Guvernul României

Ordonanța nr. 39/2005 privind cinematografia

Modificări (12), Puneri în aplicare (3), Acțiuni respinse (1), Referințe (4), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 august 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță reglementează cadrul general de desfășurare a activităților din domeniul cinematografiei, susținerea dezvoltării industriei filmului, a culturii și educației cinematografice în România, modul de constituire și de utilizare a resurselor financiare necesare pentru realizarea, distribuirea, exploatarea și arhivarea creațiilor cinematografice naționale, administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei naționale, precum și organizarea Centrului Național al Cinematografiei ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei.

Art. 2. -

Reglementarea activităților din domeniul cinematografiei are, în principal, următoarele obiective:

a) dezvoltarea industriei filmului din România și susținerea formării profesionale în domeniu; Modificări (1)

b) încurajarea inițiativei private în domeniile creației, finanțării, producției, distribuirii și exploatării filmelor românești sau realizate cu participare românească;

c) afirmarea identității culturale naționale și a minorităților naționale din România prin realizarea filmelor cinematografice și promovarea acestora în circuitul mondial de valori;

d) promovarea unui sistem concurențial deschis de acces la modalitățile de credit financiar din Fondul cinematografic;

e) dezvoltarea cooperării cinematografice europene și internaționale;

f) protejarea, dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naționale.

Art. 3. - Modificări (3)

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) cinematografie - industrie culturală, de importanță națională, care creează plusvaloare prin exploatarea și răspândirea diversității culturale, are drept scop realizarea, distribuirea și exploatarea filmelor cinematografice și include totalitatea activităților și persoanelor care activează în acest domeniu;

b) film cinematografic, denumit în continuare film - produsul finit al unor lucrări artistice și tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de ficțiune, de animație, documentare, de orice durată și pe orice suport, și care sunt puse inițial în valoare prin proiecția pe ecran în săli sau în grădini de spectacol cinematografic ori în alte spații destinate acestui scop;

c) film românesc - film realizat cu participare artistică și tehnică preponderent românească, potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul emis pe baza și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe, denumit în continuare regulament;

d) film în coproducție - film în care participarea românească la costurile totale ale producției nu poate fi mai mică de 20% pentru coproducțiile bilaterale și, respectiv, 10% pentru coproducțiile multilaterale, cu respectarea condițiilor prevăzute în regulament;

e) film de artă - film care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice și a diversității culturale naționale, europene și universale;

f) producător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, care inițiază și susține în nume propriu realizarea unui film, asigurând în acest scop condițiile financiare, organizatorice și tehnice necesare;

g) coproducător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice și/sau financiare la realizarea unui film; în cazul persoanelor fizice sau juridice române, acestea trebuie să fie înscrise în Registrul cinematografiei;

h) producător delegat (persoană delegată) - persoana fizică desemnată de toți coproducătorii, care desfășoară acțiunile specifice producătorului, în numele acestuia;

i) producător executiv - persoana fizică, angajată de producător, care, în limita bugetului acordat de acesta, coordonează și răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari și organizatorici stabiliți; Modificări (1)

j) finanțator - persoana fizică sau juridică care participă la finanțarea unui film și nu are drepturi asupra negativului acestuia;

k) autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii, precum și alte persoane fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispozițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;

l) credit direct - creditul financiar rambursabil, fără dobândă, acordat din Fondul cinematografic în urma câștigării unui concurs pentru producția de film și dezvoltarea de proiecte, în conformitate cu prevederile regulamentului;

m) sprijin financiar nerambursabil - sume nerambursabile atribuite din Fondul cinematografic, sprijinul financiar automat pentru succes de public și calitate artistică, pentru distribuirea și exploatarea în cinematografe a filmelor românești sau cu participare românească ori pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de profil, precum și pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică sau pentru funcționarea cinematografului de artă;

n) distribuitor de filme - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor;

o) distribuire de filme - activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiecții pe ecrane către public, a unui film în cinematografe sau în alte spații definite ca atare, vânzări de licențe către posturile de televiziune, de casete video sau DVD-uri, precum și importul și exportul de filme;

p) cinematograf - orice spațiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice, prin proiecție pe ecrane, a unui film și unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare;

r) cinematograf de artă - cinematograful care difuzează film de artă într-o proporție de minimum 60% din programul anual de spectacole, din care cel puțin jumătate este rezervată filmului european și/sau românesc;

s) filme dificile și cu buget redus - filme care prezintă următoarele caracteristici: filme de lung metraj de debut, filme de lung metraj de interes cultural național, filme de lung metraj de mare complexitate și a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate, filme de scurt metraj, documentare și animație;

ș) dezvoltare de proiect constă în activitățile care au ca scop realizarea unui proiect cinematografic, precum: scrierea sau rescrierea scenariului, documentare, întocmirea bugetului și a planului de finanțare, identificarea surselor de finanțare, precum și orice alte activități dedicate acestui scop;

t) producție de film - totalitatea operațiunilor desfășurate din prima zi a pregătirilor până în ultima zi din postproducție, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului;

ț) costuri directe - cheltuielile efectuate, înregistrate, evidențiate și justificate pe bază de acte contabile prevăzute, întocmite și emise potrivit legii; modul de înregistrare în contabilitate se face conform legii și regulamentului.

CAPITOLUL II Centrul Național al Cinematografiei Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

(1) Centrul Național al Cinematografiei se reorganizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor. Modificări (2)

(2) Centrul Național al Cinematografiei are sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.

(3) Activitatea Centrului Național al Cinematografiei, precum și a unităților din subordine se finanțează din venituri proprii și din subvenții alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii și Cultelor. Modificări (2)

Art. 5. - Modificări (2)

(1) Centrul Național al Cinematografiei este coordonat de un consiliu de administrație, denumit în continuare Consiliu, compus din 7 membri.

(2) Membrii Consiliului sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor, pentru o perioadă de 2 ani.

(3) Din componența Consiliului fac parte:

a) 5 membri numiți la propunerea uniunilor și asociațiilor din domeniul cinematografiei;

b) un membru propus de Ministerul Culturii și Cultelor;

c) directorul general al Centrului Național al Cinematografiei.

(4) Membrii Consiliului sunt retribuiți cu o indemnizație lunară de 25% din salariul brut al directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.

(5) Centrul Național al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor în urma unui concurs organizat potrivit legii.

(6) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei este, de drept, președintele Consiliului.

(7) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei este ordonator secundar de credite și reprezintă instituția în raporturile sale cu terții.

(8) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei emite decizii cu caracter normativ sau individual.

(9) Organizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei, precum și atribuțiile Consiliului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Cultelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 6. - Modificări (2)

(1) Centrul Național al Cinematografiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

1. elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii și Cultelor, strategia și politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;

2. elaborează și propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii și Cultelor, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;

3. emite, potrivit prezentei ordonanțe, norme și metodologii privind desfășurarea activităților din domeniul cinematografiei;

4. emite reglementări, norme și instrucțiuni pentru instituțiile din subordine;

5. participă, împreună cu Ministerul Culturii și Cultelor și Ministerul Afacerilor Externe, la inițierea și la negocierea convențiilor, acordurilor și a altor înțelegeri internaționale din domeniul cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe;

6. propune Ministerului Culturii și Cultelor încheierea unor convenții, acorduri și a altor înțelegeri de cooperare internațională, precum și aderarea sau, după caz, ratificarea convențiilor internaționale din domeniul său de competență;

7. emite norme, asigură organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidență pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei; Puneri în aplicare (2)

8. emite norme și asigură, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, precum și a sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic sau a oricăror alte spații în care se prezintă proiecții publice de filme, în funcție de nivelul dotărilor tehnice și al facilităților de confort și de vizionare oferite publicului; Puneri în aplicare (2)

9. suspendă sau retrage clasificările stabilite, în cazul nerespectării condițiilor prevăzute prin normele și metodologiile emise;

10. administrează și exploatează patrimoniul național al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe;

11. asigură, în condițiile prezentei ordonanțe, resursele financiare necesare pentru conservarea, întreținerea și modernizarea bunurilor care fac parte din patrimoniul național al cinematografiei;

12. poate închiria sau concesiona bunuri din patrimoniul național al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe;

13. poate aloca resurse financiare în vederea conservării, restaurării și valorificării filmelor cinematografice românești, precum și a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naționale; Modificări (1)

14. asigură colectarea și administrarea eficientă a Fondului cinematografic, potrivit prezentei ordonanțe;

15. inițiază reglementările necesare și asigură organizarea și desfășurarea evaluării și selecționării, într-un sistem concurențial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului financiar, în condițiile prezentei ordonanțe;

16. acordă, în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe, credite directe pentru producția de film și dezvoltarea de proiecte;

17. acordă sprijin financiar nerambursabil pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești în țară și în străinătate, precum și pentru cinematograful de artă;

18. analizează modul de utilizare a creditelor financiare alocate din Fondul cinematografic și ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora în situația nerespectării prevederilor legale și a clauzelor contractelor de creditare;

19. poate acorda sprijin financiar, în condițiile prezentei ordonanțe, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor și a cineaștilor români la manifestări interne și internaționale de profil, prin organizarea de standuri, manifestări și acțiuni promoționale în cadrul acestora;

20. inițiază, organizează și sprijină financiar, în condițiile prezentei ordonanțe, orice alte forme de punere în valoare a creației cinematografice românești și a patrimoniului național al cinematografiei;

21. acordă anual Premiul Național al Cinematografiei și poate institui premii pentru creația și producția de filme românești;

22. elaborează indicatori statistici de specialitate și asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;

23. editează, publică și comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei, alte publicații de specialitate și poate sprijini editarea unor asemenea publicații;

24. poate iniția și comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor românești din patrimoniul cinematografiei naționale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe;

25. stabilește, cu aprobarea Ministerului Culturii și Cultelor, prețurile și tarifele pentru serviciile pe care le prestează, precum și pentru cele prestate de instituțiile din subordine;

26. organizează și finanțează activitățile de formare și perfecționare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei și pentru care nu există forme speciale de școlarizare și eliberează în acest scop atestate profesionale;

27. colaborează, în condițiile prezentei ordonanțe, cu organizațiile neguvernamentale, sindicatele și patronatele din domeniul cinematografiei, precum și cu alte structuri ale societății civile, controlează și asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de prezenta ordonanță; Jurisprudență (1)

28. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor și exploatanților de cinematografe pentru accesul la formele de finanțare interne și internaționale;

29. propune Ministerului Culturii și Cultelor reprezentanți ai României în organismele internaționale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;

30. avizează și aprobă, în calitate de autoritate națională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducție cinematografică europeană.

(2) Centrul Național al Cinematografiei îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei naționale și al promovării filmului românesc.

CAPITOLUL III Arhiva Națională de Filme

Art. 7. -

În subordinea Centrului Național al Cinematografiei funcționează Arhiva Națională de Filme, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică. Modificări (2)

Art. 8. - Modificări (2)

Arhiva Națională de Filme îndeplinește funcția de depozit legal și voluntar și are ca principale atribuții colectarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a filmelor, documentelor scrise și de orice altă natură ale culturii cinematografice românești și universale, precum și organizarea și sprijinirea, prin Cinemateca Română, a promovării culturii cinematografice în România.

Art. 9. - Modificări (2)

(1) Arhiva Națională de Filme se finanțează prin bugetul Centrului Național al Cinematografiei.

(2) Arhiva Națională de Filme este condusă de un director, care îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) În cadrul Arhivei Naționale de Filme funcționează Cinemateca Română și Laboratorul de Restaurare a Peliculei.

(2) Cinemateca Română funcționează și își desfășoară programele de cultură cinematografică în sălile de cinema: "UNION" și "EFORIE" din municipiul București.

(3) Arhiva Națională de Filme are în administrare sălile de cinema: "UNION", "EFORIE" și "STUDIO" din municipiul București.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...