Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1189/2015/1189 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1189

Modificări (1)

În vigoare de la 21 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în special articolul 15 alineatul (1), în urma consultării forumului consultativ menționat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE,

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 2009/125/CE, Comisia trebuie să stabilească cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă volume semnificative de vânzări și de schimburi comerciale, au un impact semnificativ asupra mediului și prezintă un potențial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului, fără a antrena costuri excesive.

(2) Articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE prevede că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) și cu criteriile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) și după consultarea forumului consultativ, Comisia introduce, după caz, măsuri de punere în aplicare pentru produsele având un potențial mare de reducere necostisitoare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar fi echipamentele de încălzire, inclusiv cazanele cu combustibil solid și pachetele formate dintr-un cazan cu combustibil solid, instalații de încălzire suplimentare, regulatoare de temperatură și dispozitive solare.

(3) Comisia a efectuat un studiu pregătitor pentru a analiza aspectele tehnice, de mediu și economice ale cazanelor cu combustibil solid utilizate, în general, în gospodării și în scopuri comerciale. Studiul a fost realizat împreună cu părți interesate și implicate din Uniune și din țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice.

(4) Aspectele de mediu ale cazanelor cu combustibil solid care au fost identificate ca fiind semnificative în scopul prezentului regulament sunt consumul de energie în faza de utilizare și emisiile de particule (praf), de compuși organici gazoși, de monoxid de carbon și de oxizi de azot în faza de utilizare. Consumul anual de energie legat de cazanele cu combustibil solid este estimat la 530 de petajuli ("PJ") (aproximativ 12,7 milioane de tone de echivalent petrol "Mtep") în 2030 și se preconizează că emisiile anuale vor fi de 25 de kilotone ("kt") de particule, 25 kt de compuși organici gazoși și 292 kt de monoxid de carbon în 2030. Se preconizează că emisiile de oxizi de azot vor crește din cauza noilor modele potențiale de cazane cu combustibil solid care vizează un mai mare randament energetic și emisii mai reduse de substanțe organice. Conform studiului pregătitor, consumul de energie electrică și emisiile din faza de utilizare ale cazanelor cu combustibil solid pot fi reduse în mod semnificativ.

(5) Studiul pregătitor arată că, în cazul cazanelor cu combustibil solid, nu sunt necesare cerințe suplimentare referitoare la parametrii de proiectare ecologică pentru produsele menționate în partea 1 din anexa I la Directiva 2009/125/CE. În special, emisiile de dioxine și de furani nu sunt considerate semnificative.

(6) Cazanele care generează căldură exclusiv pentru furnizarea de apă caldă potabilă sau menajeră, cazanele pentru încălzire și pentru distribuirea unor agenți termici gazoși și cazanele de cogenerare cu o capacitate electrică de 50 kW sau mai mare au caracteristici tehnice specifice și, prin urmare, trebuie excluse din prezentul regulament. Cazanele cu biomasă nelemnoasă sunt excluse deoarece, în prezent, nu există suficiente informații la nivel european pentru a determina niveluri adecvate pentru cerințele de proiectare ecologică referitoare la acestea și ele pot avea efecte semnificative asupra mediului, cum ar fi emisiile de dioxină și furan. Cu ocazia revizuirii prezentului regulament, se va reevalua oportunitatea stabilirii de cerințe în materie de proiectare ecologică pentru aceste cazane cu biomasă nelemnoasă.

(7) Consumul de energie al cazanelor cu combustibil solid și emisiile generate de acestea ar putea fi reduse prin utilizarea tehnologiilor nebrevetate și rentabile existente, fără o creștere a costurilor totale aferente achiziționării și funcționării acestor produse.

(8) Se preconizează că efectul combinat al cerințelor de proiectare ecologică prevăzute în prezentul regulament și în Regulamentul delegat (UE) 2015/1187 al Comisiei va duce, până în 2030, la economii anuale de energie de aproximativ 18 PJ (aproximativ 0,4 Mtep), precum și la reduceri conexe ale emisiilor de dioxid de carbon ("CO2") cu aproximativ 0,2 Mt și la reducerea cu 10 kt a emisiilor de particule, cu 14 kt a emisiilor de compuși organici gazoși și cu 130 kt a emisiilor de monoxid de carbon.

(9) Cerințele în materie de proiectare ecologică trebuie să armonizeze, în întreaga Uniune, cerințele referitoare la consumul de energie al cazanelor cu combustibil solid și la emisiile generate de acestea, în vederea unei mai bune funcționări a pieței interne și a îmbunătățirii performanței de mediu a acestor produse.

(10) Cerințele în materie de proiectare ecologică nu ar trebui să afecteze funcționalitatea sau accesibilitatea prețurilor cazanelor cu combustibil solid din perspectiva utilizatorului final și nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra sănătății, siguranței sau mediului.

(11) La introducerea cerințelor în materie de proiectare ecologică, ar trebui să se acorde producătorilor suficient timp pentru reproiectarea produselor lor care intră sub incidența prezentului regulament. La stabilirea calendarului ar trebui să se țină seama de impactul asupra costurilor de producție, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, și să se asigure totodată atingerea la timp a obiectivelor prezentului regulament.

(12) Parametrii produselor ar trebui măsurați și calculați prin metode fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație general recunoscute, inclusiv, dacă sunt disponibile, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare în temeiul unei cereri din partea Comisiei, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului.

(13) În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2009/125/CE, prezentul regulament specifică procedurile de evaluare a conformității aplicabile. Deși este oportun să se reexamineze în același timp caracterul adecvat al certificării de către terți, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei, nu este de dorit și nici fezabil să se aducă modificări evaluării conformității cazanelor cu combustibil solid înainte de intrarea în vigoare a cerințelor de proiectare ecologică.

(14) Pentru a facilita verificările conformității, producătorii ar trebui să furnizeze informațiile din documentația tehnică menționate în anexele IV și V la Directiva 2009/125/CE în măsura în care aceste informații se referă la cerințele stabilite în prezentul regulament.

(15) Pentru a limita și mai mult impactul cazanelor cu combustibil solid asupra mediului, producătorii ar trebui să furnizeze informații cu privire la dezasamblare, reciclare și eliminare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...