Parlamentul României

Legea nr. 271/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului național de informații privind vizele și participarea României la Sistemul de informații privind vizele

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- dispozițiile Deciziei 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informații privind vizele (VIS),

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS), cu modificările aduse prin art. 54 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize);

- dispozițiile Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave,

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului național de informații privind vizele și asigură cadrul juridic necesar utilizării de către autoritățile române a Sistemului de informații privind vizele.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Sistemul de informații privind vizele, denumit în continuare VIS - sistemul informatic al Uniunii Europene, instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informații privind vizele (VIS), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 213 din 15 iunie 2004, destinat schimbului de date privind vizele, care permite autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene să introducă, să actualizeze și să consulte aceste date pe cale electronică;

b) Sistemul național de informații privind vizele, denumit în continuare SNIV - sistemul informatic compatibil cu VIS, care permite autorităților naționale competente să participe la schimbul de date cu autoritățile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene în scopurile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218 din 13 august 2008, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul VIS, și să gestioneze datele necesare în procedurile de acordare a vizelor de lungă ședere și a dreptului de azil, cât și să asigure consultarea datelor din VIS în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave;

c) interfața națională locală, denumită în continuare INL - echipamentele tehnice și aplicațiile informatice prin intermediul cărora SNIV se conectează fizic la VIS. INL este situată pe teritoriul României și este localizată la Centrul Național de Vize, denumit în continuare CNV;

d) componenta Ministerului Afacerilor Externe a SNIV, denumită în continuare componenta MAE a SNIV, este alcătuită din componenta MAE a bazei de date a SNIV, sistemul informatic reprezentând totalitatea aplicațiilor informatice, a echipamentelor de prelucrare a datelor din SNIV și de conectare la VIS, precum și infrastructura de comunicații aflate la sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ale României și CNV, inclusiv echipamentele care asigură securizarea comunicațiilor între CNV și baza de date localizată la Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI, precum și a comunicației dintre CNV și INL;

e) componenta Ministerului Administrației și Internelor a SNIV, denumită în continuare componenta MAI a SNIV, este alcătuită din componenta MAI a bazei de date a SNIV și din sistemul informatic reprezentând totalitatea aplicațiilor informatice, echipamentelor de prelucrare a datelor din SNIV și a infrastructurii de comunicații utilizate de structurile centrale și teritoriale ale ORI și ale Poliției de Frontieră Române, denumită în continuare PFR;

f) autorități naționale competente - autoritățile publice române prevăzute la art. 5, 19 și 31;

g) componenta națională a Sistemului de informații Schengen, denumită în continuare N.SIS - sistemul informatic constituit din Sistemul informatic național de semnalări și copia națională a bazei de date centrale a Sistemului de informații Schengen;

h) baza de date a SNIV - bază de date care cuprinde două componente interconectate, cu următoarele categorii de date:

I. componenta MAE a SNIV:

(i) datele prevăzute la art. 5 alin. (1) și art. 9-14 din Regulamentul VIS, care au fost introduse de autoritățile naționale competente, atât cu privire la vizele de scurtă ședere, cât și cu privire la vizele de lungă ședere;

(ii) datele preluate din VIS de către autoritățile naționale competente;

II. componenta MAI a SNIV:

- date din Sistemul național de evidență a străinilor, constituit în conformitate cu prevederile legale, care sunt relevante pentru SNIV;

i) punct central de acces - autoritatea publică română prin intermediul căreia se asigură accesul, în vederea consultării datelor din VIS, al autorităților naționale competente care au atribuții în prevenirea, depistarea și cercetarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave;

j) tranzacție - orice operație de introducere, modificare, ștergere sau consultare a datelor conținute în SNIV ori VIS;

k) stat membru - stat care utilizează VIS;

l) țară terță - stat care nu aplică acquis-ul Schengen și care nu are acces la VIS;

m) infracțiuni de terorism și alte infracțiuni grave - infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, și cele prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare;

n) alți termeni din cuprinsul prezentei legi, precum: viză, autocolant de viză, formular de cerere, solicitant, document de călătorie, date alfanumerice, membri ai grupului, stat membru responsabil, identificare, verificare au înțelesul prevăzut la art. 4 din Regulamentul VIS.

CAPITOLUL II Participarea României la VIS

SECȚIUNEA 1 Înființarea și obiectivul general al SNIV

Art. 3. -

Se înființează SNIV, în conformitate cu Decizia 2004/512/CE a Consiliului și cu Regulamentul VIS, precum și cu respectarea specificațiilor tehnice stabilite prin Decizia 2008/602/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a arhitecturii fizice și a cerințelor privind interfețele naționale și infrastructura de comunicații dintre Sistemul central de informații privind vizele (VIS) și interfețele naționale pentru etapa de dezvoltare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 194 din 23 iulie 2008.

Art. 4. -

(1) SNIV urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii comune în materie de vize, a cooperării la nivel consular și a consultărilor care au loc între autoritățile responsabile în domeniul vizelor, prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de vize și la deciziile referitoare la acestea.

(2) SNIV este folosit printr-un sistem de mesagerie electronică pentru a consulta celelalte state care participă la VIS, în cadrul procesului de acordare a vizelor, respectiv pentru a răspunde la solicitările similare formulate de celelalte state membre.

(3) De la data la care România va aplica în totalitate dispozițiile acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, prin SNIV se vor tranzacționa date către VIS central, conform calendarului de implementare pe regiuni stabilit la nivelul Uniunii Europene. Până la data la care România va aplica în totalitate dispozițiile acquis-ului Schengen, SNIV va putea fi folosit pentru testarea în timp real.

SECȚIUNEA a 2-a Gestionarea și utilizarea SNIV

Art. 5. -

Ministerul Afacerilor Externe, prin CNV, și Ministerul Administrației și Internelor, prin ORI, sunt autoritățile naționale care, în conformitate cu competențele ce le revin potrivit prezentei legi, asigură aplicarea prevederilor art. 28 alin. 4 lit. a) și b) din Regulamentul VIS cu privire la gestionarea și funcționarea SNIV.

Art. 6. -

(1) Se înființează Comisia tehnică, în subordinea Consiliului interministerial pentru relații externe și afaceri europene, prevăzut la art. 1 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare, și sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, ca organism cu atribuții de analiză și soluționare a problemelor de ordin tehnic apărute în funcționarea SNIV, compusă din reprezentanți la nivel de experți ai autorităților naționale competente care sunt prevăzute la art. 5 și ai PFR, în calitate de consultanți, desemnați de către fiecare autoritate în parte, conform procedurilor interne.

(2) Președintele Comisiei tehnice este șeful structurii centrale din Ministerul Afacerilor Externe cu atribuții în domeniul tehnologiei informației.

Art. 7. -

Comisia tehnică are următoarele atribuții:

a) asigură punerea în aplicare a deciziilor de ordin tehnic ale autorităților naționale cărora le revin competențe în gestionarea și funcționarea SNIV;

b) prezintă propuneri, pentru buna funcționare a SNIV, autorităților naționale locale cărora le revin competențe în gestionarea și funcționarea SNIV;

c) asigură informarea autorităților naționale competente cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale Uniunii Europene în domeniul VIS;

d) stabilește metodologia de lucru privind norme generale de utilizare a sistemului pentru introducerea, consultarea, modificarea sau ștergerea datelor din SNIV.

Art. 8. -

La prima întrunire a Comisiei tehnice, membrii acesteia adoptă, cu majoritatea voturilor celor prezenți, regulamentul de organizare și funcționare al acesteia.

Art. 9. -

(1) Comisia tehnică se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la inițiativa președintelui comisiei.

(2) La lucrările Comisiei tehnice pot participa și invitați de la instituții cu atribuții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

(3) Secretariatul Comisiei tehnice este asigurat de structura centrală din Ministerul Afacerilor Externe cu atribuții în domeniul tehnologiei informației.

(4) Secretariatul Comisiei tehnice are următoarele atribuții:

a) transmite informări Comisiei tehnice privind modificările tehnice intervenite la nivelul Uniunii Europene în VIS;

b) asigură legătura permanentă între Comisia tehnică și autoritățile reprezentate în acesta;

c) gestionează documentația Comisiei tehnice.

SECȚIUNEA a 3-a Datele introduse în SNIV

Art. 10. -

Autoritățile naționale competente introduc în SNIV următoarele tipuri de date:

a) date alfanumerice și dactiloscopice referitoare la solicitantul de viză, precum și fotografii ale acestuia;

b) date referitoare la vizele anterior solicitate, eliberate, refuzate, anulate, retrase sau prelungite ale solicitantului;

c) conexiuni cu alte dosare de cerere ale solicitantului respectiv, precum și cu dosarele de cerere ale persoanelor care îl însoțesc, în situația în care solicitantul călătorește în grup ori împreună cu soțul, soția și/sau copiii lor.

Art. 11. -

Autoritatea națională competentă care primește cererea de viză introduce în SNIV datele alfanumerice referitoare la solicitant preluate din formularul de cerere, după cum urmează:

a) numele (numele de familie), numele la naștere [numele anterior (anterioare)], prenumele; data nașterii, locul nașterii, țara nașterii, sexul;

b) cetățenia actuală și cetățenia la naștere;

c) tipul și numărul documentului de călătorie, autoritatea care l-a eliberat și data eliberării și a expirării acestuia;

d) locul și data cererii;

e) tipul vizei solicitate;

f) datele referitoare la persoana care adresează invitația și/sau care își asumă cheltuielile de întreținere a solicitantului pe perioada șederii, și anume:

1. în cazul unei persoane fizice, numele, prenumele și adresa persoanei;

2. în cazul unei persoane juridice, denumirea și adresa acesteia, precum și numele și prenumele persoanei de contact din cadrul societății/organizației;

g) statul membru (statele membre) de destinație și durata șederii sau a tranzitului prevăzut;

h) principalul scop (principalele scopuri) al (ale) călătoriei;

i) data prevăzută de sosire în spațiul Schengen și data prevăzută de plecare din spațiul Schengen;

j) statul membru al primei intrări;

k) adresa de domiciliu a solicitantului;

l) ocupația actuală și angajatorul; pentru studenți: denumirea instituției de învățământ;

m) în cazul minorilor, autoritatea părintească sau tutelară;

n) o fotografie a solicitantului, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză;

o) amprentele digitale ale solicitantului, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui cod comunitar de vize (Codul de vize), denumit în continuare Codul comunitar de vize.

Art. 12. -

Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor introduce în SNIV datele referitoare la vizele solicitate admisibile potrivit prevederilor art. 19 din Codul comunitar de vize, după cum urmează:

a) numărul cererii;

b) informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că a fost solicitată o viză;

c) autoritatea căreia i-a fost prezentată cererea, inclusiv sediul acesteia, și dacă cererea a fost prezentată acestei autorități reprezentând un alt stat membru;

d) datele prevăzute la art. 11.

Art. 13. -

(1) În cazul în care s-a luat decizia eliberării unei vize, autoritatea națională competentă care a decis eliberarea vizei adaugă în SNIV categoria de date în cauză, după cum urmează:

a) informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost eliberată;

b) autoritatea care a eliberat viza, inclusiv sediul său, și dacă aceasta a eliberat-o în numele unui alt stat membru;

c) locul și data deciziei de eliberare a vizei;

d) tipul de viză;

e) numărul autocolantului de viză;

f) teritoriul pe care deținătorul vizei este autorizat să călătorească, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din cadrul Codului comunitar de vize;

g) data de la care decurge și data la care expiră perioada de valabilitate a vizei;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...