Act Internațional

Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon din 22.03.1985 *)

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 decembrie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile la această convenție,

conștiente de impactul dăunător al modificării stratului de ozon asupra sănătății umane și mediului înconjurător,

reamintind prevederile pertinente ale Declarației Conferinței Națiunilor Unite asupra mediului înconjurător și, în special, principiul 21, care, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite și cu principiile dreptului internațional, prevede că "statele au dreptul suveran de a exploata propriile resurse în funcție de politicile lor de mediu înconjurător și responsabilitatea de a asigura ca activitățile sub controlul și jurisdicția lor să nu cauzeze daune mediului altor state sau zonelor de dincolo de limitele jurisdicției naționale",

ținând cont de condițiile și cerințele speciale ale țărilor în curs de dezvoltare,

conștiente de activitatea și studiile desfășurate atât în cadrul organizațiilor internaționale cât și naționale și, în special, în Planul Mondial de Acțiune pentru stratul de ozon al Programului Națiunilor Unite pentru Mediul înconjurător,

conștiente, de asemenea, de măsurile de precauție pentru protecția stratului de ozon, care au fost luate deja la nivel național și internațional,

conștiente că măsurile vizând protecția stratului de ozon împotriva modificărilor datorate activităților umane necesită cooperare și acțiune internațională și că trebuie să se bazeze pe considerații tehnico-științifice relevante,

conștiente, de asemenea, de necesitatea unei cercetări continue și a unor observații sistematice pentru dezvoltarea în continuare, a cunoștințelor științifice privind stratul de ozon și posibilele efecte adverse ce rezultă în urma modificării lui,

hotărâte să protejeze sănătatea umană și mediul înconjurător împotriva efectelor adverse rezultate în urma modificărilor stratului de ozon,

au hotărât asupra următoarelor:

ARTICOLUL 1 Definiții

În scopul acestei convenții:

1. stratul de ozon este stratul de ozon atmosferic de deasupra stratului limită planetar;

2. efecte-adverse sunt schimbările intervenite în mediul înconjurător fizic sau biotic, incluzând schimbările de climă, care au efecte nocive asupra sănătății umane sau asupra compoziției, rezistenței și productivității ecosistemelor naturale și artificiale sau asupra materialelor folositoare omenirii;

3. tehnologii și echipamente alternative sunt tehnologii și echipamente a căror utilizare face posibilă reducerea, sau eliminarea emisiilor de substanțe care au sau pot provoca efecte adverse asupra stratului de ozon;

4. substanțe alternative sunt substanțe care reduc, elimină sau evită efectele adverse asupra stratului de ozon;

5. părți, dacă textul nu face alte precizări, sunt părțile la această convenție;

6. organizație de integrare economică regională este o organizație constituită de statele suverane dintr-o zonă dată care au competență în probleme privind această convenție sau protocoalele acesteia și care au fost pe deplin autorizate, în conformitate cu procedurile interne, să semneze, să ratifice, să accepte, să aprobe sau să adere la instrumentele respective;

7. protocoale sunt protocoalele acestei convenții.

ARTICOLUL 2 Obligații generale

1. Părțile vor lua măsurile necesare, în conformitate cu prevederile acestei convenții și ale acestor protocoale la care ele sunt parte, pentru a proteja sănătatea umană și mediul înconjurător împotriva efectelor adverse care rezultă sau ar putea rezulta din activitățile umane care modifică sau ar putea modifica stratul de ozon.

2. În acest scop părțile, în funcție de mijloacele și posibilitățile lor:

a) cooperează prin intermediul observațiilor sistematice, cercetării și schimbului de informații pentru o mai bună înțelegere și evaluare a efectelor activităților umane asupra stratului de ozon și efectelor asupra sănătății umane și a mediului provenite din modificarea stratului de ozon;

b) adoptă măsuri legislative și administrative și să coopereze în cadrul politicilor adecvate pentru controlul, limitarea, reducerea sau prevenirea activităților umane sub jurisdicția sau controlul lor, dacă aceste activități au sau pot avea efecte adverse rezultând din modificarea sau posibilele modificări ale stratului de ozon;

c) cooperează în formularea măsurilor, procedeelor și standardelor pentru implementarea acestei convenții, în vederea adoptării protocoalelor și anexelor;

d) cooperează cu organisme internaționale competente pentru implementarea eficientă a acestei convenții și a protocoalelor la care sunt părți.

3. Prevederile acestei convenții nu or afecta în nici un fel dreptul părților de a adopta, în concordanță cu dreptul internațional, măsuri interne suplimentare celor din paragrafele 1 și 2 de mai sus și nici nu vor afecta măsurile suplimentare interne deja luate de către o parte, cu condiția ca aceste măsuri să nu fie incompatibile cu obligațiile ce îi revin în cadrul acestei convenții.

4. Aplicarea acestui articol se va baza pe considerații tehnico-științifice relevante.

ARTICOLUL 3 Observații sistematice și de cercetare

1. Părțile consideră oportun să inițieze și să coopereze, direct sau prin intermediul organismelor internaționale, la efectuarea evaluărilor științifice și a cercetărilor privind:

a) procesele fizice și chimice ce influențează stratul de ozon;

b) sănătatea umană și alte efecte biologice ce derivă din modificările stratului de ozon, în special cele rezultate din schimbările radiațiilor ultraviolete având efecte biologice (UV-B);

c) efectele climatice ce derivă din orice modificări ale stratului de ozon;

d) efectele ce derivă din orice modificări ale stratului de ozon și orice modificare ulterioară în radiațiile UV-B asupra materialelor sintetice și naturale utile omenirii;

e) substanțele, practicile, procesele și activitățile ce pot influența stratul de ozon și efectele lor cumulate;

f) substanțele și tehnologiile alternative;

g) problemele socio-economice conexe;

și elaborate în continuare în anexele nr. I și II.

2. Părțile urmează să promoveze sau să stabilească, după cum este oportun, direct sau prin intermediul unor organisme internaționale competente și ținând cont de legislația națională și activitățile relevante în desfășurare atât la niveluri naționale cât și internaționale, programe comune sau complementare pentru observații sistematice privind starea stratului de ozon și alți parametri relevanți, elaborate conform anexei nr. I.

3. Părțile urmează să coopereze, direct sau prin organisme internaționale competente, în asigurarea achiziției, validării și transmiterii datelor provenite din observare și cercetare prin intermediul centrelor de dale mondiale corespunzătoare, regulat și la timp.

ARTICOLUL 4 Cooperare în domeniile juridic, științific și tehnic

1. Părțile vor înlesni și încuraja schimbul de informații științifice, tehnice, socio-economice, comerciale și juridice referitoare la această convenție, după cum urmează să fie elaborate în anexa nr. II. Astfel de informații vor fi asigurate organismelor asupra cărora au căzut de acord părțile. Orice parte care primește o informație considerată a fi confidențială și furnizată de către altă parte va asigura ca o astfel de informație să nu fie dată în vileag și va fi protejată înainte ca ea să fie pusă la dispoziția părților.

2. Părțile vor coopera conform legilor, regulamentelor și practicilor lor naționale, și vor lua în considerare, în special, necesitățile țărilor în curs de dezvoltare în promovarea directă sau prin intermediul organismelor internaționale competente a dezvoltării și transferului de tehnologie și cunoștințe. Această cooperare se va realiza în special prin:

a) înlesnirea achiziționării tehnologiilor alternative de către alte părți;

b) asigurarea informațiilor asupra tehnologiilor și echipamentelor alternative și furnizarea unor manuale speciale sau linii directoare pentru acestea;

c) furnizarea unor echipamente și facilitarea cercetării și observațiilor sistematice;

d) școlarizarea personalului științific și tehnic.

ARTICOLUL 5 Transmiterea informației

Părțile vor transmite prin secretariatul conferinței părților, stabilită la art. 6, măsurile adoptate de acestea în implementarea acestei convenții și a protocoalelor la care sunt parte, într-o astfel de formă și la intervale pe care le pot stabili reuniunile părților pentru instrumentele relevante.

ARTICOLUL 6 Conferința părților

1. Se instituie o conferință a părților. Prima reuniune a acestei conferințe a părților va fi convocată prin secretariatul desemnat pe o bază interimară conform art. 7, dar nu mai târziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenții. După aceea se vor ține reuniuni ordinare ale conferinței părților la intervale regulate stabilite de către conferință la prima ei reuniune.

2. Se vor ține reuniuni extraordinare ale conferinței părților de fiecare dată când se consideră necesare sau la cererea scrisă a oricărei părți, cu condiția ca cererea să fie comunicată până la 6 luni la secretariat și susținută de cel puțin o treime dintre părți.

3. Conferința părților va cădea de acord și va adopta atât regulile de procedură și regulile financiare ale acestora sau ale oricăror organisme auxiliare ce vor fi stabilite, cât și prevederile financiare ce guvernează funcționarea secretariatului.

4. Conferința părților va revizui permanent implementarea acestei convenții și, în plus:

a) va stabili forma și intervalele de transmitere a informației ce urmează a fi supuse conform art. 5 și va lua în considerare atât informațiile, cât și rapoartele înaintate de către orice organisme auxiliare;

b) va trece în revistă informațiile științifice privind stratul de ozon, modificările sale posibile și efectele posibile ale unor astfel de modificări;

c) va promova, conform art. 2, armonizarea politicilor, strategiilor și măsurilor adecvate pentru reducerea emisiilor de substanțe care influențează sau pot influența stratul de ozon și poate face recomandări asupra oricăror măsuri relevante convenției;

d) va adopta, conform art. 3 și 4, programe de cercetare, de observații sistematice, de cooperare științifică și tehnologică, schimbul de informații și transferul de tehnologie și cunoștințe;

e) va lua în considerare și va adopta, după cum este necesar în conformitate cu art. 9 și 10, amendamente la această convenție și anexele sale;

f) va lua în considerare amendamentele la oricare protocol, cât și orice anexe ale acestora și, dacă s-a decis astfel, va recomanda adoptarea lor de către părțile participante la protocolul în discuție;

g) va lua în considerare și va adopta, după cum este necesar, conform art. 10, anexe suplimentare la această convenție;

h) va lua în considerare și va adopta, după cum este necesar, protocoalele, conform art. 8;

i) va stabili astfel de organisme auxiliare, după cum este cazul, pentru implementarea acestei convenții;

j) va apela, atunci când este necesar, la serviciile organismelor internaționale competente și ale comitetelor științifice, în special ale Organizației Meteorologice Mondiale și Organizației Mondiale a Sănătății, ca și ale Comitetului coordonator privind stratul de ozon, pentru cercetări științifice, observații sistematice și alte activități pertinente pentru obiectivele acestei convenții și va utiliza corespunzător aceste informații de la aceste organisme și comitete;

k) va lua în considerare și va întreprinde orice acțiune în plus, care ar putea fi necesară pentru realizarea scopurilor acestei convenții.

5. Națiunile Unite, agențiile sale specializate și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cât și orice stat sau parte a acestei convenții pot fi reprezentate la întrunirile conferinței părților de către observatori. Orice organism sau agenție, fie națională fie internațională, guvernamentală sau nonguvernamentală, calificată în domenii legate de protecția stratului de ozon, care a informat secretariatul de dorința sa de a fi reprezentată la o întrunire a conferinței părților ca observator, poate fi admisă, în cazul în care nu există obiecții din partea a cel puțin o treime a părților. Admiterea și participarea observatorilor vor fi supuse regulilor de procedură ale conferinței părților.

ARTICOLUL 7 Secretariatul

1. Funcțiile secretariatului vor fi:

a) organizarea și asigurarea serviciilor de protocol pentru reuniunile stipulate în art. 6, 8, 9 și 10;

b) pregătirea și transmiterea rapoartelor bazate pe informațiile primite conform art. 4 și 5, cât și pe informațiile provenind din reuniunile organismelor auxiliare stabilite la art. 6;

c) îndeplinirea funcțiilor atribuite lui prin orice protocol;

d) pregătirea rapoartelor privind activitățile sale realizate în implementarea funcțiilor sale stabilite prin această convenție și prezentarea lor conferinței părților;

e) asigurarea coordonării necesare cu alte organisme internaționale relevante și, în special, intrarea în astfel de înțelegeri administrative și contractuale, după cum este cazul, pentru îndeplinirea eficientă a acestora;

f) îndeplinirea oricăror alte funcții ce pot fi stabilite de conferința părților.

2. Funcțiile secretariatului vor fi îndeplinite, temporar, de către Programul Națiunilor Unite pentru Mediul înconjurător până la încheierea primei reuniuni ordinare a conferinței părților, ținută conform art. 6. La această primă reuniune ordinară, conferința părților va desemna secretariatul dintre acele organizații internaționale competente care au arătat dorința de a îndeplini funcțiile de secretariat sub auspiciile acestei convenții.

ARTICOLUL 8 Adoptarea protocolului

1. Conferința părților poate, la o reuniune, să adopte protocoale conform art. 2.

2. Textul oricărui protocol propus va fi comunicat părților de către secretariat, cu cel puțin 6 luni înaintea unei astfel de reuniuni.

ARTICOLUL 9 Amendamente la convenție sau protocoale

1. Oricare parte poate propune amendamente la această convenție sau la orice protocol. Astfel de amendamente vor ține seama, printre altele, de considerente științifice și tehnice.

2. Amendamentele la această convenție vor fi adoptate la o reuniune a conferinței părților. Amendamentele oricărui protocol vor fi adoptate la o reuniune a părților la protocolul respectiv. Textul oricărui amendament propus la această convenție sau la orice protocol, cu excepția cazului în care s-a specificat altfel într-un astfel de protocol, va fi comunicat părților de către secretariat cu cel puțin 6 luni înaintea reuniunii la care a fost propus spre adoptare. Secretariatul, de asemenea, va comunica amendamentele propuse semnatarilor acestei convenții spre informare.

3. Toate părțile vor face toate eforturile pentru a ajunge la o înțelegere privind orice modificare la această convenție prin consens. Dacă toate eforturile pentru consens au fost epuizate și nu s-a ajuns la nici o înțelegere, amendamentul va fi adoptat cu o majoritate de cel puțin trei pătrimi din voturi a părților prezente la întrunire și care votează și va fi supus de către depozitar tuturor părților pentru ratificare sau acceptare.

4. Procedura menționată în paragraful 3 de mai sus trebuie aplicată la amendamentele oricărui protocol, cu excepția cazului când majoritatea de două treimi a părților la acel protocol; prezente și având drept de vot la reuniune, este suficientă pentru adoptarea lor.

5. Ratificarea, aprobarea și acceptarea amendamentelor vor fi notificate la depozitar în scris. Amendamentele adoptate, conform paragrafelor 3 și 4 de mai sus, intră în vigoare între părțile care l-au acceptat în a nouăzecea zi după primirea de către depozitar a înștiințării ratificării, aprobării sau acceptării lor de către cel puțin trei pătrimi dintre părțile la convenție sau de către cel puțin două treimi, dintre părțile la protocolul respectiv, cu excepția cazului când s-a specificat altfel într-un astfel de protocol. După aceea, amendamentele vor intra în vigoare pentru oricare altă parte în a nouăzecea zi după ce acea parte depune instrumentul său de ratificare, de aprobare sau de acceptare a amendamentelor.

6. În sensul acestui articol, părțile prezente și care votează înseamnă părțile care sunt prezente și care dau un vot afirmativ sau negativ.

ARTICOLUL 10 Adoptarea și amendarea anexelor

1. Anexele acestei convenții sau ale oricărui protocol vor reprezenta parte integrantă a acestei convenții sau a oricărui protocol, după cum este cazul, și, dacă nu s-a specificat altfel, o referință la această convenție sau la protocoalele sale constituie în același timp o referință la orice anexă. Astfel de anexe se vor limita la chestiuni științifice, tehnice și administrative.

2. În caz că nu s-a specificat altfel în orice protocol privind anexele sale, următorul procedeu se va aplica la propunerea, adoptarea și intrarea în vigoare a anexelor la această convenție sau a anexelor la un protocol:

a) anexele la această convenție vor fi propuse și adoptate conform procedurilor stabilite în art. 9 paragrafele 2 și 3, în timp ce orice anexe la orice protocol vor fi propuse și adoptate conform art. 9 paragrafele 2 și 4;

b) oricare parte ce nu poate aproba o anexă suplimentară la această convenție sau o anexă la orice protocol la care este parte va notifica depozitarului în scris, în 6 luni de la data comunicării adoptării de către depozitar. Depozitarul va notifica neîntârziat tuturor părților despre orice fel de notificare primită. O parte poate oricând înlocui o declarație anterioară de obiecție cu una de acceptare, după care anexele vor intra în vigoare pentru acea parte;

c) la expirarea celor 6 luni de la data trimiterii comunicării de către depozitar, anexa își va produce efectele pentru toate părțile la convenție sau la orice protocol, care nu au supus o notificare conform, prevederilor subparagrafului b) de mai sus.

3. Propunerea, adoptarea și intrarea în vigoare a amendamentelor la anexele acestei convenții sau a oricărui protocol vor fi supuse aceluiași procedeu ca și pentru propunerea sau adoptarea și intrarea în vigoare a anexelor convenției sau anexelor protocolului. Anexele și amendamentele acestora vor ține seama, printre altele, de considerente științifice și tehnice relevante.

4. Dacă o anexă suplimentară sau un amendament la o anexă implică un amendament la această convenție sau la orice protocol, anexa suplimentară sau anexa amendată nu va intra în vigoare până în momentul în care amendamentul la această convenție sau la protocolul respectiv nu intră în vigoare.

ARTICOLUL 11 Rezolvarea diferendelor

1. În cazul unui diferend între părți privind interpretarea sau aplicarea acestei convenții, părțile interesate vor căuta soluții prin negociere.

2. Dacă părțile interesate nu pot ajunge la nici o înțelegere prin negociere, ele pot căuta, în comun, medierea unei a treia părți.

3. Când ratifică, acceptă, aprobă sau subscrie la această convenție sau oricând după aceasta, o organizație de integrare economică regională sau un stat poate declara în scris la depozitar că, pentru un diferend ce nu este rezolvat conform paragrafului 1 sau 2 de mai sus, acceptă una sau ambele mijloace de rezolvare a diferendului drept obligatorii:

a) arbitrajul, conform procedurii ce urmează a fi adoptate de către conferința părților la prima reuniune ordinară;

b) supunerea diferendului la Curtea Internațională de Justiție.

4. Dacă, în conformitate cu paragraful 3 de mai sus, părțile nu au acceptat aceeași procedură sau una din proceduri, diferendul va fi supus concilierii conform paragrafului 5 de mai jos, în cazul în care părțile nu se înțeleg altfel.

5. Se va crea, la cererea uneia dintre părțile în dispută, o comisie de conciliere. Comisia va include un număr egal de membri numiți de fiecare parte interesată și un președinte ales în comun de către membrii numiți de fiecare parte. Comisia va face o recomandare pe care părțile o vor considera de bună-credință.

6. Prevederile acestui articol vor fi aplicate în legătură cu orice protocol, cu excepția celor specificate altfel în protocolul respectiv.

ARTICOLUL 12 Semnarea

Această convenție poate fi semnată de către state și de către organizațiile de integrare economică regională la Ministerul Federal pentru Afaceri Externe al Austriei din Viena, în perioada 22 martie - 21 septembrie 1985, și la sediul Națiunilor Unite din New York, începând din 22 septembrie 1985 până la 21 septembrie 1986.

ARTICOLUL 13 Ratificare, acceptare sau aprobare

1. Această convenție și orice protocol vor fi supuse ratificării, acceptării sau aprobării de către state și de către organizațiile de integrare economică regională. Instrumentele ratificării, acceptării și aprobării vor fi depuse la depozitar.

2. Orice organizație prezentată în paragraful 1 de mai sus care devine o parte la această convenție sau la orice protocol, fără ca vreunul dintre statele membre să fie parte, va avea obligații ce rezultă din convenție sau protocol, după caz. În cazul unor astfel de organizații, în cadrul cărora unul sau mai multe state membre este parte la convenție sau la protocol, organizația și statele membre vor decide asupra responsabilităților lor pentru îndeplinirea obligațiilor lor în convenție sau protocol, după cum este cazul. În astfel de cazuri, organizația și statele membre nu au dreptul să-și exercite drepturile în același timp în cadrul convenției sau al protocolului respectiv.

3. În instrumentele lor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, organizațiile de la paragraful 1 de mai sus își vor declara competențele privind chestiunile guvernate de convenție sau de protocolul corespunzător. Aceste organizații, de asemenea, vor informa depozitarul despre orice modificare substanțială privind competența lor.

ARTICOLUL 14 Aderare

1. Această convenție și orice protocol vor fi deschise pentru aderare statelor și organizațiilor de integrare economică regională de la data la care convenția sau protocolul respectiv este încheiat spre semnare. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.

2. În instrumentele lor de aderare, organizațiile de la paragraful 1 de mai sus își vor declara competențele privind chestiunile guvernate de convenție sau de protocolul respectiv. Aceste organizații, de asemenea, vor informa depozitarul despre orice modificare substanțială privind competența lor.

3. Prevederile art. 13 paragraful 2 se vor aplica la organizațiile de integrare economică regională care vor subscrie la această convenție sau protocol.

ARTICOLUL 15 Dreptul la vot

1. Fiecare parte la această convenție sau la orice protocol va avea un vot.

2. Cu excepția celor prevăzute în paragraful 1 de mai sus, organizațiile de integrare economică regională, în probleme care sunt de competența lor, își vor exercita dreptul de vot cu un număr de voturi egal cu cel al statelor membre care sunt părți ale convenției sau ale unui protocol. Astfel de organizații nu-și vor exercita dreptul la vot dacă statele membre îl exercită pe al lor și invers.

ARTICOLUL 16 Relația dintre convenție și protocoalele sale

1. Un stat sau o organizație de integrare economică regională nu poate deveni o parte a unui protocol, în afară de cazul în care deja este sau devine în același timp parte a convenției.

2. Hotărârile în legătură cu orice protocol trebuie să fie luate numai de către părțile la protocolul respectiv.

ARTICOLUL 17 Intrarea în vigoare

1. Această convenție va intra în vigoare în a 90-a zi după data depunerii celui de-al 20-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

2. Orice protocol, cu excepția cazului în care se stabilește altfel într-un asemenea protocol, va intra în vigoare în a 90-a zi după data depunerii celui de-al 11-lea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a unui asemenea protocol sau de aderare la acesta.

3. Pentru fiecare parte care ratifică, acceptă sau aprobă această convenție sau aderă la ea după depunerea celui de-al 20-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, convenția va intra în vigoare în a 90-a zi după data depunerii de către partea respectivă a instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

4. Orice protocol, cu excepția cazului în care se prevede altfel într-un asemenea protocol, va intra în vigoare pentru o parte care ratifică, acceptă sau aprobă acel protocol sau aderă la el după intrarea în vigoare, în conformitate cu paragraful 2, în a 90-a zi după data la care acea parte își depune instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sau la data la care convenția intră în vigoare pentru acea parte, oricare va fi aceasta din urmă.

5. Conform paragrafelor 1 și 2 de mai sus, orice instrument depus de o organizație de integrare economică regională nu va fi considerat ca adițional la cele depuse de către statele membre ale unei asemenea organizații.

ARTICOLUL 18 Rezerve

Nu poate fi făcută nici o rezervă la această convenție.

ARTICOLUL 19 Retragere

1. Oricând, după 4 ani de la data la care această convenție a intrat în vigoare pentru o parte, această parte poate să se retragă din convenție prin notificare scrisă către depozitar.

2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel într-un protocol, oricând, după 4 ani de la data la care un asemenea protocol a intrat în vigoare pentru o parte, acea parte poate să se retragă din convenție prin notificare scrisă către depozitar.

3. Orice asemenea retragere va fi luată în considerare la un an de la data primirii acesteia de către depozitar sau la o dată ulterioară specificată în notificarea retragerii.

4. Oricare parte care se retrage din această convenție va fi considerată ca retrasă și din orice protocol la care este parte.

ARTICOLUL 20 Depozitarul

1. Secretarul general al Națiunilor Unite își va asuma funcțiile de depozitar al acestei convenții și al oricăror protocoale.

2. Depozitarul va informa părțile, în mod deosebit, despre:

a) semnarea acestei convenții și a oricărui protocol și depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, în concordanță cu art. 13 și 14;

b) data la care convenția și orice protocol vor intra în vigoare în conformitate cu art. 17;

c) notificările retragerii efectuate în conformitate cu art. 19;

d) amendamentele adoptate cu privire la convenție și la orice protocol, acceptarea lor de către părți și data de intrare în vigoare a lor, în concordanță cu art. 9;

e) toate comunicările referitoare la adoptarea și aprobarea anexelor și la amendamentul anexelor, în conformitate cu art. 10;

f) notificările efectuate de organizații de integrare economică regională ale măsurii competenței lor referitoare la chestiunile guvernate de această convenție și orice protocoale și ale oricăror modificări la acestea;

g) declarațiile făcute în concordanță cu art. 11 paragraful 3.

ARTICOLUL 21 Texte autentice

Originalul acestei convenții, ale cărui texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă sunt autentice în egală măsură, va fi depus la secretarul general al Națiunilor Unite.

Pentru conformitate, subsemnații, pe deplin autorizați în acest scop, au semnat această convenție.

Întocmită la Viena la 22 martie 1985.

ANEXA Nr. I

OBSERVAȚII SISTEMATICE ȘI DE CERCETARE

1. Părțile la convenție recunosc că problemele științifice majore sunt:

a) modificarea stratului de ozon care duce la schimbarea cantității de radiații solare ultraviolete cu efecte biologice (UV-B) care ating suprafața terestră și consecințele potențiale pentru sănătatea umană, pentru organisme, ecosisteme și materiale folositoare omenirii;

b) modificarea distribuției verticale a ozonului, care poate schimba structura temperaturii atmosferice și consecințele potențiale pentru vreme și climă.

2. Părțile la convenție, în conformitate cu art. 3, vor coopera la realizarea cercetării și a observațiilor sistematice și la formularea recomandărilor pentru viitoarea activitate de cercetare și observații în domenii ca:

a) Cercetare în domeniul chimiei și fizicii atmosferei:

(i) modele teoretice globale: dezvoltarea în continuare a modelelor care examinează interacțiunea dintre procesele radiante, dinamice și chimice; studii ale efectelor simultane ale diferitelor specii apărute artificial și natural asupra ozonului atmosferic; interpretarea seturilor de date de măsurare prin satelit sau nu; evaluarea tendințelor parametrilor geo-fizici și atmosferici și perfecționarea metodelor pentru atribuirea schimbărilor acestor parametri unor cauze specifice;

(ii) studii de laborator despre: coeficienți cinetici, secțiuni optime de absorbție și mecanisme ale proceselor fotochimice și chimice stratosferice și troposferice; date spectroscopice necesare măsurătorilor efectuate în toate domeniile spectrale relevante;

(iii) măsurători, în teren: concentrația și fluxurile surselor cheie de gaze atât cele de origine antropică cât și cele naturale; studii de dinamică atmosferică; măsurători simultane ale speciilor legate fotochimic până la stratul limită planetar, folosind instrumente locale și de teledetecție; intercompararea diferiților senzori, inclusiv măsurări corelative coordonate pentru instrumente satelitare; câmpuri tridimensionale ale microconstituenților atmosferici specifici, flux spectral solar și parametri meteorologici;

(iv) dezvoltarea aparaturii, inclusiv senzori pentru satelit și fără satelit pentru microconstituenți atmosferici, flux solar și parametri meteorologici.

b) Cercetarea efectelor de fotodegradare, biologice și asupra sănătății:

(i) relația dintre expunerea umană la radiații solare ultraviolete și vizibile și: a) dezvoltarea atât a cancerului de piele cu și fără melanom; și b) efectele asupra sistemului imunitar;

(ii) efectele radiațiilor UV-B, inclusiv în funcție de lungimea de undă, asupra: a) culturilor, pădurilor și altor ecosisteme terestre; și b) asupra lanțului trofic acvatic și pescuitului, ca și asupra posibilei inhibiții a capacității de producere a oxigenului de către fitoplanctonul marin;

(iii) mecanismele prin care radiațiile UV-B acționează asupra materialelor biologice, a speciilor și ecosistemelor, inclusiv: relația dintre doză, mărimea dozei și replică; fotorevenire, adaptare și protecție;

(iv) studii ale spectrelor cu acțiune biologică și replicile spectrale la utilizarea radiației policromatice în vederea determinării posibilelor interacțiuni ale diferitelor domenii de lungimi de undă;

(v) influența radiațiilor UV-B asupra sensibilităților și activităților speciilor biologice importante pentru echilibrul biosferic, proceselor primare, cum ar fi fotosinteza și biosinteza;

(vi) influența radiațiilor UV-B asupra fotodegradării poluanților, chimicalelor utilizate în agricultură și a altor materiale.

c) Cercetări privind efectele asupra climei:

(i) studii de observare și teoretice ale efectelor radiațiilor solare asupra ozonului și a altor microspecii și impactul asupra parametrilor climatici, cum ar fi temperaturile suprafeței oceanului și pământului, modele de precipitații, schimbul dintre troposferă și stratosferă;

(ii) investigarea efectelor unor astfel de impacturi asupra diferitelor aspecte ale activității umane.

d) Observații sistematice privind:

(i) starea stratului de ozon (adică variabilitatea temporală și spațială a conținutului total al coloanei și distribuția pe verticală) prin realizarea Sistemului de observare globală a ozonului bazat pe integrarea sistemelor terestre și prin satelit, cu funcționare completă;

(ii) concentrațiile stratosferice și troposferice ale gazelor de sursă pentru HO(x), NO(x), ClO(x) și derivații carbonului:

(iii) temperatura de la sol la mezosferă, folosind atât sisteme terestre cât și prin satelit;

(iv) fluxul solar - pe lungimi de undă - care ajunge în atmosfera Pământului și radiațiile termice care o părăsesc, folosindu-se măsurători prin satelit;

(v) fluxul solar - pe lungimi de undă - care atinge suprafața Pământului în domeniul ultraviolet cu efecte biologice (UV-B);

(vi) proprietățile aerosolilor și distribuția de la sol la mezosferă, folosind sistemele terestre, aeriene și prin satelit;

(vii) variabile importante din punct de vedere climatic prin păstrarea programelor de măsurători meteorologice la sol, de înaltă calitate;

(viii) specii trasoare, temperaturi, flux solar și aerosoli, folosind metode îmbunătățite pentru analizarea datelor globale.

3. Părțile la convenție vor colabora, ținând seama de nevoile specifice ale țărilor în curs de dezvoltare, în promovarea specializării științifice și tehnice corespunzătoare, necesare pentru participarea la cercetare și observații sistematice, subliniate în această anexă. O atenție deosebită trebuie acordată intercalibrării metodelor și instrumentației observaționale, în scopul de a produce seturi de date științifice comparabile sau standardizate.

4. Se consideră că următoarele substanțe de origine antropică și naturală, neenumerate în ordinea priorităților, au capacitatea de a modifica proprietățile fizice și chimice ale stratului de ozon:

a) Substanțe cu conținut de carbon:

(i) Monoxid de carbon (CO)

Monoxidul de carbon provine din surse importante naturale și antropice și se presupune că joacă un rol major în fotochimia troposferică și un rol secundar în fotochimia stratosferică.

(ii) Bioxidul de carbon (CO2)

Bioxidul de carbon provine din surse importante naturale și antropice și afectează ozonul stratosferic prin influențarea structurii termice a atmosferei.

(iii) Metanul (CH4)

Metanul are atât surse naturale cât și antropice și afectează atât ozonul troposferic cât și, pe cel stratosferic.

(iv) Specii de hidrocarburi fără metan

Speciile de hidrocarburi fără metan, care cuprind un număr mare de substanțe chimice, au atât surse naturale cât și antropice și joacă un rol direct în fotochimia stratosferică.

b) Substanțe cu conținut de azot:

(i) Protoxidul de azot (N2O)

Sursele principale ale N2O sunt naturale dar contribuția antropică crește simțitor. Protoxidul de azot este sursa primară a NO(x) stratosferic, care joacă un rol vital pentru controlul abundenței ozonului stratosferic.

(ii) Oxizii de azot (NO(x))

Sursele la nivelul solului de NO(x) joacă un rol direct, major, numai în procesele fotochimice troposferice și un rol indirect în fotochimia stratosferei, în timp ce injectarea oxizilor de azot în apropierea tropopauzei poate duce direct la o schimbare în ozonul troposferic și stratosferic superior.

c) Substanțe clorurate:

(i) Alcani complet halogenați, ex.: CCl4, CFCl3 (CFC-11), CF2Cl3 (CFC-12), C2F3Cl3 (CFC-113), C2F4Cl2 (CFC-114).

Alcanii complet halogenați sunt antropici și acționează ca o sursă de ClO(x), care joacă un rol vital în fotochimia ozonului, mai ales în regiunile aflate la o altitudine de 30-50 km.

(ii) Alcani halogenați parțial, ex.: CH3Cl, CHF2Cl (CFC-22), CH3CCl3, CHFCl2 (CFC-21).

Sursele de CH3Cl sunt naturale, în timp ce ceilalți alcani parțial halogenați, menționați mai sus, au origine antropică. Aceste gaze acționează și ca o sursă de ClO(x) stratosferic.

d) Substanțe bromurate:

Alcani complet halogenați, ex.: CF3Br.

Aceste gaze sunt antropice și acționează ca o sursă de BrO(x), care se comportă într-o manieră asemănătoare cu ClO(x).

e) Substanțe hidrogenate:

(i) Hidrogen (H2)

Hidrogenul, a cărui sursă este naturală și antropică, joacă un rol minor în fotochimia stratosferică.

(ii) Apă (H20)

Apa, a cărei sursă este naturală, joacă un rol vital atât în chimia troposferică cât și în stratosferică. Sursele locale de vapori de apă din stratosferă includ oxidarea metanului și, într-o mai mică măsură, a hidrogenului.

ANEXA Nr. II

SCHIMB DE INFORMAȚII

1. Părțile la convenție recunosc că achiziționarea și distribuirea informațiilor constituie o modalitate importantă de implementare a obiectivelor acestei convenții și asigură că orice măsuri care pot fi luate sunt adecvate și echitabile. De aceea părțile vor schimba informații științifice, tehnice, economico-sociale, de afaceri, comerciale și juridice.

2. Părțile la această convenție, când stabilesc ce informații trebuie achiziționate și schimbate, trebuie să aibă în vedere utilitatea informației și prețul de obținere a acesteia. Părțile recunosc în continuare că cooperarea coordonată prin această anexă trebuie să fie în concordanță cu legile naționale, regulamentele și practica privind patentele, secretele comerciale și protecția informației confidențiale și de proprietate.

3. Informații științifice

Acestea includ informații despre:

a) cercetarea planificată și în derulare, atât la nivel guvernamental, cât și particulară, în scopul facilitării coordonării programelor de cercetare, astfel încât să se utilizeze cât mai eficient resursele naționale și internaționale disponibile;

b) datele despre emisii necesare cercetării;

c) rezultate științifice publicate în literatura cu specific de cercetare asupra înțelegerii fizicii și chimiei atmosferei Pământului și a posibilității de modificare, mai ales asupra stării stratului de ozon și efectele asupra sănătății umane, mediului și climei, care pot rezulta din schimbările tuturor schemelor de timp, fie în conținutul total al coloanei, fie în distribuția verticală a ozonului;

d) evaluarea rezultatelor cercetării și recomandările pentru viitoarele cercetări.

4. Informații tehnice

Acest capitol cuprinde informații despre:

a) disponibilitatea și costul substituenților chimici și al tehnologiilor alternative pentru reducerea emisiilor de substanțe care modifică ozonul și prezentarea cercetărilor planificate și în derulare;

b) limitările și orice riscuri legate de folosirea chimicalelor sau a altor substituenți și tehnologii alternative.

5. Informații socio-economice și comerciale asupra substanțelor prezentate în anexa nr. I

Aceasta include informații cu privire la:

a) producție și capacități de producție;

b) utilizare și moduri de utilizare;

c) import/export;

d) costurile, riscurile și beneficiile legate de activitatea umană, care pot modifica indirect stratul de ozon, și impacturile acțiunilor regulate efectuate sau propuse pentru a controla aceste activități.

6. Informații juridice

Acestea cuprind informații privind:

a) legislații naționale, măsuri administrative și cercetări în cadrul juridic, relevante pentru protecția stratului de ozon;

b) convenții internaționale, inclusiv convenții bilaterale, relevante pentru protecția stratului de ozon;

c) metode și condiții de acordare a licențelor și disponibilitatea brevetelor relevante pentru protecția stratului de ozon.

;
se încarcă...