Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene

Regulamentul de ordine interioară și de procedură cuprinzând Dispoziții practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului și Formular de asistență judiciară - Tribunalul
Număr celex: 32015Q0618

Modificări (1), Jurisprudență

În vigoare de la 18 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Dispoziții practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului

TRIBUNALUL,

având în vedere articolul 224 din Regulamentul său de procedură,

întrucât, din preocuparea pentru transparență, pentru securitate juridică și pentru aplicarea corespunzătoare a Regulamentului de procedură, atribuțiile grefierului, în special cele referitoare la ținerea registrului și a dosarelor cauzelor, la îndreptarea neregularităților actelor de procedură și a înscrisurilor și mijloacelor materiale de probă, la notificarea lor și la tariful grefei, trebuie să facă obiectul dispozițiilor de punere în aplicare;

întrucât, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, se impune stabilirea tarifului grefei;

întrucât, în interesul unei bune administrări a justiției, este necesar să dea reprezentanților părților, fie ei avocați sau agenți în sensul articolului 19 din Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumit în continuare "Statutul"), instrucțiuni practice privind modul de prezentare a actelor de procedură, a înscrisurilor și a mijloacelor materiale de probă și întrucât este necesar ca ședințele de audiere a pledoariilor în fața Tribunalului să fie pregătite cât mai bine;

întrucât prezentele dispoziții practice de punere în aplicare explică, precizează și completează anumite dispoziții din Regulamentul de procedură și urmăresc să permită reprezentanților părților să țină seama de elemente pe care instanța trebuie să le ia în considerare, în special cele referitoare la depunerea actelor de procedură, a înscrisurilor și a mijloacelor materiale de probă, la prezentarea lor, la traducerea lor și la interpretare cu ocazia ședințelor de audiere a pledoariilor;

având în vedere particularitățile problemelor legate de regimul de confidențialitate al actelor de procedură, al înscrisurilor și al mijloacelor materiale de probă;

întrucât revine grefierului sarcina de a veghea la conformitatea actelor de procedură și a înscrisurilor și mijloacelor materiale de probă depuse la dosarul cauzei cu dispozițiile Statutului, ale Regulamentului de procedură și ale prezentelor dispoziții practice de punere în aplicare;

întrucât depunerea unor acte de procedură și a unor înscrisuri și mijloace materiale de probă neconforme cu dispozițiile Statutului, ale Regulamentului de procedură și ale prezentelor dispoziții practice de punere în aplicare contribuie la prelungirea, uneori semnificativă, a duratei judecății și la sporirea cheltuielilor de judecată;

întrucât, prin respectarea prezentelor dispoziții practice de punere în aplicare, reprezentanții părților, acționând în calitatea lor de auxiliari de justiție, contribuie prin loialitatea lor procedurală la eficacitatea justiției, permițând Tribunalului să poată trata în mod util actele de procedură, înscrisurile și mijloacele materiale de probă pe care le depun, și nu se expun riscului aplicării articolului 139 litera (a) din Regulamentul de procedură, în ceea ce privește aspectele tratate în prezentele dispoziții practice de punere în aplicare;

întrucât încălcările repetate ale prevederilor Regulamentului de procedură sau ale prezentelor dispoziții practice de punere în aplicare care necesită ca Tribunalul să solicite îndreptarea neregularității pot da loc rambursării cheltuielilor legate de tratamentul pe care Tribunalul trebuie să îl efectueze în acest sens, în aplicarea articolului 139 litera (c) din Regulamentul de procedură;

întrucât tratamentul informațiilor sau al înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă în temeiul articolului 105 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul de procedură este reglementat prin decizia adoptată de Tribunal în temeiul articolului 105 alineatul (11) din Regulamentul de procedură;

după consultarea agenților statelor membre, a instituțiilor care intervin în procedurile în fața Tribunalului, a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) și a Consiliului Barourilor Europene (CCBE),

ADOPTĂ PREZENTELE DISPOZIȚII PRACTICE DE PUNERE ÎN APLICARE:

I. GREFA

A. Atribuții ale grefierului

1. Grefierul răspunde de ținerea registrului Tribunalului și a dosarelor cauzelor pendinte, de primirea, transmiterea, comunicarea și conservarea înscrisurilor, de corespondența cu părțile, cu autorii cererilor de intervenție și cu solicitanții de asistență judiciară, precum și de păstrarea sigiliilor Tribunalului. Grefierul se asigură că tarifele grefei sunt încasate și că sumele datorate casieriei Tribunalului sunt recuperate. Grefierul se îngrijește de publicațiile Tribunalului și de difuzarea pe site-ul internet al Curții de Justiție a Uniunii Europene a documentelor referitoare la Tribunal.

2. În îndeplinirea atribuțiilor menționate la punctul 1 de mai sus, grefierul este asistat de unu sau mai mulți grefieri adjuncți. În caz de împiedicare a grefierului, unul dintre grefierii adjuncți, în ordinea vechimii în funcție, răspunde pentru îndeplinirea acestor atribuții și adoptă deciziile care intră în competența grefierului în conformitate cu prevederile Regulamentului de procedură al Tribunalului și ale prezentelor dispoziții practice de punere în aplicare, precum și pe baza delegărilor de atribuții realizate în temeiul acestora.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...