Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1013/2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Uniune și țările terțe cu precursori ai drogurilor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1013

Modificări (...)

În vigoare de la 27 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, în special articolul 14,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Uniune și țările terțe, în special articolul 6 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2) al treilea paragraf și articolul 28,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei stabilește norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 în domeniul precursorilor de droguri. Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 au fost modificate, după adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1277/2005, astfel încât să includă competențe de a adopta acte delegate și acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 290 și 291 din tratat. Prin urmare, noile norme ar trebui adoptate conform noilor delegări de competențe.

(2) Deși Regulamentul (CE) nr. 273/2004 se referă la comerțul intern și Regulamentul (CE) nr. 111/2005 se referă la comerțul internațional, multe dintre dispoziții sunt comune ambelor regulamente. Pentru a asigura coerența, este justificat să se adopte un singur act de punere în aplicare care acoperă ambele regulamente.

(3) Pentru a asigura securitatea juridică și o aplicare coerentă a dispozițiilor prezentului regulament, este necesar să se definească termenul "spațiu comercial".

(4) Dispozițiile existente referitoare la normele procedurale pentru acordarea autorizațiilor, la procedura și la formatul în care se furnizează informațiile necesare pentru monitorizarea comerțului, precum și la formatul și la manipularea licențelor de import și de export s-au dovedit a fi eficace și prin urmare ar trebui, în esență, pe fond, să continue să se aplice în temeiul prezentului regulament.

(5) Normele de procedură pentru înregistrarea operatorilor și a utilizatorilor, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 273/2004 și în Regulamentul (CE) nr. 111/2005, ar trebui să le reflecte pe cele pentru acordarea autorizațiilor.

(6) Pentru a asigura coerența și calitatea datelor și pentru a evita dublarea informațiilor incluse în baza de date europeană privind precursorii de droguri, fiecare stat membru ar trebui să stabilească un punct de contact unic pentru transmiterea informațiilor către baza de date. Informațiile ar trebui transmise fără întârzieri nejustificate. Informațiile privind o autorizație sau o înregistrare ar trebui să includă elementele necesare pentru identificarea operatorului sau a utilizatorului care deține autorizația sau înregistrarea, precum și substanța (substanțele) acoperite. Accesul la informații ar trebui să fie limitat la minimul necesar pentru ca autoritățile publice să își poată exercita funcțiile.

(7) Normele tranzitorii ar trebui să permită utilizarea formularelor pe hârtie emise înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament în conformitate cu normele anterioare, până la epuizarea stocurilor de astfel de formulare.

(8) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru precursorii de droguri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiect

Prezentul regulament stabilește normele uniforme de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 273/2004 și (CE) nr. 111/2005 în ceea ce privește autorizarea și înregistrarea operatorilor și a utilizatorilor și includerea acestora în baza de date europeană privind precursorii de droguri, furnizarea de către operatori a informațiilor necesare pentru monitorizarea comerțului și a licențelor de export și de import în domeniul precursorilor de droguri.

Articolul 2 Definiții

În sensul prezentului regulament, "sedii comerciale" înseamnă clădirea (clădirile) și terenul pe care un operator le ocupă în fiecare amplasament unic.

Articolul 3 Procedura de acordare a autorizațiilor

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...