Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1018/2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1018

Modificări (...)

În vigoare de la 20 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei, în special articolul 4 alineatul (5),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 376/2014 prevede instituirea unor sisteme de raportare a evenimentelor la nivelul organizațiilor, al statelor membre și al Uniunii, pentru a asigura raportarea, colectarea, stocarea, protecția, schimbul, diseminarea, analizarea și monitorizarea tuturor informațiilor relevante privind siguranța aviației civile. În plus, el stabilește norme de limitare a utilizării informațiilor colectate la îmbunătățirea siguranței aviației și de protejare corespunzătoare a raportorului și a altor persoane menționate în rapoartele de eveniment, în vederea asigurării unei disponibilități permanente a informațiilor privind siguranța. Regulamentul (UE) nr. 376/2014 se aplică tuturor aeronavelor definite și reglementate de regulamentul respectiv, inclusiv aeronavelor cu pilot la bord și sistemelor de aeronave telecomandate.

(2) În conformitate cu articolul 4 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 376/2014, Comisia trebuie să adopte o listă de clasificare a evenimentelor la care trebuie să se facă referire în cazul raportării evenimentelor, în temeiul sistemelor de raportare obligatorie instituite prin regulamentul respectiv, și care se încadrează în categoriile menționate la articolul 4 alineatul (1) din respectivul regulament. O a doua listă ar trebui să conțină, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 376/2014, o clasificare a evenimentelor aplicabile aeronavelor, cu excepția aeronavelor complexe motorizate. Această a doua listă ar trebui, după caz, să fie adaptată la specificul sectorului aviatic respectiv.

(3) Împărțirea în categorii de evenimente care trebuie raportate, prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 376/2014, a fost stabilită pentru a permite persoanelor desemnate de respectivul regulament să identifice evenimentele pe care fiecare dintre ele trebuie să le raporteze. În conformitate cu acest obiectiv, listele de evenimente ar trebui să fie împărțite conform categoriilor la care raportorii ar trebuie să se refere, în funcție de situația lor respectivă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Clasificarea detaliată a evenimentelor la care trebuie să se facă referire în cazul raportării, prin intermediul sistemelor de raportare obligatorie, a evenimentelor menționate la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 este stabilită în anexele I-V la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 15 noiembrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2015.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXA I

EVENIMENTE LEGATE DE FUNCȚIONAREA AERONAVEI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...