Act Internațional

Convenția europeană privind protecția animalelor în transport internațional din 13.12.1968 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 mai 1991 până la 10 aprilie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Text revizuit conform dispozițiilor din protocolul adițional

(STE, nr. 103), intrat în vigoare la data de 7 noiembrie 1989

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenții,

considerînd că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o mai mare unitate între membrii săi, în vederea salvgardării și promovării idealurilor și principiilor care constituie patrimoniul lor comun,

convinse că exigențele transportului internațional al animalelor nu sînt incompatibile cu starea de confort a acestora,

animate de dorința de a evita, în măsura posibilului, orice suferință a animalelor transportate,

considerînd că un progres în acest domeniu poale fi obținut prin adoptarea unor dispoziții comune în materie de transport internațional de animale,

au căzut de acord asupra următoarelor:

CAPITOLUL I

ARTICOLUL 1

1. Fiecare dintre părțile contractante va pune în aplicare dispozițiile privitoare la transportul internațional de animale conținute în prezenta convenție.

2. În termenii prezentei convenții, prin transport internațional se înțelege orice expediție care presupune trecerea unei frontiere, excluzînd totuși micul trafic de frontieră.

3. Autoritățile competente din țara expeditoare vor decide dacă transportul se face conform dispozițiilor din prezenta convenție. Totuși, țările de destinație sau de tranzit pot contesta condițiile în care s-a desfășurat transportul pe baza dispozițiilor din prezenta convenție. Transportul nu poate fi însă întrerupt decît dacă o astfel de măsură este indispensabilă pentru starea de confort a animalelor transportate.

4. Fiecare dintre părțile contractante va lua măsurile necesare pentru a reduce la minimum suferința animalelor, în caz de grevă sau în oricare caz de forță majoră care împiedică aplicarea strictă pe propriul teritoriu a prezentei convenții. În acest scop, ele se vor inspira din principiile enunțate în aceasta.

ARTICOLUL 2

Prezenta convenție se aplică transporturilor internaționale de:

a) solipede domestice și animale domestice din specia bovină, ovină, caprină și porcină (cap. II);

b) păsări și iepuri domestici (cap. III);

c) cîini și pisici domestice (cap. IV);

d) alte mamifere și păsări (cap. V);

e) animale cu sînge rece (cap. VI).

CAPITOLUL II Solipede domestice și animale domestice din specia bovină,
ovină, caprină și porcină

A. Dispoziții generale

ARTICOLUL 3

1. Înainte de încărcarea lor în vederea unui transport internațional, animalele trebuie să fie verificate de către un medic veterinar autorizat din țara exportatoare, care să se asigure că sînt apte de a călători. Prin medic veterinar autorizat se înțelege un medic veterinar desemnat de autoritatea competentă în aplicarea dispozițiilor prezentei convenții.

2. Încărcarea trebuie efectuată conform condițiilor aprobate de medicul veterinar autorizat.

3. Medicul veterinar autorizat eliberează un certificat în care sînt consemnate identificarea animalelor, dacă sînt apte pentru a călători și, dacă este posibil, înmatricularea mijlocului de transport și tipul de vehicul.

4. În unele cazuri determinate prin înțelegere între părțile contractante interesate este posibil ca dispozițiile prezentului articol să nu fie aplicate.

ARTICOLUL 4

Animalele care trebuie să fete în perioada corespunzătoare transportului sau care au fătat cu mai puțin de 48 de ore în urmă pot fi considerate apte de drum.

ARTICOLUL 5

Medicul veterinar autorizat din țara exportatoare, din țara de tranzit sau din țara importatoare poate prescrie o perioadă de odihnă în locul pe care îl desemnează, timp în care animalele vor primi îngrijirile necesare.

ARTICOLUL 6

1. Animalele trebuie să dispună de suficient spațiu și trebuie, în cazul absenței unor indicații speciale contrare, să se poată culca.

2. Mijloacele de transport sau ambalajul trebuie concepute astfel încît să protejeze animalele împotriva intemperiilor și diferențelor mari de climă. Ventilația și cubajul de aer trebuie adaptate la condițiile de transport și la specia de animale transportate.

3. Ambalajele (lăzi, cuști etc.) care servesc la transportul animalelor trebuie să fie prevăzute cu un simbol care să indice prezența animalelor vii și cu un semn care să indice poziția în care animalele se găsesc în picioare. Trebuie să fie ușor de curățat și să asigure securitatea animalelor. Trebuie să permită, de asemenea, examinarea animalelor și îngrijirea lor și să fie astfel așezate încît să nu jeneze circulația aerului. Pe parcursul transportului și în timpul manipulărilor, ambalajele trebuie ținute totdeauna în poziție verticală, fiind interzisă expunerea la zguduituri sau la lovituri violente.

4. Pe parcursul transportului, animalele trebuie adăpate și alimentate corespunzător la intervale convenabile. Aceste intervale nu trebuie să depășească 24 de ore; perioada de 24 de ore poate fi totuși prelungită dacă transportul ajunge la locul de destinație cu o întîrziere rezonabilă.

5. Solipedele trebuie să fie prevăzute cu un căpăstru în timpul transportului. Această dispoziție nu se aplică în mod obligatoriu animalelor nedresate.

6. Cînd animalele sînt legate, legăturile utilizate trebuie să aibă o astfel de rezistență încît să nu se rupă în condiții normale de transport; aceste legături trebuie să aibă o lungime suficientă pentru a permite animalelor să se așeze, să se hrănească și să se adape. Bovinele nu vor fi legate de coarne.

7. Solipedele care nu călătoresc în boxe individuale nu trebuie să aibă copitele din spate potcovite.

8. Taurii în vîrstă de peste 18 luni vor fi de preferință legați; ei vor avea un anou nazal care va fi utilizat numai pentru a-i manevra.

ARTICOLUL 7

1. Cînd animalele de diverse specii sînt transportate în același mijloc de transport, ele vor fi separate pe specii. De asemenea, vor fi prevăzute măsuri speciale pentru evitarea inconveniențelor care ar putea rezulta din prezența, în cadrul aceluiași transport, a speciilor ostile în mod natural unele față de altele. Cînd încărcătura aceluiași transport este compusă din animale de vîrstă diferite, adulții vor fi separați de tineri; totuși, această restricție nu se aplică femelelor care călătoresc împreună cu puii pe care-i alăptează. În ce privește bovinele, solipedele și porcinele, masculii adulți necastrați vor fi separați de femele; de asemenea, vierii vor fi ținuți despărțiți unii de alții, ca și armăsarii.

2. În compartimentele în care se găsesc animale nu se va depozita marfă care să dăuneze acestora.

ARTICOLUL 8

Pentru încărcarea și descărcarea animalelor se vor folosi echipamente corespunzătoare, ca punți, rampe sau pasarele. Aceste echipamente vor fi dotate cu un planșeu neglisant și, dacă este necesar, cu o protecție laterală. Animalele nu vor fi ridicate ținîndu-le de cap, de coarne sau labe în timpul încărcării sau descărcării.

ARTICOLUL 9

Planșeul mijloacelor de transport sau al ambalajelor trebuie să fie suficient de solid pentru a rezista greutății animalelor transportate. El nu trebuie să fie alunecos sau să prezinte denivelări. El trebuie să fie acoperit cu un așternut suficient de gros pentru a absorbi dejecțiile în cazul în care acesta nu poate fi înlocuit cu o altă metodă care să prezinte cel puțin aceleași avantaje.

ARTICOLUL 10

Pentru a asigura în timpul transportului îngrijirile necesare, animalele vor fi însoțite, cu excepția următoarelor cazuri:

a) cînd animalele sînt predate pentru transport în cuști închise;

b) transportatorul preia sarcinile însoțitorului;

c) expeditorul a însărcinat un mandatar să acorde îngrijiri animalelor în locurile de oprire.

ARTICOLUL 11

1. Reprezentantul sau mandatarul expeditorului este obligat să aibă grijă de animale, să le hrănească, să le adape și, dacă este cazul, să le mulgă.

2. Vacile lactante vor fi mulse la intervale care să nu depășească 12 ore.

3. Pentru a putea asigura aceste îngrijiri, însoțitorul va avea la dispoziție, în caz de necesitate, un mijloc de iluminat corespunzător.

ARTICOLUL 12

Animalele bolnave sau rănite pe parcursul transportului vor primi cît mai repede posibil îngrijirile unui medic veterinar și, dacă este necesară sacrificarea, acesta o va face încercînd să provoace cît mai puțină suferință.

ARTICOLUL 13

Animalele nu vor fi încărcate decît în mijloace de transport sau ambalaje perfect curate. Cadavrele, bălegarul și dejecțiile vor fi îndepărtate cît mai repede posibil.

ARTICOLUL 14

Animalele trebuie pornite la drum cît mai repede posibil, întârzierile trebuind să fie reduse la minimum.

ARTICOLUL 15

Pentru accelerarea formalităților de import sau tranzit, orice transport de animale va fi anunțat imediat la postul de control. Pentru aceste formalități, se va acorda prioritate transportului de animale.

ARTICOLUL 16

Posturile unde se efectuează controlul sanitar și unde există un trafic important și regulat de animale trebuie să fie amenajate astfel încît să permită odihna, hrănirea și adăparea animalelor.

B. Dispoziții speciale pentru transportul pe căile ferate

ARTICOLUL 17

Toate vagoanele care servesc transportului de animale vor fi prevăzute cu un simbol care să indice prezența animalelor vii. În lipsa unor vagoane specializate pentru transportul animalelor, vagoanele folosite vor fi acoperite, apte să circule cu mare viteză și prevăzute cu orificii de aerisire suficient de mari. Orificiile vor fi astfel concepute încît animalele să nu poată ieși și să fie în deplină siguranță. Pereții interiori ai acestor vagoane trebuie să fie din lemn sau din alt material corespunzător, lipsit de asperități și prevăzut cu anouri sau bare de arimaj așezate la o înălțime convenabilă.

ARTICOLUL 18

Solipedele vor fi legate fie de-a lungul aceluiași perete, fie vizavi. Totuși, animalele tinere și nedresate nu vor fi legate.

ARTICOLUL 19

Animalele mari vor fi astfel dispuse în vagoane încît să permită însoțitorului să circule printre ele.

ARTICOLUL 20

Cînd se face separarea animalelor, conform art. 7, aceasta se poate realiza fie legînd animalele în locuri separate din vagon, dacă suprafața acestuia o permite, fie folosind bariere corespunzătoare.

ARTICOLUL 21

În momentul formării trenurilor sau al oricăror alte manevre ale vagoanelor, vor fi luate toate măsurile pentru a evita acostajul violent al vagoanelor care transportă animalele.

C. Dispoziții speciale pentru transportul pe șosea

ARTICOLUL 22

Vehiculele vor fi amenajate astfel încît animalele să nu poată ieși și să fie în deplină siguranță; de asemenea, trebuie să fie prevăzute cu un acoperiș care să ferească animalele de intemperii.

ARTICOLUL 23

Vor fi instalate dispozitive de atașare în vehiculele folosite pentru transportul animalelor mari care, în mod normal, trebuie legate. Cînd se impune compartimentarea vehiculelor, aceasta se va face folosind îngrădituri rezistente.

ARTICOLUL 24

Vehiculul trebuie să aibă o rampă în condițiile prevăzute la art. 8.

D. Dispoziții speciale pentru transportul pe apă

ARTICOLUL 25

Echipamentul navelor trebuie să permită transportul animalelor fără ca acestea să fie expuse la răni sau suferințe evitabile.

ARTICOLUL 26

Animalele nu trebuie transportate pe punți deschise, ci numai în ambalaje bine fixate sau în locuri anume desemnate de autoritatea competentă, care asigură protecție față de apa mării și de intemperii.

ARTICOLUL 27

Animalele vor fi legate sau așezate corespunzător în țarcuri sau cuști.

ARTICOLUL 28

Vor fi amenajate treceri corespunzătoare pentru a permite accesul la țarcurile sau cuștile în care se găsesc animalele. Va fi prevăzut și un dispozitiv de iluminat.

ARTICOLUL 29

Numărul de însoțitori trebuie să fie suficient, în funcție de numărul animalelor transportate și de durata transportului.

ARTICOLUL 30


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...