Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1505/2015 de stabilire a specificațiilor tehnice și a formatelor pentru listele sigure în temeiul articolului 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015D1505

Modificări (1)

În vigoare de la 29 septembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, în special articolul 22 alineatul (5),

întrucât:

(1) Listele sigure sunt esențiale pentru construirea încrederii între operatorii de piață, deoarece ele indică statutul prestatorului de servicii în momentul supravegherii.

(2) Utilizarea transfrontalieră a semnăturilor electronice a fost facilitată prin Decizia 2009/767/CE a Comisiei, în care s-a stabilit obligația statelor membre de a crea, a menține și a publica liste sigure cu informații referitoare la prestatorii de servicii de certificare care eliberează certificate calificate publicului în conformitate cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului și care sunt supravegheați și acreditați de către statele membre.

(3) La articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 se prevede că statele membre au obligația să instituie, să mențină și să publice în mod securizat liste sigure semnate sau sigilate electronic într-o formă adecvată pentru prelucrarea automată, precum și obligația să notifice Comisiei organismele responsabile pentru instituirea listelor sigure naționale.

(4) Prestatorul de servicii de încredere și serviciile de încredere pe care le prestează ar trebui să fie considerate calificate în momentul în care prestatorului din lista sigură îi este atribuit statutul de calificat. Pentru a se asigura că prestatorii de servicii pot îndeplini cu ușurință, la distanță și prin mijloace electronice alte obligații care decurg din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, în special pe cele prevăzute la articolele 27 și 37, și pentru a se răspunde așteptărilor legitime ale altor prestatori de servicii de certificare care nu eliberează certificate calificate, dar prestează servicii conexe semnăturilor electronice în temeiul Directivei 1999/93/CE și sunt înscriși în liste la 30 iunie 2016, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a adăuga în listele sigure, la nivel național, și alte servicii de încredere decât cele calificate, dacă prestatorii respectivi doresc acest lucru, cu condiția să se indice clar că serviciile în cauză nu sunt calificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(5) Conform considerentului 25 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, statele membre pot adăuga alte tipuri de servicii de încredere definite la nivel național decât cele definite la articolul 3 alineatul (16) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, cu condiția să se indice clar că serviciile în cauză nu sunt calificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(6) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre instituie, publică și mențin liste sigure cu informații referitoare la prestatorii de servicii de încredere calificați pe care îi supraveghează, precum și informații referitoare la serviciile de încredere calificate pe care aceștia le prestează. Listele respective îndeplinesc specificațiile tehnice stabilite în anexa I.

Articolul 2

Statele membre pot include în listele sigure și informații referitoare la prestatorii de servicii de încredere necalificați, alături de informații referitoare la serviciile de încredere necalificate pe care aceștia le prestează. În listă se indică în mod clar care prestatori de servicii de încredere și care servicii de încredere prestate de aceștia sunt necalificate.

Articolul 3

(1) În temeiul articolului 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, statele membre semnează sau sigilează electronic forma adecvată pentru prelucrarea automată a listei lor sigure, în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa I.

(2) Dacă își publică electronic lista sigură într-o formă lizibilă pentru om, statele membre se asigură că forma respectivă a listei sigure conține aceleași date ca și forma adecvată pentru prelucrarea automată și o semnează sau sigilează electronic în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa I.

Articolul 4

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...