Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1502/2015 de stabilire a unor specificații și proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R1502

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 29 septembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, în special articolul 8 alineatul (3),

întrucât:

(1) Articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 prevede că un sistem de identificare electronică notificat în temeiul articolului 9 alineatul (1) trebuie să specifice nivelurile de asigurare scăzut, substanțial și/sau ridicat pentru mijloacele de identificare electronică emise în cadrul sistemului respectiv.

(2) Stabilirea unor specificații, standarde și proceduri tehnice minime este esențială pentru a se asigura o înțelegere comună a detaliilor nivelurilor de asigurare a încrederii și interoperabilitatea în procesul de clasificare a nivelurilor naționale de asigurare aferente sistemelor de identificare electronică notificate în funcție de nivelurile de asigurare menționate la articolul 8, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(3) La elaborarea specificațiilor și a procedurilor prevăzute în prezentul act de punere în aplicare s-a ținut cont de standardul internațional ISO/IEC 29115, acesta fiind principalul standard internațional în materie de niveluri de asigurare ale mijloacelor de identificare electronică. Cu toate acestea, conținutul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 diferă de standardul internațional menționat, în special în ceea ce privește cerințele în materie de dovedire și verificare a identității, precum și în ceea ce privește modul în care sunt luate în considerare diferențele dintre mecanismele referitoare la identitate din statele membre și instrumentele cu același scop existente în UE. Prin urmare, anexa, deși se bazează pe acest standard internațional, nu ar trebui să facă trimitere la niciun element concret din standardul ISO/IEC 29115.

(4) Prezentul regulament a fost elaborat sub forma unei abordări bazate pe rezultate, aceasta fiind considerată cea mai adecvată, ceea ce se reflectă și în definițiile utilizate pentru a explica termenii și conceptele. Acestea țin seama de obiectivul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 în ceea ce privește nivelurile de asigurare ale mijloacelor de identificare electronică. Prin urmare, la stabilirea specificațiilor și a procedurilor prevăzute în prezentul act de punere în aplicare ar trebui să se țină seama cât mai mult posibil de proiectul-pilot pe scară largă STORK, incluzând specificațiile elaborate în cadrul acestuia, precum și de definițiile și de conceptele din standardul ISO/IEC 29115.

(5) În funcție de contextul în care trebuie să fie verificat un element de dovedire a identității, sursele sigure pot avea diverse forme, cum ar fi, printre altele, registrele, documentele și organismele. Sursele sigure pot diferi de la un stat membru la altul, chiar și în contexte similare.

(6) La elaborarea cerințelor în materie de dovedire și verificare a identității ar trebui să se țină seama de diferitele sisteme și practici, garantându-se, în același timp, un grad de asigurare suficient de ridicat încât să se formeze încrederea necesară. Prin urmare, acceptarea procedurilor utilizate anterior pentru un alt scop decât emiterea de mijloace de identificare electronică ar trebui să fie condiționată de confirmarea faptului că aceste proceduri îndeplinesc cerințele prevăzute pentru nivelul de asigurare corespunzător.

(7) De obicei sunt utilizați anumiți factori de autentificare, cum ar fi secretele partajate, dispozitivele fizice și caracteristicile fizice. Cu toate acestea, ar trebui să fie încurajată utilizarea unui număr mai mare de factori de autentificare, în special proveniți din categorii diferite, pentru a spori securitatea procesului de autentificare.

(8) Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze drepturile de reprezentare ale persoanelor juridice. Cu toate acestea, anexa ar trebui să prevadă cerințe privind legăturile dintre mijloacele de identificare electronică ale persoanelor fizice și juridice.

(9) Ar trebui recunoscută importanța sistemelor de asigurare a securității informațiilor și a sistemelor de gestionare a serviciilor, la fel ca și importanța utilizării metodologiilor recunoscute și a aplicării principiilor incluse în seriile de standarde ISO/IEC 27000 și ISO/IEC 20000.

(10) Ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare bunele practici în ceea ce privește nivelurile de asigurare din statele membre.

(11) Certificarea de securitate informatică bazată pe standarde internaționale este un instrument important de verificare a conformității produselor cu cerințele în materie de securitate prevăzute în prezentul act de punere în aplicare.

(12) Comitetul menționat la articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Nivelurile de asigurare scăzut, substanțial și ridicat pentru mijloacele de identificare electronică emise în cadrul unui sistem de identificare electronică notificat se stabilesc prin raportare la specificațiile și procedurile prevăzute în anexă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...