Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1588/2015 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (text codificat) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1588

Modificări (...)

În vigoare de la 14 octombrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 109,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 29 aprilie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului(2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial(3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2) Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale.

(3) A se vedea anexa I.

(2) În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), evaluarea compatibilității ajutoarelor cu piața internă este, în principal, de competența Comisiei.

(3) Funcționarea corespunzătoare a pieței interne impune aplicarea strictă și eficientă a regulilor de concurență privind ajutoarele de stat.

(4) Comisia ar trebui să fie autorizată să stabilească prin regulamente, în domenii în care dispune de suficientă experiență pentru a defini criterii generale de compatibilitate, că anumite categorii specifice de ajutoare sunt compatibile cu piața internă în temeiul uneia sau mai multor dispoziții din articolul 107 alineatele (2) și (3) din TFUE și sunt exceptate de la procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din TFUE.

(5) Regulamentele de exceptare pe categorii asigură transparența și certitudinea juridică. Acestea pot fi aplicate direct de instanțele naționale, fără a aduce atingere articolelor 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și 267 din TFUE.

(6) Ajutorul de stat este o noțiune obiectivă definită la articolul 107 alineatul (1) din TFUE. Competența de a adopta exceptări pe categorii care revine Comisiei în temeiul prezentului regulament se aplică numai măsurilor care îndeplinesc criteriile de la articolul 107 alineatul (1) din TFUE și, prin urmare, constituie ajutoare de stat. Includerea unei anumite categorii de ajutoare în prezentul regulament sau în cadrul unui regulament de exceptare nu predetermină calificarea unei măsuri drept ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

(7) Comisia ar trebui să fie autorizată să declare că, în anumite condiții, ajutoarele pentru întreprinderile mici și mijlocii, ajutoarele pentru cercetare, dezvoltare și inovare, ajutoarele pentru protecția mediului, ajutoarele pentru ocuparea forței de muncă și pentru formare, precum și ajutoarele care sunt conforme cu harta aprobată de către Comisie pentru fiecare stat membru pentru acordarea ajutoarelor regionale sunt compatibile cu piața internă și nu fac obiectul obligației de notificare.

(8) Inovarea a devenit o prioritate a politicii Uniunii în contextul inițiativei "O Uniune a inovării", una dintre inițiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020. De asemenea, multe dintre măsurile de ajutor pentru inovare au valori relativ mici și nu creează denaturări semnificative ale concurenței.

(9) În sectorul culturii și al conservării patrimoniului, este posibil ca o serie de măsuri întreprinse de statele membre să nu constituie ajutoare de stat întrucât nu îndeplinesc criteriile de la articolul 107 alineatul (1) din TFUE, de exemplu fiindcă beneficiarul nu desfășoară o activitate economică sau fiindcă nu există efecte asupra schimburilor comerciale între statele membre. Cu toate acestea, în măsura în care măsurile din sectorul culturii și al conservării patrimoniului constituie ajutoare de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, Comisia ar trebui autorizată să declare că, în anumite condiții, ajutoarele acordate sunt compatibile cu piața internă și nu sunt supuse obligației de notificare menționate în articolul 108 alineatul (3) din TFUE. Proiectele mici din domeniul culturii, creației și al conservării patrimoniului nu cauzează de obicei denaturări semnificative ale concurenței, iar cazurile recente au indicat că ajutorul de acest tip are efecte limitate asupra schimburilor comerciale.

(10) Ar putea fi instituite exceptări în sectorul culturii și al conservării patrimoniului pe baza experienței Comisiei, astfel cum se menționează în orientări, de exemplu în cazul unor opere cinematografice sau audiovizuale, sau de la caz la caz. La redactarea acestor exceptări pe categorii, Comisia ar trebui să ia în considerare faptul că respectivele exceptări ar trebui să privească numai măsuri care constituie ajutor de stat, că ele ar trebui, în principiu, să se concentreze asupra măsurilor care contribuie la obiectivele modernizării ajutoarelor de stat în UE și că exceptările pe categorii privesc numai ajutoarele pentru care Comisia are deja o experiență substanțială. În plus, ar trebui să se țină cont de competența principală a statelor membre în domeniul culturii și de protecția specială de care se bucură diversitatea culturală în temeiul articolului 167 alineatul (1) din TFUE, precum și de natura specială a culturii.

(11) În ceea ce privește măsurile de ajutor de stat menite să repare prejudiciile cauzate de calamitățile naturale, precum și măsurile de ajutor de stat menite să repare prejudiciile cauzate de condiții meteorologice defavorabile în domeniul pescuitului, sumele acordate în respectivele domenii sunt de obicei limitate și pot fi definite condiții de compatibilitate clare. Prezentul regulament ar trebui să autorizeze Comisia să excepteze astfel de ajutoare de la obligația notificării. Din experiența Comisiei, ajutoarele de acest tip nu cauzează denaturări semnificative ale concurenței, putând fi definite condiții de compatibilitate clare pe baza experienței dobândite.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...