Organizația Națiunilor Unite - ONU

Acordul european privind marile linii internaționale de cale ferată (A.G.C.)*)- încheiat la Geneva la 31 mai 1985 -

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 septembrie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Părțile contractante,

conștiente de necesitatea de a facilita și dezvolta traficul feroviar internațional în Europa,

ținând seama de faptul că, pentru a întări relațiile între țările europene, este esențial să se elaboreze un plan coordonat de amenajare și construcție a liniilor de cale ferată adaptate la cerințele viitoare ale traficului internațional,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Părțile contractante adoptă proiectul de rețea feroviară, denumit în continuare Rețeaua feroviară internațională "E", descris în anexa nr. I la prezentul acord, ca un plan coordonat de amenajare și construcție a liniilor de cale ferată de importanță internațională, pentru a-l realiza în cadrul programelor naționale în conformitate cu legislațiile lor respective.

ARTICOLUL 2

Rețeaua feroviară internațională "E" constă într-un sistem de linii principale și de linii complementare, liniile principale fiind "marile magistrale" feroviare care asigură un trafic internațional care este deja foarte important sau care ar trebui să devină astfel în curând, iar liniile secundare fiind cele care, deși completează în prezent rețeaua de linii principale, nu vor asigura un trafic feroviar internațional foarte important decât într-un viitor mai îndepărtat.

ARTICOLUL 3

Rețeaua feroviară internațională "E" de mari magistrale vizată la art. 2 este în conformitate cu caracteristicile tehnice enunțate în anexa nr. II la prezentul acord sau va fi adusă în conformitate cu dispozițiile acestei anexe prin lucrări de ameliorare executate în cadrul programelor naționale.

ARTICOLUL 4

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite este depozitarul acordului.

ARTICOLUL 5

1. Prezentul acord va fi deschis spre semnare pentru statele care sunt membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite sau sunt admise în comisie cu titlu consultativ, în conformitate cu paragraful 8 al Mandatului comisiei, la Geneva, de la 1 septembrie 1985 până la 1 septembrie 1986.

2. Aceste state vor putea deveni părți la prezentul acord prin:

a) semnare, urmată de ratificare, acceptare sau de aprobare; sau

b) aderare.

3. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se fac prin depunerea unui instrument în forma corespunzătoare la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 6

1. Prezentul acord va intra în vigoare la 90 de zile după data la care guvernele a opt state vor fi depus un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, cu condiția ca una sau mai multe linii de rețea feroviară internațională "E" să asigure o legătură neîntreruptă între teritoriile a cel puțin patru dintre aceste state. Dacă această condiție nu este îndeplinită, acordul va intra în vigoare la 90 de zile după data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, care va permite ca această condiție să fie satisfăcută.

2. Pentru fiecare stat care va depune un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare după data începerii perioadei de 90 de zile, care este specificată în paragraful 1 al prezentului articol, acordul va intra în vigoare la 90 de zile după data respectivei depuneri.

ARTICOLUL 7

Nici o dispoziție din prezentul acord nu va fi interpretată ca interzicând unei părți contractante să ia măsurile care sunt compatibile cu dispozițiile Cartei Națiunilor Unite și sunt limitate la condițiile situației, așa cum consideră că este necesar pentru securitatea sa internă și externă. Aceste măsuri, care trebuie să fie temporare, vor fi imediat notificate depozitarului, precizându-se natura lor.

ARTICOLUL 8

1. Orice diferend între două sau mai multe părți contractante care se referă la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, pe care părțile în litigiu nu l-au putut reglementa pe calea negocierilor sau în orice alt mod, va fi supus arbitrajului dacă una dintre părțile contractante în litigiu o cere și, în consecință, va fi remis unuia sau mai multor arbitri aleși de comun acord de părțile în litigiu. Dacă în termen de 3 luni de la data solicitării arbitrajului, părțile în litigiu nu se vor înțelege în legătură cu alegerea unui arbitru sau a arbitrilor, oricare dintre părți va putea cere secretarului general al Organizației Națiunilor Unite să desemneze un arbitru unic căruia îi va fi prezentat diferendul, în vederea luării unei decizii.

2. Decizia arbitrului sau a arbitrilor desemnați în conformitate cu paragraful 1 de mai sus va fi obligatorie pentru părțile contractante în litigiu.

ARTICOLUL 9

Fiecare stat va putea ca, în momentul în care va semna prezentul acord sau își va depune instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să declare că nu se consideră legat de art. 8 al acestuia.

ARTICOLUL 10

1. Textul principal al prezentului acord va putea fi amendat urmând una dintre procedurile definite în prezentul articol.

2.

a) La cererea unei părți contractante, orice amendament la textul principal al prezentului acord propus de această parte va fi examinat de Grupul de lucru pentru transporturi feroviare al Comisiei Economice pentru Europa.

b) Dacă este adoptat cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenți și care votează, și dacă această majoritate include o majoritate de două treimi a părților contractante prezente și care votează, amendamentul va fi comunicat pentru acceptare tuturor părților contractante de către secretarul general.

c) Dacă amendamentul este acceptat de două treimi dintre părțile contractante, secretarul general va notifica despre aceasta tuturor părților contractante, iar amendamentul va intra în vigoare după 12 luni de la data acestei notificări pentru toate părțile contractante, cu excepția celor care, înainte de intrarea sa în vigoare, vor declara că nu-l acceptă.

3. La cererea a cel puțin unei treimi dintre părțile contractante, secretarul general va convoca o conferință la care vor fi invitate statele vizate la art. 5. Procedura indicată la alineatele a) și b) ale paragrafului 2 de mai sus se va aplica în ceea ce privește orice amendament care va fi prezentat spre examinare unei astfel de conferințe.

ARTICOLUL 11

1. Anexa nr. I a prezentului acord va putea fi amendată după procedura definită în prezentul articol.

2. La cererea unei părți contractante, orice amendament al anexei nr. I la prezentul acord propus de această parte va fi examinat de Grupul de lucru pentru transporturi feroviare a Comisiei Economice pentru Europa.

3. Dacă este adoptat de majoritatea membrilor prezenți care votează, și dacă această majoritate cuprinde majoritatea părților contractante prezente care votează, amendamentul va fi comunicat de către secretarul general administrațiilor competente ale părților contractante care sunt direct interesate. Sunt considerate ca părți contractante direct interesate:

a) dacă este vorba de includerea unei linii principale noi sau de modificarea unei linii principale existente, orice parte contractantă pe teritoriul căreia trece linia avizată;

b) dacă este vorba de includerea unei linii complementare noi sau de modificarea unei linii complementare existente, orice parte contractantă care este vecină cu țara solicitantă pe teritoriul căreia trece (trec) linia internațională principală (liniile internaționale principale) de care este legată linia complementară nouă sau care urmează să fie modificată. În sensul prezentului alineat, vor fi de asemenea considerate vecine două părți contractante pe teritoriul cărora se găsesc punctele terminale ale unei legături ferry-boat prevăzute pe traseul liniei sau liniilor principale specificate mai sus.

4. Orice propunere de amendament, care este comunicată în conformitate cu dispozițiile paragrafului 3 de mai sus, va fi acceptată dacă, în termen de 6 luni de la data acestei comunicări, nici o administrație competentă a părților contractante direct interesate nu notifică secretarului general obiecțiile sale în legătură cu amendamentul. Dacă administrația unei părți contractante declară că legislația sa națională o obligă să condiționeze acordul său de o autorizare specială sau de aprobarea unui organ legislativ, nu se va considera că și-a dat acordul privind amendamentul la anexa nr. I a prezentului acord și că s-a acceptat propunerea de amendament decât în momentul în care aceasta va fi notificat secretarului general că autorizația sau aprobarea cerută a fost obținută. Dacă această notificare nu este făcută într-un termen de 18 luni de la data la care propunerea de amendament a fost comunicată sau, dacă în termenul de 6 luni specificat mai sus, administrația competentă a unei părți contractante direct interesate ridică o obiecție împotriva amendamentului propus, acest amendament va fi considerat ca nefiind acceptat.

5. Orice amendament acceptat va fi comunicat de secretarul general tuturor părților contractante și va intra în vigoare pentru toate părțile contractante în termen de 3 luni de la data acestei notificări.

ARTICOLUL 12

1. Anexa nr. II a prezentului acord va putea fi amendată urmând procedura definită în prezentul articol.

2. La cererea unei părți contractante, orice amendament la anexa nr. II a prezentului acord propus de această parte va fi examinat de Grupul de lucru pentru transporturi feroviare a Comisiei Economice pentru Europa.

3. Dacă este adoptat de către majoritatea membrilor prezenți și care votează, și dacă această majoritate include majoritatea părților contractante prezente și care votează, amendamentul va fi comunicat de secretarul general pentru a fi acceptat de administrațiile competente ale tuturor părților contractante.

4. Amendamentul va fi acceptat, dacă, într-un termen de 6 luni de la data acestei comunicări, mai puțin de o treime dintre administrațiile competente ale părților contractante notifică secretarului general obiecția lor în legătură cu amendamentul respectiv.

5. Orice amendament acceptat va fi comunicat de secretarul general tuturor părților contractante și va intra în vigoare în termen de 3 luni de la data acestei notificări.

ARTICOLUL 13

În momentul în care va semna, va ratifica, va accepta sau va aproba prezentul acord sau va adera la acesta, fiecare stat va notifica secretarului general numele și adresa administrației sale, căreia trebuie să-i fie comunicate, în conformitate cu dispozițiile art. 11 și 12 de mai sus, propunerile de amendamente la anexele acordului.

ARTICOLUL 14

Orice parte contractantă va putea denunța prezentul acord printr-o notificare scrisă adresată secretarului general. Denunțarea va intra în vigoare după un an de la data primirii acestei notificări de către secretarul general.

ARTICOLUL 15

Aplicarea prezentului acord va fi suspendată, dacă numărul părților contractante este mai mic de opt pe o perioadă oarecare de 12 luni consecutive.

Drept pentru care, plenipotențiarii, fiind împuterniciți ca atare, au semnat prezentul acord.

Încheiat la Geneva la 31 mai 1985, într-un singur exemplar, în limbile engleză, franceză și rusă, cele trei texte originale având aceeași valabilitate.

ANEXA Nr. I

LINIILE DE CALE FERATĂ
care sunt foarte importante din punct de vedere internațional

Numerotarea liniilor care sunt foarte importante din punct de vedere internațional:

1. Liniile principale, cuprinzând liniile de referință și liniile intermediare, numite de categoria A, sunt numerotate cu două cifre; liniile complementare, numite de categoria B, sunt numerotate cu trei cifre.

2. Liniile de referință orientate pe direcția Nord-Sud primesc numere impare din două cifre care se termină cu 5, în ordine crescătoare de la Vest spre Est. Liniile de referință orientate Vest-Est primesc numere pare din două cifre care se termină cu 0, în ordine crescătoare de la Nord spre Sud. Liniile intermediare primesc numere impare și, respectiv, pare, din două cifre cuprinse între numerele liniilor de referință între care se găsesc.

3. Liniile de categoria B primesc numere din trei cifre, din care prima cifră este cea a liniei de referință cea mai apropiată, situată la Nord de linia B avută în vedere, iar a doua este cea a liniei de referință cea mai apropiată, situată la Vest de linia B avută în vedere, cea de a treia cifră fiind un număr de ordine.

LISTA LINIILOR FEROVIARE

I. Numerotarea liniilor la scară europeană Nord-Sud

E 851 Lvov - Vadul Siret - Vicşani - Paşcani
E 95 Moscova - Kiev - Bender - Ungheni - Iaşi - Paşcani - Buzău - Ploieşti - Bucureşti - Videle - Giurgiu - Ruse - Gorna - Dimitrovgrad
VEST-EST
E 54 Arad - Deva - Teiuş - Vânători - Braşov - Bucureşti
E 56 Budapesta - Rakos - Ujszasz - Szolnok - Lokoshaza - Curtici - Arad - Timişoara - Craiova - Bucureşti
E 560 Buzău - Galaţi - Reni - Bender
E 562 Bucureşti - Constanţa
E 66 Belgrad - Vrsac - Stamora Moraviţa - Timişoara

II. Numerotarea liniilor la scară națională*)

*) În lista de mai sus, stațiile indicate în paranteză se găsesc pe alte itinerare sau în afara țării respective.

22 ROMÂNIA
E 851 (Vadul Siret -) Vicşani - Paşcani
E 95 (Ungheni -) Iaşi - Paşcani - Buzău - Ploieşti - Bucureşti - Videle - Giurgiu (- Ruse)
E 54 Arad - Deva - Teiuş - Vânători - Braşov - Bucureşti
E 56 (Lokoshaza -) Curtici - Arad - Timişoara - Craiova - Bucureşti
E 560 Buzău - Galaţi (- Reni - Bender)
E 562 Bucureşti - Constanţa
E 66 (Vrsac -) Stamora Moraviţa - Timişoara

ANEXA Nr. II

CARACTERISTICI TEHNICE
ale marilor linii internaționale de cale ferată

Observații preliminarii

Parametrii sunt rezumați în tabelul 1.

Valorile indicate în coloana A a tabelului 1 trebuie să fie considerate ca obiective importante la care se va ajunge în conformitate cu planurile naționale de dezvoltare a căilor ferate și orice abatere de la aceste valori trebuie să fie considerată ca fiind excepțională.

Se disting două mari categorii de linii:

a) Linii existente, care sunt susceptibile de a fi ameliorate, dacă este cazul; deseori este dificil și câteodată este imposibil să fie modificate, în special caracteristicile geometrice; exigențele în legătură cu acestea vor fi deci moderate.

b) Linii noi, ce urmează a fi construite; în anumite limite de ordin economic, se pot alege în mod liber caracteristicile acestora, în special cele geometrice; a fost necesar să se distingă două subcategorii:

(i) linii destinate în exclusivitate pentru transportul de călători (exceptând transporturile de mărfuri);

(ii) linii pentru trafic mixt, destinate transportului de călători și mărfuri.

Parametrii care se au în vedere nu frânează în nici un fel progresul tehnic. Acestea sunt exigențe minime. O cale ferată poate avea în vedere parametri superiori, dacă consideră că este util.

Prin analogie, specificațiile indicate în tabelul 1 sunt, de asemenea, aplicabile, dacă este cazul, serviciilor de ferry-boat care fac parte integrantă din rețeaua feroviară.

TABELUL 1

Parametrii de infrastructură ai marilor linii
internaționale de cale ferată

A Linii existente care corespund condițiilor de infrastructură și liniilor ce urmează a se ameliora sau reconstrui B Linii noi
B1 Destinate exclusiv transportului de călători B2 Destinate transportului de călători și de mărfuri
1. Număr de linii - 2 2
2. Gabaritul vehiculelor U.I.C.*) B U.I.C. C1 U.I.C. C1
3. Distanța minimă între axele căii 4,00 m 4,20 m 4,20 m
4. Viteza minimă de definiție 160 km/h 300 km/h 250 km/h
5. Sarcina autorizată pe osie:
Locomotivă (200 km/h) 22,5 t - 22,5 t
Automotoare și rame 17 t
Automotoare (300 km/h) 17 t - 17 t
Vagoane de călători 16 t - 16 t
Vagoane: 100 km/h 20 t - 22,5 t
120 km/h 20 t - 20 t
140 km/h 18 t 18 t
6. Sarcină autorizată pe metru liniar 8 t - 8 t
7. Tren tip pentru calculul podurilor U.I.C. 71 - U.I.C. 71
8. Declivitate maximă - 35 mm/m 12,5 mm/m
9. Lungimea utilă a peroanelor în marile gări 400 m 400 m 400 m
10. Lungimea utilă a liniilor de evitare 750 m - 750 m
11. Pasaje de nivel NU NU NU

*) U.I.C. - Uniunea Internațională a Căilor Ferate.

1. Număr de linii

Marile linii internaționale trebuie să ofere o capacitate ridicată și o mare precizie a traficului.

În principiu, nu este posibil să se răspundă acestor două exigențe decât cu linii cu cel puțin două căi.

2. Gabaritul vehiculelor

Este vorba de un gabarit minim pe marile linii internaționale.

Pe liniile noi, adoptarea unui gabarit important nu face să fie necesar decât un cost marginal de investiție limitat, ceea ce permite opțiunea pentru gabaritul C1 al U.I.C.

Gabaritul C1 admite, în special:

- transportul de vehicule și ansambluri rutiere utilitare (camioane și remorci, vehicule articulate, tractoare și semiremorci) cu gabarit rutier european (înălțime 4 m, lățime 2,5 m) pe vagoane speciale, al căror nivel de încărcare se găsește la 60 cm de la nivelul liniei;

- transportul semiremorcilor rutiere obișnuite cu o lățime de 2,5 m și o înălțime de 4 m pe vagoane purtătoare echipate cu boghiuri normale;

- transportul conteinerelor I.S.O. cu o lățime de 2,44 m și o înălțime de 2,90 m pe vagoane-platformă obișnuite;

- transportul de cutii amovibile cu o lățime de 2,5 m pe vagoane-platformă obișnuite.

Liniile existente care traversează regiuni muntoase (Pirineii, Masivul central, Alpii, Jura, Apeninii, Carpații etc.) au numeroase tunele cu un gabarit al unității tehnice sau cu gabarite puțin superioare în înălțime pe axul liniei. În aproape toate cazurile, ridicarea la gabaritul C1 al U.I.C. este imposibilă din punct de vedere economic și financiar, astfel încât, pentru aceste linii, este menținut gabaritul B al U.I.C. Acesta permite, în special:

- transportul conteinerelor I.S.O. cu o lățime de 2,44 m și o înălțime de 2,90 m pe vagoane-platformă port-conteinere, al căror nivel de încărcare se găsește la o înălțime de 1,18 m deasupra nivelului liniei;

- transportul de cutii amovibile cu o lățime de 2,50 m și o înălțime de 2,60 m pe vagoane-platformă normale (nivelul de încărcare se află la o înălțime de 1,246 m);

- transportul de semiremorci cu vagoane purtătoare.

Majoritatea marilor linii internaționale existente are cel puțin gabaritul B al U.I.C. În cazul celorlalte linii, aducerea la acest gabarit nu necesită, în general, investiții importante.

3. Distanța minimă între axele căilor

Este vorba de distanța minimă între axe pe marile linii cu cale dublă în afara stațiilor de cale ferată.

Mărirea distanței dintre axe prezintă următoarele avantaje:

- reducerea presiunii aerodinamice la încrucișarea a două trenuri; acest avantaj sporește în mod proporțional cu viteza;

- reducerea constrângerilor impuse de transportul unor încărcături excepționale care depășesc gabaritul;

- posibilitatea de utilizare a unor utilaje mecanice de putere pentru întreținerea și refacția căii.

Pe liniile existente cu cale dublă și în afara stațiilor, distanța dintre axe este între 3,5 m și 4 m. Trebuie să se facă eforturi pentru mărirea acesteia cu ocazia unei refacții complete, pentru a se ajunge la un minimum de 4 m.

Pe liniile noi, opțiunea pentru o distanță mare între axe nu înseamnă, în general, decât o investiție marginală limitată, cel puțin în afara tunelelor și până la 4,2 m. Este, deci, adoptată distanța minimă între axe de 4,2 m. Este suficientă pentru marile viteze de până la 300 km/h (cazul liniei noi de mare viteză Paris-Sud-Est, între Paris și Lyon).

4. Viteza minimă nominală

Viteza minimă nominală determină alegerea caracteristicilor geometrice ale traseului (raza curbei și înclinația), a instalațiilor de securitate (distanțele de frânare) și a coeficienților de frânare a materialului rulant.

Pe liniile existente, vitezele maxime sunt în funcție de raza curbelor. Viteza minimă nominală adoptată (160 km/h) este de regulă pe secțiunile de traseu rectiliniu și în curbe cu rază mare. În anumite cazuri, traseul și semnalizarea pot fi ameliorate fără investiții foarte importante, pentru a permite să se ajungă la 160 km/h pe anumite secțiuni.

Pe liniile noi, se pot adopta viteze nominale mult mai ridicate. Vitezele nominale adoptate corespund celor de pe linii noi, construite recent, în construcție sau în proiect.

Viteza nominală este diferită de viteza comercială. Viteza comercială este câtul între distanța dintre punctul de pornire și de destinație al unui tren și durata parcursului, inclusiv opririle intermediare.

5. Sarcina autorizată pe osie

Este vorba de sarcina autorizată pe osie pe care marile linii internaționale trebuie să o poată suporta.

Marile linii internaționale trebuie să poată absorbi traficul materialului cel mai modern, existent și viitor, și anume, în special, pentru:

- locomotive cu o sarcină pe osie de 22,5 t; pe linii care admit, în general, o sarcină pe osie de 20 t se tolerează locomotive cu o sarcină pe osie puțin mai ridicată, pentru că raportul între numărul de osii pe locomotivă și numărul total de osii este, în general, foarte mic și, deoarece, suspensia unei locomotive provoacă o uzură mai mică decât aceea a unui vagon;

- automotoare și rame automotoare cu o sarcină pe osie de 17 t (sarcina pe osie a ramelor TGV ale Societății Naționale a Căilor Ferate Franceze);

- vagoane de călători care au o sarcină pe osie de 16 t (în parcul obișnuit, nici un vagon nu are și nu va avea o sarcină pe osie superioară celei de 16 t);

- vagoane de mărfuri cu o sarcină pe osie de 20 t care corespunde clasei C a U.I.C.; pentru liniile noi pentru trafic mixt sau combinat s-a adoptat o sarcină pe osie de 22,5 t până la 100 km/h, în conformitate cu recentele decizii ale U.I.C. Limitarea sarcinii pe osie la 20 t pentru 120 km/h și la 18 t pentru 140 km/h corespunde reglementărilor U.I.C.

Sarcinile pe osie indicate sunt valabile pentru diametre ale roților egale sau mai mari de 840 mm, în conformitate cu reglementările U.I.C.

6. Sarcina autorizată pe metru liniar

Sarcina autorizată pe metru de lungime în afara tampoanelor vehiculelor pe care trebuie să le poată accepta marile linii internaționale este de 8 t, în conformitate cu categoria C4 a U.I.C.

7. Tren tip pentru calculul podurilor

Este vorba de "trenul tip" minim pe care trebuie să se bazeze calculele privind podurile pe marile linii internaționale.

Pe liniile noi pentru trafic combinat sau mixt se utilizează trenul tip numit U.I.C. 71.

Pe liniile noi rezervate transporturilor de călători nu este stabilită nici o normă internațională.

8. Declivitatea maximă

Este vorba de declivitatea maximă pe marile linii internaționale.

Pe liniile existente, declivitatea este un factor care este practic imposibil de modificat.

Pe liniile noi rezervate transportului de călători s-a adoptat valoarea de 35 mm/m (norma utilizată pe linia de mare viteză Paris-Sud-Est, între Paris și Lyon).

Pe liniile noi pentru trafic mixt sau combinat, s-a adoptat valoarea de 12,5 mm/m. Este valoarea cea mai ridicată dintre toate cele prezentate în planurile naționale actuale.

Declivitatea este în funcție de lungimea rampei; ea este cu atât mai mică cu cât rampa este mai lungă și viceversa.

9. Lungimea minimă a peroanelor în marile gări

S-a stabilit lungimea de 400 m adoptată de U.I.C. Un peron de 400 m acceptă, în particular:

- un tren compus dintr-o locomotivă și 13 vagoane de călători de 27,5 m sau dintr-o locomotivă și 14 vagoane de călători de 26,4 m;

- un tren compus din două rame TGV de tipul Paris-Sud-Est.

O lungime a peroanelor din marile gări de peste 400 m nu a fost adoptată din două motive:

- mărirea distanței pe care călătorul pieton este nevoit s-o parcurgă, în special în gările terminus;

- o investiție prea mare, în special pentru transformarea gărilor terminus existente.

10. Lungimea utilă minimă a liniilor de evitare

Lungimea utilă minimă a liniilor de evitare ale marilor linii internaționale nu are importanță decât pentru trenurile de mărfuri.

S-a stabilit lungimea de 750 m adoptată de U.I.C. Aceasta permite circulația și gararea trenurilor de mărfuri cu o greutate brută remorcată mai mare de 5.000 t din categoria C4 (8 tone brute pe metru); pe de altă parte, un tren de 1.500 tone brute remorcate ce urmează a se gara pe o linie de evitare de 750 m are o greutate puțin mai mare de 2 tone pe metru.

11. Pasaje la nivel

Marile linii internaționale noi trebuie să fie construite fără a exista nici o întrerupere la nivel cu rețeaua rutieră.

Pe marile linii internaționale existente se prevede înlocuirea în mod sistematic a pasajelor la nivel cu pasaje superioare sau inferioare, cu excepția cazurilor excepționale în care această înlocuire este practic imposibilă.

;
se încarcă...