Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1187/2015 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a cazanelor cu combustibil solid și a pachetelor de cazan cu combustibil solid, instalații de încălzire suplimentare, regulatoare de temperatură și dispozitive solare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1187

Modificări (1)

În vigoare de la 21 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic, în special articolul 10,

întrucât:

(1) Directiva 2010/30/UE prevede adoptarea de către Comisie a unor acte delegate privind etichetarea produselor cu impact energetic care prezintă un potențial semnificativ de economisire a energiei și o mare disparitate în ceea ce privește nivelurile de performanță relevante în condiții de funcționalitate echivalentă.

(2) Instalațiile de încălzire a incintelor cu funcționalitate echivalentă, inclusiv cazanele cu combustibil solid, prezintă o mare disparitate în ceea ce privește eficiența energetică. Energia utilizată de cazanele cu combustibil solid pentru a încălzi incintele reprezintă o parte semnificativă din cererea totală de energie din Uniune. Există o marjă semnificativă în ceea ce privește reducerea consumului de energie al cazanelor cu combustibil solid, care include posibilitatea combinării lor cu regulatoare de temperatură adecvate și dispozitive solare; prin urmare, cerințele în materie de etichetare energetică ar trebui să acopere, de asemenea, pachetele de cazan cu combustibil solid, instalații de încălzire suplimentare, regulatoare de temperatură și dispozitive solare.

(3) Cazanele care generează căldură exclusiv pentru furnizarea de apă caldă potabilă sau menajeră, cazanele pentru încălzirea unor agenți termici gazoși, cazanele de cogenerare cu o putere electrică de minimum 50 kW și cazanele cu biomasă nelemnoasă au caracteristici tehnice specifice și, prin urmare, ar trebuie excluse din prezentul regulament.

(4) Trebuie prevăzute dispoziții armonizate privind etichetarea și informațiile standard despre produse referitoare la eficiența energetică a cazanelor cu combustibil solid, pentru ca producătorii să fie stimulați să îmbunătățească eficiența energetică a acestor produse, iar utilizatorii finali să fie încurajați să cumpere produse cu o eficiență energetică ridicată și să contribuie la funcționarea pieței interne.

(5) Pentru a le oferi consumatorilor informații comparabile referitoare la cazanele cu combustibil solid, ar trebui introdusă o scară de etichetare conformă cu Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei. Utilizarea abordării din cadrul regulamentului respectiv în ceea ce privește energia din surse regenerabile nu ar permite promovarea eficienței energetice a cazanelor cu biomasă. Utilizarea, pentru biomasă, a abordării folosite pentru combustibilii fosili nu ar fi coerentă cu obiectivul de promovare a energiei din surse regenerabile al Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Este necesar, prin urmare, ca prezentul regulament să introducă o abordare specifică pentru cazanele cu biomasă, un "coeficient de promovare a biomasei" stabilit la un asemenea nivel încât cazanele cu condensare cu biomasă să poată atinge clasa A++.

(6) Informațiile indicate pe etichete trebuie obținute prin proceduri de măsurare și de calculare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație general recunoscute, inclusiv, după caz, standardele armonizate adoptate de către organismele europene de standardizare, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului,în scopul stabilirii de cerințe în materie de proiectare ecologică.

(7) Prezentul regulament ar trebui să specifice un conținut și design uniform ale etichetelor pentru cazanele cu combustibil solid.

(8) În plus, prezentul regulament ar trebui să specifice cerințe privind produsul și documentația tehnică a cazanelor cu combustibil solid.

(9) În plus, prezentul regulament ar trebui să specifice cerințe în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate în cazul oricărei forme de vânzare la distanță a cazanelor cu combustibil solid și în orice reclame și materiale tehnice promoționale referitoare la cazanele cu combustibil solid.

(10) În cazul în care etichetele și informațiile despre produs se bazează pe fișele produselor de la furnizori, ar trebui să se garanteze că utilizatorul final are acces ușor la informații privind performanța energetică a pachetelor de cazan cu combustibil solid, instalații de încălzire suplimentare, dispozitive solare și regulatoare de temperatură.

(11) Este oportun să se prevadă revizuirea dispozițiilor prezentului regulament ținând seama de progresele tehnologice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe privind etichetarea energetică și furnizarea de informații suplimentare despre produs pentru cazanele cu combustibil solid cu o putere termică nominală de maximum 70 kW și pentru pachetele de cazan cu combustibil solid cu o putere termică nominală de maximum 70 kW, instalații de încălzire suplimentare, regulatoare de temperatură și dispozitive solare.

(2) Prezentul regulament nu se aplică:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...