Eurocontrol

Convenția internațională eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960 (amendată prin Protocolul semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981)

Modificări (1), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iunie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

VERSIUNEA OFICIALĂ A PREVEDERILOR CONVENȚIEI EXISTENTE ȘI A

AMENDAMENTELOR ACESTEIA CUPRINSE ÎN PROTOCOL*)

*) Traducere.

ARTICOLUL 1

1. Părțile contractante sunt de acord să-și întărească cooperarea și să dezvolte acțiunile comune în domeniul navigației aeriene, ținând seama de necesitățile de apărare și asigurând libertate maximă tuturor utilizatorilor spațiului aerian în conformitate cu nivelul de securitate cerut.

În consecință, au convenit:

a) să stabilească obiective comune pe termen lung în domeniul navigației aeriene și, în acest cadru, să instituie un plan comun pe termen mediu pentru serviciile și mijloacele de trafic aerian;

b) să elaboreze planuri comune pentru pregătirea la un nivel avansat, pentru măsurile procedurale și pentru programele de cercetare și dezvoltare privind mijloacele și serviciile necesare asigurării siguranței, eficienței și fluidității traficului aerian;

c) să fie de acord asupra altor măsuri necesare pentru asigurarea siguranței și regularității fluxului de trafic aerian;

d) să constituie un fond de experiență comun privind aspectele operaționale, tehnice și financiare ale navigației aeriene;

e) să-și coordoneze activitățile privind gestionarea fluxului de trafic aerian, stabilind un sistem internațional de gestionare a fluxului de trafic aerian, cu scopul de a asigura cea mai eficientă utilizare a spațiului aerian.

2. În acest scop, prin prezenta se înființează Organizația Europeană pentru Securitatea Navigației Aeriene (EUROCONTROL), denumită în continuare Organizație, care va acționa în cooperare cu autoritățile naționale civile și militare. Organizația va cuprinde două organe:

- Comisia permanentă pentru siguranța navigației aeriene, denumită în continuare Comisie, care va constitui organul răspunzător de formularea politicii generale a Organizației;

- Agenția pentru siguranța navigației aeriene, denumită în continuare Agenție, al cărei statut se află în anexa nr. 1 la prezenta convenție. Agenția va fi organul răspunzător de performanța sarcinilor prevăzute de prezenta convenție sau încredințate de Comisie spre a fi executate.

3. Sediul Organizației va fi la Bruxelles.

ARTICOLUL 2

1. Organizația își asumă următoarele sarcini:

a) să analizeze necesitățile viitoare ale traficului aerian și noile tehnici necesare pentru îndeplinirea acestor necesități;

b) să elaboreze și să adopte obiective comune pe termen lung în domeniul navigației aeriene;

c) să coordoneze planurile naționale pe termen mediu pentru stabilirea unui plan comun pe termen mediu privind serviciile și mijloacele de trafic aerian în cadrul obiectivelor pe termen lung menționate anterior la lit. b);

d) să promoveze o politică comună pentru sistemele de navigație aeriană de la sol și de la bordul aeronavelor, precum și pentru pregătirea personalului din serviciile de trafic aerian;

e) să studieze și să promoveze măsuri pentru creșterea profitabilității și a eficienței în domeniul navigației aeriene;

f) să promoveze și să efectueze studii, testări și încercări privind navigația aeriană; să adune și să distribuie rezultatele studiilor, ale testărilor și ale încercărilor efectuate de către părțile contractante în domeniul navigației aeriene;

g) să coordoneze programele de cercetare și de dezvoltare ale părților contractante privind noile tehnici din domeniul navigației aeriene;

h) să examineze problemele din domeniul navigației aeriene, studiate de Organizația Internațională a Aviației Civile și de alte organizații internaționale interesate de aviația civilă;

i) să studieze amendamentele aduse Planurilor de navigație aeriană regională, care urmează a fi înaintate Organizației Internaționale a Aviației Civile;

j) să aducă la îndeplinire orice alte sarcini care i s-ar putea încredința conform art. 1 paragraful 1 lit. c);

k) să ajute părțile contractante și statele nemembre interesate în instituirea și operarea sistemului de gestionare a fluxului de trafic aerian;

l) să stabilească și să colecteze tarifele percepute utilizatorilor de servicii de trafic aerian, în conformitate cu Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, și în numele părților contractante și al statelor nemembre care se constituie părți la acel acord.

Pot fi încheiate acorduri speciale de către Organizație și statele nemembre interesate de participarea la îndeplinirea unor astfel de sarcini.

2. La cererea uneia sau a mai multora dintre părțile contractante, Organizației i se pot încredința următoarele sarcini:

a) să ajute părțile contractante la îndeplinirea sarcinilor specifice de navigație aeriană, cum sunt proiectarea și instalarea mijloacelor și serviciilor de trafic aerian;

b) să asigure și să pună în funcțiune, parțial sau în totalitate, servicii și mijloace de trafic aerian în numele unor astfel de părți contractante;

c) să ajute astfel de părți contractante la calcularea și colectarea tarifelor care sunt percepute de acestea utilizatorilor serviciilor de navigație aeriană și care nu sunt acoperite de Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană.

Îndeplinirea unor astfel de sarcini va fi guvernată, în fiecare caz, de un acord special între Organizație și părțile interesate.

3. Organizației i se mai pot încredința, la cererea uneia sau a mai multora dintre statele nemembre, următoarele sarcini:

a) să ajute astfel de state la gestionarea fluxului de trafic aerian și la planificarea și asigurarea serviciilor și echipamentului de navigație aeriană;

b) să ajute astfel de state la calcularea și colectarea tarifelor care nu sunt acoperite de Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană și care sunt percepute de acestea utilizatorilor de servicii de navigație aeriană.

Îndeplinirea unor astfel de sarcini va fi, în fiecare caz, guvernată de acorduri speciale între Organizație și statele interesate.

ARTICOLUL 3

1. Prezenta convenție va fi aplicată serviciilor de navigație aeriană de rută și serviciilor de trafic aerian de aerodrom respective în regiunile de informare a zborurilor, enumerate în anexa nr. 2.

2. Orice amendament pe care o parte contractantă dorește să îl aducă regiunilor sale de informare a zborurilor, enumerate în anexa nr. 2, va fi supus acordului unanim al Comisiei, dacă ar avea ca rezultat o modificare a limitelor generale ale spațiului aerian acoperit de convenție. Orice amendament care nu are ca rezultat o astfel de modificare va fi adus la cunoștință Organizației de către partea contractantă interesată.

3. Pentru scopurile prezentei convenții, expresia trafic aerian va cuprinde aeronavele civile și cele militare, vama și aeronavele poliției care se conformează procedurilor Organizației Internaționale a Aviației Civile.

ARTICOLUL 4

Organizația va avea personalitate juridică. Pe teritoriul părților contractante ea va avea capacitatea juridică deplină la care au dreptul, prin legile naționale, organismele încorporate; printre altele, va avea dreptul să achiziționeze sau să transfere proprietățile imobiliare sau mobiliare și să acționeze în justiție. Dacă nu sunt alte prevederi în prezenta convenție sau în statutul anexat acesteia, Organizația va fi reprezentată de Agenție, care va acționa în numele ei. Agenția va administra proprietatea Organizației.

ARTICOLUL 5

1. Comisia va fi compusă din reprezentanți ai părților contractante. Fiecare parte contractantă poate numi mai mulți delegați cu scopul, în mod deosebit, de a permite reprezentarea atât a intereselor aviației civile, cât și pe cele ale apărării naționale, dar va avea dreptul la un singur vot.

2. Pentru scopurile art. 2 paragraful 1 lit. l), Comisia va fi lărgită pentru a include reprezentanți ai statelor nemembre și care se constituie părți la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană. Comisia lărgită va lua decizii în conformitate cu prevederile acordului amintit.

3. În cazul existenței unor prevederi în această privință, în alte acorduri încheiate între Organizație și statele nemembre, conform art. 2 paragraful 1, în special pentru gestionarea fluxului de trafic aerian, Comisia va fi lărgită și va lua decizii în conformitate cu prevederile din acele acorduri.

ARTICOLUL 6

1. Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de Organizație prin art. 2 paragraful 1, Comisia va lua următoarele măsuri:

a) în ceea ce privește părțile contractante:

- va lua o decizie:

. în cazurile menționate în art. 2 paragraful 1 lit. b) și c);
. în cazurile menționate în art. 2 paragraful 1 lit. a) și d)-k), ori de câte ori Comisia consideră că este necesar ca părțile contractante să se implice într-o acțiune comună; în aceste cazuri poate, de asemenea, să emită o recomandare părților contractante;

b) în ceea ce privește Agenția:

- va aproba programul anual de lucru, iar programele de investiții și de lucru care se prelungesc pe mai mulți ani vor fi supuse de către Agenție spre aprobare, pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor menționate în art. 2 paragraful 1, precum și bugetul și raportul de activitate; va da directive Agenției, oricând va considera că este necesar, pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate acesteia;

- va lua toate măsurile necesare pentru exercitarea funcției de supraveghere, stabilite prin prezenta convenție și prin Statutul Agenției;

- va acorda Agenției o dispensă privind administrarea bugetului.

2. Pe lângă acestea, Comisia:

a) va aproba Regulamentul personalului și Regulamentul financiar, precum și măsurile ce trebuie luate pentru aplicarea art. 7 paragraful 2 și a art. 19 paragraful 3 din Statutul Agenției;

b) va numi pe membrii comisiei de control pe o perioadă de 5 ani, pentru aplicarea art. 22 paragraful 1 din Statutul Agenției.

3. Comisia va autoriza începerea de către Agenție a negocierilor privind acordurile speciale menționate în art. 2 și va aproba aceste acorduri negociate de Agenție.

4. Acțiunile în justiție din partea Organizației pot fi inițiate de Comisie în fața tribunalului de arbitraj menționat în art. 31.

ARTICOLUL 7

1. Deciziile vor fi luate de către Comisie prin votul unanim al părților contractante și vor avea un caracter obligatoriu pentru părțile contractante. Totuși, în cazul în care o parte contractantă va aduce la cunoștință Comisiei că anumite motive naționale superioare o împiedică să acționeze conform deciziei unanime luate în legătură cu problemele menționate în art. 2 paragraful 1 lit. b) și c), aceasta poate obține derogare de la acea decizie, cu condiția să comunice Comisiei motivele derogării. În interval de 6 luni de la notificare, Comisia fie că-și va revizui decizia anterioară, fie că va hotărî dacă trebuie să aplice anumite condiții sau limite la derogare. În oricare dintre cazuri, hotărârea Comisiei va necesita votul unanim al părților contractante.

2. Comisia va decide asupra măsurilor menționate în art. 6 paragraful 2 lit. a), art. 6 paragraful 3 și art. 11 paragraful 3, prin unanimitate de voturi.

3. În afară de cazul în care se prevede altfel, directivele și măsurile pentru situațiile prevăzute în art. 6 paragraful 1 lit. b) și în art. 6 paragraful 4 vor necesita o majoritate de voturi în Comisie, înțelegându-se că:

- acele voturi vor fi supuse evaluării prevăzute în art. 8 de mai jos;

- acele voturi trebuie să reprezinte majoritatea părților contractante care votează.

4. Măsurile menționate în art. 6 paragraful 2 lit. b) vor fi luate de către Comisie în conformitate cu paragraful 3 de mai sus, cu condiția ca majoritatea, calculată corespunzător, să nu fie sub 70% din numărul total de voturi.

5. Recomandările Comisiei vor necesita voturile majorității părților contractante.

ARTICOLUL 8

1. Evaluarea numărului de voturi la care s-a făcut referire în art. 7 va fi stabilită în conformitate cu următorul tabel:

Contribuția anuală a unei părți contractante
sub formă de procent din contribuțiile anuale totale ale tuturor părților contractante
Numărul de voturi
Sub 1 % ................. 1
De la 1 la sub 2 % ................. 2
De la 2 la sub 3 % ................. 3
De la 3 la sub 4 1/2 % ................. 4
De la 4 1/2 la sub 6 % ................. 5
De la 6 la sub 7 1/2 % ................. 6
De la 7 1/2 la sub 9 % ................. 7
De la 9 la sub 11 % ................. 8
De la 11 la sub 13 % ................. 9
De la 13 la sub 15 % ................. 10
De la 15 la sub 18 % ................. 11
De la 18 la sub 21 % ................. 12
De la 21 la sub 24 % ................. 13
De la 24 la sub 27 % ................. 14
De la 27 la sub 30 % ................. 15
30 % ................. 16

2. Numărul de voturi va fi inițial stabilit cu începere de la data intrării în vigoare a Protocolului deschis pentru semnare la Bruxelles în anul 1981, prin referire la tabelul de mai sus și în conformitate cu regula din art. 19 al Statutului Agenției, pentru determinarea contribuțiilor anuale ale părților contractante la bugetul Organizației.

3. În cazul aderării unui stat, numărul de voturi ale părților contractante va fi restabilit în conformitate cu aceeași procedură.

4. Numărul de voturi va fi restabilit în fiecare an, în conformitate cu prevederile precedente.

ARTICOLUL 9

1. Comisia își va stabili regulile procedurale, care vor fi adoptate în unanimitate.

2. Aceste reguli vor include, între altele, regulile privind biroul președintelui, pentru stabilirea grupurilor de lucru și a limbilor în care se va lucra în cadrul Comisiei.

ARTICOLUL 10

Personalul și dotarea materială necesare pentru desfășurarea activității Comisiei vor fi asigurate de către Agenție.

ARTICOLUL 11

1. Comisia va menține cu statele respective și cu organizațiile internaționale relațiile necesare pentru realizarea scopurilor Organizației.

2. Comisia va fi singura împuternicită, în mod deosebit și fără a prejudicia prevederile art. 6 paragraful 3 și ale art. 13 să încheie, în numele Organizației, cu organizațiile internaționale, cu părțile contractante sau cu alte state acele acorduri care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Organizației, prevăzute în art. 2.

3. La propunerea Agenției, Comisia poate delega Agenția să ia decizii pentru a începe negocieri și a încheia acorduri necesare pentru îndeplinirea sarcinilor menționate în art. 2.

ARTICOLUL 12

Acordurile dintre Organizație și una sau mai multe părți contractante, sau cu unul sau mai multe state membre, sau cu o organizație internațională, privind sarcinile menționate în art. 2, vor stipula sarcinile respective, drepturile și obligațiile părților, precum și aranjamentele financiare și vor stabili măsurile ce trebuie luate. Astfel de acorduri vor fi negociate de către Agenție în conformitate cu prevederile art. 6 paragraful 3 și ale art. 11 paragraful 3.

ARTICOLUL 13

În sfera directivelor date de Comisie, Agenția poate stabili acele relații, considerate esențiale pentru coordonarea traficului aerian și pentru funcționarea serviciilor Agenției, cu serviciile tehnice corespunzătoare, publice sau private, ale părților contractante, ale statelor noncontractante sau ale organizațiilor internaționale. În acest scop contractele de natură pur administrativă, tehnică sau comercială, în măsura în care sunt necesare pentru funcționarea Agenției, pot fi încheiate de Agenție, în numele Organizației, cu condiția ca Agenția să informeze Comisia asupra lor.

ARTICOLUL 14

1. Caracterul de interes public se va recunoaște, atunci când este necesar, în conformitate cu legea națională și cu consecințele care pot rezulta din prevederile legale privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobiliare necesare pentru amplasarea instalațiilor Organizației, aceasta necesitând acordul guvernului implicat. Procedura de expropriere în interes public poate fi inițiată de către autoritățile competente ale statului în cauză, în conformitate cu legile naționale, cu scopul de a dobândi astfel de bunuri, în lipsa unui acord de prietenie.

2. Pe teritoriul părților contractante, unde nu există procedura menționată în paragraful anterior, Organizația poate beneficia de acele proceduri de achiziționare obligatorie, care pot fi folosite în beneficiul aviației și al telecomunicațiilor civile.

3. Părțile contractante recunosc dreptul Organizației de a beneficia, în cazul oricăror instalații și servicii înființate de aceasta pe teritoriile respective, de aplicarea legii naționale privind restricțiile în interes public ce pot exista asupra drepturilor deținătorilor de proprietăți imobiliare ce pot prezenta interes public pentru serviciile naționale și, în special, de dreptul de a trece, în interes public, prin proprietatea cuiva.

4. Organizația va suporta cheltuielile implicate de aplicarea prevederilor acestui articol, inclusiv compensarea ce trebuie plătită în conformitate cu legea statului pe teritoriul căruia se află proprietatea.

ARTICOLUL 15

În cazul în care Organizația își execută sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 2 lit. b), Agenția va aplica regulamentul în vigoare pe teritoriile părților contractante și în spațiul aerian în care li s-a încredințat acestora asigurarea serviciilor de trafic aerian, prin acorduri internaționale în care se constituie părți contractante.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...