Act Internațional

Convenția europeană privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985, în cadrul Consiliului Europei*)

Modificări (...), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Statele membre ale Consiliului Europei și celelalte state participante la Convenția culturală europeană, semnatare ale prezentei convenții,

considerând că obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă legătură între membrii săi,

preocupate de violența și de ieșirile necontrolate ale spectatorilor în timpul manifestărilor sportive, în special cu ocazia meciurilor de fotbal, și de consecințele care decurg din aceasta,

conștiente de faptul că această problemă amenință principiile consacrate prin Hotărârea (76) 41 a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, cunoscută drept Carta europeană a sportului pentru toți,

subliniind importanta contribuție adusă de sport, în general, la buna înțelegere internațională și, în special, datorită frecvenței lor, de meciurile de fotbal organizate între echipele naționale și locale ale statelor europene,

considerând că atât autoritățile publice, cât și organizațiile sportive independente au responsabilități distincte și totuși complementare în lupta împotriva violenței și manifestărilor nesportive ale spectatorilor,

ținând seama și de faptul că și organizațiile sportive au responsabilități în ceea ce privește securitatea și, ca atare, ele trebuie să asigure buna desfășurare a manifestărilor pe care le organizează; considerând, de asemenea, că, în vederea realizării acestui scop, aceste autorități și organizații trebuie să-și unească eforturile la toate nivelurile corespunzătoare,

considerând că violența reprezintă un fenomen social actual, de mare amploare, ale cărui origini sunt, în esență, străine de sport și că sportul este adesea terenul unor explozii de violență,

hotărâte să coopereze și să întreprindă acțiuni comune în scopul prevenirii și stăpânirii violenței și impulsivității spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive,

au convenit cele ce urmează:

ARTICOLUL 1 Scopul convenției

1. În vederea prevenirii și stăpânirii violenței și ieșirilor nesportive ale spectatorilor cu ocazia meciurilor de fotbal, părțile se angajează ca, în limitele prevederilor lor constituționale respective, să ia toate măsurile necesare pentru a da curs dispozițiilor prezentei convenții.

2. Părțile extind aplicarea dispozițiilor prezentei convenții și asupra altor sporturi și manifestări sportive, susceptibile să genereze violențe sau ieșiri necontrolate din partea spectatorilor, luând în considerare exigențele specifice ridicate de aceste manifestări.

ARTICOLUL 2 Coordonarea pe plan intern

Părțile vor coordona politica și acțiunile întreprinse de ministerele lor și de alte organisme publice împotriva violenței și ieșirilor necontrolate ale spectatorilor, prin stabilirea, atunci când este cazul, a unor organe coordonatoare.

ARTICOLUL 3 Măsuri

1. Părțile se angajează să asigure elaborarea și aplicarea măsurilor destinate să prevină și să controleze violența și ieșirile impulsive ale spectatorilor, în special:

a) asigurându-se că au fost mobilizate suficiente servicii de ordine pentru a face față manifestărilor de violență și ieșirilor necontrolate atât pe stadioane, cât și în imediata lor apropiere, precum și de-a lungul arterelor de circulație folosite de spectatori;

b) facilitând o strânsă cooperare și un schimb de informații adecvat între forțele de poliție din diferite localități interesate sau care pot fi interesate;

c) aplicând sau, la nevoie, adoptând o legislație care să prevadă că persoanele recunoscute drept vinovate de acte de violență sau de ieșire impulsivă trebuie să suporte pedepse sau, dacă este cazul, măsuri administrative corespunzătoare.

2. Părțile se angajează să încurajeze organizarea responsabilă și buna comportare a cluburilor de suporteri, precum și numirea în cadrul lor a unor agenți însărcinați să faciliteze controlul și informarea spectatorilor cu ocazia meciurilor și să însoțească grupurile de suporteri care se deplasează la meciuri jucate peste hotare.

3. În măsura în care este posibil, în colaborarea cu cluburile și agențiile de voiaj, părțile susțin și coordonează deplasarea organizată de la locul de origine a suporterilor, în scopul împiedicării deplasării la meciuri a persoanelor considerate turbulente.

4. În cazul în care exploziile de violență și ieșirile necontrolate ale spectatorilor sunt previzibile, părțile vor avea grijă, dacă este necesar, prin introducerea unei legislații adecvate conținând sancțiuni sau alte măsuri potrivite, ca organizațiile sportive, precum și, dacă este cazul, proprietarii stadioanelor și autoritățile publice, în baza competențelor stabilite de legislația internă, să dea dispoziții concrete în vecinătatea stadioanelor și în interiorul lor, cu scopul de a preveni sau de a stăpâni această violență sau aceste manifestări necontrolate, și în special:

a) să procedeze astfel încât proiectarea și structura stadioanelor să garanteze securitatea spectatorilor, să nu favorizeze violența în rândurile acestora, să permită un control eficient al mulțimii, să fie prevăzute cu bariere sau împrejmuiri adecvate și să permită intervenția serviciilor de prim ajutor și a forțelor de ordine;

b) să separe cu eficiență grupurile de suporteri rivali, rezervând tribune speciale grupurilor de suporteri vizitatori, atunci când intrarea acestora este permisă;

c) să asigure această separare prin controlul riguros al vânzării biletelor și prin luarea unor măsuri preventive speciale înaintea începerii meciului;

d) să fie excluse de pe stadioane și de la meciuri sau, în măsura în care juridic este posibil, să fie interzis accesul în cadrul acestora al tuturor persoanelor cunoscute ca turbulente sau potențial turbulente, precum și al tuturor persoanelor aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor;

e) să doteze stadioanele cu un sistem eficient de comunicare cu publicul, avându-se grijă ca acest sistem să fie bine folosit; să difuzeze programe ale meciurilor și prospecte, astfel încât spectatorii să fie invitați să respecte ordinea și să aibă o comportare corectă;

f) să interzică introducerea băuturilor alcoolice pe stadioane, să restrângă și, eventual, să interzică orice distribuire a băuturilor alcoolizate în incinta stadioanelor și să se asigure că toate băuturile disponibile sunt îmbuteliate în recipiente nepericuloase;

g) să asigure controale având ca scop împiedicarea spectatorilor de a introduce în incinta stadioanelor obiecte care pot conduce la producerea actelor de violență (focuri de artificii sau alte obiecte similare);

h) să se asigure că, înaintea meciurilor, agenții de legătură colaborează cu autoritățile interesate în ceea ce privește dispozițiile care trebuie adoptate în vederea controlului asupra mulțimii, astfel încât, printr-o acțiune organizată în comun, să fie aplicate regulamentele corespunzătoare.

5. Conștiente fiind de importanța mijloacelor de comunicare în masă, părțile vor lua măsuri în timpul manifestărilor sportive, promovând idealul sportiv prin campanii educative și prin alte mijloace, susținând noțiunea de fair play, în special în rândul tinerilor, tocmai pentru a favoriza respectul mutual atât în rândul spectatorilor, cât și în rândul sportivilor și pentru a încuraja o participare mai activă în sport.

ARTICOLUL 4 Cooperarea internațională

1. Părțile vor coopera strâns în ceea ce privește problematica convenției și vor încuraja o cooperare similară între autoritățile sportive naționale interesate, atunci când aceasta este una corespunzătoare.

2. Înaintea meciurilor sau turneelor internaționale dintre cluburi sau echipe reprezentative, părțile interesate își invită autoritățile competente, în special organizațiile sportive, să identifice meciurile cu ocazia cărora s-ar putea produce acte de violență sau ar putea avea loc ieșiri necontrolate din partea spectatorilor.

Dacă se identifică un asemenea tip de meci, autoritățile competente ale țării gazdă iau măsurile necesare în vederea unei organizări comune. Această organizare comună se va iniția imediat ce este posibil, ea trebuind să aibă loc cu cel puțin două săptămâni înainte de data meciului, incluzând dispozițiile, măsurile preventive care trebuie luate înaintea, în timpul și după meciul respectiv și, dacă este cazul, măsuri complementare celor prevăzute de prezenta convenție.

ARTICOLUL 5 Identificarea și tratamentul la care sunt supuși contravenienții

1. Respectând procedurile legale existente și izvorâte din principiul independenței autorității judecătorești, părțile au grijă să se asigure că spectatorii care comit acte de violență sau alte acte condamnabile sunt identificați și sancționați conform legii.

2. Dacă este nevoie, îndeosebi în cazul spectatorilor vizitatori, în conformitate cu acordurile internaționale în vigoare, părțile se preocupă:

a) să transmită procedurile intentate persoanelor arestate ca urmare a unor acte de violență sau a altor acte condamnabile, comise cu ocazia manifestărilor sportive, în țara de reședință a acestor persoane;

b) să ceară extrădarea persoanelor bănuite de acte de violență sau de alte acte condamnabile, comise cu ocazia manifestărilor sportive;

c) să transfere persoanele care se fac vinovate de violență sau de alte acte condamnabile, cu ocazia manifestărilor sportive, în țara indicată pentru executarea pedepsei.

ARTICOLUL 6 Măsuri suplimentare

1. Părțile se angajează să coopereze strâns cu propriile organizații sportive naționale și cu cluburile competente și, eventual, cu proprietarii stadioanelor, în ceea ce privește dispozițiile legate de planificarea și executarea unor modificări în structura materială a stadioanelor sau de alte schimbări necesare, inclusiv intrarea și ieșirea de pe stadioane, în scopul ameliorării securității și al prevenirii violenței.

2. Pe cât posibil, părțile se angajează să promoveze un sistem de stabilire a unor criterii de alegere a stadioanelor, care să țină seama de securitatea spectatorilor și de prevenirea violenței în rândurile acestora, în special atunci când sunt avute în vedere stadioane destinate meciurilor ce atrag un număr mare de spectatori.

3. Părțile se angajează să-și încurajeze organizațiile sportive naționale în revizuirea permanentă a regulamentelor lor, cu scopul de a ține sub control factorii ce pot genera explozii de violență din partea sportivilor sau a spectatorilor.

ARTICOLUL 7 Comunicarea informațiilor

Fiecare parte transmite secretarului general al Consiliului Europei, într-una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei, toate informațiile necesare privind legislația și celelalte măsuri pe care aceasta le-a luat pentru a se conforma dispozițiilor prezentei convenții, indiferent dacă aceste măsuri privesc fotbalul sau alte sporturi.

ARTICOLUL 8 Comitetul permanent

1. În conformitate cu scopurile prezentei convenții, s-a constituit un comitet permanent.

2. În cadrul Comitetului permanent fiecare parte poate fi reprezentată printr-unul sau mai mulți delegați. Fiecare parte are drept de vot.

3. Orice stat membru al Consiliului Europei sau parte a Convenției culturale europene, care nu este parte în prezenta convenție, poate fi reprezentat în comitet de către un observator.

4. În unanimitate, Comitetul permanent poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu este parte în convenție, și orice organizație sportivă interesată să-și trimită un observator la una sau mai multe dintre ședințele sale.

5. Comitetul permanent este convocat de secretarul general al Consiliului Europei. Prima ședință a acestuia se va ține în termen de un an, cu începere de la data intrării în vigoare a convenției. În continuare, Comitetul permanent se reunește cel puțin o dată pe an. În plus, Comitetul permanent se reunește ori de câte ori majoritatea părților cere acest lucru.

6. Majoritatea părților constituie forumul necesar în vederea reunirii Comitetului permanent.

7. Sub rezerva dispozițiilor prezentei convenții, Comitetul permanent își stabilește regulamentul interior și îl adoptă prin consens.

ARTICOLUL 9

1. Comitetul permanent este însărcinat să urmărească aplicarea prezentei convenții. În mod special acesta poate:

a) să revadă permanent dispozițiile prezentei convenții și să analizeze modificările care ar putea fi necesare;

b) să angajeze consultații cu organizațiile sportive interesate;

c) să facă recomandări părților privind măsurile ce trebuie luate pentru aplicarea prezentei convenții;

d) să indice măsurile convenabile pentru a asigura informarea publicului cu privire la lucrările întreprinse în cadrul prezentei convenții;

e) să adreseze Comitetului Miniștrilor recomandările referitoare la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei de a adera la prezenta convenție;

f) să formuleze orice propunere vizând creșterea eficienței prezentei convenții.

2. În vederea îndeplinirii misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie inițiativă, să prevadă reuniuni ale grupelor de experți.

ARTICOLUL 10

În urma fiecăreia dintre întâlnirile sale, Comitetul permanent transmite Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei un raport asupra lucrărilor și funcționării convenției.

ARTICOLUL 11 Amendamente

1. Amendamentele prezentei convenții pot fi propuse de către o parte, de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei sau de Comitetul permanent.

2. Orice propunere de amendament este comunicată de către secretarul general al Consiliului Europei celorlalte state părți ale Convenției culturale europene și oricărui stat membru al Consiliului Europei, care a aderat sau care a fost invitat să adere la prezenta convenție, în conformitate cu dispozițiile art. 14.

3. Orice amendament propus de o parte sau de Comitetul Miniștrilor este comunicat Comitetului permanent, cu cel puțin două luni înaintea ședinței la care respectivul amendament trebuie să fie studiat. Comitetul permanent supune Comitetului Miniștrilor părerea sa privind amendamentul propus, dacă este cazul, după consultarea prealabilă a organizațiilor sportive competente.

4. Comitetul Miniștrilor studiază amendamentul propus, precum și orice opinie avansată de Comitetul permanent și poate adopta amendamentul.

5. Textul oricărui amendament adoptat de Comitetul Miniștrilor în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol este transmis spre acceptare părților.

6. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 4 al prezentului articol intră în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data la care toate părțile l-au informat pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la acceptarea numitului amendament.

Clauze finale

ARTICOLUL 12

1. Prezenta convenție poate fi semnată de statele membre ale Consiliului Europei și de alte state părți la Convenția culturală europeană, care își pot exprima consimțământul de a deveni părți prin:

a) semnătură fără rezervă de ratificare, acceptare sau aprobare;

b) semnătură sub rezervă de ratificare, acceptare sau aprobare, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 13

1. Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data la care trei state membre ale Consiliului Europei își vor fi exprimat consimțământul de a deveni părți la convenție, în conformitate cu art. 12.

2. Pentru orice stat semnatar, care își va exprima ulterior consimțământul de a face parte din convenție, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare.

ARTICOLUL 14

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei, în urma consultării părților, va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la convenție, printr-o hotărâre luată de majoritatea prevăzută la art. 20 d) al Statutului Consiliului Europei și cu unanimitatea reprezentanților statelor contractante cu drept de a face parte din Comitetul Miniștrilor.

2. Pentru orice stat care aderă, convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data depunerii instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 15

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezenta convenție.

2. Orice parte poate, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă ulterior aplicarea prezentei convenții asupra oricărui alt teritoriu desemnat în declarație. În ceea ce privește acest teritoriu, convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de o lună de la data primirii numitei declarații de către secretarul general.

3. Orice declarație formulată în baza celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, în ceea ce privește orice teritoriu desemnat în această declarație, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retractarea va deveni efectivă în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de 6 luni de la data primirii notificării de către secretatul general.

ARTICOLUL 16

1. Orice parte poate, în orice moment, să denunțe prezenta convenție cu înștiințarea secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea devine efectivă în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de 6 luni de la data primirii înștiințării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 17

Secretarul general al Consiliului Europei aduce la cunoștință statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state părți ale Convenției culturale europene și oricărui stat care a aderat la prezenta convenție:

a) orice semnătură, în conformitate cu art. 12;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, în conformitate cu art. 12 sau 14;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenții, în conformitate cu art. 13 și 14;

d) orice informație transmisă în baza dispozițiilor art. 7;

e) orice raport stabilit în baza dispozițiilor art. 10;

f) orice propunere de amendament și orice amendament adoptat în conformitate cu art. 11 și data la care acest amendament intră în vigoare;

g) orice declarație formulată în baza dispozițiilor art. 15;

h) orice notificare adresată în baza dispozițiilor art. 16 și data la care denunțarea devine efectivă.

;
se încarcă...