Marea Adunare Națională - MAN

Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor prețioase și pietrelor prețioase

Referințe (2), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 1960
Formă aplicabilă de la 17 mai 1972

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Reviste (1)

Deținerea cu orice titlu, a mijloacelor de plată străine și a metalelor prețioase, precum și operațiile de orice fel cu acestea și cu pietrele prețioase constituie monopol valutar de stat și sînt interzise, cu excepțiile expres prevăzute prin lege.

Politica valutară se exercită de Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Banca Națională a Republicii Socialiste România și Banca Română de Comerț Exterior, potrivit normelor legale în vigoare.

Banca Națională a Republicii Socialiste România și Banca Română de Comerț Exterior, după caz și potrivit atribuțiilor lor statutare, au dreptul exclusiv de a efectua cumpărări și vînzări de mijloace de plată străine, de metale prețioase și de pietre prețioase, precum și de a face decontările cu străinătatea.

Banca Națională a Republicii Socialiste România și Banca Română de Comerț Exterior vor putea autoriza și alte organizații socialiste să efectueze, potrivit normelor legale în vigoare, operații de schimb valutar, operații cu metale prețioase și pietre prețioase, precum și încasări în valută pentru prestări de servicii, vînzări de mărfuri și altele.

Cursul oficial al valutelor se stabilește de către Banca Națională a Republicii Socialiste România, potrivit normelor legale în vigoare.

Introducerea în țară și scoaterea din țară de monedă românească sînt interzise, în afară de cazurile prevăzute prin legi speciale.

Art. 2. -

Prin mijloace de plată străine, în sensul prezentului decret, se înțeleg:

a) biletele de bancă și monedele de orice fel, emise în străinătate, cu putere circulatorie, precum și cele fără putere circulatorie, care pot fi preschimbate în bilete de bancă sau monede cu putere circulatorie;

b) înscrisurile, ca: ordinele sau dispozițiile de plată, mandatele, acreditivele, scrisorile de credit, cecurile, biletele la ordin, cambiile, orice efecte de comerț, precum și orice alte înscrisuri cuprinzînd obligații de plată, exprimate în monedă străină, dacă emitentul are domiciliul în străinătate sau dacă locul plății este în țară străină;

c) disponibilitățile în monedă străină, aflate în conturi sau sub orice altă formă, în străinătate.

Art. 3. -

Se asimilează mijloacelor de plată străine:

a) de orice drepturi sau obligații patrimoniale, indiferent de felul sau forma în care sînt exprimate, ce pot fi realizate sau lichidate în străinătate sau referitoare la bunuri aflate în străinătate, dacă aceste drepturi sau obligații aparțin unor persoane cu domiciliul în țară sau aflate temporar în țară de mai mult de un an;

b) hîrtiile de valoare emise de statul român sau de orice persoană juridică română a căror valoare este exprimată în lei și plătibile în țară, dacă aceste hîrtii sînt destinate a fi scoase din țară sau introduse în țară;

c) sumele de bani, indiferent în ce monedă, cuvenite în țară persoanelor domiciliate în străinătate sau aflate temporar în țară, pînă la un an, ori persoanelor arătate în cap. V.

Termenul prevăzut la lit. a și c poate fi prelungit de Ministerul Finanțelor.

Art. 4. -

Prin metale prețioase, în sensul prezentului decret, se înțeleg:

a) aurul, platina și metalele din grupa platinei - paladium, osmium, iridium, rhodium, ruthenium - în orice stare s-ar afla: pură, aliaje, nativă, în minereuri, nisipuri, concentrate, săruri, soluții și alte asemenea și în orice formă s-ar găsi, ca: lingouri, bare, sîrmă, plăci, foiță, deșeuri, aur dentar, obiecte de laborator, obiecte de uz casnic, de artă, de cult, bijuterii, ceasornice cu capac și carcasă din aur sau platină, orice alte obiecte de uz personal, aparate, dispozitive, utilaje, părți sau resturi din acestea și alte asemenea, indiferent de conținutul lor în metal prețios fin, precum și monedele și medaliile de aur dacă nu se încadrează în prevederile art. 2 lit. a;

b) argintul în bare, lingouri sau în orice altă formă s-ar găsi în fazele procesului său de producție, precum și aparatele, dispozitivele și utilajele din argint.

Nu se consideră ca fiind obiecte confecționate din metale prețioase - făcînd excepție de la dispozițiile alin. 1 lit. a - bijuteriile, obiectele de artă, de cult, de uz casnic sau personal, cînd:

a) titlul aliajului cu aur, din care sînt confecționate, este sub 375%. pentru aur, sau

b) au părți de aliaj din aur, cu titlurile legale, în proporție mai mică de 25% din greutatea totală a obiectelor.

Art. 5. -

Prin pietre prețioase, în sensul prezentului decret, se înțeleg: diamantele, briliantele, rubinele, safirele, smaraldele și perlele naturale.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Este îngăduit oricărei persoane să dețină:

a) bijuterii sau obiecte de artă, de cult, de uz casnic sau personal, ori lucrări vechi dentare, confecționate din aur sau platină, ori cu adaos de aur sau platină;

b) salbe confecționate din ducați (galbeni) mari austrieci și ducați (galbeni) mici austrieci și ungurești, precum și ducații (galbenii) găuriți, cu toartă sau în ramă, desprinși din salbă ori montați în cercei, toate acestea numai dacă sînt destinate a servi ca podoabă;

c) mahmudele și icușari;

d) bijuterii confecționate din monede de aur bătute pînă în anul 1800 inclusiv.

Obiectele arătate în prezentul articol nu sînt supuse obligației de predare către Banca Națională a Republicii Socialiste România sau unităților de stat anume autorizate, prevăzute în art. 9 lit. b.

Transmiterea sau dobîndirea bijuteriilor și a celorlalte obiecte arătate în alin. 1 lit. a - d inclusiv, precum și cea privind pietrele prețioase, efectuate de persoane fizice, dacă dobîndirea nu s-a făcut în scop de revînzare, este îngăduită, fără nici o autorizare.

Art. 7. -

Persoanele fizice și juridice particulare pot deține, cu autorizarea Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, aparate, dispozitive și utilaje, inclusiv obiecte de laborator din metale prețioase, necesare activității lor, sau dacă acestea servesc unor scopuri științifice.

De asemenea, pot fi deținute colecțiile numismatice, recunoscute ca atare de către Banca Națională a Republicii Socialiste România care are, în mod exclusiv, calitatea de a elibera autorizațiile nominale de păstrare.

În lipsa autorizării, obiectele prevăzute în prezentul articol trebuie predate Băncii Naționale a Republicii Socialiste România sau unităților de stat anume autorizate, în termen de 60 zile de la dobîndire sau de îndată în caz de retragere a autorizării.

Art. 8. -

Organizațiile de cult pot deține obiecte de cult din metale prețioase în orice cantitate și sînt obligate să țină evidența acestora. Orice asemenea obiect trebuie înregistrat într-un registru special de evidență, imediat după dobîndire.

Pentru obiectele de cult din metale prețioase aflate în patrimoniul organizațiilor de cult la data intrării în vigoare a prezentului decret, înregistrarea se va face în termen de 60 zile de la această dată.

Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în alin. 1 și 2 se asimilează cu încălcarea obligațiilor prevăzute în art. 9.

CAPITOLUL II Obligațiile și drepturile celor care dobîndesc sau
dețin mijloace de plată străine și metale prețioase

Art. 9. -

Cei care dobîndesc în condițiile legii mijloace de plată străine sau metale prețioase, ori care produc asemenea metale, au următoarele obligații:

a) să predea Băncii Naționale a Republicii Socialiste România sau Băncii Române de Comerț Exterior, în termen de 30 zile, mijloacele de plată străine enumerate în art. 2 lit. a agreate de acestea; mijloacele de plată străine neagreate se vor depune spre valorificare, potrivit instrucțiunilor de aplicare a prezentului decret;

b) să predea Băncii Naționale a Republicii Socialiste România sau unităților de stat anume autorizate, în termen de 60 zile, metalele prețioase care nu provin din producție și imediat pe acelea care provin din producție;

c) să cedeze Băncii Naționale a Republicii Socialiste România sau Băncii Române de Comerț Exterior, în termen de 60 zile, disponibilitățile arătate în art. 2 lit. c, precum și sumele constituind venituri din bunuri imobiliare aflate în străinătate sau contravaloarea drepturilor valorificate privind asemenea bunuri, dînd și dispoziții corespunzătoare debitorilor respectivi;

d) să declare și totodată să dea mandat de încasare sau valorificare Băncii Naționale a Republicii Socialiste România sau Băncii Române de Comerț Exterior, în termen de 60 zile, pentru mijloacele de plată străine art. 2 lit. b;

e) să declare Băncii Naționale a Republicii Socialiste România sau Băncii Române de Comerț Exterior, în termen de 60 zile, orice alte mijloace de plată străine reprezentînd active, la care se referă art. 3 lit. a.

Art. 10. -

Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se vor stabili categoriile de dobînditori de valută care sînt exceptați de la obligația de predare sau cedare prevăzută la art. 9, precum și condițiile în care aceștia au dreptul să utilizeze, în țară sau în străinătate, valuta rămasă la dispoziția lor.

În țară, valuta rămasă la dispoziția dobînditorilor exceptați de la obligația de predare sau cedare va putea fi utilizată pentru construirea sau cumpărarea de locuințe, cumpărarea de mărfuri ori plata unor servicii, care au prețuri sau tarife stabilite în valută.

Art. 11. -

Prin derogare de la dispozițiile art. 9, întreprinderile de stat pentru comerțul exterior și celelalte organizații socialiste care realizează devize din operații cu străinătatea sînt obligate să le cedeze Băncii Române de Comerț Exterior, imediat după realizare.

Organizațiile socialiste nu sînt supuse obligațiilor arătate în art. 9 pentru metalele prețioase ce le-au fost repartizate prin dispoziții speciale.

Regimul cantităților de metale prețioase nefolosite și al deșeurilor, regimul aparatelor, dispozitivelor și utilajelor din metale prețioase aflate în orice stare la organizațiile socialiste sau care vor intra în folosința lor, precum și al colecțiilor numismatice, se reglementează prin instrucțiunile de aplicare a prezentului decret.

Art. 12. -

Toate termenele stabilite în art. 9 curg de la data dobîndirii mijloacelor de plată străine și a metalelor prețioase.

Prin data dobîndirii, în ce privește mijloacele de plată la care se referă art. 3 lit. a, se înțelege, în sensul prezentului decret, data la care titularul din țară a luat cunoștință de dreptul său printr-o comunicare oficială, dintr-un act oficial sau din orice alt act emanat de la o instituție autorizată.

Art. 13. -

Mijloacele de plată străine, precum și metalele prețioase, predate ori cedate, vor fi plătite la cursurile în vigoare cu prima stabilită prin hotărîre a Consiliului de Miniștri pentru valutele străine, respectiv la prețurile în vigoare pentru metalele prețioase.

Sumele nete realizate din valorificarea mijloacelor de plată străine, potrivit art. 9 lit. c și d, vor fi decontate în lei beneficiarilor, îndată ce Banca Națională a Republicii Socialiste România sau Banca Română de Comerț Exterior va putea dispune liber de ele.

CAPITOLUL III Operațiile cu mijloace de plată străine,
metale prețioase și pietre prețioase

Art. 14. -

Prin operații cu mijloace de plată străine, cu metale prețioase sau pietre prețioase se înțeleg orice acte sau fapte care dau naștere, modifică sau sting drepturi sau obligații referitoare la mijloacele de plată străine, la cele asimilate lor, precum și la metalele prețioase sau pietrele prețioase.

Se asimilează acestor operații:

a) introducerea în țară sau scoaterea din țară de înscrisuri reprezentînd mijloace de plată străine;

b) scoaterea din țară de metale prețioase sau pietre prețioase;

c) producția, prin orice metodă, și extragerea de metale prețioase, inclusiv afinarea, precum și orice tratament al minereurilor și nisipurilor, în scopul obținerii metalelor prețioase;

d) prelucrarea sau folosirea în industrie a metalelor prețioase, precum și transformarea, repararea și orice alte lucrări cu metale prețioase sau pietre prețioase;

e) mijlocirea cumpărării sau a vînzării de mijloace de plată străine, metale prețioase sau pietre prețioase;

f) transportul fizic, precum și încredințarea sau primirea în vederea transportului fizic, al mijloacelor de plată străine arătate în art. 2 lit. a și b, precum și al metalelor prețioase, supuse obligației de predare.

Art. 15. -

Operațiile cu metale prețioase, obiecte și bijuterii din metale prețioase, inclusiv cele confecționate din argint, sau operațiile cu pietre prețioase, ca acte de comerț sau ca îndeletnicire meșteșugărească ori industrială, nu sînt îngăduite decît în sectorul socialist.

Repartizarea aurului dentar către policlinici, laboratoare și populație, precum și evidența și modul de autorizare a prelucrării aurului dentar, se stabilesc prin instrucțiunile de aplicare a prezentului decret.

Art. 16. -

Orice operații cu mijloace de plată străine, cu metale prețioase sau pietre prețioase se pot efectua numai cu autorizarea Ministerului Finanțelor.

Banca Națională a Republicii Socialiste România și Banca Română de Comerț Exterior efectuează direct, după caz și potrivit atribuțiilor lor statutare, fără, autorizarea prevăzută la alin. 1:

a) plățile în străinătate ale statului, întreprinderilor de stat pentru comerțul exterior și ale celorlalte organizații socialiste care fac operații cu străinătatea, în cadrul prevederilor actelor normative referitoare la asemenea plăți;

b) operațiile autorizate prin Statutul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România sau Statutul Băncii Române de Comerț Exterior.

Art. 17. -

Următoarele operații cu caracter tehnic bancar sînt supuse autorizării Băncii Naționale a Republicii Socialiste România sau Băncii Române de Comerț Exterior:

a) importul și exportul de titluri, acțiuni, obligații și cupoanele lor, precum și viramentul lor în conturi;

b) emiterea de cambii, tratate și acceptarea acestora în valută în favoarea unor beneficiari din străinătate.

Art. 18. -

Actele juridice efectuate fără autorizare, au legătură cu operațiile arătate în art. 16 și 17, sînt nule de drept, independent de sancțiunile penale.

Art. 19. -

Nu sînt supuse autorizării:

a) folosirea sumelor în lei cuvenite în țară persoanelor domiciliate în străinătate, constituind venituri din bunuri imobiliare situate în țară, ori reprezentînd produsul valorificării unor bunuri situate în țară sau a accesiunilor deschise în țară, ori avînd orice altă proveniență legală;

b) darurile, precum și transmiterea cu titlu de moștenire, dacă aceste operații privesc colecțiile numismatice;

c) operațiile arătate în art. 6 alin. ultim;

d) operațiile arătate în art. 14 lit. f făcute în vederea îndeplinirii obligațiilor de predare sau cedare către Banca Națională a Republicii Socialiste România, Banca Română de Comerț Exterior sau unitățile de stat anume autorizate;

e) orice alte operații prevăzute în instrucțiunile de aplicare a prezentului decret.

Art. 20. -

Analiza și marcarea metalelor prețioase în orice formă se efectuează numai de Banca Națională a Republicii Socialiste România.

CAPITOLUL IV Dispoziții aplicabile călătorilor


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...