Act Internațional

Convenția internațională privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983

Modificări (...), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante la prezenta convenție, elaborată sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamală,

în dorința de a facilita comerțul internațional,

în dorința de a facilita culegerea, compararea și analizarea datelor statistice, în special a celor privind comerțul internațional,

în dorința de a reduce cheltuielile antrenate de necesitatea de a atribui mărfurilor o nouă denumire, o nouă clasificare și o nouă codificare, atunci când în cadrul schimburilor internaționale acestea trec dintr-un sistem de clasificare în altul, și în dorința de a facilita uniformizarea documentelor comerciale, ca și transmiterea datelor,

considerând că evoluția tehnicilor și a structurilor comerțului internațional implică modificări importante în Convenția privind Nomenclatura pentru clasificarea mărfurilor în tarifele vamale, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950,

considerând, de asemenea, că gradul de detaliere, cerut în scopuri tarifare și statistice de guvernele și cercurile comerciale, depășește în prezent cu mult pe cel oferit de nomenclatura anexată la convenția menționată mai sus,

considerând că este important să se dispună de date exacte și comparabile, în scopul negocierilor comerciale internaționale,

considerând că Sistemul armonizat este destinat utilizării pentru stabilirea tarifelor și pentru statisticile aferente diferitelor moduri de transport al mărfurilor,

considerând că Sistemul armonizat este destinat a fi încorporat, pe cât posibil, în sistemele comerciale de denumire și codificare a mărfurilor,

considerând că Sistemul armonizat este destinat să favorizeze stabilirea unei corelații cât mai strânse între statisticile comerciale de import și de export, pe de o parte, și statisticile de producție, pe de altă parte,

considerând că trebuie să fie menținută o corelație strânsă între Sistemul armonizat și Clasificarea Tip pentru Comerțul Internațional (C.T.C.I.) a Națiunilor Unite,

considerând că este indicat a se răspunde cerințelor menționate mai sus prin intermediul unei nomenclaturi tarifare și statistici combinate, care să poată fi utilizată de diverșii participanți la comerțul internațional,

considerând că este important ca să se asigure ținerea la zi a Sistemului armonizat, în funcție de evoluția tehnicilor și structurilor comerțului internațional,

considerând lucrările deja realizate în acest domeniu de Comitetul Sistemului armonizat, înființat de Consiliul de Cooperare Vamală,

considerând că, în situația în care Convenția privind Nomenclatura, menționată mai sus, s-a dovedit a fi un instrument eficient în atingerea unora dintre aceste obiective, mijlocul cel mai bun de obținere a rezultatelor dorite constă în a încheia o nouă convenție internațională,

au convenit asupra următoarelor:

ARTICOLUL 1 Definiții Jurisprudență (1)

În sensul prezentei convenții, se înțelege:

a) prin Sistem armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, denumit, în continuare, Sistem armonizat: nomenclatura care cuprinde pozițiile și subpozițiile și codurile numerice aferente, notele de secțiuni, capitole și subpoziții, precum și regulile generale de interpretare a Sistemului armonizat cuprinse în anexa la prezenta convenție;

b) prin nomenclatură tarifară: nomenclatura stabilită în conformitate cu legislația părții contractante pentru încasarea taxelor vamale la import;

c) prin nomenclaturi statistice: nomenclaturile mărfurilor, elaborate de partea contractantă, pentru culegerea datelor necesare întocmirii statisticilor comerciale de import și de export;

d) prin nomenclatură tarifară și statistică combinată: o nomenclatură combinată care integrează nomenclatura tarifară și nomenclaturile statistice cerute în mod legal de către partea contractantă pentru declararea mărfurilor la import;

e) prin Convenția privind înființarea Consiliului: Convenția privind înființarea unui Consiliu de Cooperare Vamală, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950;

f) prin Consiliu: Consiliul de Cooperare Vamală, menționat la lit. e);

g) prin secretar general: secretarul general al Consiliului;

h) prin ratificare: ratificarea propriu-zisă, acceptarea sau aprobarea.

ARTICOLUL 2 Anexa

Anexa la prezenta convenție face parte integrantă din aceasta și orice referire la prezenta convenție se aplică, de asemenea, acestei anexe.

ARTICOLUL 3 Obligațiile părților contractante

1. Sub rezerva excepțiilor menționate la art. 4:

a) Fiecare parte contractantă se angajează, cu excepția aplicării prevederilor subparagrafului c) al prezentului paragraf, ca de la data la care prezenta convenție intră în vigoare, în ceea ce o privește, nomenclaturile sale tarifare și statistice să fie conforme cu Sistemul armonizat. Aceasta se angajează, prin urmare, ca la elaborarea nomenclaturilor sale tarifare și statistice:

1. să folosească toate pozițiile și subpozițiile Sistemului armonizat, fără completări sau modificări, precum și codurile numerice aferente;

2. să aplice regulile generale pentru interpretarea Sistemului armonizat, precum și toate notele privind secțiunile, capitolele și subpozițiile și să nu modifice domeniul de aplicare a acestor secțiuni, capitole, poziții sau subpoziții ale Sistemului armonizat;

3. să respecte ordinea de numerotare a Sistemului armonizat.

b) Fiecare parte contractantă pune, de asemenea, la dispoziția publicului statisticile sale comerciale de import și de export, în conformitate cu codul de șase cifre al Sistemului armonizat, sau, la inițiativa părții contractante, peste acest nivel, în măsura în care această publicare nu este exclusă din motive excepționale, cum ar fi caracterul confidențial al informațiilor comerciale sau securitatea națională.

c) Nici o dispoziție a prezentului articol nu obligă părțile contractante să utilizeze subpozițiile Sistemului armonizat în nomenclatura lor tarifară, cu condiția de a se conforma, în nomenclatura lor tarifară și statistică combinată, prevederilor subparagrafelor a) 1., a) 2. și a) 3. de mai sus.

2. Conformându-se angajamentelor de la paragraful 1 subparagraful a) al prezentului articol, fiecare parte contractantă poate face acele adaptări de text necesare pentru ca Sistemul armonizat să devină operant în raport cu legislația sa națională.

3. Nici o dispoziție a prezentului articol nu interzice părților contractante să stabilească, în nomenclaturile lor tarifare sau statistice, subdiviziuni pentru clasificarea mărfurilor peste nivelul Sistemului armonizat, cu condiția ca aceste subdiviziuni să fie adăugate și codificate în afara codului numeric de șase cifre care figurează în anexa la prezenta convenție.

ARTICOLUL 4 Aplicarea parțială de către țările în curs de dezvoltare

1. Orice țară în curs de dezvoltare, parte contractantă, poate amâna aplicarea unora sau a tuturor subpozițiilor Sistemului armonizat, atât timp cât este necesar, ținând seama de propria structură în cadrul comerțului internațional sau de capacitățile sale administrative.

2. Orice țară în curs de dezvoltare, parte contractantă, care optează pentru aplicarea parțială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, se angajează să depună toate eforturile în vederea aplicării întregului Sistem armonizat cu șase cifre într-o perioadă de 5 ani de la data la care prezenta convenție intră în vigoare în ceea ce o privește sau în orice altă perioadă pe care o consideră necesară, ținând seama de prevederile paragrafului 1 al prezentului articol.

3. Orice țară în curs de dezvoltare, parte contractantă, care optează pentru aplicarea parțială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, aplică fie toate, fie nici una dintre subpozițiile marcate cu două liniuțe, care aparțin unei subpoziții marcate cu o liniuță, fie toate, fie nici una dintre subpozițiile marcate cu o liniuță care aparțin unei poziții. În asemenea cazuri de aplicare parțială, a șasea cifră sau cifrele a cincea și a șasea, care corespund părții din codul Sistemului armonizat neaplicate, sunt înlocuite cu 0 sau, respectiv, 00.

4. Orice țară în curs de dezvoltare care optează pentru aplicarea parțială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, atunci când devine parte contractantă, notifică secretarului general subpozițiile pe care nu le va aplica la data la care prezenta convenție va intra în vigoare, în ceea ce o privește, precum și subpozițiile pe care le va aplica ulterior.

5. Orice țară în curs de dezvoltare care optează pentru aplicarea parțială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, atunci când devine parte contractantă, poate notifica secretarului general că se angajează formal să aplice întregul Sistem armonizat de șase cifre, în termen de 3 ani de la data intrării convenției în vigoare, în ceea ce o privește.

6. Orice țară în curs de dezvoltare, parte contractantă, care aplică parțial Sistemul armonizat, conform prevederilor prezentului articol, este eliberată de obligațiile ce decurg din art. 3 cu privire la subpozițiile pe care aceasta nu le aplică.

ARTICOLUL 5 Asistența tehnică pentru țările în curs de dezvoltare

Țările dezvoltate, părți contractante, acordă țărilor în curs de dezvoltare, la cererea acestora, asistența tehnică, în condiții convenite de comun acord, mai ales pentru pregătirea personalului, transpunerea nomenclaturilor lor existente în Sistemul armonizat și asistența pentru actualizarea sistemelor lor transpuse, ținând seama de amendamentele la Sistemul armonizat, cât și pentru aplicarea prevederilor prezentei convenții.

ARTICOLUL 6 Comitetul Sistemului armonizat

1. Se instituie, conform prezentei convenții, un comitet, denumit Comitetul Sistemului armonizat, format din reprezentanți ai fiecărei părți contractante.

2. Comitetul Sistemului armonizat se întrunește, de regulă, cel puțin de două ori pe an.

3. Reuniunile sale sunt convocate de secretarul general și, dacă părțile contractante nu vor decide altfel, acestea au loc la sediul Consiliului.

4. În cadrul Comitetului Sistemului armonizat, fiecare parte contractantă are dreptul la un vot; cu toate acestea, în sensul prevederilor prezentei convenții și fără a prejudicia orice convenție care s-ar încheia în viitor, atunci când o uniune vamală sau economică, precum și atunci când unul sau mai multe dintre statele ei membre sunt părți contractante, aceste părți contractante au împreună dreptul la un singur vot. În mod similar, când toate statele membre ale unei uniuni vamale sau economice, care poate deveni parte contractantă conform prevederilor art. 11 subparagraful b) devin părți contractante, acestea au împreună dreptul la un singur vot.

5. Comitetul Sistemului armonizat alege un președinte și unul sau mai mulți vicepreședinți.

6. Regulamentul interior se stabilește prin hotărâre adoptată cu majoritatea a două treimi din voturile exprimate de membrii săi. Acest regulament este supus aprobării Consiliului.

7. Comitetul Sistemului armonizat invită, dacă consideră necesar, organizații interguvernamentale sau alte organizații internaționale să participe la lucrările sale, în calitate de observatori.

8. Comitetul Sistemului armonizat creează, dacă este cazul, subcomitete sau grupe de lucru, ținând seama, în special, de prevederile paragrafului 1 subparagraful a) al art. 7 și stabilește componența, drepturile referitoare la vot și regulamentul interior ale acestora.

ARTICOLUL 7 Funcțiile Comitetului

1. Comitetul Sistemului armonizat exercită, ținând seama de prevederile art. 8, următoarele funcții:

a) propune orice proiect de amendament la prezenta convenție, pe care-l socotește de dorit, ținând seama, în special, de necesitățile utilizatorilor sau de evoluția tehnicilor și structurilor comerțului internațional;

b) redactează note explicative, avize de clasificare și alte avize pentru interpretarea Sistemului armonizat; Jurisprudență (1)

c) formulează recomandări pentru a asigura o interpretare și o aplicare uniformă a Sistemului armonizat;

d) culege și difuzează orice informații cu privire la aplicarea Sistemului armonizat;

e) furnizează, din oficiu sau la cerere, părților contractante, statelor membre ale Consiliului, precum și organizațiilor interguvernamentale și altor organizații internaționale pe care Comitetul le consideră corespunzătoare informații sau îndrumări privind orice aspecte cu privire la clasificarea mărfurilor în Sistemul armonizat;

f) prezintă, la fiecare sesiune a Consiliului, rapoarte cu privire la activitatea sa, inclusiv propuneri de amendamente, de note explicative, de avize de clasificare și de alte avize;

g) exercită, în ceea ce privește Sistemul armonizat, orice alte atribuții sau funcții pe care Consiliul sau părțile contractante le pot considera utile.

2. Deciziile administrative ale Comitetului Sistemului armonizat, care au implicații bugetare, sunt supuse aprobării Consiliului.

ARTICOLUL 8 Rolul Consiliului Jurisprudență (1)

1. Consiliul examinează propunerile de amendamente la prezenta convenție, elaborate de Comitetul Sistemului armonizat, și le recomandă părților contractante, conform procedurii de la art. 16, numai dacă un stat membru al Consiliului, care este parte contractantă la prezenta convenție, nu cere ca toate sau o parte dintre propunerile în cauză să fie restituite Comitetului pentru o nouă examinare.

2. Notele explicative, avizele de clasificare, celelalte avize privind interpretarea Sistemului armonizat și recomandările care vizează asigurarea unei interpretări și aplicări uniforme a Sistemului armonizat, formulate în timpul unei sesiuni a Comitetului Sistemului armonizat, conform prevederilor paragrafului 1 al art. 7, sunt considerate ca aprobate de către Consiliu, dacă, înainte de sfârșitul celei de-a doua luni de la cea în care această sesiune s-a încheiat, nici una dintre părțile contractante la prezenta convenție nu a notificat secretarului general că cere ca problema respectivă să fie supusă Consiliului.

3. Atunci când Consiliul este sesizat cu o problemă conform prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, el aprobă respectivele note explicative, avizele de clasificare, alte avize sau recomandări, numai dacă un stat membru al Consiliului, care este parte contractantă la prezenta convenție, nu cere ca toate sau o parte dintre propunerile respective să fie restituite Comitetului pentru o nouă examinare.

ARTICOLUL 9 Nivelul drepturilor vamale

Părțile contractante nu își asumă, prin prezenta convenție, nici o obligație în ceea ce privește nivelul drepturilor vamale.

ARTICOLUL 10 Reglementarea diferendelor

1. Orice diferend între părțile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții este soluționat, pe cât posibil, prin negocieri directe între părțile respective.

2. Orice diferend care nu a fost soluționat în acest mod este prezentat, de către părțile în dispută, Comitetului Sistemului armonizat, care îl examinează și face recomandări în vederea reglementării lui.

3. În cazul în care Comitetul Sistemului armonizat nu poate soluționa diferendul, el îl prezintă Consiliului, care face recomandări în conformitate cu art. III lit. e) al Convenției pentru înființarea Consiliului.

4. Părțile în dispută pot conveni, în prealabil, să accepte recomandările Comitetului sau ale Consiliului.

ARTICOLUL 11 Condiții necesare pentru a deveni parte contractantă

Pot deveni părți contractante la prezenta convenție:

a) statele membre ale Consiliului;

b) uniunile vamale sau economice, cărora li s-a transferat competența de a încheia tratate cu privire la unele sau la toate problemele care intră sub incidența prezentei convenții; și

c) orice alt stat căruia secretarul general îi adresează o invitație în acest scop, în conformitate cu instrucțiunile Consiliului.

ARTICOLUL 12 Procedura necesară pentru a deveni parte contractantă

1. Orice stat sau uniune vamală sau economică, ce îndeplinește condițiile cerute, poate deveni parte contractantă la prezenta convenție:

a) prin semnare, fără rezerva ratificării;

b) prin depunerea unui instrument de ratificare, după semnarea convenției sub rezerva ratificării; sau

c) prin aderare, după ce convenția a încetat să fie deschisă pentru semnare.

2. Prezenta convenție este deschisă pentru semnare de statele membre și uniunile vamale sau economice, prevăzute la art. 11, la sediul Consiliului din Bruxelles, până la data de 31 decembrie 1986. După această dată, convenția va fi deschisă pentru aderare.

3. Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la secretarul general.

ARTICOLUL 13 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție intră în vigoare la prima dată de 1 ianuarie după trecerea unei perioade de cel puțin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni, de la data la care 17 state sau uniuni economice sau vamale, prevăzute la art. 11 de mai sus, au semnat-o fără rezerva ratificării sau au depus instrumentele lor de ratificare sau de aderare, dar nu înainte de 1 ianuarie 1987.

2. Pentru orice stat sau uniune vamală sau economică ce semnează prezenta convenție fără rezerva ratificării, care o ratifică sau care aderă la ea, după ce numărul minim cerut conform paragrafului 1 al prezentului articol a fost atins, prezenta convenție intră în vigoare la prima dată de 1 ianuarie după trecerea unei perioade de cel puțin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni, dată la care acest stat sau uniune economică sau vamală a semnat convenția fără rezerva ratificării sau a depus instrumentul său de ratificare sau de aderare, dacă nu se precizează o dată mai apropiată. Totuși data intrării în vigoare, conform prevederilor prezentului paragraf, nu poate fi anterioară datei de intrare în vigoare prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.

ARTICOLUL 14 Aplicarea de către teritoriile dependente

1. Orice stat poate, fie la data la care devine parte contractantă la prezenta convenție, fie la o dată ulterioară, să notifice secretarului general că această convenție se extinde asupra tuturor sau asupra unora dintre teritoriile ale căror relații internaționale sunt sub responsabilitatea sa și care sunt menționate în notificare. Această notificare intră în vigoare la data de 1 ianuarie după trecerea unei perioade de cel puțin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni de la data la care secretarul general o primește, numai dacă în notificare nu este precizată o dată mai apropiată. Totuși prezenta convenție nu poate deveni aplicabilă pentru aceste teritorii înaintea intrării sale în vigoare pentru statul interesat.

2. Prezenta convenție încetează de a fi aplicabilă într-un teritoriu desemnat, la data la care relațiile internaționale ale acestui teritoriu nu mai sunt sub responsabilitatea părții contractante sau la o dată anterioară notificată secretarului general, conform prevederilor art. 15.

ARTICOLUL 15 Denunțare

Prezenta convenție este încheiată pentru o durată nelimitată. Totuși oricare parte contractantă o poate denunța și denunțarea intră în vigoare la un an de la primirea de către secretarul general a instrumentului de denunțare, numai dacă în acesta nu este precizată o dată mai îndepărtată.

ARTICOLUL 16 Procedura de amendare

1. Consiliul poate recomanda părților contractante amendamente la prezenta convenție.

2. Orice parte contractantă poate notifica secretarului general că formulează o obiecție la un amendament recomandat și poate ulterior să-și retragă această obiecție în termenul precizat la paragraful 3 al prezentului articol.

3. Orice amendament recomandat este considerat acceptat la expirarea unui termen de 6 luni de la data la care secretarul general a notificat respectivul amendament, cu condiția ca, până la expirarea acestui termen, să nu existe nici o obiecție.

4. Amendamentele acceptate intră în vigoare pentru toate părțile contractante la una dintre următoarele date:

a) în cazul în care amendamentul recomandat este notificat înainte de 1 aprilie, data intrării în vigoare va fi 1 ianuarie a celui de-al doilea an care urmează datei acestei notificări; sau

b) în cazul în care amendamentul recomandat este notificat la 1 aprilie sau ulterior, data intrării în vigoare va fi 1 ianuarie a celui de-al treilea an care urmează datei acestei notificări.

5. Nomenclaturile statistice ale fiecărei părți contractante, precum și nomenclatura sa tarifară sau, în cazul prevăzut la paragraful 1 subparagraful c) al art. 3, nomenclatura sa tarifară și statistică combinată trebuie să fie puse în concordanță cu Sistemul armonizat amendat la data prevăzută la paragraful 4 al prezentului articol.

6. Orice stat sau uniune vamală sau economică ce semnează prezenta convenție fără rezerva ratificării, care o ratifică sau care aderă la ea, se consideră că a acceptat toate amendamentele care, la data când acest stat sau uniune a devenit parte contractantă, au intrat în vigoare sau care au fost acceptate conform prevederilor paragrafului 3 al prezentului articol.

ARTICOLUL 17 Drepturile părților contractante cu privire la Sistemul armonizat

Pentru problemele referitoare la Sistemul armonizat, paragraful 4 al art. 6, art. 8 și paragraful 2 al art. 16 conferă fiecărei părți contractante drepturi:

a) în ceea ce privește toate părțile Sistemului armonizat pe care le aplică în conformitate cu prevederile prezentei convenții; sau

b) până la data la care prezenta convenție intră în vigoare, în ceea ce o privește, conform prevederilor art. 13 și în ceea ce privește toate părțile Sistemului armonizat pe care este obligată să le aplice la data respectivă, conform prevederilor prezentei convenții; sau

c) în ceea ce privește toate părțile Sistemului armonizat, cu condiția ca partea contractantă să se fi angajat formal că aplică întregul Sistem armonizat cu codificarea din șase cifre, în termenul de 3 ani prevăzut la paragraful 5 al art. 4 și până la expirarea acestui termen.

ARTICOLUL 18 Rezerve

Nu se admite nici o rezervă la prezenta convenție.

ARTICOLUL 19 Notificări ale secretarului general

Secretarul general notifică părților contractante, celorlalte state semnatare, statelor membre ale Consiliului, care nu sunt părți contractante la prezenta Convenție, și secretarului general al Organizației Națiunilor Unite:

a) notificările primite conform art. 4;

b) semnăturile, ratificările și aderările menționate la art. 12;

c) data la care prezenta convenție intră în vigoare, conform art. 13;

d) notificările primite conform art. 14;

e) denunțările primite conform art. 15;

f) amendamentele la prezenta convenție, recomandate conform art. 16;

g) obiecțiile formulate la amendamentele recomandate conform art. 16, precum și retragerea eventuală a acestora;

h) amendamentele acceptate conform art. 16, precum și data intrării lor în vigoare.

ARTICOLUL 20 Înregistrarea la Națiunile Unite

Conform art. 102 din Carta Națiunilor Unite, prezenta convenție este înregistrată la Secretariatul Națiunilor Unite, la cererea secretarului general al Consiliului.

Drept pentru care, subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezenta convenție.

Încheiată la Bruxelles, la 14 iunie 1983, în limbile franceză și engleză, ambele texte având aceeași valoare, într-un singur exemplar original ce se depune la secretarul general al Consiliului, care va transmite copii certificate pentru conformitate tuturor statelor și uniunilor vamale sau economice menționate la art. 11.

ANEXĂ Jurisprudență (9)

NOMENCLATURA SISTEMULUI ARMONIZAT

CUPRINS

Reguli generale pentru interpretarea Sistemului armonizat

Secțiunea I Animale vii și produse ale regnului animal

Note de secțiune

1. Animale vii

2. Carne și organe comestibile

3. Pește și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

4. Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

5. Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Secțiunea a II-a Produse ale regnului vegetal

Note de secțiune

6. Plante vii și produse de horticultură

7. Legume, plante, rădăcini și tuberculi alimentari

8. Fructe comestibile; coji de citrice și de pepeni

9. Cafea, ceai, mate și condimente

10. Cereale

11. Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu

12. Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje

13. Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

14. Materiale de împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Secțiunea a III-a Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală;
produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate;
ceară de origine animală sau vegetală

15. Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

Secțiunea a IV-a Produse ale industriilor alimentare; băuturi,
lichide alcoolice și oțet; tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Note de secțiune

16. Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice

17. Zaharuri și produse zaharoase

18. Cacao și preparate din cacao

19. Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie

20. Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante

21. Preparate alimentare diverse

22. Băuturi, lichide alcoolice și oțeturi

23. Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; ali mente preparate pentru animale

24. Tutun și înlocuitori de tutun, prelucrați

Secțiunea a V-a Produse minerale

25. Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment

26. Minereuri, zgură și cenușă

27. Combustibili minerali, uleiuri minerale și produsele distilării acestora; materii bituminoase; ceară minerală

Secțiunea a VI-a Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe

Note de secțiune

28. Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai pământurilor rare sau ai izotopilor

29. Produse chimice organice

30. Produse farmaceutice

31. Îngrășăminte

32. Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte materii colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri

33. Uleiuri esențiale și rezinoide; produse de parfumerie sau de toaletă, preparate, și preparate cosmetice

34. Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste de modelat, ceară pentru tehnica dentară și preparate pentru tehnica dentară pe bază de ipsos

35. Substanțe albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime

36. Pulberi și explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materii inflamabile

37. Produse fotografice sau cinematografice

38. Produse diverse ale industriei chimice

Secțiunea a VII-a Materiale plastice și articole din aceste materiale;
cauciuc și articole din cauciuc

Note de secțiune

39. Materiale plastice și articole din aceste materiale

40. Cauciuc și articole din cauciuc

Secțiunea a VIII-a Piei brute, piei tăbăcite, blănuri și produse din acestea;
articole de curelărie și de șelărie; articole de voiaj,
sacoșe de mână și articole similare;
articole obținute din intestine de animale

41. Piei brute și piei tăbăcite

42. Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, sacoșe și produse similare; produse din intestine de animale

43. Blănuri și articole din blană; blănuri artificiale

Secțiunea a IX-a Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și lucrări din
plută; lucrări din împletituri din fibre vegetale sau din nuiele

44. Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn

45. Plută și articole din plută

46. Produse din împletituri din fibre vegetale sau din nuiele

Secțiunea a X-a Pastă de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deșeuri și
rebuturi de hârtie sau de carton; hârtie și articole din hârtie

47. Pastă de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deșeuri și rebuturi de hârtie sau de carton

48. Hârtie și carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton

49. Produse de editură, de presă sau ale altor industrii grafice; texte manuscrise, texte dactilografiate și planuri

Secțiunea a XI-a Materiale textile și articole din aceste materiale

Note de secțiune

50. Mătase

51. Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal

52. Bumbac

53. Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie și țesături din fire de hârtie

54. Filamente sintetice sau artificiale

55. Fibre sintetice sau artificiale discontinue

56. Vată, pâslă (fetru) și materiale nețesute; fire speciale; sfori, corzi, funii, frânghii; articole din acestea

57. Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

58. Țesături speciale; țesături buclate; dantele; tapiserii, pasmanterii; broderii

59. Țesături impregnate, unse, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale textile

60. Materiale tricotate sau croșetate

61. Articole și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

62. Articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croșetate

63. Alte articole textile confecționate; seturi, îmbrăcăminte purtată sau uzată; zdrențe

Secțiunea a XII-a Încălțăminte, articole de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, bice, cravașe și părți ale acestora; pene și fulgi apretați și
articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman

64. Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole

65. Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

66. Umbrele, umbreluțe de soare, parasolare, bastoane, bice, cravașe și părți ale acestora

67. Pene și puf, apretate, și articole din pene sau puf; flori artificiale; articole din păr uman

Secțiunea a XIII-a Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale
similare; produse ceramice; sticlă și articole din sticlă

68. Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare

69. Produse ceramice

70. Sticlă și articole din sticlă

Secțiunea a XIV-a Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase,
metale prețioase, metale placate sau suflate cu metale prețioase și
obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede

71. Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau suflate cu metale prețioase și obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede

Secțiunea a XV-a Metale comune și articole din metale comune

Note de secțiune

72. Fontă, fier și oțel

73. Produse din fontă, fier sau oțel

74. Cupru și articole din cupru

75. Nichel și articole din nichel

76. Aluminiu și articole din aluminiu

77. (Rezervat pentru o eventuală utilizare viitoare în cadrul Sistemului armonizat)

78. Plumb și articole din plumb

79. Zinc și articole din zinc

80. Staniu (cositor) și articole din staniu

81. Alte metale comune; metalo-ceramice; articole din acestea

82. Unelte și scule, tacâmuri (cuțite, linguri, furculițe), din metale comune; părți ale acestor articole, din metale comune

83. Articole diverse din metale comune

Secțiunea a XVI-a Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora;
aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat
sau de reprodus imagini și sunet de televiziune și părți
și accesorii ale acestor aparate

Note de secțiune

84. Reactori nucleari, încălzitoare de apă, mașini, aparate și dispozitive mecanice; părți ale acestora

85. Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini și sunet de televiziune și părți și accesorii ale acestor aparate

Secțiunea a XVII-a Mijloace de transport Jurisprudență (1)

Note de secțiune

86. Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizări de trafic

87. Autovehicule, tractoare, vehicule pe două sau trei roți și alte vehicule terestre, părți și accesorii ale acestora

88. Navigație aeriană sau spațială

89. Navigație maritimă sau fluvială

Secțiunea a XVIII-a Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice,
de măsură, de control sau de precizie; instrumente și aparate
medico-chirurgicale; ceasornicărie; instrumente muzicale;
părți și accesorii ale acestora

90. Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie, instrumente și aparate medico-chirurgicale; părți și accesorii ale acestora

91. Ceasornicărie

92. Instrumente muzicale; părți și accesorii pentru instrumente muzicale

Secțiunea a XIX-a Arme și muniții; părți și accesorii ale acestora

93. Arme, muniții, părți și accesorii ale acestora

Secțiunea a XX-a Mărfuri și produse diverse

94. Mobilă; mobilier medico-chirurgical; articole de pat și similare; aparate de iluminat, nedenumite și neincluse în altă parte; lămpi pentru firme și reclame luminoase, indicatoare luminoase și articole similare; construcții prefabricate

95. Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părți și accesorii ale acestora

96. Articole diverse

Secțiunea a XXI-a Obiecte de artă, de colecție sau de antichitate

97. Obiecte de artă, de colecție sau de antichitate

98. (Rezervat pentru unele utilizări deosebite de către părțile contractante)

99. (Rezervat pentru unele utilizări deosebite de către părțile contractante).

REGULI GENERALE PENTRU INTERPRETAREA
SISTEMULUI ARMONIZAT
Jurisprudență (2)

Încadrarea mărfurilor în Nomenclatura pentru clasificarea mărfurilor în tarifele vamale se face conform următoarelor principii:

1. Enunțul titlurilor secțiunilor, capitolelor sau subcapitolelor este considerat ca având numai o valoare indicativă, încadrarea mărfii considerându-se legal determinată atunci când este în concordanță cu textul pozițiilor și al notelor de secțiuni și de capitole și atunci când nu sunt contrare termenilor utilizați în acele poziții și note, după următoarele reguli: Jurisprudență (3)

2. Jurisprudență (1)

a) Orice referire la un articol de la o poziție determinată acoperă acest articol, chiar incomplet sau nefinit, cu condiția ca el să prezinte, ca atare, caracteristicile esențiale ale articolului complet sau finit. Această regulă se aplică și la articolul complet sau finit, sau considerat ca atare, în virtutea dispozițiilor precedente, atunci când articolul este prezentat demontat sau nemontat; Jurisprudență (1)

b) orice mențiune la o materie de la o poziție determinată se referă la acea materie fie în stare pură, fie în amestec sau asociată cu alte materii. De asemenea, orice mențiune la produse dintr-o anumită materie se referă la produsele alcătuite total sau parțial din această materie. Încadrarea acestor produse amestecate sau a articolelor asociate se face conform principiilor enunțate în regula 3. Jurisprudență (1)

3. Atunci când mărfurile ar putea fi încadrate la două sau mai multe poziții, prin aplicarea regulii 2 b), sau în orice alt caz, încadrarea se face după cum urmează:

a) poziția cea mai specifică are prioritate față de pozițiile cu un domeniu de aplicare mai general. Totuși, atunci când două sau mai multe poziții se referă fiecare numai la o parte dintre materiile care compun un produs amestecat sau la un articol compozit, sau la o parte dintre articolele mărfurilor prezentate în seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, aceste poziții se consideră, în raport cu produsul sau articolul, la fel de specifice, chiar dacă una dintre poziții dă o descriere mai precisă sau mai completă;

b) produsele amestecate, articolele compuse din materii diferite sau constituite prin asamblarea unor articole diferite și mărfurile prezentate în seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, a căror încadrare nu poate fi efectuată prin aplicarea regulii 3 a), sunt încadrate după materia sau articolul care le conferă caracterul esențial, atunci când este posibilă efectuarea acestei determinări; Jurisprudență (1)

c) în cazul în care regulile 3 a) și 3 b) nu permit efectuarea încadrării, marfa se încadrează la poziția cu numărul cel mai mare dintre pozițiile susceptibile de a putea fi luate în considerare.

4. Mărfurile care nu pot fi încadrate în virtutea regulilor precedente se încadrează la poziția aferentă articolelor cele mai asemănătoare.

5. În afara dispozițiilor precedente, pentru mărfurile specificate mai jos se aplică următoarele reguli:

a) cutiile pentru aparate fotografice, pentru instrumente muzicale, pentru arme, pentru instrumente de desen, cutiile pentru bijuterii și similare, special amenajate pentru a conține un articol determinat sau un set, susceptibile de a avea o utilizare îndelungată și prezentate împreună cu articolele cărora le sunt destinate, se încadrează împreună cu aceste articole când, în mod normal, se vând împreună. Totuși această regulă nu se aplică dacă articolele de mai sus conferă ansamblului caracterul esențial;

b) sub rezerva dispozițiilor regulii 5 a) de mai sus, ambalajele care conțin mărfuri se încadrează cu acestea din urmă atunci când fac parte din categoria celor folosite în mod normal pentru astfel de mărfuri. Totuși această dispoziție nu se aplică, dacă ambalajele sunt folosite repetat, în mod obligatoriu.

6. Încadrarea mărfurilor în subpozițiile unei poziții se efectuează, în mod legal, prin respectarea termenilor acelor subpoziții și ale notelor de subpoziții, cu care se află în relație și cu respectarea regulilor de mai sus, înțelegând prin aceasta că nu pot fi comparate decât subpozițiile aflate pe același nivel. În sensul acestei reguli, se utilizează și notele de secțiuni și capitole corespunzătoare, cu excepția cazului în care conțin dispoziții contrare. Jurisprudență (3)

;
se încarcă...