Act Internațional

Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere din 21.10.1982 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iunie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante,

dorind să contribuie la îmbunătățirea circulației internaționale a mărfurilor,

având în vedere necesitatea facilitării trecerii de mărfuri la frontiere.

constatând că măsurile de control la frontiere sunt realizate de diferite servicii de control,

recunoscând că condițiile în care sunt efectuate aceste controale pot fi armonizate în mare măsură, fără să se prejudicieze finalitatea, executarea și eficiența lor,

convinse că armonizarea controalelor la frontiere constituie un mijloc important pentru atingerea acestor obiective,

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Definiții

În sensul prezentei convenții, se înțelege prin:

a) vamă - serviciul administrativ responsabil cu punerea în aplicare a legislației vamale și cu încasarea taxelor la import și la export și care răspunde și de aplicarea altor legi și regulamente privind, între altele, importul, tranzitul și exportul de mărfuri;

b) control vamal - ansamblul măsurilor luate în scopul respectării legilor și reglementărilor pe care vama are sarcina să le aplice;

c) inspecție medico-sanitară - inspecția efectuată pentru protecția vieții și sănătății persoanelor și animalelor, cu excepția inspecției veterinare;

d) inspecție veterinară - inspecția sanitară efectuată pe animale și pe produsele de origine animală în vederea protejării vieții și sănătății persoanelor și animalelor, precum și cea realizată asupra obiectelor sau mărfurilor care pot fi purtătoare de boli de animale;

e) inspecție fitosanitară - inspecția efectuată pentru a împiedica introducerea prin frontierele naționale și răspândirea de organisme dăunătoare pentru vegetale și produse vegetale;

f) control de conformitate cu standardele tehnice - controlul al cărui scop este de a verifica dacă mărfurile respectă cerințele minime ale standardelor internaționale sau naționale prevăzute de legile și reglementările aferente;

g) controlul calității - orice alt control decât cele menționate mai sus, prin care se verifică dacă mărfurile corespund definițiilor minime de calitate internaționale sau naționale, prevăzute în legile și reglementările aferente;

h) serviciul de control - orice serviciu însărcinat cu efectuarea tuturor sau a unora dintre controalele definite mai sus, a oricăror alte controale efectuate de obicei la importul, exportul sau tranzitul de mărfuri.

ARTICOLUL 2 Obiectiv

În vederea facilitării circulației internaționale a mărfurilor, prezenta convenție vizează reducerea obligațiilor legate de îndeplinirea formalităților, numărul și durata controalelor, în principal printr-o coordonare națională și internațională a procedurilor de control și a modalităților de aplicare.

ARTICOLUL 3 Domeniu de aplicare

1. Prezenta convenție se aplică tuturor bunurilor importate, exportate sau în tranzit, care traversează una sau mai multe frontiere maritime, aeriene sau terestre.

2. Prezenta convenție se aplică tuturor serviciilor de control ale părților contractante.

CAPITOLUL II Armonizarea procedurilor

ARTICOLUL 4 Coordonarea controalelor

Părțile contractante se angajează, în măsura posibilului, să organizeze în mod armonizat intervențiile serviciilor vamale și ale altor servicii de control.

ARTICOLUL 5 Modul în care acționează serviciile

Pentru a asigura buna funcționare a serviciilor de control părțile contractante vor urmări, în măsura posibilului și în cadrul competențelor conferite prin legislația națională, să asigure:

a) un personal calificat, în număr suficient, ținând seama de cerințele traficului;

b) materiale și instalații adecvate pentru controale, ținând seama de modul de transport, de bunurile de controlat și de cerințele traficului;

c) instrucțiuni oficiale pentru funcționarii acestor servicii, astfel încât ei să acționeze în conformitate cu acordurile și înțelegerile internaționale și cu dispozițiile naționale în vigoare.

ARTICOLUL 6 Cooperare internațională

Părțile contractante se angajează să coopereze reciproc și, când este necesar, cu organismele internaționale competente, pentru a îndeplini obiectivele stabilite prin prezenta convenție și, dacă este cazul, pentru a încheia noi acorduri sau înțelegeri multilaterale ori bilaterale.

ARTICOLUL 7 Cooperare între țările vecine

La trecerea unei frontiere comune părțile contractante interesate vor lua, atunci când este posibil, toate măsurile necesare pentru a facilita trecerea mărfurilor și, mai ales:

a) vor organiza controale comune pentru mărfuri și documente, prin punerea în aplicare a unor instalații comune;

b) vor asigura realizarea unei concordanțe între:

- orele de program ale punctelor de trecere a frontierei;

- serviciile de control care își exercită activitatea în acel loc;

- categoriile de mărfuri, mijloacele de transport și regimurile internaționale de tranzit vamal care pot fi acceptate sau utilizate.

ARTICOLUL 8 Schimbul de informații

Părțile contractante își comunică reciproc, la cerere, informațiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei convenții, în conformitate cu condițiile menționate în anexe.

ARTICOLUL 9 Documente

1. Părțile contractante vor căuta să utilizeze, între ele și în relațiile cu organismele internaționale competente, documente aliniate la formularul-cadru al Organizației Națiunilor Unite.

2. Părțile contractante vor accepta documentele elaborate prin orice procedeu tehnic specific, dacă sunt conforme din punct de vedere al formei, autenticității și certificării cu reglementările oficiale, dacă sunt lizibile și inteligibile.

3. Părțile contractante vor urmări ca documentele necesare să fie întocmite și autentificate cu respectarea strictă a legislației în domeniu.

CAPITOLUL III Dispoziții referitoare la tranzit

ARTICOLUL 10 Mărfuri în tranzit

1. Părțile contractante vor aplica mărfurilor în tranzit, în măsura posibilului, o prelucrare simplă și rapidă, în special celor care circulă sub un regim internațional de tranzit vamal, limitând controalele numai pentru cazurile în care împrejurările sau riscurile reale le justifică. În plus, ele vor ține seama de situația țărilor fără ieșire la mare. Se va avea în vedere o prelungire a orelor de program pentru vămuire și de funcționare a unităților vamale existente, pentru vămuirea mărfurilor care circulă cu un regim internațional de tranzit vamal.

2. Se va urmări facilitarea la maximum a tranzitului de mărfuri transportate în containere sau în alte unități de încărcare care prezintă o securitate adecvată.

CAPITOLUL IV Alte dispoziții

ARTICOLUL 11 Ordine publică

1. Nici una dintre prevederile prezentei convenții nu constituie un obstacol la aplicarea interdicțiilor sau restricțiilor la import, export sau tranzit, impuse din considerente de ordine publică, în special de securitate publică, morală publică și sănătate publică, sau de protecție a mediului, patrimoniului cultural ori a proprietății industriale, comerciale și intelectuale.

2. Totuși, când este posibil, fără a prejudicia eficiența controalelor, pentru controalele la care se aplică măsurile menționate la paragraful 1 părțile contractante se vor strădui să aplice dispozițiile prezentei convenții, cu precădere cele care fac obiectul art. 6-9.

ARTICOLUL 12 Măsuri de urgență

1. Măsurile de urgență pe care părțile contractante le pot lua în anumite situații speciale trebuie să fie în concordanță cu cauzele care au impus adoptarea lor și trebuie suspendate sau abrogate când acestea dispar.

2. Când este posibil și fără a prejudicia eficiența măsurilor, părțile contractante vor publica dispozițiile privind aceste măsuri.

ARTICOLUL 13 Anexe

1. Anexele la prezenta convenție fac parte integrantă din aceasta.

2. Anexe noi privind alte sectoare de control pot fi adăugate la prezenta convenție, în conformitate cu procedura menționată la art. 22 sau 24.

ARTICOLUL 14 Relații cu alte tratate

Sub rezerva prevederilor art. 6, prezenta convenție nu prejudiciază drepturile sau obligațiile ce rezultă din tratatele pe care părțile contractante la prezenta convenție le încheiaseră înainte de a deveni părți contractante la aceasta.

ARTICOLUL 15

Prezenta convenție nu constituie un obstacol pentru aplicarea unor facilități mai mari, pe care două sau mai multe părți contractante ar dori să și le acorde, și nici pentru organizațiile regionale de integrare economică specificate la art. 16, care sunt părți contractante, în aplicarea legislației proprii la controalele efectuate la frontierele interne, fără să se reducă în vreun fel facilitățile care decurg din prezenta convenție.

ARTICOLUL 16 Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea și aderarea

1. Prezenta convenție, depusă la Secretariatul General al Organizației Națiunilor Unite, este deschisă participării tuturor statelor și organizațiilor regionale de integrare economică formate din statele suverane care au competență să negocieze, să încheie și să aplice acorduri internaționale în domeniile acoperite de prezenta convenție.

2. În cadrul competențelor proprii organizațiile regionale de integrare economică specificate la paragraful 1 pot să își exercite drepturile în nume propriu și să se achite de responsabilitățile conferite de prezenta convenție statelor membre care sunt părți contractante la aceasta. În acest caz statele membre ale acestor organizații nu sunt abilitate să își exercite drepturile în mod individual, inclusiv dreptul la vot.

3. Statele și organizațiile regionale de integrare economică menționate mai sus pot deveni părți contractante la prezenta convenție:

a) depunând un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, după ce în prealabil au semnat-o; sau

b) depunând un instrument de aderare.

4. Prezenta convenție va fi deschisă pentru semnare la Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, începând cu data de 1 aprilie 1983 până la data de 31 martie 1984 inclusiv, pentru toate statele și organizațiile regionale de integrare economică specificate la paragraful 1.

5. De asemenea, prezenta convenție va fi deschisă pentru aderare începând cu data de 1 aprilie 1983.

6. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la Secretariatul General al Organizației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 17 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție va intra în vigoare la 3 luni după data la care 5 state și-au depus instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

2. După ce 5 state vor depune instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare prezenta convenție va intra în vigoare, pentru alte părți contractante noi, după 3 luni de la data depunerii instrumentelor lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

3. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus după intrarea în vigoare a unui amendament la prezenta convenție se consideră că este aplicat la textul modificat al prezentei convenții.

4. Un astfel de instrument, depus după acceptarea unui amendament în conformitate cu procedura prevăzută la art. 22, dar înainte de intrarea sa în vigoare, se consideră că este aplicat la textul modificat al prezentei convenții de la data intrării în vigoare a amendamentului.

ARTICOLUL 18 Denunțarea

1. Orice parte contractantă poate să denunțe prezenta convenție printr-o notificare adresată secretarului general al Organizației Națiunilor Unite.

2. Denunțarea va intra în vigoare după 6 luni de la data la care secretarul general a primit notificarea.

ARTICOLUL 19 Încetarea valabilității

În cazul în care, după intrarea în vigoare a prezentei convenții, pentru o perioadă de 12 luni consecutive, numărul statelor care sunt părți contractante a scăzut la mai puțin de 5, prezenta convenție își încetează valabilitatea la încheierea acestei perioade de 12 luni.

ARTICOLUL 20 Soluționarea diferendelor

1. Orice diferend între două sau mai multe părți contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții va fi, pe cât posibil, soluționat pe calea negocierilor între părțile aflate în litigiu sau prin altă metodă.

2. Orice diferend între două sau mai multe părți contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, care nu poate fi soluționat așa cum se indică la paragraful 1, la cererea uneia dintre părțile contractante va fi înaintat unei instanțe de arbitraj alcătuite după cum urmează: fiecare dintre părțile implicate în diferend va numi câte un arbitru, iar acești arbitri vor desemna un alt arbitru pentru funcția de președinte. În cazul în care, la 3 luni după formularea cererii, una dintre părți nu și-a numit un arbitru sau dacă arbitrii nu au putut să aleagă un președinte, oricare dintre aceste părți va putea să ceară secretarului general al Organizației Națiunilor Unite să numească un arbitru sau un președinte al instanței de arbitraj.

3. Decizia instanței de arbitraj, adoptată în conformitate cu prevederile paragrafului 2, va fi definitivă și obligatorie pentru părțile implicate în diferend.

4. Instanța de arbitraj își va elabora propriul regulament interior.

5. Instanța de arbitraj va lua deciziile cu majoritate de voturi și în baza tratatelor existente între părțile implicate în diferend și a regulilor generale de drept internațional.

6. Orice controversă care ar putea să apară între părțile implicate în diferend, cu privire la interpretarea sau executarea sentinței de arbitraj, va putea fi adusă de oricare dintre părți, spre soluționare, în fața instanței de arbitraj care a dat sentința.

7. Fiecare parte implicată în diferend suportă cheltuielile cu arbitrul propriu și cu reprezentanții săi în cadrul procedurii arbitrale; cheltuielile privind președinția și alte costuri sunt suportate în părți egale de părțile implicate în diferend.

ARTICOLUL 21 Rezerve

1. În momentul în care semnează, ratifică, acceptă sau aprobă prezenta convenție orice parte contractantă care va adera poate să declare că nu are obligația să respecte paragrafele 2-7 ale art. 20 din prezenta convenție.

Celelalte părți contractante nu vor avea obligația să respecte aceste paragrafe în raport cu orice altă parte contractantă care va formula o atare rezervă.

2. Orice parte contractantă care ar formula o rezervă în conformitate cu paragraful 1 va putea oricând să își retragă această rezervă printr-o notificare adresată secretarului general al Organizației Națiunilor Unite.

3. Nici o rezervă la prezenta convenție nu este permisă, cu excepția celor prevăzute la paragraful 1.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...