Parlamentul României

Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015

Modificări (1), Puneri în aplicare (12), Referințe (6), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iulie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic general de funcționare a filierei vitivinicole în ceea ce privește producerea, atestarea originii, comercializarea și controlul produselor vitivinicole definite conform anexei nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare.

Art. 2. -

Obiectivul sectorului vitivinicol este creșterea competitivității producătorilor de vin, care se realizează prin următoarele acțiuni:

a) exploatarea plantațiilor viticole în bune condiții agricole și de mediu;

b) promovarea produselor vitivinicole și protecția denumirilor de origine controlată, denumite în continuare D.O.C., a indicațiilor geografice, denumite în continuare I.G., și a mențiunilor tradiționale;

c) stabilirea reglementărilor care să permită echilibrarea cererii/ofertei și adaptarea producției la cerințele pieței;

d) protejarea intereselor producătorilor;

e) stimularea asociațiilor profesionale/organizațiilor de producători recunoscute cu scop lucrativ pentru a putea beneficia de investiții care să ducă la structurarea suprafețelor, comasarea ofertei și garantarea veniturilor producătorilor, conform prevederilor legale în vigoare; în acest sens, Guvernul, la inițiativa autorității publice centrale responsabile cu aplicarea strategiei și programului de guvernare în domeniile agriculturii și producției alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătățirilor funciare, precum și în domeniile conexe, denumită în continuare Autoritatea, va emite hotărâre.

Art. 3. -

(1) Autoritatea asigură aplicarea cadrului juridic și aprobarea reglementărilor specifice producției, procesării, îmbutelierii și etichetării produselor vitivinicole în vederea comercializării cu respectarea legislației privind dialogul social, cu consultarea organizației interprofesionale pentru filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin", recunoscută de Autoritate ca organizație interprofesională pentru produse agroalimentare pentru filiera "struguri, vin, produse pe bază de vin", denumită în continuare O.I.P.A., și a organizațiilor de producători recunoscute.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea va elabora norme metodologice privind recunoașterea organizațiilor de producători din domeniu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL II Producția viticolă

SECȚIUNEA 1 Arealele de cultură și potențialul de producție Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

(1) Arealul viticol național pentru producerea strugurilor destinați obținerii de vin este încadrat în zonele viticole ale Uniunii Europene B, CI și CII, potrivit prevederilor anexei nr. VII, partea II, apendicele I la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare.

(2) Delimitarea teritorială a ariei geografice pentru D.O.C. și I.G., precum și procedura aferentă se realizează de către Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., cu consultarea asociațiilor profesionale de producători din arealul D.O.C. sau I.G. la care se face referire și care au întocmit caietele de sarcini pentru D.O.C. și I.G.

(3) Modificarea delimitării teritoriale a arealului viticol național se face de către O.N.V.P.V., pe baza studiilor avizate de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, denumit în continuare I.C.D.V.V., prin ordin al Autorității, cu consultarea asociațiilor profesionale de producători.

Art. 5. -

(1) Potențialul de producție reprezintă suprafața plantată efectiv cu viță-de-vie, cultivată cu soiuri de struguri pentru vin, la care se adaugă drepturile de replantare atribuite producătorilor, dar încă neutilizate și drepturile de plantare existente în rezervele județene și în rezerva națională.

(2) Gestionarea potențialului de producție se realizează în sistem informatic prin Registrul plantațiilor viticole, denumit în continuare R.P.V.

(3) Gestionarea și actualizarea R.P.V. se realizează la nivel județean de către direcțiile pentru agricultură județene, denumite în continuare D.A.J., și a municipiului București, iar la nivel central de către O.N.V.P.V., instituție responsabilă de coordonarea tehnică a R.P.V.

(4) Orice modificare a datelor unei parcele viticole înscrise în R.P.V. se comunică de către proprietarul parcelei sau de împuternicitul acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare, către D.A.J. sau a municipiului București, în vederea actualizării datelor din R.P.V.

(5) Modelul anexei de modificare a datelor unei parcele viticole se stabilește prin ordin al Autorității.

SECȚIUNEA a 2-a Dosarul exploatației viticole

Art. 6. -

(1) Producătorii de struguri pentru vin au obligația de a întocmi, actualiza și completa dosarul exploatației viticole.

(2) Dosarul exploatației viticole este în posesia producătorului și cuprinde următoarele documente:

a) formular pentru identificarea și localizarea cultivatorului (nume, prenume, CNP/CUI, codul din registrul fermelor, adresa, telefon, e-mail);

b) cererile de autorizare a plantării/replantării viței-de-vie și de înscriere în R.P.V., după caz;

c) declarațiile de sortiment ale parcelelor deținute;

d) declarațiile de defrișare a parcelelor cu viță-de-vie și cererile pentru ștergerea acestora din R.P.V., după caz;

e) cererile de transfer al dreptului individual de replantare a viței-de-vie, după caz;

f) declarațiile de defrișare ulterioară a viței-de-vie și cererile pentru eliminarea parcelelor defrișate din R.P.V., după caz;

g) cererile de modificare a datelor parcelelor din R.P.V., după caz;

h) identificarea parcelelor viticole (ortofotoplanuri, măsurători, copii ale planurilor cadastrale);

i) copii ale autorizațiilor de producere a strugurilor și/sau vinurilor cu D.O.C. și/sau I.G. emise de O.N.V.P.V., după caz;

j) drepturile de plantare acordate din rezervele de drepturi, după caz;

k) dosarele prin care s-au accesat măsuri de sprijin acordate de Uniunea Europeană, după caz;

l) declarațiile obligatorii, stabilite prin reglementările în vigoare;

m) caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu I.G. și/sau D.O.C.

CAPITOLUL III Structura pieței vitivinicole

SECȚIUNEA 1 Înființarea, întreținerea și defrișarea plantațiilor viticole. Materialul săditor viticol Puneri în aplicare (1)

Art. 7. -

Vița-de-vie se înmulțește, în principal, pe cale vegetativă, din porțiuni de plantă sau țesuturi, prin:

a) altoire;

b) butășire;

c) culturi "in vitro".

Art. 8. -

(1) Producerea materialului de înmulțire se face potrivit prevederilor schemei de selecție clonală stabilită prin ordin al Autorității. Referințe (1)

(2) Producerea materialului săditor viticol, potrivit prevederilor art. 7, se realizează în următoarele tipuri de unități autorizate de Autoritate:

a) unități de selecție;

b) unități de conservare și de preînmulțire;

c) unități de înmulțire;

d) unități de producție pentru vițe altoite și nealtoite.

(3) Unitățile autorizate produc material biologic din categoriile:

a) material inițial;

b) material bază;

c) material certificat;

d) material standard.

Art. 9. -

Producerea, controlul calității și comercializarea materialului săditor viticol se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. -

(1) Înființarea plantațiilor de viță-de-vie se face în areale viticole delimitate, cu soiuri admise în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România. Derogări (1)

(2) Pot fi clasificate ca soiuri de struguri pentru vin numai cele care îndeplinesc următoarele condiții:

a) aparțin speciei Vitis vinifera;

b) provin din încrucișări complexe între soiurile de Vitis vinifera și soiuri aparținând altor specii ale genului Vitis;

c) nu este unul dintre soiurile de hibrizi direct producători interziși: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton și Herbemont.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru soiurile de struguri pentru vin care nu sunt clasificate potrivit alin. (2), este permisă plantarea, replantarea sau altoirea pentru cercetare științifică și în scop experimental în suprafață de maximum 5 ha/soi.

(4) Produsele vitivinicole rezultate din plantații viticole înființate potrivit prevederilor alin. (3) nu se comercializează pentru consum direct.

(5) Pentru măsura de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole se admit numai soiurile stabilite prin ordin al Autorității. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(6) Soiurile de viță-de-vie pentru obținerea vinurilor cu D.O.C. și a vinurilor cu I.G. se stabilesc prin caietele de sarcini corespunzătoare fiecărei D.O.C. sau I.G.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) În areale viticole, înființarea de plantații de viță-de-vie pe o suprafață de peste 0,1 ha, de persoană fizică/juridică, și extinderea peste această limită a celei existente se face doar în baza unui drept de plantare/replantare.

(2) În afara arealelor viticole, în extravilanul localităților, înființarea de plantații de viță-de-vie pe o suprafață cuprinsă între 0,1 ha și 0,5 ha pentru consumul familial se face numai în baza unui drept de plantare nouă și a unei cereri de plantare a viței-de-vie.

(3) Modelul cererii de plantare/replantare a viței-de-vie și de înscriere în R.P.V. și al certificatului de acordare a dreptului de plantare/replantare a viței-de-vie se aprobă prin ordin al Autorității.

(4) Înființarea de plantații viticole pe suprafețe mai mari de 0,5 ha se face numai pe baza unui proiect de înființare a plantației viticole, avizat de unitățile teritoriale de cercetare vitivinicolă.

Art. 12. -

Cultivatorul plantațiilor viticole are obligația de a respecta prevederile legale privind respectarea bunelor condiții agricole și de mediu.

Art. 13. -

(1) Suprafața plantată cu viță-de-vie, pe care nu se mai efectuează lucrări tehnologice conform bunelor practici agricole și de mediu pe o perioadă de 3 ani, reprezintă suprafață plantată cu viță-de-vie abandonată.

(2) Constatarea abandonului plantațiilor viticole se realizează și se consemnează de către o comisie alcătuită dintr-un consilier cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității și un reprezentant al unității administrativ- teritoriale în care este situată plantația și care dispune evidențierea acestora în R.P.V.

(3) În termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de constatare în teren, comisia constituită potrivit prevederilor alin. (2) aduce la cunoștința proprietarului plantației viticole abandonul plantației viticole.

(4) Suprafața pentru care s-a constatat abandonul plantației viticole, potrivit prevederilor alin. (2), nu se constituie drept de plantare în rezerva județeană.

Art. 14. -

(1) Defrișarea plantațiilor de viță-de-vie în suprafață mai mare de 0,1 ha se face de către persoane fizice/juridice numai după depunerea la D.A.J. și a municipiului București a "Declarației de defrișare a plantațiilor de viță-de-vie".

(2) Modelul declarației de defrișare a plantației de viță-de-vie se aprobă prin ordin al Autorității.

(3) Defrișarea efectuată cu respectarea prevederilor alin. (1) generează un drept de replantare, în suprafață echivalentă cu cea defrișată.

SECȚIUNEA a 2-a Plantări ilegale de viță-de-vie

Art. 15. -

(1) Plantațiile ilegale sunt suprafețele cu viță-de-vie plantate fără un drept de plantare/replantare sau de plantare nouă.

(2) Plantațiile ilegale prevăzute la alin. (1) se defrișează de către proprietari pe cheltuiala acestora, în prima campanie viticolă, după constatarea lor de către consilierii cu atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității.

(3) Până la efectuarea defrișării prevăzute la alin. (2), strugurii care provin de pe suprafețele ce urmează să fie defrișate sunt puși în circulație doar în vederea distilării sau obținerii de oțet din vin.

(4) Suprafața plantată cu viță-de-vie fără autorizație nu beneficiază de sprijinul financiar național și de la Uniunea Europeană.

(5) O.N.V.P.V. notifică Comisiei Europene următoarele:

a) suprafețele plantate cu viță-de-vie fără drept de plantare;

b) suprafețele defrișate potrivit prevederilor alin. (2);


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...