Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 610/2005 privind definirea și caracterizarea spațiului rural

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 mai 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 143/610

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ministerul Administrației și Internelor

În baza Notei nr. 87.236 din 6 octombrie 2004, întocmită de Direcția de dezvoltare rurală, privind necesitatea definirii și caracterizării spațiului rural în România în acord cu prevederile Reglementării Consiliului Europei nr. 1.296/1996 privind Carta Europeană a spațiului rural,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, și al art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și ministrul administrației și internelor emit următorul ordin:

Art. 1. -

Prin spațiu rural, în înțelesul prezentului ordin, sunt definite zonele aparținând comunelor, precum și zonele periurbane ale orașelor sau municipiilor, în care se desfășoară, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, activități încadrate în următoarele domenii economice:

a) producție agricolă vegetală și/sau zootehnică, silvică, de pescuit și acvacultură;

b) procesarea industrială a produselor agricole, silvice, piscicole și de acvacultură, precum și activități meșteșugărești, artizanale și de mică industrie;

c) servicii de turism și de agrement rural.

Art. 2. -

(1) Primarii au obligația ca la cererea formulată în scris a solicitanților să certifice printr-o adeverință, conform modelului prezentat în anexa la prezentul ordin, că proprietatea imobiliară (teren, construcție) deținută de aceștia în proprietate sau în administrare legală aparține spațiului rural definit conform art. 1.

(2) Încadrarea nejustificată în spațiul rural a unei proprietăți imobiliare, precum și tergiversarea sau neeliberarea adeverinței conform alin. (1) de către primari sunt supuse căilor de atac reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului integrării europene nr. 173/160/93/2004 privind definirea și caracterizarea noțiunii de spațiu rural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 14 aprilie 2004, se abrogă.

Art. 4. -

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor Ministrul administrației
și dezvoltării rurale, și internelor,
Gheorghe Flutur Vasile Blaga

ANEXĂ

Consiliul Local ..................................

Județul ..........................................

Nr. ........................./....................

ADEVERINȚĂ

Ca urmare a cererii nr. .............. din ..............., depusă de domnul/ doamna ................, domiciliat/domiciliată în localitatea ................, str. ............................ nr. ........, bl. ....., sc. ....., ap. ....., județul .................................., adeverim că proprietatea imobiliară, construcție ............................./ suprafața de teren .................. de ............... ha, aflată în intravilanul/extravilanul comunei/orașului/ municipiului ..........................., este legal deținută de solicitant în proprietate/în administrare, conform actului .................... nr. .......... din ............., emis de către ............................................. .

Conform art. 1 lit. ................... din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor nr. 143/610/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ..... din ...................., proprietatea imobiliară este amplasată în zonă rurală.

Prezenta adeverință s-a eliberat pentru a-i servi solicitantului la inițierea/dezvoltarea unui proiect în cadrul Programului SAPARD.

Primar,
....................

;
se încarcă...