Act Internațional

Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon din 22.03.1985 *)

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 decembrie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile la această convenție,

conștiente de impactul dăunător al modificării stratului de ozon asupra sănătății umane și mediului înconjurător,

reamintind prevederile pertinente ale Declarației Conferinței Națiunilor Unite asupra mediului înconjurător și, în special, principiul 21, care, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite și cu principiile dreptului internațional, prevede că "statele au dreptul suveran de a exploata propriile resurse în funcție de politicile lor de mediu înconjurător și responsabilitatea de a asigura ca activitățile sub controlul și jurisdicția lor să nu cauzeze daune mediului altor state sau zonelor de dincolo de limitele jurisdicției naționale",

ținând cont de condițiile și cerințele speciale ale țărilor în curs de dezvoltare,

conștiente de activitatea și studiile desfășurate atât în cadrul organizațiilor internaționale cât și naționale și, în special, în Planul Mondial de Acțiune pentru stratul de ozon al Programului Națiunilor Unite pentru Mediul înconjurător,

conștiente, de asemenea, de măsurile de precauție pentru protecția stratului de ozon, care au fost luate deja la nivel național și internațional,

conștiente că măsurile vizând protecția stratului de ozon împotriva modificărilor datorate activităților umane necesită cooperare și acțiune internațională și că trebuie să se bazeze pe considerații tehnico-științifice relevante,

conștiente, de asemenea, de necesitatea unei cercetări continue și a unor observații sistematice pentru dezvoltarea în continuare, a cunoștințelor științifice privind stratul de ozon și posibilele efecte adverse ce rezultă în urma modificării lui,

hotărâte să protejeze sănătatea umană și mediul înconjurător împotriva efectelor adverse rezultate în urma modificărilor stratului de ozon,

au hotărât asupra următoarelor:

ARTICOLUL 1 Definiții

În scopul acestei convenții:

1. stratul de ozon este stratul de ozon atmosferic de deasupra stratului limită planetar;

2. efecte-adverse sunt schimbările intervenite în mediul înconjurător fizic sau biotic, incluzând schimbările de climă, care au efecte nocive asupra sănătății umane sau asupra compoziției, rezistenței și productivității ecosistemelor naturale și artificiale sau asupra materialelor folositoare omenirii;

3. tehnologii și echipamente alternative sunt tehnologii și echipamente a căror utilizare face posibilă reducerea, sau eliminarea emisiilor de substanțe care au sau pot provoca efecte adverse asupra stratului de ozon;

4. substanțe alternative sunt substanțe care reduc, elimină sau evită efectele adverse asupra stratului de ozon;

5. părți, dacă textul nu face alte precizări, sunt părțile la această convenție;

6. organizație de integrare economică regională este o organizație constituită de statele suverane dintr-o zonă dată care au competență în probleme privind această convenție sau protocoalele acesteia și care au fost pe deplin autorizate, în conformitate cu procedurile interne, să semneze, să ratifice, să accepte, să aprobe sau să adere la instrumentele respective;

7. protocoale sunt protocoalele acestei convenții.

ARTICOLUL 2 Obligații generale

1. Părțile vor lua măsurile necesare, în conformitate cu prevederile acestei convenții și ale acestor protocoale la care ele sunt parte, pentru a proteja sănătatea umană și mediul înconjurător împotriva efectelor adverse care rezultă sau ar putea rezulta din activitățile umane care modifică sau ar putea modifica stratul de ozon.

2. În acest scop părțile, în funcție de mijloacele și posibilitățile lor:

a) cooperează prin intermediul observațiilor sistematice, cercetării și schimbului de informații pentru o mai bună înțelegere și evaluare a efectelor activităților umane asupra stratului de ozon și efectelor asupra sănătății umane și a mediului provenite din modificarea stratului de ozon;

b) adoptă măsuri legislative și administrative și să coopereze în cadrul politicilor adecvate pentru controlul, limitarea, reducerea sau prevenirea activităților umane sub jurisdicția sau controlul lor, dacă aceste activități au sau pot avea efecte adverse rezultând din modificarea sau posibilele modificări ale stratului de ozon;

c) cooperează în formularea măsurilor, procedeelor și standardelor pentru implementarea acestei convenții, în vederea adoptării protocoalelor și anexelor;

d) cooperează cu organisme internaționale competente pentru implementarea eficientă a acestei convenții și a protocoalelor la care sunt părți.

3. Prevederile acestei convenții nu or afecta în nici un fel dreptul părților de a adopta, în concordanță cu dreptul internațional, măsuri interne suplimentare celor din paragrafele 1 și 2 de mai sus și nici nu vor afecta măsurile suplimentare interne deja luate de către o parte, cu condiția ca aceste măsuri să nu fie incompatibile cu obligațiile ce îi revin în cadrul acestei convenții.

4. Aplicarea acestui articol se va baza pe considerații tehnico-științifice relevante.

ARTICOLUL 3 Observații sistematice și de cercetare

1. Părțile consideră oportun să inițieze și să coopereze, direct sau prin intermediul organismelor internaționale, la efectuarea evaluărilor științifice și a cercetărilor privind:

a) procesele fizice și chimice ce influențează stratul de ozon;

b) sănătatea umană și alte efecte biologice ce derivă din modificările stratului de ozon, în special cele rezultate din schimbările radiațiilor ultraviolete având efecte biologice (UV-B);

c) efectele climatice ce derivă din orice modificări ale stratului de ozon;

d) efectele ce derivă din orice modificări ale stratului de ozon și orice modificare ulterioară în radiațiile UV-B asupra materialelor sintetice și naturale utile omenirii;

e) substanțele, practicile, procesele și activitățile ce pot influența stratul de ozon și efectele lor cumulate;

f) substanțele și tehnologiile alternative;

g) problemele socio-economice conexe;

și elaborate în continuare în anexele nr. I și II.

2. Părțile urmează să promoveze sau să stabilească, după cum este oportun, direct sau prin intermediul unor organisme internaționale competente și ținând cont de legislația națională și activitățile relevante în desfășurare atât la niveluri naționale cât și internaționale, programe comune sau complementare pentru observații sistematice privind starea stratului de ozon și alți parametri relevanți, elaborate conform anexei nr. I.

3. Părțile urmează să coopereze, direct sau prin organisme internaționale competente, în asigurarea achiziției, validării și transmiterii datelor provenite din observare și cercetare prin intermediul centrelor de dale mondiale corespunzătoare, regulat și la timp.

ARTICOLUL 4 Cooperare în domeniile juridic, științific și tehnic

1. Părțile vor înlesni și încuraja schimbul de informații științifice, tehnice, socio-economice, comerciale și juridice referitoare la această convenție, după cum urmează să fie elaborate în anexa nr. II. Astfel de informații vor fi asigurate organismelor asupra cărora au căzut de acord părțile. Orice parte care primește o informație considerată a fi confidențială și furnizată de către altă parte va asigura ca o astfel de informație să nu fie dată în vileag și va fi protejată înainte ca ea să fie pusă la dispoziția părților.

2. Părțile vor coopera conform legilor, regulamentelor și practicilor lor naționale, și vor lua în considerare, în special, necesitățile țărilor în curs de dezvoltare în promovarea directă sau prin intermediul organismelor internaționale competente a dezvoltării și transferului de tehnologie și cunoștințe. Această cooperare se va realiza în special prin:

a) înlesnirea achiziționării tehnologiilor alternative de către alte părți;

b) asigurarea informațiilor asupra tehnologiilor și echipamentelor alternative și furnizarea unor manuale speciale sau linii directoare pentru acestea;

c) furnizarea unor echipamente și facilitarea cercetării și observațiilor sistematice;

d) școlarizarea personalului științific și tehnic.

ARTICOLUL 5 Transmiterea informației

Părțile vor transmite prin secretariatul conferinței părților, stabilită la art. 6, măsurile adoptate de acestea în implementarea acestei convenții și a protocoalelor la care sunt parte, într-o astfel de formă și la intervale pe care le pot stabili reuniunile părților pentru instrumentele relevante.

ARTICOLUL 6 Conferința părților

1. Se instituie o conferință a părților. Prima reuniune a acestei conferințe a părților va fi convocată prin secretariatul desemnat pe o bază interimară conform art. 7, dar nu mai târziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenții. După aceea se vor ține reuniuni ordinare ale conferinței părților la intervale regulate stabilite de către conferință la prima ei reuniune.

2. Se vor ține reuniuni extraordinare ale conferinței părților de fiecare dată când se consideră necesare sau la cererea scrisă a oricărei părți, cu condiția ca cererea să fie comunicată până la 6 luni la secretariat și susținută de cel puțin o treime dintre părți.

3. Conferința părților va cădea de acord și va adopta atât regulile de procedură și regulile financiare ale acestora sau ale oricăror organisme auxiliare ce vor fi stabilite, cât și prevederile financiare ce guvernează funcționarea secretariatului.

4. Conferința părților va revizui permanent implementarea acestei convenții și, în plus:

a) va stabili forma și intervalele de transmitere a informației ce urmează a fi supuse conform art. 5 și va lua în considerare atât informațiile, cât și rapoartele înaintate de către orice organisme auxiliare;

b) va trece în revistă informațiile științifice privind stratul de ozon, modificările sale posibile și efectele posibile ale unor astfel de modificări;

c) va promova, conform art. 2, armonizarea politicilor, strategiilor și măsurilor adecvate pentru reducerea emisiilor de substanțe care influențează sau pot influența stratul de ozon și poate face recomandări asupra oricăror măsuri relevante convenției;

d) va adopta, conform art. 3 și 4, programe de cercetare, de observații sistematice, de cooperare științifică și tehnologică, schimbul de informații și transferul de tehnologie și cunoștințe;

e) va lua în considerare și va adopta, după cum este necesar în conformitate cu art. 9 și 10, amendamente la această convenție și anexele sale;

f) va lua în considerare amendamentele la oricare protocol, cât și orice anexe ale acestora și, dacă s-a decis astfel, va recomanda adoptarea lor de către părțile participante la protocolul în discuție;

g) va lua în considerare și va adopta, după cum este necesar, conform art. 10, anexe suplimentare la această convenție;

h) va lua în considerare și va adopta, după cum este necesar, protocoalele, conform art. 8;

i) va stabili astfel de organisme auxiliare, după cum este cazul, pentru implementarea acestei convenții;

j) va apela, atunci când este necesar, la serviciile organismelor internaționale competente și ale comitetelor științifice, în special ale Organizației Meteorologice Mondiale și Organizației Mondiale a Sănătății, ca și ale Comitetului coordonator privind stratul de ozon, pentru cercetări științifice, observații sistematice și alte activități pertinente pentru obiectivele acestei convenții și va utiliza corespunzător aceste informații de la aceste organisme și comitete;

k) va lua în considerare și va întreprinde orice acțiune în plus, care ar putea fi necesară pentru realizarea scopurilor acestei convenții.

5. Națiunile Unite, agențiile sale specializate și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cât și orice stat sau parte a acestei convenții pot fi reprezentate la întrunirile conferinței părților de către observatori. Orice organism sau agenție, fie națională fie internațională, guvernamentală sau nonguvernamentală, calificată în domenii legate de protecția stratului de ozon, care a informat secretariatul de dorința sa de a fi reprezentată la o întrunire a conferinței părților ca observator, poate fi admisă, în cazul în care nu există obiecții din partea a cel puțin o treime a părților. Admiterea și participarea observatorilor vor fi supuse regulilor de procedură ale conferinței părților.

ARTICOLUL 7 Secretariatul

1. Funcțiile secretariatului vor fi:

a) organizarea și asigurarea serviciilor de protocol pentru reuniunile stipulate în art. 6, 8, 9 și 10;

b) pregătirea și transmiterea rapoartelor bazate pe informațiile primite conform art. 4 și 5, cât și pe informațiile provenind din reuniunile organismelor auxiliare stabilite la art. 6;

c) îndeplinirea funcțiilor atribuite lui prin orice protocol;

d) pregătirea rapoartelor privind activitățile sale realizate în implementarea funcțiilor sale stabilite prin această convenție și prezentarea lor conferinței părților;

e) asigurarea coordonării necesare cu alte organisme internaționale relevante și, în special, intrarea în astfel de înțelegeri administrative și contractuale, după cum este cazul, pentru îndeplinirea eficientă a acestora;

f) îndeplinirea oricăror alte funcții ce pot fi stabilite de conferința părților.

2. Funcțiile secretariatului vor fi îndeplinite, temporar, de către Programul Națiunilor Unite pentru Mediul înconjurător până la încheierea primei reuniuni ordinare a conferinței părților, ținută conform art. 6. La această primă reuniune ordinară, conferința părților va desemna secretariatul dintre acele organizații internaționale competente care au arătat dorința de a îndeplini funcțiile de secretariat sub auspiciile acestei convenții.

ARTICOLUL 8 Adoptarea protocolului

1. Conferința părților poate, la o reuniune, să adopte protocoale conform art. 2.

2. Textul oricărui protocol propus va fi comunicat părților de către secretariat, cu cel puțin 6 luni înaintea unei astfel de reuniuni.

ARTICOLUL 9 Amendamente la convenție sau protocoale

1. Oricare parte poate propune amendamente la această convenție sau la orice protocol. Astfel de amendamente vor ține seama, printre altele, de considerente științifice și tehnice.

2. Amendamentele la această convenție vor fi adoptate la o reuniune a conferinței părților. Amendamentele oricărui protocol vor fi adoptate la o reuniune a părților la protocolul respectiv. Textul oricărui amendament propus la această convenție sau la orice protocol, cu excepția cazului în care s-a specificat altfel într-un astfel de protocol, va fi comunicat părților de către secretariat cu cel puțin 6 luni înaintea reuniunii la care a fost propus spre adoptare. Secretariatul, de asemenea, va comunica amendamentele propuse semnatarilor acestei convenții spre informare.

3. Toate părțile vor face toate eforturile pentru a ajunge la o înțelegere privind orice modificare la această convenție prin consens. Dacă toate eforturile pentru consens au fost epuizate și nu s-a ajuns la nici o înțelegere, amendamentul va fi adoptat cu o majoritate de cel puțin trei pătrimi din voturi a părților prezente la întrunire și care votează și va fi supus de către depozitar tuturor părților pentru ratificare sau acceptare.

4. Procedura menționată în paragraful 3 de mai sus trebuie aplicată la amendamentele oricărui protocol, cu excepția cazului când majoritatea de două treimi a părților la acel protocol; prezente și având drept de vot la reuniune, este suficientă pentru adoptarea lor.

5. Ratificarea, aprobarea și acceptarea amendamentelor vor fi notificate la depozitar în scris. Amendamentele adoptate, conform paragrafelor 3 și 4 de mai sus, intră în vigoare între părțile care l-au acceptat în a nouăzecea zi după primirea de către depozitar a înștiințării ratificării, aprobării sau acceptării lor de către cel puțin trei pătrimi dintre părțile la convenție sau de către cel puțin două treimi, dintre părțile la protocolul respectiv, cu excepția cazului când s-a specificat altfel într-un astfel de protocol. După aceea, amendamentele vor intra în vigoare pentru oricare altă parte în a nouăzecea zi după ce acea parte depune instrumentul său de ratificare, de aprobare sau de acceptare a amendamentelor.

6. În sensul acestui articol, părțile prezente și care votează înseamnă părțile care sunt prezente și care dau un vot afirmativ sau negativ.

ARTICOLUL 10 Adoptarea și amendarea anexelor

1. Anexele acestei convenții sau ale oricărui protocol vor reprezenta parte integrantă a acestei convenții sau a oricărui protocol, după cum este cazul, și, dacă nu s-a specificat altfel, o referință la această convenție sau la protocoalele sale constituie în același timp o referință la orice anexă. Astfel de anexe se vor limita la chestiuni științifice, tehnice și administrative.

2. În caz că nu s-a specificat altfel în orice protocol privind anexele sale, următorul procedeu se va aplica la propunerea, adoptarea și intrarea în vigoare a anexelor la această convenție sau a anexelor la un protocol:

a) anexele la această convenție vor fi propuse și adoptate conform procedurilor stabilite în art. 9 paragrafele 2 și 3, în timp ce orice anexe la orice protocol vor fi propuse și adoptate conform art. 9 paragrafele 2 și 4;

b) oricare parte ce nu poate aproba o anexă suplimentară la această convenție sau o anexă la orice protocol la care este parte va notifica depozitarului în scris, în 6 luni de la data comunicării adoptării de către depozitar. Depozitarul va notifica neîntârziat tuturor părților despre orice fel de notificare primită. O parte poate oricând înlocui o declarație anterioară de obiecție cu una de acceptare, după care anexele vor intra în vigoare pentru acea parte;

c) la expirarea celor 6 luni de la data trimiterii comunicării de către depozitar, anexa își va produce efectele pentru toate părțile la convenție sau la orice protocol, care nu au supus o notificare conform, prevederilor subparagrafului b) de mai sus.

3. Propunerea, adoptarea și intrarea în vigoare a amendamentelor la anexele acestei convenții sau a oricărui protocol vor fi supuse aceluiași procedeu ca și pentru propunerea sau adoptarea și intrarea în vigoare a anexelor convenției sau anexelor protocolului. Anexele și amendamentele acestora vor ține seama, printre altele, de considerente științifice și tehnice relevante.

4. Dacă o anexă suplimentară sau un amendament la o anexă implică un amendament la această convenție sau la orice protocol, anexa suplimentară sau anexa amendată nu va intra în vigoare până în momentul în care amendamentul la această convenție sau la protocolul respectiv nu intră în vigoare.

ARTICOLUL 11 Rezolvarea diferendelor

1. În cazul unui diferend între părți privind interpretarea sau aplicarea acestei convenții, părțile interesate vor căuta soluții prin negociere.

2. Dacă părțile interesate nu pot ajunge la nici o înțelegere prin negociere, ele pot căuta, în comun, medierea unei a treia părți.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...