Act Internațional

Convenția internațională privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983

Modificări (...), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante la prezenta convenție, elaborată sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamală,

în dorința de a facilita comerțul internațional,

în dorința de a facilita culegerea, compararea și analizarea datelor statistice, în special a celor privind comerțul internațional,

în dorința de a reduce cheltuielile antrenate de necesitatea de a atribui mărfurilor o nouă denumire, o nouă clasificare și o nouă codificare, atunci când în cadrul schimburilor internaționale acestea trec dintr-un sistem de clasificare în altul, și în dorința de a facilita uniformizarea documentelor comerciale, ca și transmiterea datelor,

considerând că evoluția tehnicilor și a structurilor comerțului internațional implică modificări importante în Convenția privind Nomenclatura pentru clasificarea mărfurilor în tarifele vamale, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950,

considerând, de asemenea, că gradul de detaliere, cerut în scopuri tarifare și statistice de guvernele și cercurile comerciale, depășește în prezent cu mult pe cel oferit de nomenclatura anexată la convenția menționată mai sus,

considerând că este important să se dispună de date exacte și comparabile, în scopul negocierilor comerciale internaționale,

considerând că Sistemul armonizat este destinat utilizării pentru stabilirea tarifelor și pentru statisticile aferente diferitelor moduri de transport al mărfurilor,

considerând că Sistemul armonizat este destinat a fi încorporat, pe cât posibil, în sistemele comerciale de denumire și codificare a mărfurilor,

considerând că Sistemul armonizat este destinat să favorizeze stabilirea unei corelații cât mai strânse între statisticile comerciale de import și de export, pe de o parte, și statisticile de producție, pe de altă parte,

considerând că trebuie să fie menținută o corelație strânsă între Sistemul armonizat și Clasificarea Tip pentru Comerțul Internațional (C.T.C.I.) a Națiunilor Unite,

considerând că este indicat a se răspunde cerințelor menționate mai sus prin intermediul unei nomenclaturi tarifare și statistici combinate, care să poată fi utilizată de diverșii participanți la comerțul internațional,

considerând că este important ca să se asigure ținerea la zi a Sistemului armonizat, în funcție de evoluția tehnicilor și structurilor comerțului internațional,

considerând lucrările deja realizate în acest domeniu de Comitetul Sistemului armonizat, înființat de Consiliul de Cooperare Vamală,

considerând că, în situația în care Convenția privind Nomenclatura, menționată mai sus, s-a dovedit a fi un instrument eficient în atingerea unora dintre aceste obiective, mijlocul cel mai bun de obținere a rezultatelor dorite constă în a încheia o nouă convenție internațională,

au convenit asupra următoarelor:

ARTICOLUL 1 Definiții Jurisprudență (1)

În sensul prezentei convenții, se înțelege:

a) prin Sistem armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, denumit, în continuare, Sistem armonizat: nomenclatura care cuprinde pozițiile și subpozițiile și codurile numerice aferente, notele de secțiuni, capitole și subpoziții, precum și regulile generale de interpretare a Sistemului armonizat cuprinse în anexa la prezenta convenție;

b) prin nomenclatură tarifară: nomenclatura stabilită în conformitate cu legislația părții contractante pentru încasarea taxelor vamale la import;

c) prin nomenclaturi statistice: nomenclaturile mărfurilor, elaborate de partea contractantă, pentru culegerea datelor necesare întocmirii statisticilor comerciale de import și de export;

d) prin nomenclatură tarifară și statistică combinată: o nomenclatură combinată care integrează nomenclatura tarifară și nomenclaturile statistice cerute în mod legal de către partea contractantă pentru declararea mărfurilor la import;

e) prin Convenția privind înființarea Consiliului: Convenția privind înființarea unui Consiliu de Cooperare Vamală, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950;

f) prin Consiliu: Consiliul de Cooperare Vamală, menționat la lit. e);

g) prin secretar general: secretarul general al Consiliului;

h) prin ratificare: ratificarea propriu-zisă, acceptarea sau aprobarea.

ARTICOLUL 2 Anexa

Anexa la prezenta convenție face parte integrantă din aceasta și orice referire la prezenta convenție se aplică, de asemenea, acestei anexe.

ARTICOLUL 3 Obligațiile părților contractante

1. Sub rezerva excepțiilor menționate la art. 4:

a) Fiecare parte contractantă se angajează, cu excepția aplicării prevederilor subparagrafului c) al prezentului paragraf, ca de la data la care prezenta convenție intră în vigoare, în ceea ce o privește, nomenclaturile sale tarifare și statistice să fie conforme cu Sistemul armonizat. Aceasta se angajează, prin urmare, ca la elaborarea nomenclaturilor sale tarifare și statistice:

1. să folosească toate pozițiile și subpozițiile Sistemului armonizat, fără completări sau modificări, precum și codurile numerice aferente;

2. să aplice regulile generale pentru interpretarea Sistemului armonizat, precum și toate notele privind secțiunile, capitolele și subpozițiile și să nu modifice domeniul de aplicare a acestor secțiuni, capitole, poziții sau subpoziții ale Sistemului armonizat;

3. să respecte ordinea de numerotare a Sistemului armonizat.

b) Fiecare parte contractantă pune, de asemenea, la dispoziția publicului statisticile sale comerciale de import și de export, în conformitate cu codul de șase cifre al Sistemului armonizat, sau, la inițiativa părții contractante, peste acest nivel, în măsura în care această publicare nu este exclusă din motive excepționale, cum ar fi caracterul confidențial al informațiilor comerciale sau securitatea națională.

c) Nici o dispoziție a prezentului articol nu obligă părțile contractante să utilizeze subpozițiile Sistemului armonizat în nomenclatura lor tarifară, cu condiția de a se conforma, în nomenclatura lor tarifară și statistică combinată, prevederilor subparagrafelor a) 1., a) 2. și a) 3. de mai sus.

2. Conformându-se angajamentelor de la paragraful 1 subparagraful a) al prezentului articol, fiecare parte contractantă poate face acele adaptări de text necesare pentru ca Sistemul armonizat să devină operant în raport cu legislația sa națională.

3. Nici o dispoziție a prezentului articol nu interzice părților contractante să stabilească, în nomenclaturile lor tarifare sau statistice, subdiviziuni pentru clasificarea mărfurilor peste nivelul Sistemului armonizat, cu condiția ca aceste subdiviziuni să fie adăugate și codificate în afara codului numeric de șase cifre care figurează în anexa la prezenta convenție.

ARTICOLUL 4 Aplicarea parțială de către țările în curs de dezvoltare

1. Orice țară în curs de dezvoltare, parte contractantă, poate amâna aplicarea unora sau a tuturor subpozițiilor Sistemului armonizat, atât timp cât este necesar, ținând seama de propria structură în cadrul comerțului internațional sau de capacitățile sale administrative.

2. Orice țară în curs de dezvoltare, parte contractantă, care optează pentru aplicarea parțială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, se angajează să depună toate eforturile în vederea aplicării întregului Sistem armonizat cu șase cifre într-o perioadă de 5 ani de la data la care prezenta convenție intră în vigoare în ceea ce o privește sau în orice altă perioadă pe care o consideră necesară, ținând seama de prevederile paragrafului 1 al prezentului articol.

3. Orice țară în curs de dezvoltare, parte contractantă, care optează pentru aplicarea parțială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, aplică fie toate, fie nici una dintre subpozițiile marcate cu două liniuțe, care aparțin unei subpoziții marcate cu o liniuță, fie toate, fie nici una dintre subpozițiile marcate cu o liniuță care aparțin unei poziții. În asemenea cazuri de aplicare parțială, a șasea cifră sau cifrele a cincea și a șasea, care corespund părții din codul Sistemului armonizat neaplicate, sunt înlocuite cu 0 sau, respectiv, 00.

4. Orice țară în curs de dezvoltare care optează pentru aplicarea parțială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, atunci când devine parte contractantă, notifică secretarului general subpozițiile pe care nu le va aplica la data la care prezenta convenție va intra în vigoare, în ceea ce o privește, precum și subpozițiile pe care le va aplica ulterior.

5. Orice țară în curs de dezvoltare care optează pentru aplicarea parțială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, atunci când devine parte contractantă, poate notifica secretarului general că se angajează formal să aplice întregul Sistem armonizat de șase cifre, în termen de 3 ani de la data intrării convenției în vigoare, în ceea ce o privește.

6. Orice țară în curs de dezvoltare, parte contractantă, care aplică parțial Sistemul armonizat, conform prevederilor prezentului articol, este eliberată de obligațiile ce decurg din art. 3 cu privire la subpozițiile pe care aceasta nu le aplică.

ARTICOLUL 5 Asistența tehnică pentru țările în curs de dezvoltare

Țările dezvoltate, părți contractante, acordă țărilor în curs de dezvoltare, la cererea acestora, asistența tehnică, în condiții convenite de comun acord, mai ales pentru pregătirea personalului, transpunerea nomenclaturilor lor existente în Sistemul armonizat și asistența pentru actualizarea sistemelor lor transpuse, ținând seama de amendamentele la Sistemul armonizat, cât și pentru aplicarea prevederilor prezentei convenții.

ARTICOLUL 6 Comitetul Sistemului armonizat

1. Se instituie, conform prezentei convenții, un comitet, denumit Comitetul Sistemului armonizat, format din reprezentanți ai fiecărei părți contractante.

2. Comitetul Sistemului armonizat se întrunește, de regulă, cel puțin de două ori pe an.

3. Reuniunile sale sunt convocate de secretarul general și, dacă părțile contractante nu vor decide altfel, acestea au loc la sediul Consiliului.

4. În cadrul Comitetului Sistemului armonizat, fiecare parte contractantă are dreptul la un vot; cu toate acestea, în sensul prevederilor prezentei convenții și fără a prejudicia orice convenție care s-ar încheia în viitor, atunci când o uniune vamală sau economică, precum și atunci când unul sau mai multe dintre statele ei membre sunt părți contractante, aceste părți contractante au împreună dreptul la un singur vot. În mod similar, când toate statele membre ale unei uniuni vamale sau economice, care poate deveni parte contractantă conform prevederilor art. 11 subparagraful b) devin părți contractante, acestea au împreună dreptul la un singur vot.

5. Comitetul Sistemului armonizat alege un președinte și unul sau mai mulți vicepreședinți.

6. Regulamentul interior se stabilește prin hotărâre adoptată cu majoritatea a două treimi din voturile exprimate de membrii săi. Acest regulament este supus aprobării Consiliului.

7. Comitetul Sistemului armonizat invită, dacă consideră necesar, organizații interguvernamentale sau alte organizații internaționale să participe la lucrările sale, în calitate de observatori.

8. Comitetul Sistemului armonizat creează, dacă este cazul, subcomitete sau grupe de lucru, ținând seama, în special, de prevederile paragrafului 1 subparagraful a) al art. 7 și stabilește componența, drepturile referitoare la vot și regulamentul interior ale acestora.

ARTICOLUL 7 Funcțiile Comitetului

1. Comitetul Sistemului armonizat exercită, ținând seama de prevederile art. 8, următoarele funcții:

a) propune orice proiect de amendament la prezenta convenție, pe care-l socotește de dorit, ținând seama, în special, de necesitățile utilizatorilor sau de evoluția tehnicilor și structurilor comerțului internațional;

b) redactează note explicative, avize de clasificare și alte avize pentru interpretarea Sistemului armonizat; Jurisprudență (1)

c) formulează recomandări pentru a asigura o interpretare și o aplicare uniformă a Sistemului armonizat;

d) culege și difuzează orice informații cu privire la aplicarea Sistemului armonizat;

e) furnizează, din oficiu sau la cerere, părților contractante, statelor membre ale Consiliului, precum și organizațiilor interguvernamentale și altor organizații internaționale pe care Comitetul le consideră corespunzătoare informații sau îndrumări privind orice aspecte cu privire la clasificarea mărfurilor în Sistemul armonizat;

f) prezintă, la fiecare sesiune a Consiliului, rapoarte cu privire la activitatea sa, inclusiv propuneri de amendamente, de note explicative, de avize de clasificare și de alte avize;

g) exercită, în ceea ce privește Sistemul armonizat, orice alte atribuții sau funcții pe care Consiliul sau părțile contractante le pot considera utile.

2. Deciziile administrative ale Comitetului Sistemului armonizat, care au implicații bugetare, sunt supuse aprobării Consiliului.

ARTICOLUL 8 Rolul Consiliului Jurisprudență (1)

1. Consiliul examinează propunerile de amendamente la prezenta convenție, elaborate de Comitetul Sistemului armonizat, și le recomandă părților contractante, conform procedurii de la art. 16, numai dacă un stat membru al Consiliului, care este parte contractantă la prezenta convenție, nu cere ca toate sau o parte dintre propunerile în cauză să fie restituite Comitetului pentru o nouă examinare.

2. Notele explicative, avizele de clasificare, celelalte avize privind interpretarea Sistemului armonizat și recomandările care vizează asigurarea unei interpretări și aplicări uniforme a Sistemului armonizat, formulate în timpul unei sesiuni a Comitetului Sistemului armonizat, conform prevederilor paragrafului 1 al art. 7, sunt considerate ca aprobate de către Consiliu, dacă, înainte de sfârșitul celei de-a doua luni de la cea în care această sesiune s-a încheiat, nici una dintre părțile contractante la prezenta convenție nu a notificat secretarului general că cere ca problema respectivă să fie supusă Consiliului.

3. Atunci când Consiliul este sesizat cu o problemă conform prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, el aprobă respectivele note explicative, avizele de clasificare, alte avize sau recomandări, numai dacă un stat membru al Consiliului, care este parte contractantă la prezenta convenție, nu cere ca toate sau o parte dintre propunerile respective să fie restituite Comitetului pentru o nouă examinare.

ARTICOLUL 9 Nivelul drepturilor vamale

Părțile contractante nu își asumă, prin prezenta convenție, nici o obligație în ceea ce privește nivelul drepturilor vamale.

ARTICOLUL 10 Reglementarea diferendelor

1. Orice diferend între părțile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții este soluționat, pe cât posibil, prin negocieri directe între părțile respective.

2. Orice diferend care nu a fost soluționat în acest mod este prezentat, de către părțile în dispută, Comitetului Sistemului armonizat, care îl examinează și face recomandări în vederea reglementării lui.

3. În cazul în care Comitetul Sistemului armonizat nu poate soluționa diferendul, el îl prezintă Consiliului, care face recomandări în conformitate cu art. III lit. e) al Convenției pentru înființarea Consiliului.

4. Părțile în dispută pot conveni, în prealabil, să accepte recomandările Comitetului sau ale Consiliului.

ARTICOLUL 11 Condiții necesare pentru a deveni parte contractantă

Pot deveni părți contractante la prezenta convenție:

a) statele membre ale Consiliului;

b) uniunile vamale sau economice, cărora li s-a transferat competența de a încheia tratate cu privire la unele sau la toate problemele care intră sub incidența prezentei convenții; și

c) orice alt stat căruia secretarul general îi adresează o invitație în acest scop, în conformitate cu instrucțiunile Consiliului.

ARTICOLUL 12 Procedura necesară pentru a deveni parte contractantă

1. Orice stat sau uniune vamală sau economică, ce îndeplinește condițiile cerute, poate deveni parte contractantă la prezenta convenție:

a) prin semnare, fără rezerva ratificării;

b) prin depunerea unui instrument de ratificare, după semnarea convenției sub rezerva ratificării; sau

c) prin aderare, după ce convenția a încetat să fie deschisă pentru semnare.

2. Prezenta convenție este deschisă pentru semnare de statele membre și uniunile vamale sau economice, prevăzute la art. 11, la sediul Consiliului din Bruxelles, până la data de 31 decembrie 1986. După această dată, convenția va fi deschisă pentru aderare.

3. Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la secretarul general.

ARTICOLUL 13 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție intră în vigoare la prima dată de 1 ianuarie după trecerea unei perioade de cel puțin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni, de la data la care 17 state sau uniuni economice sau vamale, prevăzute la art. 11 de mai sus, au semnat-o fără rezerva ratificării sau au depus instrumentele lor de ratificare sau de aderare, dar nu înainte de 1 ianuarie 1987.

2. Pentru orice stat sau uniune vamală sau economică ce semnează prezenta convenție fără rezerva ratificării, care o ratifică sau care aderă la ea, după ce numărul minim cerut conform paragrafului 1 al prezentului articol a fost atins, prezenta convenție intră în vigoare la prima dată de 1 ianuarie după trecerea unei perioade de cel puțin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni, dată la care acest stat sau uniune economică sau vamală a semnat convenția fără rezerva ratificării sau a depus instrumentul său de ratificare sau de aderare, dacă nu se precizează o dată mai apropiată. Totuși data intrării în vigoare, conform prevederilor prezentului paragraf, nu poate fi anterioară datei de intrare în vigoare prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.

ARTICOLUL 14 Aplicarea de către teritoriile dependente

1. Orice stat poate, fie la data la care devine parte contractantă la prezenta convenție, fie la o dată ulterioară, să notifice secretarului general că această convenție se extinde asupra tuturor sau asupra unora dintre teritoriile ale căror relații internaționale sunt sub responsabilitatea sa și care sunt menționate în notificare. Această notificare intră în vigoare la data de 1 ianuarie după trecerea unei perioade de cel puțin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni de la data la care secretarul general o primește, numai dacă în notificare nu este precizată o dată mai apropiată. Totuși prezenta convenție nu poate deveni aplicabilă pentru aceste teritorii înaintea intrării sale în vigoare pentru statul interesat.

2. Prezenta convenție încetează de a fi aplicabilă într-un teritoriu desemnat, la data la care relațiile internaționale ale acestui teritoriu nu mai sunt sub responsabilitatea părții contractante sau la o dată anterioară notificată secretarului general, conform prevederilor art. 15.

ARTICOLUL 15 Denunțare


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...