Act Internațional

Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferința internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1893 și 1994*)

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Guvernele contractante,

dorind să faciliteze traficul maritim prin simplificarea și prin reducerea la minimum a procedurilor, formalităților și documentelor cerute la intrarea, staționarea în porturi și plecarea navelor angajate în voiaje internaționale,

au convenit dispozițiile următoare:

ARTICOLUL I

În conformitate cu prevederile prezentei convenții și ale anexei la aceasta, guvernele contractante se angajează să adopte toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita și grăbi traficul maritim internațional și pentru a preveni întârzierile inutile ale navelor, persoanelor și proprietății, care se găsesc la bord.

ARTICOLUL II

(1) Guvernele contractante se angajează să coopereze, în conformitate cu prevederile prezentei convenții, pentru formularea și aplicarea măsurilor destinate facilitării intrării, staționării în porturi și plecării navelor. Astfel de măsuri vor fi la nivelul cel mai complet aplicabil, dar nu mai puțin, favorabile decât cele care sunt în vigoare pe alte moduri de transport internațional; totuși aceste măsuri pot diferi prin cerințele specifice fiecărui mod de transport.

(2) Măsurile pentru facilitarea traficului maritim internațional în conformitate cu prevederile prezentei convenții și ale anexei la aceasta se vor aplica în egală măsură navelor statelor de coastă și celorlalte state, ale căror guverne sunt părți la prezenta convenție.

(3) Prevederile prezentei convenții nu se aplică navelor militare și ambarcațiunilor de agrement.

ARTICOLUL III

Guvernele contractante se angajează să coopereze pentru asigurarea celui mai înalt grad de uniformizare a procedurilor, a formalităților și a cerințelor documentare, în toate domeniile în care o astfel de uniformizare poate facilita și ameliora traficul maritim internațional, menținând la minimum orice modificări necesare pentru a răspunde exigențelor speciale de ordin intern.

ARTICOLUL IV

În vederea realizării scopurilor stabilite în articolele precedente ale prezentei convenții, guvernele contractante se angajează să coopereze între ele sau prin intermediul Organizației Maritime Internaționale (denumită în continuare organizație) în problemele referitoare la proceduri, formalități și cerințe documentare, precum și la aplicarea lor în traficul maritim internațional.

ARTICOLUL V

(1) Nici o prevedere din prezenta convenție sau din anexa la aceasta nu trebuie interpretată ca un obstacol în calea aplicării oricăror facilități mai largi pe care le acordă un guvern contractant sau le va putea acorda în viitor cu privire la traficul maritim internațional, în conformitate cu legislația sa națională sau cu prevederile oricărui alt acord internațional.

(2) Nici o prevedere din prezenta convenție sau din anexa la aceasta nu va fi interpretată că ar împiedica un guvern contractant să aplice măsuri temporare, considerate de acel guvern ca fiind necesare pentru păstrarea moralității, securității și ordinii publice, sau care pot preveni răspândirea infecției ori pestei care riscă să afecteze sănătatea publică sau să atace animalele sau plantele.

(3) Toate problemele care nu sunt prevăzute în mod expres în această convenție rămân supuse legislației guvernelor contractante.

ARTICOLUL VI

În scopul prezentei convenții și al anexei la aceasta se definesc:

a) standarde sunt acele măsuri considerate posibil și necesar a fi aplicate uniform de către guvernele contractante, în conformitate cu această convenție, în scopul facilitării traficului maritim internațional;

b) practici recomandate sunt acele măsuri a căror aplicare de către guvernele contractante este de dorit pentru facilitarea traficului maritim internațional.

ARTICOLUL VII

(1) Anexa la prezenta convenție poate fi modificată de guvernele contractante fie la inițiativa unuia dinfre ele, fie prin convocarea unei conferințe în acest scop.

(2) Orice guvern contractant poate propune un amendament la anexă, prin înaintarea unui proiect al amendamentului secretarului general al organizației (denumit în continuare, secretar general).

a) orice amendament propus în conformitate cu acest paragraf este examinat de către comitetul organizației de simplificarea formalităților, cu condiția ca acesta să fi fost difuzat cu cel puțin 3 luni înainte de întrunirea comitetului menționat. Dacă a fost adoptat de două treimi din numărul guvernelor contractante prezente și care votează în comitet, amendamentul va fi comunicat de către secretarul general tuturor guvernelor contractante;

b) orice amendament la anexă, adoptat în conformitate cu acest paragraf, intră în vigoare la 15 luni de la comunicarea propunerii de către secretarul general tuturor guvernelor contractante, cu excepția cazului în care, în termen de 12 luni de la comunicare, cel puțin o treime din numărul guvernelor contractante au trimis o notificare secretarului general, în care ele specifică că nu acceptă propunerea;

c) secretarul general va informa toate guvernele contractante despre toate notificările primite în coriformitate cu subparagraful b) și despre data intrării în vigoare;

d) guvernele contractante care nu acceptă un amendament și nu sunt interesate de acel amendament vor trebui să urmeze procedură stabilită la art. VIII al prezentei convenții.

(3) Conferința guvernelor contractante va fi convocată de către secretarul general pentru dezbaterea amendamentelor la anexă, la cererea a cel puțin unei treimi din numărul acestor guverne. Orice amendament adoptat de o astfel de conferință printr-o majoritate de două treimi din numărul guvernelor contractante prezente și care votează intră în vigoare la 6 luni de la data la care secretarul general va notifica guvernelor contractante amendamentul adoptat.

(4) Secretarul general va notifica prompt tuturor guvernelor semnatare asupra adoptării și intrării în vigoare a tuturor amendamentelor adoptate în conformitate cu acest articol.

ARTICOLUL VIII

(1) Orice guvern contractant care consideră că este imposibil să se conformeze oricărui standard prin armonizarea deplină a propriilor sale formalități, cerințe documentare și proceduri sau care apreciază, din motive speciale, ca fiind necesară adoptarea unor formalități, cerințe documentare și proceduri ce diferă de cele prevăzute de acel standard trebuie să informeze secretarul general despre această situație și să-i trimită o notificare privind diferențele dintre practica sa proprie și un astfel de standard. O astfel de notificare va fi făcută cât de curând posibil, după data intrării în vigoare a prezentei convenții, pentru guvernul implicat sau după adoptarea altor formalități, cerințe documentare și proceduri diferite de prevederile standardului.

(2) În cazul unui amendament la un standard sau la un standard nou-adoptat, existența unor diferențe trebuie să fie transmise secretarului general cât mai curând posibil, după data intrării în vigoare a standardului amendat sau a noului standard ori de la data adoptării unor astfel de formalități, cerințe documentare și proceduri diferite. Orice guvern contractant poate notifica în același timp măsurile pe care el le propune pentru a fi luate în scopul adaptării formalităților, cerințelor documentare și procedurilor, în conformitate cu cerințele standardului amendat sau cu cele ale noului standard.

(3) Guvernele contractante sunt îndemnate, în măsura în care este posibil, să-și întocmească formalitățile, cerințele documentare și procedurile în conformitate cu practicile recomandate. Îndată ce un guvern contractant își aliniază propriile formalități, cerințe documentare și proceduri în conformitate cu orice practică recomandată, el va notifica secretarului general în legătură cu aceasta.

(4) Secretarul general va informa guvernele contractante despre toate notificările primite în conformitate cu paragrafele precedente ale acestui articol.

ARTICOLUL IX

Secretarul general va convoca o conferință a guvernelor contractante pentru revizuirea sau amendarea prezentei convenții, la cererea a cel puțin unei treimi din numărul guvernelor conțractante. Dispozițiile revizuite sau amendamentele convenției vor fi adoptate cu două treimi din majoritatea voturilor conferinței, apoi aceste dispoziții vor fi certificate și comunicate de către secretarul general tuturor guvernelor contractante, pentru acceptarea lor. La un an de la acceptarea dispozițiilor de revizuire sau a amendamentelor de către două treimi din numărul guvernelor contractante, acestea vor intra în vigoare pentru toate guvernele contractante, cu excepția acelor guverne care, înainte de intrarea în vigoare, fac o declarație în care specifică că nu acceptă respectivele dispoziții de revizuire sau amendamente. Conferința poate, printr-o majoritate de două treimi din numărul voturilor, să stabilească, la data adoptării oricărei dispoziții de revizuire sau amendament, că aceasta este de o astfel de natură ca orice guvern care a făcut o altă astfel de declarație și care nu acceptă dispoziția de revizuire sau amendamentul, în timpul perioadei de un an de la data intrării în vigoare a revizuirii sau a amendării, să înceteze la sfârșitul acestei perioade să mai fie parte la convenție.

ARTICOLUL X

(1) Prezenta convenție va rămâne deschisă pentru semnare pe o perioadă de 6 luni de la această dată și apoi va rămâne deschisă, pentru aderare.

(2) Guvernele statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, de la una din oricare dintre instituțiile specializate sau de la agenția internațională de energie atomică, sau părțile cu statut de la Curtea Internațională de Justiție pot deveni părți la prezenta convenție prin:

a) semnătură fără rezerve, pentru aprobare;

b) semnătură fără rezerve, pentru aprobare, urmată de aprobare; sau

c) aderare.

Aprobarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument la secretarul general.

(3) Guvernul oricărui stat care nu este îndreptățit să devină parte în conformitate cu paragraful (2) al acestui articol poate cere secretarului general să devină parte și va fi admis ca parte în conformitate cu paragraful (2), cu condiția ca cererea sa să fi fost aprobată de două treimi din numărul membrilor organizației, alții decât membrii asociați.

ARTICOLUL XI

Prezenta convenție va intra în vigoare la 60 de zile de la data la care guvernele a cel puțin zece state, au semnat această convenție fără rezerve pentru aprobare ori au depus instrumentele pentru aprobare sau aderare. Ea intră în vigoare, pentru oricare guvern care a aprobat sau care a aderat ulterior, la 60 de zile după data depunerii instrumentelor de aprobare sau de aderare.

ARTICOLUL XII

Până la 3 ani după intrarea în vigoare a prezentei convenții pentru un guvern contractant, un astfel de guvern poate denunța această convenție printr-o notificare în scris adresată secretarului general, care, la rândul său, va notifica tuturor guvernelor contractante conținutul și data primirii oricărei notificări de acest fel. Această denunțare intră în vigoare după un an sau după o perioadă mai lungă, ce poate fi specificată în notificare, de la data primirii acesteia de către secretarul general.

ARTICOLUL XIII

(1)

a) Națiunile Unite, în cazurile în care își asumă responsabilitatea administrării unui teritoriu, sau orice guvern contractant însărcinat cu relațiile internaționale pe un teritoriu trebuie, cât mai curând posibil, să se consulte cu un astfel de teritoriu și să depună eforturi de extindere a aplicării prezentei convenții pe acel teritoriu și pot oricând, printr-o notificare scrisă, adresată secretarului general să declare că această convenție va fi extinsă pe un astfel de teritoriu.

b) Aplicarea prezentei convenții se va extinde pe teritoriul menționat în notificare, de la data primirii sau de la o altă dată care poate fi indicată în notificare.

c) Prevederile art. VIII al prezentei convenții se vor aplica pe orice teritoriu în care convenția este încheiată în conformitate cu prezentul articol; în acest ccop expresia propriile ei formalități, cerințe documentare sau proceduri le vor include pe acelea în vigoare în acel teritoriu.

d) Prezenta convenție va înceta să se extindă pe vreun teritoriu, la un an după primirea de către secretarul general a unei notificări în acest sens sau la o dată ulterioară, după cum se poate specifica în aceasta.

(2) Secretarul general va informa toate guvernele contractante despre extinderea prezentei convenții în orice teritoriu, în conformitate cu paragraful (1) al acestui articol, declarând în fiecare caz data de la care convenția s-a extins astfel.

ARTICOLUL XIV

Secretarul general va informa toate guvernele semnatare, toate guvernele contractante și pe toți membrii organizației despre:

. semnăturile aplicate pe prezenta convenție și datele lor;

. depunerea instrumentelor de aprobare și de aderare, împreună cu datele lor de depunere;
. data la care convenția intră în vigoare în conformitate cu prevederile art. XI;
. orice notificare primită în conformitate cu prevederile art. XII și XIII și data acesteia;
. convocarea oricărei conferințe în conformitate cu prevederile art. VII său IX.

ARTICOLUL XV

Prezenta convenție și anexa la aceasta vor fi depuse la secretarul general, care va transmite copii certificate de pe acestea guvernelor semnatare și guvernelor care sunt în proces de aderare. Îndată ce prezenta convenție intră în vigoare, acest fapt va fi înregistrat de secretarul general în conformitate cu art. 102 al Cartei Națiunilor Unite.

ARTICOLUL XVI

Prezenta convenție și anexa la aceasta vor fi stabilite în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind egal autentice. Traducerile oficiale vor fi redactate în limbile rusă și spaniolă și vor fi depuse actele originale semnate.

Ca martori la aceasta, subsemnații, fiind împuterniciți în acest scop de respectivele lor guverne, au semnat prezenta convenție.

Adoptată la Londra la 9 aprilie 1965.

ANEXĂ

Secțiunea 1 Definiții și prevederi generale

A. Definiții

În spiritul prevederilor acestei anexe, termenilor listați li se vor atribui următoarele înțelesuri:

- instalațiile și echipamentele navei - articolele, altele decât piesele de schimb ale navei, aflate la bordul acesteia pentru utilizare proprie, care sunt mijloace mobile, dar nu de natură consumabilă, inclusiv accesoriile, cum ar fi: bărci de salvare, materiale de salvare, mobilier și alte articole de echipare a navei;

- armator - proprietarul sau cel care operează o navă, fie că este persoană fizică sau juridică, precum și orice persoană care acționează în numele proprietarului sau al celui care operează nava;

- permis de coborare la uscat - permisiunea acordată unui membru al echipajului de a avea acces la uscat pe perioada staționării navei în port, în cadrul limitelor de timp și geografice, dacă există, așa cum sunt decise de autoritățile publice;

- bagaje însoțitoare ale pasagerilor - proprietate, care poate include și banii, transportată pe aceeași navă cu pasagerul, care poate fi sau nu în posesia lui, cu condiția ca ea să nu fie transportată pe baza unui contract de transport sau a unui alt acord similar;

- marfă - orice bunuri, mărfuri și articole de orice tip, indiferent cum vor fi transportate pe o navă, altele decât poșta, proviziile navei, piesele de schimb pentru navă, echipamentul navei, efectele echipajului și bagajele însoțitoare ale pasagerilor;

- document - suportul informațional cu înregistrări de date;

- document de transport - documentul ce atestă fie un contract de transport între un armator și un expeditor, fie o scrisoare de transport maritim, fie un conosament sau un document de transport multimodal;

- efectele echipajului - îmbrăcăminte, articole de utilizare zilnică și orice alte articole care pot include bani, aparținând echipajului și aflate la bordul navei;

- ora sosirii - ora la care o navă se oprește la ancoră sau la chei într-un port;

- membru al echipajului - orice persoană angajată efectiv pentru a îndeplini sarcini la bord, pe perioada unui voiaj, în funcționarea sau serviciul pe o navă și care este inclus în lista cuprinzând echipajul;

- măsuri de siguranță - măsuri aprobate la nivel internațional pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranță la bordul navelor și în zonele portuare în scopul prevenirii actelor ilicite împotriva pasagerilor și echipajelor de la bordul navelor;

- navă de croazieră - o navă într-un voiaj internațional, care transportă pasageri care participă la un program de grup organizat și care sunt cazați la bord, fac escale temporare, urmând un plan determinat, în unul sau mai multe porturi diferite. În timpul voiajului, în principiu, nava nu trebuie:

a) să îmbarce sau să debarce alți pasageri;

b) să încarce sau să descarce nici o marfă.

- pasager în tranzit - un pasager care sosește pe o navă dintr-o țară străină în scopul continuării călătoriei pe acea navă sau pe orice alte mijloace de transport către o țară străină;

- poștă - corespondența și alte obiecte încredințate prin administrațiile poștale și cu scopul de a fi remise administrațiilor poștale;

- autorități publice - organismele sau oficialitățile unui stat, responsabile pentru aplicarea legilor și a reglementărilor acelui stat referitoare la orice aspect al standardelor și practicilor recomandate, cuprinse în această anexă;

- proviziile navei - bunurile de utilizare pe navă, inclusiv bunuri de consum, bunuri transportate pentru vânzare către pasageri și membrii echipajului, combustibilii și lubrifianții, excluzând echipamentul navei și piesele de schimb ale acesteia;

- suport de date - suportul destinat să primească înregistrarea informațiilor.

B. Prevederi generale

Ținând seama de paragraful (2) al art. V din convenție, prevederile acestei anexe nu vor împiedica autoritățile publice să ia măsuri corespunzătoare, inclusiv obținerea de informații suplimentare, după cum poate apărea necesitatea în cazul suspectării de fraudă sau în tratarea problemelor speciale care constituie pericol grav pentru ordinea publică, securitatea sau sănătatea publică, la fel ca și pentru actele ilegale contra securității traficului maritim și traficului ilegal de stupefiante și substanțe psihotrope sau pentru prevenirea introducerii ori răspândirii infecției sau a pestei, care afectează animalele sau plantele.

1.1. Standard. Autoritățile publice vor cere în toate cazurile să li se furnizeze numai informații esențiale și numărul acestora să fie redus la minimum. Puneri în aplicare (1)

Întrucât în prezenta anexă este stabilită o listă a informațiilor, autoritățile publice vor cere să li se furnizeze numai pe cele pe care ei le consideră esențiale.

1.1.1. Practica recomandată. Autoritățile publice împreună cu armatorii și cu toate celelalte părți interesate trebuie să ia în considerare efectul pe care îl poate avea aplicarea tratamentului automat și tehnicile de transmitere automată a datelor pentru simplificarea formalităților.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...