Parlamentul României

Legea nr. 271/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului național de informații privind vizele și participarea României la Sistemul de informații privind vizele

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- dispozițiile Deciziei 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informații privind vizele (VIS),

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS), cu modificările aduse prin art. 54 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize);

- dispozițiile Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave,

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului național de informații privind vizele și asigură cadrul juridic necesar utilizării de către autoritățile române a Sistemului de informații privind vizele.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Sistemul de informații privind vizele, denumit în continuare VIS - sistemul informatic al Uniunii Europene, instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informații privind vizele (VIS), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 213 din 15 iunie 2004, destinat schimbului de date privind vizele, care permite autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene să introducă, să actualizeze și să consulte aceste date pe cale electronică;

b) Sistemul național de informații privind vizele, denumit în continuare SNIV - sistemul informatic compatibil cu VIS, care permite autorităților naționale competente să participe la schimbul de date cu autoritățile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene în scopurile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218 din 13 august 2008, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul VIS, și să gestioneze datele necesare în procedurile de acordare a vizelor de lungă ședere și a dreptului de azil, cât și să asigure consultarea datelor din VIS în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave;

c) interfața națională locală, denumită în continuare INL - echipamentele tehnice și aplicațiile informatice prin intermediul cărora SNIV se conectează fizic la VIS. INL este situată pe teritoriul României și este localizată la Centrul Național de Vize, denumit în continuare CNV;

d) componenta Ministerului Afacerilor Externe a SNIV, denumită în continuare componenta MAE a SNIV, este alcătuită din componenta MAE a bazei de date a SNIV, sistemul informatic reprezentând totalitatea aplicațiilor informatice, a echipamentelor de prelucrare a datelor din SNIV și de conectare la VIS, precum și infrastructura de comunicații aflate la sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ale României și CNV, inclusiv echipamentele care asigură securizarea comunicațiilor între CNV și baza de date localizată la Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI, precum și a comunicației dintre CNV și INL;

e) componenta Ministerului Administrației și Internelor a SNIV, denumită în continuare componenta MAI a SNIV, este alcătuită din componenta MAI a bazei de date a SNIV și din sistemul informatic reprezentând totalitatea aplicațiilor informatice, echipamentelor de prelucrare a datelor din SNIV și a infrastructurii de comunicații utilizate de structurile centrale și teritoriale ale ORI și ale Poliției de Frontieră Române, denumită în continuare PFR;

f) autorități naționale competente - autoritățile publice române prevăzute la art. 5, 19 și 31;

g) componenta națională a Sistemului de informații Schengen, denumită în continuare N.SIS - sistemul informatic constituit din Sistemul informatic național de semnalări și copia națională a bazei de date centrale a Sistemului de informații Schengen;

h) baza de date a SNIV - bază de date care cuprinde două componente interconectate, cu următoarele categorii de date:

I. componenta MAE a SNIV:

(i) datele prevăzute la art. 5 alin. (1) și art. 9-14 din Regulamentul VIS, care au fost introduse de autoritățile naționale competente, atât cu privire la vizele de scurtă ședere, cât și cu privire la vizele de lungă ședere;

(ii) datele preluate din VIS de către autoritățile naționale competente;

II. componenta MAI a SNIV:

- date din Sistemul național de evidență a străinilor, constituit în conformitate cu prevederile legale, care sunt relevante pentru SNIV;

i) punct central de acces - autoritatea publică română prin intermediul căreia se asigură accesul, în vederea consultării datelor din VIS, al autorităților naționale competente care au atribuții în prevenirea, depistarea și cercetarea infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave;

j) tranzacție - orice operație de introducere, modificare, ștergere sau consultare a datelor conținute în SNIV ori VIS;

k) stat membru - stat care utilizează VIS;

l) țară terță - stat care nu aplică acquis-ul Schengen și care nu are acces la VIS;

m) infracțiuni de terorism și alte infracțiuni grave - infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, și cele prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare;

n) alți termeni din cuprinsul prezentei legi, precum: viză, autocolant de viză, formular de cerere, solicitant, document de călătorie, date alfanumerice, membri ai grupului, stat membru responsabil, identificare, verificare au înțelesul prevăzut la art. 4 din Regulamentul VIS.

CAPITOLUL II Participarea României la VIS

SECȚIUNEA 1 Înființarea și obiectivul general al SNIV

Art. 3. -

Se înființează SNIV, în conformitate cu Decizia 2004/512/CE a Consiliului și cu Regulamentul VIS, precum și cu respectarea specificațiilor tehnice stabilite prin Decizia 2008/602/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a arhitecturii fizice și a cerințelor privind interfețele naționale și infrastructura de comunicații dintre Sistemul central de informații privind vizele (VIS) și interfețele naționale pentru etapa de dezvoltare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 194 din 23 iulie 2008.

Art. 4. -

(1) SNIV urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii comune în materie de vize, a cooperării la nivel consular și a consultărilor care au loc între autoritățile responsabile în domeniul vizelor, prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de vize și la deciziile referitoare la acestea.

(2) SNIV este folosit printr-un sistem de mesagerie electronică pentru a consulta celelalte state care participă la VIS, în cadrul procesului de acordare a vizelor, respectiv pentru a răspunde la solicitările similare formulate de celelalte state membre.

(3) De la data la care România va aplica în totalitate dispozițiile acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, prin SNIV se vor tranzacționa date către VIS central, conform calendarului de implementare pe regiuni stabilit la nivelul Uniunii Europene. Până la data la care România va aplica în totalitate dispozițiile acquis-ului Schengen, SNIV va putea fi folosit pentru testarea în timp real.

SECȚIUNEA a 2-a Gestionarea și utilizarea SNIV

Art. 5. -

Ministerul Afacerilor Externe, prin CNV, și Ministerul Administrației și Internelor, prin ORI, sunt autoritățile naționale care, în conformitate cu competențele ce le revin potrivit prezentei legi, asigură aplicarea prevederilor art. 28 alin. 4 lit. a) și b) din Regulamentul VIS cu privire la gestionarea și funcționarea SNIV.

Art. 6. -

(1) Se înființează Comisia tehnică, în subordinea Consiliului interministerial pentru relații externe și afaceri europene, prevăzut la art. 1 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare, și sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, ca organism cu atribuții de analiză și soluționare a problemelor de ordin tehnic apărute în funcționarea SNIV, compusă din reprezentanți la nivel de experți ai autorităților naționale competente care sunt prevăzute la art. 5 și ai PFR, în calitate de consultanți, desemnați de către fiecare autoritate în parte, conform procedurilor interne.

(2) Președintele Comisiei tehnice este șeful structurii centrale din Ministerul Afacerilor Externe cu atribuții în domeniul tehnologiei informației.

Art. 7. -

Comisia tehnică are următoarele atribuții:

a) asigură punerea în aplicare a deciziilor de ordin tehnic ale autorităților naționale cărora le revin competențe în gestionarea și funcționarea SNIV;

b) prezintă propuneri, pentru buna funcționare a SNIV, autorităților naționale locale cărora le revin competențe în gestionarea și funcționarea SNIV;

c) asigură informarea autorităților naționale competente cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale Uniunii Europene în domeniul VIS;

d) stabilește metodologia de lucru privind norme generale de utilizare a sistemului pentru introducerea, consultarea, modificarea sau ștergerea datelor din SNIV.

Art. 8. -

La prima întrunire a Comisiei tehnice, membrii acesteia adoptă, cu majoritatea voturilor celor prezenți, regulamentul de organizare și funcționare al acesteia.

Art. 9. -

(1) Comisia tehnică se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la inițiativa președintelui comisiei.

(2) La lucrările Comisiei tehnice pot participa și invitați de la instituții cu atribuții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

(3) Secretariatul Comisiei tehnice este asigurat de structura centrală din Ministerul Afacerilor Externe cu atribuții în domeniul tehnologiei informației.

(4) Secretariatul Comisiei tehnice are următoarele atribuții:

a) transmite informări Comisiei tehnice privind modificările tehnice intervenite la nivelul Uniunii Europene în VIS;

b) asigură legătura permanentă între Comisia tehnică și autoritățile reprezentate în acesta;

c) gestionează documentația Comisiei tehnice.

SECȚIUNEA a 3-a Datele introduse în SNIV

Art. 10. -

Autoritățile naționale competente introduc în SNIV următoarele tipuri de date:

a) date alfanumerice și dactiloscopice referitoare la solicitantul de viză, precum și fotografii ale acestuia;

b) date referitoare la vizele anterior solicitate, eliberate, refuzate, anulate, retrase sau prelungite ale solicitantului;

c) conexiuni cu alte dosare de cerere ale solicitantului respectiv, precum și cu dosarele de cerere ale persoanelor care îl însoțesc, în situația în care solicitantul călătorește în grup ori împreună cu soțul, soția și/sau copiii lor.

Art. 11. -

Autoritatea națională competentă care primește cererea de viză introduce în SNIV datele alfanumerice referitoare la solicitant preluate din formularul de cerere, după cum urmează:

a) numele (numele de familie), numele la naștere [numele anterior (anterioare)], prenumele; data nașterii, locul nașterii, țara nașterii, sexul;

b) cetățenia actuală și cetățenia la naștere;

c) tipul și numărul documentului de călătorie, autoritatea care l-a eliberat și data eliberării și a expirării acestuia;

d) locul și data cererii;

e) tipul vizei solicitate;

f) datele referitoare la persoana care adresează invitația și/sau care își asumă cheltuielile de întreținere a solicitantului pe perioada șederii, și anume:

1. în cazul unei persoane fizice, numele, prenumele și adresa persoanei;

2. în cazul unei persoane juridice, denumirea și adresa acesteia, precum și numele și prenumele persoanei de contact din cadrul societății/organizației;

g) statul membru (statele membre) de destinație și durata șederii sau a tranzitului prevăzut;

h) principalul scop (principalele scopuri) al (ale) călătoriei;

i) data prevăzută de sosire în spațiul Schengen și data prevăzută de plecare din spațiul Schengen;

j) statul membru al primei intrări;

k) adresa de domiciliu a solicitantului;

l) ocupația actuală și angajatorul; pentru studenți: denumirea instituției de învățământ;

m) în cazul minorilor, autoritatea părintească sau tutelară;

n) o fotografie a solicitantului, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză;

o) amprentele digitale ale solicitantului, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui cod comunitar de vize (Codul de vize), denumit în continuare Codul comunitar de vize.

Art. 12. -

Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor introduce în SNIV datele referitoare la vizele solicitate admisibile potrivit prevederilor art. 19 din Codul comunitar de vize, după cum urmează:

a) numărul cererii;

b) informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că a fost solicitată o viză;

c) autoritatea căreia i-a fost prezentată cererea, inclusiv sediul acesteia, și dacă cererea a fost prezentată acestei autorități reprezentând un alt stat membru;

d) datele prevăzute la art. 11.

Art. 13. -

(1) În cazul în care s-a luat decizia eliberării unei vize, autoritatea națională competentă care a decis eliberarea vizei adaugă în SNIV categoria de date în cauză, după cum urmează:

a) informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost eliberată;

b) autoritatea care a eliberat viza, inclusiv sediul său, și dacă aceasta a eliberat-o în numele unui alt stat membru;

c) locul și data deciziei de eliberare a vizei;

d) tipul de viză;

e) numărul autocolantului de viză;

f) teritoriul pe care deținătorul vizei este autorizat să călătorească, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din cadrul Codului comunitar de vize;

g) data de la care decurge și data la care expiră perioada de valabilitate a vizei;

h) numărul de intrări autorizate de viză pe teritoriul pentru care este valabilă viza;

i) durata de ședere autorizată prin viză;

j) dacă este cazul, indicația că viza a fost eliberată pe o filă separată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv;

k) adresa de domiciliu a solicitantului.

(2) În cazul în care solicitantul își retrage cererea sau renunță la aceasta înainte de luarea unei decizii de eliberare ori de neeliberare a vizei, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor căreia i-a fost prezentată cererea indică faptul că cererea a fost clasată din aceste motive, precum și data clasării.

Art. 14. -

În cazul în care autoritatea națională competentă în domeniul vizelor este nevoită să suspende examinarea cererii, aceasta adaugă următoarele date în dosarul de cerere:

a) informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că examinarea cererii a fost suspendată;

b) autoritatea care a suspendat examinarea cererii, inclusiv sediul acesteia;

c) locul și data deciziei de suspendare a examinării;

d) statul membru competent să examineze cererea.

Art. 15. -

(1) În cazul în care s-a luat decizia de a refuza o viză, autoritatea națională competentă care a luat această decizie adaugă în SNIV următoarele categorii de date:

a) informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost refuzată și, dacă este cazul, că autoritatea respectivă a refuzat-o în numele altui stat membru;

b) autoritatea națională competentă care a refuzat viza, inclusiv sediul acesteia;

c) locul și data deciziei de refuzare a vizei.

(2) În dosarul de cerere se menționează, de asemenea, motivul sau motivele refuzului vizei, care poate/pot fi unul sau mai multe dintre următoarele:

a) solicitantul:

(i) prezintă un document de călătorie contrafăcut, fals sau falsificat;

(ii) nu furnizează o justificare pentru scopul și condițiile șederii prevăzute;

(iii) nu furnizează dovada unor mijloace de întreținere suficiente, atât pe durata șederii prevăzute, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau de reședință ori pentru tranzitul către o țară terță în care este sigur că urmează să fie primit, sau dacă nu este în măsură să dobândească astfel de mijloace în mod legal;

(iv) a petrecut deja 3 luni în cursul perioadei de 6 luni în desfășurare pe teritoriul statelor membre în temeiul unei vize uniforme sau al unei vize cu valabilitate teritorială limitată;

(v) este o persoană care face obiectul unei alerte în SIS emise în scopul de a i se refuza intrarea;

(vi) este considerat ca reprezentând o amenințare pentru ordinea publică, siguranța internă sau pentru sănătatea publică, astfel cum este definită la art. 2 pct. 19 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen), sau pentru relațiile internaționale ale unuia dintre statele membre, în special dacă în bazele de date naționale ale statelor membre a fost emisă o alertă în scopul de a i se refuza intrarea pentru motivele enumerate anterior;

(vii) nu dovedește că deține o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare și valabilă, după caz;

b) informațiile prezentate cu privire la justificarea scopului și a condițiilor șederii preconizate nu sunt fiabile;

c) intenția solicitantului de a părăsi teritoriul statelor membre înainte de expirarea vizei nu a putut fi stabilită;

d) nu s-au furnizat suficiente dovezi care să arate că solicitantul nu a fost în măsură să solicite o viză în prealabil, ceea ce ar justifica solicitarea vizei la frontieră.

Art. 16. -

(1) În cazul în care s-a luat decizia de a anula sau de a retrage o viză, autoritatea națională competentă care a luat această decizie introduce în SNIV următoarele date:

a) informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost anulată sau retrasă;

b) autoritatea care a anulat sau a retras viza, inclusiv sediul acesteia;

c) locul și data deciziei.

(2) În dosarul de cerere se menționează, de asemenea, motivul sau motivele anulării ori al/ale retragerii, care poate/pot fi:

a) unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 15 alin. (2);

b) cererea titularului vizei de revocare a acesteia.

Art. 17. -

În cazul în care s-a luat decizia de a prelungi perioada de valabilitate a unei vize și/sau durata șederii, autoritatea națională competentă care a prelungit viza adaugă în SNIV următoarele date:

a) informații referitoare la stadiul procedurii, cu menționarea faptului că viza a fost prelungită;

b) autoritatea națională competentă care a prelungit viza, inclusiv sediul acesteia;

c) locul și data deciziei;

d) numărul autocolantului de viză corespunzător vizei prelungite;

e) data de la care decurge și data la care expiră prelungirea vizei;

f) perioada de prelungire a duratei autorizate de ședere;

g) teritoriul pe care titularul vizei este autorizat să călătorească, dacă valabilitatea teritorială a vizei prelungite diferă de cea a vizei inițiale;

h) tipul vizei prelungite;

i) motivul sau motivele prelungirii vizei, care pot fi forța majoră, motive de ordin umanitar, motive serioase de ordin personal.

SECȚIUNEA a 4-a Utilizarea SNIV și VIS de către autoritățile naționale competente

Art. 18. -

(1) Autoritățile naționale competente aplică procedurile prevăzute la art. 15 și 17 din Regulamentul VIS, pentru consultarea datelor din SNIV, în scopul examinării cererilor de viză, respectiv în scopul raportării și al elaborării statisticilor.

(2) Autoritățile naționale competente aplică procedurile prevăzute la art. 18 și 20 din Regulamentul VIS, pentru consultarea datelor din SNIV, în scopul realizării verificărilor la punctele de trecere a frontierei.

(3) Autoritățile naționale competente aplică procedurile prevăzute la art. 19 și 20 din Regulamentul VIS, pentru consultarea datelor din SNIV, în scopul realizării verificărilor efectuate pe teritoriul României cu privire la îndeplinirea condițiilor de intrare sau de ședere.

(4) Autoritățile naționale competente aplică procedurile prevăzute la art. 22 din Regulamentul VIS, pentru consultarea datelor din SNIV, în scopul examinării cererilor de azil.

SECȚIUNEA a 5-a Autorități cu competențe în gestionarea și exploatarea SNIV

Art. 19. -

Autoritățile naționale competente să efectueze tranzacții asupra datelor din SNIV sunt:

a) Ministerul Afacerilor Externe, prin CNV, și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate;

b) Ministerul Administrației și Internelor, prin ORI și PFR.

Art. 20. -

Prin intermediul SNIV, Ministerul Afacerilor Externe, prin CNV, consultă N.SIS în procesul de acordare a vizelor, în conformitate cu drepturile lor de acces, printr-un punct de conexiune unic.

Art. 21. -

CNV, structură special desemnată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, este autoritatea națională cu competențe în domeniul soluționării cererilor de vize și are următoarele atribuții:

a) asigură funcționalitatea componentei MAE a SNIV;

b) asigură gestionarea și reglementarea accesului la VIS al personalului propriu autorizat, precum și al personalului autorizat al celorlalte autorități naționale competente prevăzute la art. 19;

c) colaborează cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPDCP, în scopul instruirii corespunzătoare a personalului său, în vederea monitorizării legalității efectuării tranzacțiilor proprii componentei MAE a SNIV, a asigurării funcționării tehnice corespunzătoare a acesteia, precum și a integrității și securității datelor prelucrate;

d) realizează și actualizează periodic lista cu membrii personalului său autorizat să efectueze tranzacții, în conformitate cu prevederile art. 19, pe care o comunică Comisiei Europene;

e) este desemnată autoritate responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal în SNIV, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Regulamentul VIS;

f) în calitate de autoritate responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal în SNIV, primește și soluționează cererile persoanelor care își exercită dreptul de acces, de rectificare și de ștergere a datelor personale proprii care sunt prelucrate în SNIV;

g) autorizează accesul la datele din VIS al autorităților naționale competente prevăzute la art. 31;

h) în baza solicitărilor primite de la autoritățile naționale competente prevăzute la art. 31, consultă VIS și furnizează acestor autorități informațiile necesare;

i) consultă celelalte state care participă la VIS în cadrul procesului de verificare a solicitantului de viză și răspunde la solicitările similare adresate României, conform art. 16 din Regulamentul VIS;

j) în situația în care deține dovezi care sugerează că datele introduse în VIS de un alt stat membru sunt eronate sau prelucrarea lor contravine dispozițiilor Regulamentului VIS, informează imediat statul membru responsabil;

k) informează statul membru sau statele membre responsabile cu privire la dobândirea de către un solicitant a cetățeniei române;

l) administrează împreună cu ORI baza de date a SNIV și asigură integritatea și securitatea acesteia, în conformitate cu legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal și informațiile clasificate.

Art. 22. -

Atribuțiile ORI sunt următoarele:

a) administrează împreună cu CNV baza de date a SNIV și asigură integritatea și securitatea acesteia, în conformitate cu legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal și informațiile clasificate;

b) cooperează cu specialiștii Ministerului Afacerilor Externe pentru asigurarea condițiilor de interconectare a bazei de date cu aplicația SNIV;

c) asigură funcționalitatea componentei MAI a SNIV;

d) realizează și actualizează periodic lista cu membrii personalului său autorizat să efectueze tranzacții, în conformitate cu prevederile art. 19;

e) colaborează cu ANSPDCP în vederea monitorizării legalității efectuării tranzacțiilor proprii componentei MAI a SNIV, asigurării funcționării tehnice corespunzătoare a acesteia, asigurării integrității și securității datelor prelucrate și instruirii corespunzătoare a personalului său.

CAPITOLUL III Dispoziții comune privind regimul datelor din SNIV și VIS

SECȚIUNEA 1 Păstrarea, modificarea și ștergerea anticipată a datelor

Art. 23. -

(1) Datele introduse în SNIV de autoritățile prevăzute la art. 19 pot fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 5 ani.

(2) În cazul în care există dovezi că un solicitant ale cărui date personale au fost introduse în SNIV a dobândit cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru, datele sale sunt șterse fără întârziere de către CNV, înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care refuzul eliberării unei vize a fost anulat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, autoritatea națională competentă șterge, fără întârziere, datele introduse în SNIV, potrivit art. 15, și datele introduse în VIS, potrivit art. 12 din Regulamentul VIS.

(4) Durata de păstrare a datelor prevăzută la alin. (1) se calculează conform art. 23 alin. (1) din Regulamentul VIS.

(5) Datele introduse de un alt stat membru în VIS pot fi recuperate și păstrate în fișiere naționale numai dacă este nevoie într-un caz determinat și numai cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Durata de păstrare a datelor recuperate din VIS și păstrate în fișiere naționale încetează în momentul în care motivele care au condus la luarea deciziei de recuperare și păstrare a acestora au încetat.

Art. 24. -

(1) Numai autoritatea națională competentă care a introdus date în SNIV are dreptul de a modifica sau șterge datele introduse.

(2) Dacă o autoritate națională competentă, alta decât cea care a introdus datele, deține dovezi că unele date introduse în SNIV sunt eronate sau că prelucrarea datelor respective contravine prevederilor prezentei legi, comunică autorității naționale competente care a introdus datele dovezile care fac necesară modificarea sau ștergerea datelor în cauză.

(3) În situația în care o autoritate națională competentă este sesizată că datele pe care aceasta le-a introdus în SNIV sunt eronate sau prelucrarea lor contravine prevederilor prezentei legi, aceasta are obligația să verifice dovezile prezentate în acest sens și, în cazul în care informarea este corectă, să modifice sau să șteargă imediat datele respective. În cazul în care informarea nu este corectă, comunică acest lucru autorității naționale competente care a transmis sesizarea.

(4) Dacă o autoritate națională competentă care efectuează tranzacții asupra datelor din SNIV deține dovezi că unele date prelucrate în VIS, introduse de autoritățile competente ale unui alt stat membru, sunt eronate sau că prelucrarea lor contravine dispozițiilor Regulamentului VIS, comunică CNV că este necesară modificarea sau ștergerea datelor în cauză și prezintă dovezile în acest sens. CNV contactează punctul central de acces din statul membru responsabil și comunică necesitatea modificării sau ștergerea datelor în cauză și dovezile care susțin această comunicare.

Art. 25. -

(1) Autoritățile naționale competente asigură colectarea și introducerea datelor în SNIV și în VIS exclusiv potrivit competențelor lor legale și răspund pentru exactitatea și actualitatea datelor pe care le introduc.

(2) Datele cu caracter personal se utilizează exclusiv în scopurile pentru care au fost introduse în SNIV.

Art. 26. -

Datele prelucrate în SNIV nu pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe ori a unei organizații internaționale decât în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 31 din Regulamentul VIS.

SECȚIUNEA a 2-a Securitatea datelor

Art. 27. -

(1) Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Administrației și Internelor adoptă măsuri de securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea SNIV, fiecare instituție fiind responsabilă în ceea ce privește componentele proprii care vizează:

a) controlul accesului la echipamente, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

b) controlul suportului de date, pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea suportului de date în mod neautorizat;

c) controlul stocării, pentru a împiedica introducerea neautorizată de date și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal;

d) controlul utilizării, pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;

e) controlul accesului la date, pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor, în baza unei identități unice și individuale de utilizator și a unui mod de acces confidențial, numai la datele pentru care au fost autorizate;

f) asigurarea faptului că toate autoritățile publice competente care au acces la SNIV sau la echipamentele de prelucrare a datelor din acest sistem își creează profiluri care descriu competențele și responsabilitățile specifice ale persoanelor cu autorizație de acces, introducere, actualizare, ștergere și căutare a datelor și pun fără întârziere aceste profiluri la dispoziția ANSPDCP;

g) controlul comunicațiilor aferente SNIV, astfel încât să se poată asigura verificarea și stabilirea organismelor cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal folosind echipamentele de comunicații;

h) controlul introducerii de date, pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice și să se stabilească ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemele de prelucrare automată a datelor, când și în ce scop au fost introduse datele;

i) controlul transportului de date, pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transmiterii acestora ori în timpul transportului de suporturi de date prin intermediul măsurilor tehnice de securizare;

j) întocmirea unui plan de rezervă pentru protecția infrastructurii critice.

(2) Fiecare autoritate națională competentă care are drept de acces la datele din SNIV asigură aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) și cooperează cu ANSPDCP.

(3) Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Administrației și Internelor monitorizează aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1).

Art. 28. -

Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Administrației și Internelor vor adopta măsuri tehnice, operative și de procedură, potrivit următoarelor principii:

a) principiul confidențialității - asigurarea accesului la date numai pentru persoanele autorizate potrivit atribuțiilor de serviciu;

b) principiul integrității - asigurarea exactității și caracterului complet al informațiilor, precum și al metodelor de prelucrare;

c) principiul disponibilității - asigurarea accesului la informații în termenul solicitat;

d) principiul identificării și autentificării - asigurarea identificării și autentificării tuturor utilizatorilor în mod corespunzător, în funcție de competențe, înainte de efectuarea oricărei tranzacții;

e) principiul autorizării - autorizarea participanților la efectuarea unei tranzacții în vederea accesării datelor din SNIV în funcție de competențe;

f) principiul nonrepudierii - asigurarea înregistrării în sistem a tranzacțiilor efectuate asupra datelor din SNIV și atribuirea acestora utilizatorilor participanți la efectuarea lor.

SECȚIUNEA a 3-a Evidența prelucrării datelor

Art. 29. -

(1) Toate tranzacțiile efectuate asupra datelor din SNIV de către autoritățile naționale competente sunt înregistrate în sistem, pentru controlul legalității prelucrării datelor din punctul de vedere al protecției acestora, precum și pentru garantarea securității datelor. Utilizarea înregistrărilor în alte scopuri este interzisă.

(2) Responsabilitatea pentru evidența prelucrării datelor în SNIV revine fiecărei autorități naționale competente pentru tranzacțiile proprii. Înregistrările prevăzute la alin. (1) conțin datele prevăzute la art. 34 alin. (1) din Regulamentul VIS.

(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) pot fi accesate numai de personalul autorizat și pot fi șterse după o perioadă de un an de la expirarea duratei de păstrare prevăzute la art. 23 alin. (1) din Regulamentul VIS, în cazul în care nu sunt necesare pentru o procedură de control deja inițiată.

Art. 30. -

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în SNIV este supusă controlului ANSPDCP, în conformitate cu prevederile art. 41 și 42 din Regulamentul VIS. Autoritățile naționale competente sunt obligate să asigure acces ANSPDCP la fișierele ce conțin înregistrări ale prelucrării datelor conținute în SNIV și să pună la dispoziție orice alte informații necesare exercitării atribuțiilor ANSPDCP, conform art. 41-43 din Regulamentul VIS.

(2) ANSPDCP cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în vederea asigurării supravegherii coordonate a utilizării VIS.

CAPITOLUL IV Participarea la VIS a autorităților prevăzute de Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave

SECȚIUNEA 1 Autorități competente

Art. 31. -

Autoritățile naționale care, potrivit normelor legale în vigoare, au competențe privind prevenirea, depistarea și cercetarea infracțiunilor de terorism prevăzute de Legea nr. 535/2004, precum și a infracțiunilor grave prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările și completările ulterioare, obțin accesul la datele din VIS pentru consultare, prin punctul central de acces, exclusiv în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor legale.

Art. 32. -

Autoritățile naționale competente prevăzute la art. 31 comunică CNV unitatea operațională și personalul autorizat să solicite accesul la datele din VIS.

Art. 33. -

(1) CNV se desemnează punct central de acces.

(2) Până la data operaționalizării SNIV, CNV notifică Comisiei și Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, prin declarație scrisă, lista autorităților naționale competente prevăzute la art. 31. Orice modificare ulterioară a listei este comunicată în cel mai scurt timp posibil Comisiei și Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene prin declarație scrisă.

(3) CNV desemnează personalul autorizat să proceseze cererile de acces la VIS transmise de autoritățile naționale competente prevăzute la art. 31.

Art. 34. -

În calitate de punct central de acces, CNV are următoarele atribuții:

a) primește cererile autorităților naționale competente prevăzute la art. 31 de acces la datele din VIS;

b) verifică îndeplinirea condițiilor privind accesul la datele din VIS prevăzute la art. 36 și 37;

c) dacă sunt îndeplinite condițiile de acces, procesează cererea și furnizează, prin mijloace securizate, autorităților naționale competente care au efectuat solicitarea datele obținute;

d) dacă nu sunt îndeplinite condițiile de acces, comunică autorității naționale competente care a efectuat solicitarea motivele pentru care cererea formulată de aceasta nu a fost procesată;

e) în caz excepțional de urgență, poate răspunde, fără întârziere, cererilor autorităților naționale competente menționate la art. 31, prin excepție de la prevederile lit. b). Verificările prevăzute la lit. b) se efectuează ulterior;

f) asigură schimbul de date cu punctele centrale de acces ale celorlalte state care participă la VIS.

SECȚIUNEA a 2-a Datele din VIS care sunt consultate de punctul central de acces

Art. 35. -

(1) Pentru efectuarea verificărilor, CNV consultă VIS, utilizând oricare dintre următoarele tipuri de date existente în dosarul de cerere:

a) numele (numele de familie), numele la naștere [numele anterior (anterioare)], prenumele, data nașterii, locul nașterii, țara nașterii, sexul;

b) cetățenia actuală și cetățenia la naștere;

c) tipul și numărul documentului de călătorie, autoritatea care l-a eliberat și data eliberării și expirării acestuia;

d) statul membru (statele membre) de destinație și durata șederii sau a tranzitului prevăzute;

e) principalul scop (principalele scopuri) al (ale) călătoriei;

f) data planificată a sosirii și a plecării;

g) statul membru al primei intrări;

h) reședința;

i) amprente digitale;

j) tipul de viză și numărul colantului de viză;

k) detaliile persoanei care a emis invitația și/sau căreia îi revine răspunderea de a suporta cheltuielile de întreținere pe durata șederii.

(2) În cazul în care, în urma verificării cu ajutorul unuia sau al mai multor tipuri de date dintre cele enumerate la alin. (1), se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la deținătorul de viză, CNV are acces la toate datele enumerate la alin. (1), precum și la următoarele categorii de date:

a) orice alte date preluate din dosarul de cerere;

b) fotografii;

c) datele introduse cu privire la eventualele vize emise, refuzate, anulate, revocate sau prelungite.

SECȚIUNEA a 3-a Condițiile de acces la datele din VIS al autorităților naționale competente prevăzute la art. 31

Art. 36. -

Autoritățile naționale competente prevăzute la art. 31 obțin accesul la datele din VIS pentru consultare, exclusiv în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor legale și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) accesul în vederea consultării să fie necesar în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism prevăzute de Legea nr. 535/2004 sau a infracțiunilor grave prevăzute la art. 85 din Legea nr. 302/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) accesul în vederea consultării să fie necesar într-un caz concret;

c) în cazul în care există temei rațional să se considere că respectiva consultare a datelor VIS contribuie substanțial la prevenirea, depistarea sau cercetarea oricăreia dintre infracțiunile prevăzute la lit. a).

Art. 37. -

Cererea de acces la datele din VIS formulată de către autoritățile naționale competente prevăzute la art. 31 se face în scris sau electronic și trebuie motivată corespunzător.

SECȚIUNEA a 4-a Condițiile și procedura privind accesul la datele VIS al autorităților desemnate ale statelor pentru care Regulamentul VIS nu a fost încă pus în aplicare

Art. 38. -

(1) CNV primește cereri de acces la datele din VIS transmise de către autoritățile desemnate ale unui stat membru pentru care Regulamentul VIS nu a fost încă pus în aplicare.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie conformă cu prevederile art. 36 și 37 și este transmisă de autoritatea desemnată a statului pentru care Regulamentul VIS nu a fost încă pus în aplicare CNV, în vederea procesării acesteia.

(3) La primirea cererii de acces, CNV procesează cererea, în conformitate cu prevederile art. 34.

(4) Răspunsul CNV ca urmare a procesării cererii prevăzute la alin. (1) este transmis către autoritatea desemnată a statului membru pentru care Regulamentul VIS nu a fost încă pus în aplicare, care a trimis inițial solicitarea.

SECȚIUNEA a 5-a Condițiile și procedura privind accesul la datele VIS al Europol

Art. 39. -

(1) Unitatea Națională Europol primește cererile de acces la datele din VIS transmise de către Europol.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie conformă cu prevederile art. 36 și 37 și este transmisă de Unitatea Națională Europol CNV, în vederea procesării acesteia.

(3) La primirea cererii de acces, CNV procesează cererea, în conformitate cu prevederile art. 34 și cu respectarea următoarelor condiții:

a) în cazul în care este necesar în vederea îndeplinirii atribuțiilor Europol în baza art. 5 alin. (1) lit. a) din Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (EUROPOL) și în scopul realizării unei analize specifice, astfel cum se prevede la art. 14 din aceeași decizie;

b) atunci când este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor Europol în baza art. 5 alin. (1) lit. a) din Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 și în scopul realizării unei analize generale de tip strategic, astfel cum se prevede la art. 14 din aceeași decizie, cu condiția ca datele VIS să fie transmise anonim de către Europol înaintea respectivei prelucrări și păstrate într-o formă în care nu se mai pot identifica persoanele vizate.

(4) În cazul în care în urma verificării se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la deținătorul de viză și dacă datele sunt introduse de o autoritate națională, CNV comunică Unității Naționale Europol rezultatele verificării.

(5) În cazul în care în urma verificării se constată că în VIS sunt înregistrate date referitoare la deținătorul de viză, iar aceste date sunt introduse de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, CNV comunică Unității Naționale Europol necesitatea obținerii acordului statului membru respectiv pentru prelucrarea datelor introduse în VIS. Respectivul acord se obține prin intermediul Unității Naționale Europol din acel stat membru. După obținerea acordului, CNV comunică Unității Naționale Europol rezultatele verificării.

(6) Răspunsul CNV ca urmare a procesării cererii de acces este transmis Europol de către Unitatea Națională Europol.

CAPITOLUL V Protecția datelor cu caracter personal prelucrate în SNIV

SECȚIUNEA 1 Protecția datelor cu caracter personal cuprinse în SNIV

Art. 40. -

Accesarea și exploatarea datelor cu caracter personal conținute în SNIV și VIS se fac potrivit dispozițiilor legale în materia protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu respectarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, exclusiv de către autoritățile naționale competente și numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin prezenta lege și în condițiile prevăzute de aceasta.

Art. 41. -

(1) Datele cu caracter personal obținute din SNIV sau VIS de către autoritățile prevăzute la art. 31 sunt prelucrate doar în scopul prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism sau a altor infracțiuni grave.

(2) Datele personale obținute din SNIV sau VIS nu sunt transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe ori a unei organizații internaționale.

(3) Pe cale de excepție, în caz de urgență, astfel de date pot fi transferate sau puse la dispoziția unei țări terțe ori a unei organizații internaționale, exclusiv în scopul prevenirii și depistării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave și în condițiile stabilite de prezenta lege, sub rezerva consimțământului statului român care a introdus datele în VIS și care transferă sau pune la dispoziție datele în conformitate cu dreptul intern. Aceste transferuri sunt înregistrate și puse la dispoziția ANSPDCP, la cerere.

Art. 42. -

(1) Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în SNIV sau VIS pe teritoriul României și transmiterea acestor date în străinătate, precum și schimbul ori procesarea ulterioară a informațiilor suplimentare sunt monitorizate și se supun controlului ANSPDCP, în condițiile legii.

(2) Auditarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în SNIV se efectuează de către ANSPDCP, în conformitate cu standardele internaționale de audit, cel puțin o dată la 4 ani.

(3) Sumele necesare pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat ANSPDCP.

SECȚIUNEA a 2-a Dreptul de informare și exercitarea drepturilor de acces, de rectificare și de ștergere a datelor cu caracter personal de către persoanele ale căror date sunt prelucrate în SNIV

Art. 43. -

(1) Misiunile diplomatice și oficiile consulare, precum și formațiunile teritoriale ale ORI au obligația de a pune la dispoziția solicitanților de viză, respectiv la dispoziția persoanelor care adresează invitații informațiile prevăzute la art. 37 alin. (1) din Regulamentul VIS.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziția solicitanților de vize, în scris, la momentul depunerii formularelor de cerere de viză.

(3) Informațiile menționate la alin. (1) sunt puse la dispoziția persoanelor care adresează invitații, în cuprinsul formularelor speciale pe care acestea le semnează.

Art. 44. -

(1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SNIV sau VIS se exercită potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 38 din Regulamentul VIS și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS).

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, cererile care privesc exercitarea drepturilor persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SNIV sau VIS se adresează CNV, iar răspunsul va fi comunicat petentului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) se prelungește la 90 de zile, în cazul în care solicitarea se referă la date ce au fost introduse de un alt stat membru.

(4) Înainte de a comunica petentului informațiile cu privire la datele cu caracter personal cuprinse în SNIV sau VIS, CNV solicită acordul autorităților publice competente care au introdus datele respective. Acordul se comunică în cel mult 15 zile de la solicitare.

(5) În cazul datelor cu caracter personal introduse în VIS de un alt stat membru, informațiile cu privire la acestea se comunică petentului numai după obținerea consimțământului statului membru respectiv. CNV solicită consimțământul autorității competente în domeniul vizelor din statul membru care a introdus datele.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 45. -

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente realizării și funcționării SNIV se asigură din programele Uniunii Europene și cofinanțare de la bugetul de stat, în condițiile legii, prin bugetele aprobate Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 46. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotărârea pentru completarea în mod corespunzător a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE TEODOR VIOREL MELEȘCANU

București, 22 decembrie 2010.

Nr. 271.

;
se încarcă...