Parlamentul României

Convenția privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare din 08.04.1982 *)

Modificări (2), Referințe (2), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 mai 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Înaltele părți contractante,

reamintind că toate statele au datoria, potrivit Cartei Națiunilor Unite, de a se abține, în relațiile lor internaționale, de la recurgerea la amenințarea sau la folosirea forței, fie împotriva suveranității, integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite,

reamintind, totodată, principiul general al protecției persoanelor civile contra efectelor ostilităților,

bazându-se pe principiul dreptului internațional potrivit căruia dreptul părților într-un conflict armat de a-și alege metodele sau mijloacele de război nu este nelimitat, pe principiul care interzice folosirea în conflictele armate a armelor, proiectilelor și materialelor, cât și a metodelor de război de natură să cauzeze suferințe inutile,

reamintind, de asemenea, că este interzis să fie folosite metode sau mijloace de război concepute să cauzeze sau care ar cauza pagube considerabile, de durată și grave, mediului înconjurător natural, Reviste (1)

confirmând hotărârea lor potrivit căreia, în cazurile neprevăzute de prezenta convenție și de protocoalele-anexă sau de alte acorduri internaționale, persoanele civile și combatanții vor fi în permanență sub protecția și autoritatea principiilor dreptului internațional, așa cum rezultă din practicile stabilite, principiile umanitare și exigențele conștiinței publice,

dorind să contribuie la destinderea internațională, la încetarea cursei înarmărilor și la instaurarea încrederii între state și, în felul acesta, la realizarea aspirațiilor tuturor popoarelor de a trăi în pace,

recunoscând importanța continuării tuturor eforturilor care să contribuie la realizarea de progrese pe calea dezarmării generale și totale sub un control internațional strict și eficace,

reafirmând necesitatea continuării codificării și dezvoltării progresive a regulilor dreptului internațional aplicabile conflictelor armate,

dorind să interzică sau să limiteze în continuare folosirea unor categorii de arme clasice și apreciind că rezultatele pozitive obținute în acest domeniu ar putea facilita principalele tratative de dezarmare în vederea încetării producției, stocării și proliferării unor asemenea arme,

subliniind interesul ca toate statele și, îndeosebi, statele importante din punct de vedere militar să devină părți la prezenta convenție și la protocoalele-anexă,

considerând că Adunarea Generală a Națiunilor Unite și Comisia Națiunilor Unite pentru Dezarmare pot decide să examineze chestiunea unei posibile lărgiri a sferei de aplicare a interdicțiilor sau a limitărilor cuprinse în prezenta convenție și în protocoalele-anexă,

considerând, totodată, că examinarea problemei adoptării de noi măsuri privind interzicerea sau limitarea folosirii unor anumite categorii de arme clasice poate fi hotărâtă de Comitetul de Dezarmare,

au convenit cele ce urmează:

ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare

Prezenta convenție și protocoalele-anexă la aceasta se aplică în situațiile prevăzute în art. 2, comun Convențiilor de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor de război, inclusiv orice situație prevăzută în paragraful 4 al art. 1 al Protocolului adițional I la Convențiile de la Geneva.

ARTICOLUL 2 Raporturi cu alte acorduri internaționale

Nici o dispoziție a prezentei convenții sau a protocoalelor-anexă nu va fi interpretată ca diminuând alte obligații impuse părților de către dreptul internațional umanitar aplicabil în caz de conflict armat.

ARTICOLUL 3 Semnarea

Prezenta convenție va fi deschisă spre semnare tuturor statelor la sediul organizației Națiunilor Unite la New York, timp de 12 luni, începând cu 10 aprilie 1981.

ARTICOLUL 4 Ratificarea - acceptarea - aprobarea - aderarea

1. Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către semnatari. Oricare stat care nu a semnat convenția va putea să adere la aceasta.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare vor fi depuse la depozitarul convenției.

3. Fiecare stat va putea accepta să fie legat de oricare dintre protocoalele-anexă la prezenta convenție, cu condiția ca în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezenta convenție să notifice depozitarului consimțământul său de a fi legat de cel puțin două dintre aceste protocoale.

4. În orice moment după depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezenta convenție, un stat poate notifica depozitarului consimțământul de a fi legat de oricare protocol anexat la care nu este încă parte.

5. Orice protocol care leagă o înaltă parte contractantă face parte integrantă din prezenta convenție în ceea ce privește amintita parte.

ARTICOLUL 5 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție va intra în vigoare la 6 luni de la data depunerii celui de-al douăzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

2. Pentru oricare stat care depune un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare după data depunerii celui de-al douăzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, convenția va intra în vigoare la 6 luni de la data depunerii acestui instrument.

3. Fiecare dintre protocoalele-anexă la prezenta convenție va intra în vigoare la 6 luni de la data la care douăzeci de state vor fi notificat consimțământul de a fi legate de acest protocol, în conformitate cu dispozițiile paragrafului 3 sau ale paragrafului 4 ale art. 4 din prezenta convenție.

4. Pentru oricare stat care notifică consimțământul său de a fi legat de un protocol-anexă la prezenta convenție, după data la care douăzeci de state au notificat consimțământul lor de a fi legate de acel protocol, protocolul va intra în vigoare după 6 luni de la data la care amintitul stat va fi notificat consimțământul său de a fi astfel legat.

ARTICOLUL 6 Difuzarea

Înaltele părți contractante se angajează să difuzeze, cât mai larg posibil, în țările lor, în timp de pace, cât și în perioada de conflict armat, prezenta convenție și protocoalele-anexă la aceasta, la care sunt părți și, în special, să includă studierea acestora în programele lor de instrucție militară, astfel încât aceste instrumente să fie cunoscute de către forțele lor armate.

ARTICOLUL 7 Raporturi convenționale între părți
de la intrarea în vigoare a convenției

1. Dacă una dintre părțile în conflict nu este legată de un protocol-anexă la prezenta convenție, părțile care sunt legate prin prezenta convenție și prin acel protocol rămân legate de acestea în relațiile lor reciproce.

2. O înaltă parte contractantă este legată de prezenta convenție și de orice protocol-anexă în vigoare pentru ea, în orice situație prevăzută la art. 1, în raporturile cu oricare alt stat care nu este parte la prezenta convenție sau care nu este legat prin protocolul-anexă pertinent, dacă acest din urmă stat acceptă și aplică prezenta convenție sau protocolul pertinent și notifică aceasta depozitarului.

3. Depozitarul va informa imediat înaltele părți contractante interesate despre orice notificare primită potrivit paragrafului 2 al prezentului articol.

4. Prezenta convenție și protocoalele-anexă la aceasta, prin care o înaltă parte contractantă este legată, se aplică oricărui conflict armat împotriva amintitei părți contractante, de tipul vizat în paragraful 4 al art. 1 al Protocolului adițional I la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, relative la protecția victimelor de război:

a) când înalta parte contractantă este, de asemenea, parte la Protocolul adițional I și când o autoritate vizată în paragraful 3 al art. 96 al amintitului protocol s-a angajat să aplice Convențiile de la Geneva și Protocolul adițional I, în conformitate cu paragraful 3 al art. 96 al amintitului protocol, și se angajează să aplice, în ceea ce privește respectivul conflict, prezenta convenție și protocoalele pertinente-anexă; sau

b) când înalta parte contractantă nu este parte la Protocolul adițional I și când o autoritate de tipul vizat la alin. a) de mai sus acceptă și aplică, în ceea ce privește conflictul amintit, obligațiile din Convențiile de la Geneva, din prezenta convenție și din protocoalele pertinente-anexă.

Această acceptare și această aplicare au, față de conflictul amintit, efectele următoare:

(i) Convențiile de la Geneva, prezenta convenție și protocoalele pertinente-anexă dobândesc imediat efect pentru părțile în conflict;

(ii) Amintita autoritate exercită aceleași drepturi și se achită de aceleași obligații ca și o înaltă parte contractantă la Convențiile de la Geneva, la prezenta convenție și la protocoalele pertinente-anexă;

(iii) Convențiile de la Geneva, prezenta convenție și protocoalele pertinente-anexă leagă, în egală măsură, toate părțile în conflict.

Înalta parte contractantă și autoritatea pot, de asemenea, să convină să accepte și să aplice, pe bază de reciprocitate, obligațiile enunțate în Protocolul adițional I la Convențiile de la Geneva.

ARTICOLUL 8 Revizuire și amendamente

1.

a) După intrarea în vigoare a prezentei convenții, oricare înaltă parte contractantă poate propune, în orice moment, amendamente la prezenta convenție sau la oricare dintre protocoalele-anexă prin care este legată.

Orice propunere de amendament este comunicată depozitarului, care notifică tuturor înaltelor părți contractante, cerându-le să indice dacă este cazul să convoace o conferință pentru examinarea ei.

Dacă o majoritate de cel puțin optsprezece înalte părți contractante sunt de acord, depozitarul va trebui să convoace în cel mai scurt timp o conferință la care vor fi invitate toate înaltele părți contractante. Statele care nu sunt părți la prezenta convenție vor fi invitate la conferință în calitate de observatori.

b) Această conferință va putea conveni amendamente care vor fi adoptate și vor intra în vigoare în același mod ca prezenta convenție și protocoalele-anexă; totuși, amendamentele la prezenta convenție nu vor putea fi adoptate decât de înaltele părți contractante, iar amendamentele la un protocol anexă nu vor putea fi adoptate decât de înaltele părți contractante care sunt legate prin acest protocol.

2.

a) După intrarea în vigoare a acestei convenții, oricare înaltă parte contractantă poate propune, în orice moment, protocoale adiționale privind alte categorii de arme clasice care nu sunt acoperite de prezentele protocoale. Orice propunere de protocol adițional este comunicată depozitarului, care o notifică tuturor înaltelor părți contractante în conformitate cu alin. a) al paragrafului 1 din prezentul articol. Dacă o majoritate de cel puțin optsprezece înalte părți contractante sunt de acord, depozitarul va convoca, în cel mai scurt timp, o conferință la care toate statele vor fi invitate.

b) Această conferință va putea, cu deplina participare a tuturor statelor reprezentate la conferință, să aprobe protocoalele adiționale care vor fi adoptate în același mod ca și prezenta convenție, vor fi anexate la aceasta și vor intra în vigoare în conformitate cu dispozițiile paragrafelor 3 și 4 ale art. 5 din prezenta convenție.

3.

a) Dacă, 10 ani după intrarea în vigoare a prezentei convenții, nu a fost convocată nici o conferință potrivit alin. a) al paragrafului 1 sau alin. a) al paragrafului 2 ale prezentului articol, orice înaltă parte contractantă va putea cere depozitarului să convoace o conferință la care vor fi invitate toate înaltele părți contractante pentru examinarea sferei de aplicare a convenției și a protocoalelor-anexă și studierea oricărei propuneri de amendare a prezentei convenții și a protocoalelor existente. Statele care nu sunt părți la prezenta convenție vor fi invitate la conferință în calitate de observatori. Conferința va putea aproba amendamente care vor fi adoptate și vor intra în vigoare în conformitate cu alin. b) al paragrafului 1 de mai sus.

b) Conferința va examina, de asemenea, orice propunere de protocoale adiționale privind alte categorii de arme clasice neacoperite de protocoalele-anexă existente. Toate statele reprezentate la conferință vor putea participa, cu toate drepturile, la această examinare. Protocoalele adiționale vor fi adoptate în același mod ca și prezenta convenție, vor fi anexate la ea și vor intra în vigoare în conformitate cu dispozițiile paragrafelor 3 și 4 ale art. 5 din prezenta convenție.

c) Conferința amintită va putea examina, dacă este cazul, să prevadă convocarea unei noi conferințe, la cererea unei înalte părți contractante, în cazul în care, după o perioadă similară celei vizate la alin. a) al paragrafului 3 din prezentul articol, nici o conferință nu a fost convocată în conformitate cu alin. a) al paragrafului 1 sau cu alin. a) al paragrafului 2 din prezentul articol.

ARTICOLUL 9 Denunțarea

1. Oricare înaltă parte contractantă poate denunța prezenta convenție sau oricare dintre protocoalele-anexă, notificând decizia sa depozitarului.

2. Denunțarea astfel făcută nu va produce efect decât după un an de la primirea de către depozitar a notificării sau denunțării. Dacă, totuși, la expirarea termenului de un an, înalta parte contractantă denunțătoare se află într-o situație vizată în art. 1, ea rămâne legată prin obligațiile convenției și ale protocoalelor pertinente-anexă până la încetarea conflictului armat sau a ocupației și, în orice caz, până la încheierea operațiunilor de eliberare definitivă, de repatriere sau de stabilire a persoanelor protejate de regulile dreptului internațional aplicabile în caz de conflict armat și, în cazul oricărui protocol-anexă la prezenta convenție, conținând dispoziții privind situațiile în care activitățile de menținere a păcii, de observare sau funcții similare sunt exercitate de forțe sau misiuni ale Națiunilor Unite în regiunea respectivă, până la terminarea acestor activități.

3. Orice denunțare a prezentei convenții se va aplica deopotrivă tuturor protocoalelor-anexă ale căror obligații au fost acceptate de către înalta parte contractantă.

4. Denunțarea nu va avea efecte decât față de înalta parte contractantă care denunță.

5. Denunțarea nu va avea efect asupra obligațiilor deja contractate, într-un conflict armat prevăzut de prezenta convenție și de protocoalele-anexă, de către înalta parte contractantă denunțătoare, pentru orice act comis înainte ca denunțarea amintită să devină efectivă.

ARTICOLUL 10 Depozitarul

1. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite este depozitarul prezentei convenții și al protocoalelor-anexă.

2. În afară de exercitarea funcțiilor sale obișnuite, depozitarul va notifica tuturor statelor:

a) semnăturile la prezenta convenție, în conformitate cu art. 3;

b) instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare, sau de aderare la prezenta convenție, depuse în conformitate cu art. 4;

c) notificările de acceptare a obligațiilor din protocoalele anexă la prezenta convenție, în conformitate cu art. 5;

d) datele de intrare în vigoare a prezentei convenții și a fiecăruia dintre protocoalele-anexă, în conformitate cu art. 5;

e) notificările de denunțare primite în conformitate cu art. 9 și datele la care ele dobândesc efect.

ARTICOLUL 11 Texte autentice

Originalul prezentei convenții și originalele protocoalelor anexă, ale căror texte în limbile: arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă sunt în mod egal autentice, vor fi depuse la depozitar, care va transmite copii certificate tuturor statelor.

PROTOCOL
privind fragmentele nedetectabile
(PROTOCOLUL I)

PROTOCOL
privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcană
și a altor dispozitive
(PROTOCOLUL II)
Modificări (1)

PROTOCOL
privind interzicerea sau limitarea folosirii armelor incendiare
(PROTOCOLUL III)

;
se încarcă...