Consiliul Europei

Convenția cadru europeană nr. 106/1980 privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale*)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 august 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenții,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi și de a promova cooperarea între aceștia,

considerând că, în termenii art. 1 din Statutul Consiliului Europei, acest scop va fi urmărit în special prin încheierea unor acorduri în domeniul administrativ,

considerând că Consiliul Europei tinde să asigure participarea colectivităților sau autorităților teritoriale ale Europei la realizarea scopului său,

considerând importanța pe care o poate avea pentru urmărirea acestui obiectiv cooperarea colectivităților sau autorităților teritoriale frontaliere în probleme cum sunt: dezvoltarea regională, urbană și rurală, protecția mediului înconjurător, ameliorarea infrastructurilor și serviciilor oferite cetățenilor și întrajutorarea în caz de calamități,

considerând că experiența dobândită atestă faptul că cooperarea puterilor locale și regionale ale Europei este de natură să permită o mai bună îndeplinire a misiunii lor, că ea este susceptibilă mai ales să contribuie la punerea în valoare (valorificarea) și la dezvoltarea regiunilor frontaliere,

hotărâte să favorizeze pe cât posibil această cooperare și să contribuie astfel la progresul economic și social al regiunilor frontaliere și la solidaritatea care unește popoarele europene,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Fiecare parte contractantă se angajează să faciliteze și să promoveze cooperarea transfrontalieră între colectivitățile sau autoritățile teritoriale aflate sub jurisdicția sa și colectivitățile sau autoritățile teritoriale care depind de competența altor părți contractante. Ea se va strădui să promoveze încheierea de acorduri și aranjamente care se vor dovedi necesare în acest scop, cu respectarea dispozițiilor constituționale proprii fiecărei părți contractante.

ARTICOLUL 2

1. Este considerată ca fiind cooperare transfrontalieră, în sensul prezentei convenții, orice concertare care vizează întărirea și dezvoltarea raporturilor de vecinătate între colectivități sau autorități teritoriale ce depind de două sau mai multe părți contractante, precum și încheierea de acorduri și înțelegeri utile în acest scop. Cooperarea transfrontalieră se va exercita în cadrul competențelor colectivităților sau autorităților teritoriale, astfel cum sunt ele definite de dreptul intern. Sfera și natura acestor competențe nu sunt afectate de prezenta convenție.

2. În sensul prezentei convenții, prin expresia colectivități sau autorități teritoriale se înțelege colectivitățile, autoritățile sau organismele care exercită funcții locale și regionale și sunt considerate ca atare în dreptul intern al fiecărui stat. Totuși fiecare parte contractantă poate, în momentul semnării prezentei convenții sau pe calea unei comunicări ulterioare secretarului general al Consiliului Europei, să desemneze colectivitățile, autoritățile sau organismele, obiectele și formele la care ea înțelege să limiteze câmpul de aplicare sau pe care înțelege să le excludă din câmpul de aplicare a prezentei convenții.

ARTICOLUL 3

1. Conform prezentei convenții, părțile contractante vor favoriza, sub rezerva dispozițiilor art. 2 paragraful 2, inițiativele colectivităților și autorităților teritoriale inspirate de inițiativele și înțelegerile-cadru dintre colectivități și autorități teritoriale, elaborate în cadrul Consiliului Europei. Ele vor putea, în cazul în care consideră necesar, să ia în considerare modelele de acorduri interstatale, bilaterale sau multilaterale, schițate în cadrul Consiliului Europei și destinate să faciliteze cooperarea între colectivitățile și autoritățile teritoriale.

Aranjamentele și acordurile ce urmează a fi încheiate vor putea să se inspire mai ales din modelele și schemele de acorduri, de statute și de contracte anexate la prezenta convenție, numerotate 1.1-1.5 și 2.1-2.6, cu adaptările pe care le impune situația specială proprie fiecărei părți contractante. Aceste modele și scheme de acorduri, de statute și de contracte, fiind de natură indicativă, nu au valoare convențională.

2. În cazul în care părțile contractante consideră necesar să încheie acorduri interstatale, aceste acorduri pot, în special, să fixeze cadrul, formele și limitele în care au posibilitatea de a acționa colectivitățile și autoritățile teritoriale la care se referă cooperarea transfrontalieră. De asemenea, fiecare acord poate determina colectivitățile sau organismele cărora acesta li se aplică.

3. Dispozițiile de mai sus nu afectează posibilitatea părților contractante de a recurge de comun acord la alte forme de cooperare transfrontalieră. De asemenea, dispozițiile prezentei convenții nu ar putea fi interpretate ca făcând caduce acordurile de cooperare deja existente.

4. Acordurile și înțelegerile vor fi încheiate cu respectarea competențelor prevăzute de dreptul intern al fiecărei părți contractante în materie de relații internaționale și de orientare politică generală, precum și cu respectarea regulilor de control sau de tutelă la care sunt supuse colectivitățile sau autoritățile teritoriale.

5. În acest scop, fiecare parte contractantă poate, în momentul semnării prezentei convenții sau pe calea unei comunicări ulterioare secretarului general al Consiliului Europei, să indice autoritățile care, conform dreptului său intern, sunt competente să exercite controlul sau tutela față de colectivitățile și autoritățile teritoriale respective.

ARTICOLUL 4

Fiecare parte contractantă se va strădui să rezolve dificultățile de ordin juridic, administrativ sau tehnic de natură să împiedice dezvoltarea și buna funcționare a cooperării transfrontaliere și se va consulta, la nevoie, cu partea sau părțile contractante interesate.

ARTICOLUL 5

În cazul unei cooperări transfrontaliere întreprinse conform dispozițiilor prezentei convenții, părțile contractante vor analiza oportunitatea de a acorda colectivităților sau autorităților teritoriale participante aceleași facilități ca și în cazul în care cooperarea s-ar exercita pe plan intern.

ARTICOLUL 6

Orice parte contractantă va furniza, în măsura posibilului, informațiile ce-i vor fi cerute de o altă parte contractantă, cu scopul de a facilita realizarea de către aceasta a obligațiilor care îi incumbă în virtutea prevederilor prezentei convenții.

ARTICOLUL 7

Fiecare parte contractantă va veghea ca atât colectivitățile, cât și autoritățile teritoriale respective să fie informate asupra mijloacelor de acțiune care le sunt oferite de prezenta convenție.

ARTICOLUL 8

1. Părțile contractante vor transmite secretarului general al Consiliului Europei orice informație relevantă privind acordurile și înțelegerile vizate la art. 3.

2. Orice propunere făcută de una sau de mai multe părți contractante pentru a completa sau a dezvolta convenția sau modelele de acorduri și de aranjamente va fi transmisă secretarului general al Consiliului Europei. Acesta o va supune Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, care va decide asupra rezolvării sale.

ARTICOLUL 9

1. Prezenta convenție este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificată, acceptată sau aprobată. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

2. Convenția va intra în vigoare după 3 luni de la depunerea celui de-al patrulea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare, cu condiția ca cel puțin două dintre statele care au îndeplinit această formalitate să aibă o frontieră comună.

3. Ea va intra în vigoare, față de orice stat semnatar care o va ratifica, accepta sau aproba ulterior, după 3 luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 10

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei va putea hotărî, cu unanimitatea voturilor exprimate, invitarea oricărui stat european nemembru de a adera la prezenta convenție. Această invitație va trebui să primească acordul expres al fiecăruia dintre statele care au ratificat convenția.

2. Aderarea se va efectua prin depunerea pe lângă secretarul general al Consiliului Europei a unui instrument de aderare, care va avea efect după 3 luni de la data depunerii sale.

ARTICOLUL 11

1. Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o privește, să denunțe prezenta convenție printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea va avea efect după 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 12

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei și oricărui stat care a aderat la prezenta convenție:

a) orice semnătură;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenții conform dispozițiilor art. 9;

d) orice declarație primită conform dispozițiilor paragrafului 2 al art. 2 sau ale paragrafului 5 al art. 3;

e) orice notificare primită conform dispozițiilor art. 11 și data la care denunțarea va avea efect.

Întocmită la Madrid la 21 mai 1980, în limbile franceză și engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate de conformitate fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei și oricărui stat invitat să adere la prezenta convenție.

ANEXĂ1)

1) După cum s-a indicat la art. 3 paragraful 1 alineatul al doilea al convenției, modelele și schemele de acorduri, statute și contracte fiind de natură indicativă, ele nu au valoare convențională.

MODELE ȘI SCHEME
de acorduri, statute și contracte în materie de cooperare
transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale

Acest sistem gradual de acorduri-model a fost conceput distingându-se două categorii principale, definite în funcție de nivelul încheierii acordului:

- modele de acorduri interstatale privind cooperarea transfrontalieră la nivel regional și local;

- scheme de acorduri, contracte și statute, care pot servi ca bază a cooperării transfrontaliere între autorități sau colectivități teritoriale.

Așa cum reiese din tabloul de mai jos, doar cele două modele de acorduri interstatale privind promovarea cooperării transfrontaliere și concertarea regională transfrontalieră sunt exclusiv de competența statelor.

Celelalte acorduri interstatele nu fac decât să fixeze cadrul juridic care permite realizarea de acorduri sau de contracte între autorități sau colectivități teritoriale, ale căror scheme respective sunt situate în cea de-a doua categorie.

1. Modele de acorduri interstatale
Clauze generale pentru acordurile interstatale

1.1. Model de acord interstatal privind promovarea cooperării transfrontaliere;

1.2. Model de acord interstatal privind concertarea regională transfrontalieră;

1.3. Model de acord interstatal privind concertarea locală transfrontalieră;

1.4. Model de acord interstatal privind cooperarea contractuală transfrontalieră între autorități locale;

1.5. Model de acord interstatal privind organismele de cooperare transfrontalieră între autorități locale.

2. Scheme de acorduri, statute și contracte de
încheiat între autorități locale

2.1. Schemă de acord pentru crearea unui grup de con certare între autorități locale;

2.2. Schemă de acord pentru coordonarea în gestiunea de afaceri publice locale transfrontalieră;

2.3. Schemă de acord pentru crearea de asociații transfrontaliere de drept privat;

2.4. Schemă de contract de furnizare sau prestare de servicii între colectivități locale frontaliere (de tip "drept privat");

2.5. Schemă de contract de furnizare sau prestare de servicii între colectivități locale frontaliere (de tip "drept public");

2.6. Schemă de acord pentru crearea de organisme de cooperare intercomunală transfrontalieră.

1. Modele de acorduri interstatale

NOTĂ INTRODUCTIVĂ:

Sistemul de acorduri interstatale are drept scop, în special, de a fixa în mod precis cadrul, formele și limitele în care statele doresc să vadă acționând colectivitățile teritoriale, precum și de a elimina incertitudinile juridice de natură să genereze probleme (definirea dreptului aplicabil, jurisdicții competente, recursuri posibile etc.).

Pe de altă parte, încheierea de acorduri interstatale între statele interesate, care favorizează dezvoltarea cooperării transfrontaliere între autorități locale, ar avea fără îndoială consecințe favorabile pe următoarele planuri:

- consacrarea oficială a legitimității acestor procedee de cooperare și încurajare a autorităților locale de a recurge la ele;

- rolul și condițiile de intervenție a autorităților de tutelă, de supraveghere sau de control;

- misiunea de informare reciprocă a statelor;

- legăturile susceptibile de a fi create între aceste forme de cooperare și alte proceduri de acțiuni concertate la nivelul zonelor de frontieră;

- modificarea unor reguli juridice sau a unor interpretări ale acestora, care constituie obstacole pentru cooperarea transfrontalieră etc.

Sistemul de modele de acord cu "sertare", descris în schema care figurează mai sus, permite guvernelor să plaseze cooperarea frontalieră în cadrul care le convine cel mai mult, pornind de la un minim constituit de acordul referitor la promovarea cooperării transfrontaliere (1.1) și deschizând "sertarele" pe care le-au admis (modele de acord 1.2-1.5). Deschiderea unui singur "sertar", ca și cea a mai multor "sertare", chiar a tuturor "sertarelor", se poate concepe perfect în același timp sau în perioade succesive. Este evident că în cazul unor acorduri între state care au deja sisteme de drept foarte apropiate, de exemplu statele scandinave, recurgerea la acorduri atât de precise ar putea să nu se impună.

Clauze generale pentru modelele de acord 1.1- 1.5

ARTICOLUL a)

1. Sunt considerate autorități locale, în sensul prezentului acord, autoritățile, colectivitățile sau organismele care exercită funcții locale potrivit dreptului intern al fiecărui stat.

2. Sunt considerate autorități regionale, în sensul prezentului acord, autoritățile, colectivitățile sau organismele care exercită funcții regionale potrivit dreptului intern al fiecărui stat2).

2) Acest paragraf 2 este suprimat pentru modelele de acord 1.3, 1.4 și 1.5.

ARTICOLUL b)

Prezentul acord nu aduce atingere modurilor de cooperare transfrontalieră care există, sub diverse forme, în statele-părți, mai ales celor care au fost stabilite pe baza unui acord internațional.

ARTICOLUL c)

Părțile vor informa autoritățile regionale și locale despre mijloacele de acțiune care le sunt oferite și le vor încuraja să recurgă la acestea.

ARTICOLUL d)

Termenii autoritățile superioare din prezentul acord se referă la autoritățile guvernamentale, de tutelă, de control, de supraveghere, astfel cum sunt ele determinate de fiecare parte.

ARTICOLUL e)

Sfera și natura competențelor autorităților locale, așa cum sunt ele definite de către dreptul intern al statelor-părți, nu sunt în nici un fel modificate prin prezentul acord.

ARTICOLUL f)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...