Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul 936/2015 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (reformare)
Număr celex: 32015R0936

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 15 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) Avizul din 10 decembrie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 28 mai 2015.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului a fost modificat în mod substanțial de mai multe ori(3). Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

(3) A se vedea anexa VII.

(2) Politica comercială comună ar trebui să fie fondată pe principii uniforme.

(3) Uniformitatea în ceea ce privește regimul importurilor ar trebui asigurată prevăzându-se, în măsura posibilă și luând în considerare particularitățile sistemului economic al țărilor terțe în cauză, dispoziții asemănătoare celor regimului comun aplicabil altor țări terțe.

(4) Pentru un număr limitat de produse originare din anumite țări terțe, este necesar, având în vedere sensibilitatea sectorului produselor textile al Uniunii, să se prevadă în prezentul regulament măsuri de supraveghere aplicabile la nivelul Uniunii.

(5) Ar trebui prevăzute regimuri derogatorii pentru produsele reimportate în temeiul regimului de perfecționare economică pasivă.

(6) Anexa III B la Regulamentul (CE) nr. 517/94, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1398/2007 al Comisiei, a fost golită de conținut. Prin urmare, este adecvat să se elimine anexa respectivă în întregime. Pentru a se asigura claritatea, ar trebui deopotrivă eliminată trimiterea la anexa în cauză din articolul 4 alineatul (2).

(7) Se poate dovedi necesar ca unele importuri de anumite produse textile provenite din anumite țări terțe să fie supuse unei supravegheri la nivelul Uniunii, unor limite cantitative sau altor măsuri adecvate.

(8) În cazul aplicării supravegherii la nivelul Uniunii, punerea în liberă circulație a produselor în cauză ar trebui să fie condiționată de prezentarea unui document de supraveghere conform unor criterii uniforme. Acest document ar trebui să fie eliberat, la simpla cerere a importatorului, de către autoritățile statelor membre într-un termen determinat fără ca importatorul să obțină în acest fel un drept de import. Documentul ar trebui prin urmare să fie valid numai atât timp cât regimul de import nu a fost modificat.

(9) Este în interesul Uniunii ca statele membre și Comisia să efectueze un schimb exhaustiv pe cât posibil de informații acumulate în cadrul supravegherii la nivelul Uniunii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...