepturilor care decurg dintr-un contract privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare ori dintr-un contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță; Modificări (1)

d) contract de schimb - contractul în temeiul căruia un consumator participă, cu titlu oneros, la un sistem de schimb care îi permite accesul la spații de cazare peste noapte ori la alte servicii, în schimbul acordării accesului temporar altor persoane la avantajele ce decurg din contractul consumatorului respectiv privind dreptul de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare;

e) comerciant - orice persoană fizică ori juridică ce acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale, precum și orice persoană care acționează în numele sau pe seama acesteia;

f) consumator - orice persoană fizică ce acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;

g) contract accesoriu - contractul în temeiul căruia consumatorului îi sunt prestate de către un comerciant sau de către un terț, în baza unei înțelegeri între comerciant și acel terț, servicii conexe unui contract privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare ori unui contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță;

h) suport durabil - orice instrument care îi permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare, pe o durată corespunzătoare scopului informațiilor, și care să permită reproducerea nealterată a acestora;

i) cod de conduită - acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislație ori prin dispoziții administrative și care definește comportamentul comercianților ce se angajează să îl respecte, cu privire la una sau mai multe practici comerciale ori la unul sau mai multe sectoare de activitate;

j) responsabil de cod - orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianți, responsabilă cu întocmirea și revizuirea unui cod de conduită și/sau cu supravegherea respectării acestui cod de către cei care s-au angajat să îl respecte.

Art. 5. -

Pentru a calcula durata contractelor definite la art. 4 lit. a) și b) se vor lua în considerare toate clauzele contractuale care permit reînnoirea tacită sau prelungirea duratei contractului.

CAPITOLUL II Informații preliminare încheierii contractului

SECȚIUNEA 1 Publicitatea

Art. 6. -

Orice formă de publicitate trebuie să precizeze posibilitatea obținerii informațiilor menționate la art. 10, precum și locul de unde acestea pot fi obținute.

Art. 7. -

(1) În cazul în care în cadrul unei oferte promoționale, al unui eveniment de promovare sau al unui eveniment comercial urmează a i se oferi consumatorului, personal, oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a)-d), comerciantul trebuie să precizeze în mod clar în invitație scopul comercial și natura evenimentului. Modificări (1)

(2) Informațiile prevăzute la art. 10 se pun la dispoziția consumatorului în orice moment pe toată durata evenimentului.

Art. 8. -

Niciunul dintre produsele care pot face obiectul contractelor definite la art. 4 lit. a) și b) nu poate fi promovat sau comercializat drept o investiție.

SECȚIUNEA a 2-a Informații precontractuale

Art. 9. -

(1) Comerciantul furnizează consumatorului toate informațiile prevăzute la art. 10:

a) gratuit;

b) într-un mod clar și ușor de înțeles;

c) pe hârtie sau pe un alt suport durabil, ușor accesibil consumatorului;

d) în limba română sau, în cazul în care consumatorul este cetățean străin ori își are reședința în străinătate, contractul se redactează, la alegerea acestuia, și în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului pe teritoriul căruia își are reședința ori al cărui cetățean este, cu condiția ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene;

e) cu suficient timp, dar cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă. Modificări (1)

(2) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (1) lit. e) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.

Art. 10. -

(1) Comerciantul furnizează consumatorului informații precontractuale, după cum urmează:

a) în cazul unui contract privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, prin intermediul formularului standard de informații prevăzut în anexa nr. 1 și al informațiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv;

b) în cazul unui contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, prin intermediul formularului standard de informații prevăzut în anexa nr. 2 și al informațiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv;

c) în cazul unui contract de revânzare, prin intermediul formularului standard de informații prevăzut în anexa nr. 3 și al informațiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv;

d) în cazul unui contract de schimb, prin intermediul formularului standard de informații prevăzut în anexa nr. 4 și al informațiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv.

(2) Comerciantul are obligația să completeze formularele standard prevăzute la alin. (1) cu informații suficiente și precise, astfel încât să nu inducă în eroare consumatorul și pentru a permite consumatorului să ia o decizie în deplină cunoștință de cauză.

CAPITOLUL III Informații și drepturi contractuale

SECȚIUNEA 1 Informații contractuale

Art. 11. - Modificări (1)

Contractul se încheie în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, și se redactează în mod vizibil și ușor de citit, cu font de minimum 12. Culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

Art. 12. -

(1) Contractul se redactează în limba română.

(2) În cazul în care consumatorul este cetățean străin sau își are reședința în străinătate, contractul se redactează, la alegerea acestuia, și în limba sau în una dintre limbile statului membru pe teritoriul căruia își are reședința ori al cărui cetățean este, cu condiția ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene.

(3) În cazul unui contract privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare care are ca obiect un singur bun imobil determinat, comerciantul furnizează consumatorului, în mod gratuit, o traducere autorizată a contractului în limba sau în una dintre limbile statului membru în care se află bunul imobil, cu condiția ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene, în termen de 15 zile calendaristice de la data menționată la art. 18 alin. (1).

Art. 13. -

Contractul include următoarele:

a) informații privind numele și domiciliul și, după caz, denumirea sau sediul social al părților contractante;

b) formularul standard prevăzut la art. 10, care devine parte integrantă a contractului;

c) separat, formularul standard referitor la dreptul de retragere prevăzut în anexa nr. 5, care are ca scop facilitarea exercitării dreptului de retragere din contract, în conformitate cu prevederile art. 17-20;

d) semnătura fiecărei părți;

e) data și locul încheierii contractului;

f) modalitățile de notificare.

Art. 14. -

(1) Informațiile conținute în formularul standard prevăzut la art. 10 nu pot fi modificate decât cu acordul expres al părților sau în cazul în care modificările decurg din anumite circumstanțe neobișnuite și neprevăzute, independente de voința comerciantului, și ale căror consecințe nu ar fi putut fi evitate, chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile necesare.

(2) Orice modificare va fi comunicată consumatorului, pe hârtie sau pe un alt suport durabil ușor accesibil acestuia și pe care îl acceptă, înainte de încheierea contractului.

(3) Modificările se menționează în mod expres în contract.

Art. 15. -

(1) Înainte de încheierea contractului, comerciantul atrage atenția consumatorului într-o manieră explicită asupra:

a) existenței dreptului de retragere din contract;

b) duratei de timp în care acesta își poate exercita dreptul de retragere, în conformitate cu prevederile art. 17-20;

c) interzicerii plăților în avans în această perioadă, în conformitate cu prevederile art. 24 și 25.

(2) Consumatorul confirmă primirea informațiilor contractuale prevăzute la alin. (1) prin semnarea rubricilor corespunzătoare din partea a 2-a a formularului standard prevăzut în anexele nr. 1-4.

Art. 16. - Modificări (1)

La momentul încheierii contractului, consumatorul primește cel puțin un exemplar al acestuia.

SECȚIUNEA a 2-a Dreptul de retragere

Art. 17. -

Consumatorul are dreptul de a se retrage din contractele definite la art. 4 lit. a) -d) în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv.

Art. 18. -

(1) Termenul de 14 zile calendaristice prevăzut pentru exercitarea dreptului de retragere începe să curgă astfel:

a) de la data încheierii contractului sau a unui precontract cu caracter obligatoriu;

b) de la data la care consumatorul intră în posesia contractului sau a oricărui precontract obligatoriu, dacă aceasta este ulterioară datei menționate la lit. a).

(2) În cazul în care comerciantul a completat și a pus la dispoziția consumatorului, separat, formularul standard privind dreptul de retragere, prevăzut la art. 13 lit. c), în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, în termen de un an de la data menționată la alin. (1), termenul de retragere din contract începe să curgă de la data la care consumatorul primește acest formular.

(3) În cazul în care informațiile menționate la art. 10, inclusiv formularul standard prevăzut în anexele nr. 1-4, au fost puse la dispoziția consumatorului în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, în termen de 3 luni de la data menționată la alin. (1), termenul de retragere din contract curge de la data la care consumatorul primește aceste informații.

Art. 19. -

Consumatorul decade din dreptul de a se retrage din contract în termen de:

a) un an și 14 zile calendaristice de la data menționată la art. 18 alin. (1), în cazul în care comerciantul nu a completat și nu a pus la dispoziția consumatorului, în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, formularul standard privind dreptul de retragere din contract, prevăzut la art. 13 lit. c);

b) 3 luni și 14 zile calendaristice de la data menționată la art. 18 alin. (1), în cazul în care informațiile menționate la art. 10, inclusiv formularul standard prevăzut în anexele nr. 1-4, nu au fost puse la dispoziția consumatorului în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...