Parlamentul României

Actul de la Haga din 28.11.1960 *)

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 mai 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

ARTICOLUL 1

1) Statele contractante sînt constituite în Uniunea Specială pentru Depozitul Internațional al Desenelor și Modelelor Industriale.

2) Numai statele membre ale Uniunii Internaționale pentru Protecția Proprietății Industriale pot fi părți ale prezentului aranjament.

ARTICOLUL 2

În sensul prezentului aranjament, trebuie să se înțeleagă prin:

- Aranjamentul din 1925 - Aranjamentul de la Haga referitor la depozitul internațional al desenelor sau modelelor industriale din 6 noiembrie 1925;

- Aranjamentul din 1934 - Aranjamentul de la Haga referitor la depozitul internațional al desenelor sau modelelor industriale, din 6 noiembrie 1925, revizuit la Londra la 2 iunie 1934;

- prezentul aranjament - Aranjamentul de la Haga referitor la depozitul internațional al desenelor sau modelelor industriale, așa cum rezultă din prezentul act;

- regulament - Regulament de aplicare a prezentului aranjament;

- Biroul Internațional - Biroul uniunii Internaționale pentru Protecția Proprietății Industriale;

- depozit internațional - un depozit efectuat pe lîngă Biroul internațional;

- depozit național - un depozit efectuat pe lîngă administrația națională a unui stat contractant;

- depozit multiplu - un depozit care conține mai multe desene sau modele;

- stat de origine a unui depozit internațional - statul contractant în care solicitantul are o întreprindere industrială sau comercială efectivă și serioasă sau, dacă solicitantul are astfel de întreprinderi în mai multe țări contractante, acela dintre statele contractante pe care l-a desemnat în cerere; dacă nu are o astfel de întreprindere într-un stat contractant, statul în care își are domiciliul; dacă nu își are domiciliul într-un stat contractant, statul contractant al cărui resortisant este;

- stat care efectuează examinare de noutate - un stat a cărui legislație națională prevede un sistem care conține o cercetare și o examinare prealabilă din oficiu, efectuate de administrația sa națională și care au ca obiect noutatea tuturor desenelor sau modelelor depuse.

ARTICOLUL 3

Resortisanții statelor contractante sau persoanele care, fără a fi resortisanții unuia dintre aceste state, sînt domiciliate sau au o întreprindere industrială sau comercială efectivă și serioasă pe teritoriul unuia dintre statele respective, pot depune desene sau modele pe lîngă Biroul internațional.

ARTICOLUL 4

1) Depozitul internațional poate fi efectuat la Biroul internațional:

1° - direct, sau

2° - prin intermediul administrației naționale a unui stat contractant, dacă legislația acestui stat o permite.

2) Legislația națională a oricărui stat contractant poate cere ca orice depozit internațional pentru care acest stat este considerat stat de origine să fie prezentat prin intermediul administrației sale naționale. Nerespectarea unei astfel de dispoziții nu afectează efectele depozitului internațional în celelalte state contractante.

ARTICOLUL 5

1) Depozitul internațional cuprinde o cerere, una sau mai multe fotografii sau orice alte reprezentări grafice ale desenului sau modelului, precum și dovada de plată a taxelor prevăzute de regulament.

2) Cererea conține:

1° - lista statelor contractante în care solicitantul cere ca depozitul internațional să-și producă efectele;

2° - desemnarea obiectului sau obiectelor cărora desenul sau modelul le este destinat să fie încorporat;

3° - dacă solicitantul dorește să revendice prioritatea prevăzută la art. 9, indicarea datei, a statului și a numărului depozitului care dă naștere dreptului de prioritate;

4° - orice alte informații prevăzute de regulament.

3)

a) Cererea mai poate conține:

1° - o scurtă descriere a elementelor caracteristice ale desenului sau modelului;

2° - o declarație în care să se indice numele adevăratului autor al desenului sau modelului;

3° - o cerere de amînare a publicării așa cum este prevăzut la art. 6 alin. 4.

b) Exemplare sau machete ale obiectului căruia îi este încorporat desenul sau modelul pot, de asemenea, să fie anexate cererii.

4) Un depozit multiplu poate conține mai multe desene sau modele destinate a fi încorporate în obiecte care figurează în aceeași clasă a clasificării internaționale a desenelor sau modelelor, vizată la art. 21 alin. 2), cifra 4°.

ARTICOLUL 6

1) Biroul internațional ține Registrul internațional al desenelor și modelelor și procedează la înregistrarea depozitelor internaționale.

2) Depozitul internațional este considerat ca fiind întocmit la data la care Biroul internațional a primit cererea după toate formele legale, taxele care se plătesc o dată cu cererea și fotografiile sau orice alte reprezentări grafice ale desenului sau modelului sau, dacă ele nu au fost primite simultan, la data la care a fost îndeplinită ultima dintre aceste formalități, înregistrarea poartă aceeași dată.

3)

a) Pentru fiecare depozit internațional, Biroul internațional publică într-un buletin periodic:

1° - reproduceri în alb-negru sau, la cererea solicitantului, reproduceri color, fotografii sau orice alte reprezentări grafice depuse;

2° - data depozitului internațional;

3° - informațiile prevăzute de regulament.

b) Biroul internațional trebuie să trimită, în cel mai scurt termen, buletinul periodic administrațiilor naționale.

4)

a) Publicarea prevăzută la alin. 3) lit. a) este, la cererea solicitantului, amînată pe timpul perioadei cerute de acesta. Această perioadă nu poate depăși un termen de 12 luni începînd cu data depozitului internațional. Totuși, dacă este revendicată o prioritate, data de începere a acestei perioade este data priorității.

b) În timpul perioadei prevăzute la lit. a) de mai sus, solicitantul poate, în orice moment, să solicite publicarea imediată sau să-și retragă depozitul. Retragerea depozitului poate fi limitată numai la unu sau mai multe state contractante și, în caz de depozit multiplu, la o parte din desenele sau modelele cuprinse în depozitul respectiv.

c) Dacă solicitantul nu plătește în termenele stabilite taxele care se impun înaintea expirării perioadei prevăzute la lit. a) de mai sus, Biroul internațional procedează la radierea depozitului și nu face publicarea prevăzută la alin. 3) lit. a).

d) Pînă la expirarea perioadei prevăzute la lit. a) de mai sus, Biroul internațional păstrează la secret înregistrarea unui depozit însoțit de o cerere de publicare amînată și publicul nu poate să ia cunoștință de nici un document sau obiect referitor la respectivul depozit.

Aceste dispoziții se aplică fără limitare de timp, chiar dacă solicitantul și-a retras depozitul înaintea expirării respectivei perioade.

5) Cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 4), publicul poate lua cunoștință de registru, ca și de toate documentele și obiectele depuse la Biroul internațional.

ARTICOLUL 7

1)

a) Orice depozit înregistrat la Biroul internațional produce, în fiecare dintre statele contractante desemnate de către solicitant în cererea sa, aceleași efecte, numai dacă toate formalitățile prevăzute de legea națională pentru obținerea protecției au fost îndeplinite de către solicitant și numai dacă toate actele administrative prevăzute în acest scop au fost perfectate de către administrația acestui stat.

b) Sub rezerva dispozițiilor art. 11, protecția desenelor sau modelelor care fac obiectul unui depozit înregistrat la Biroul internațional este reglementată în fiecare dintre statele contractante prin dispozițiile legii naționale care se aplică în respectivul stat desenelor sau modelelor industriale a căror protecție este revendicată pe calea depozitului național și pentru care toate formalitățile au fost îndeplinite și toate actele administrative au fost perfectate.

2) Depozitul internațional nu produce efecte în statul de origine dacă legislația acestui stat nu prevede acest lucru.

ARTICOLUL 8

1) În pofida dispozițiilor art. 7, administrația națională a unui stat contractant, a cărui legislație națională prevede refuzul protecției ca urmare a unei examinări administrative din oficiu sau ca urmare a opunerii unui terț, trebuie, în caz de refuz, să facă cunoscut, într-un termen de 6 luni, Biroului internațional, că desenul sau modelul nu corespunde exigențelor pe care această legislație le impune în plus față de formalitățile și actele administrative prevăzute la art. 7 alin. 1). Dacă refuzul nu este notificat în termen de 6 luni, depozitul internațional produce efectele sale în statul respectiv începînd cu data acestui depozit. Totuși, în orice stat contractant care examinează noutatea, dacă nu a fost notificat nici un refuz, în cursul termenului de 6 luni, depozitul național, păstrîndu-și în același timp prioritatea, produce efecte în respectivul stat începînd cu expirarea termenului de mai sus, numai dacă legislația națională nu prevede o dată anterioară pentru depozitele întocmite la administrația sa națională.

2) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. 1) trebuie să fie calculat cu începere de la data la care administrația națională a primit numărul buletinului periodic în care s-a publicat înregistrarea depozitului internațional. Administrația națională trebuie să facă cunoscută această dată la cererea oricăror terți.

3) Solicitantul are aceleași mijloace de recurs împotriva deciziei de respingere din partea administrației naționale prevăzute la alin. 1) ca în cazul în care și-ar fi depus desenul sau modelul la această administrație; în orice caz, decizia de refuz trebuie să poată face obiectul unei reexaminări sau unui recurs.

Notificarea deciziei trebuie să indice:

1° - motivele pentru care s-a stabilit că desenul sau modelul nu corespunde exigențelor legii naționale;

2° - data prevăzută la alin. 2);

3° - termenul acordat pentru a cere o reexaminare sau să se înainteze un recurs;

4° - autoritatea căreia această cerere sau acest recurs îi pot fi adresate.

4)

a) Administrația națională a unui stat contractant a cărui legislație națională prevede dispoziții de natura celor prevăzute la alin. 1) și care cer o declarație care să indice numele adevăratului creator al desenului sau modelului, sau o descriere a respectivului desen sau model, poate cere ca, într-un termen care nu poate fi mai mic de 60 de zile începînd de la trimiterea cererii în acest sens, prin această administrație, solicitantul să transmită, în limba în care a fost redactată cererea depusă la Biroul internațional:

1° - o declarație care indică adevăratul creator al desenului sau modelului;

2° - o scurtă descriere care subliniază elementele caracteristice esențiale ale desenului sau modelului așa cum apar ele în fotografii sau alte reprezentări grafice.

b) Nici o taxă nu este percepută de către administrația națională pentru remiterea unei astfel de declarații sau descrieri, sau pentru eventuala lor publicare prin grija acestei administrații.

5)

a) Fiecare dintre statele contractante, a căror legislație națională prevede dispoziții de natura celor prevăzute la alin. 1), trebuie să informeze Biroul internațional despre aceasta.

b) Dacă legislația unui stat contractant prevede mai multe sisteme de protecție a desenelor sau modelelor și dacă unul din aceste sisteme prevede un examen de noutate, dispozițiile prezentului aranjament, referitoare la statele care practică un asemenea examen, nu se aplică, decît în ceea ce privește acest sistem.

ARTICOLUL 9

Dacă depozitul internațional al desenului sau modelului este întocmit într-o perioadă de 6 luni de la primul depozit al aceluiași desen sau model în unul dintre statele membre ale Uniunii Internaționale pentru Protecția Proprietății Industriale și dacă prioritatea este revendicată pentru depozitul internațional, data priorității este aceea a primului depozit.

ARTICOLUL 10

1) Depozitul internațional poate fi reînnoit la fiecare 5 ani printr-o singură plată, în cursul ultimului an al fiecărei perioade de 5 ani, a taxelor de reînnoire fixate de regulament.

2) Prin intermediul vărsămîntului unei suprataxe stabilite de regulament, este acordat un termen de garanție de 6 luni pentru reînnoirile depozitului internațional.

3) În momentul plății taxelor de reînnoire trebuie să indice numărul depozitului internațional și, dacă reînnoirea nu trebuie să fie efectuată pentru toate datele contractante în care depozitul este pe punctul de a expira, acele state în care reînnoirea trebuie să fie efectuată.

4) Reînnoirea poate fi limitată numai la o parte a desenelor sau modelelor cuprinse în depozitul multiplu.

5) Biroul internațional înregistrează și publică reînnoirile.

ARTICOLUL 11

1)

a) Durata protecției acordate de către un stat contractant desenelor sau modelelor care au făcut obiectul unui depozit internațional nu poate fi mai mică de:

1° - 10 ani începînd cu data depozitului internațional, dacă acest depozit a făcut obiectul unei reînnoiri;

2° - 5 ani cu începere de la data depozitului internațional în absența unei reînnoiri.

b) Cu toate acestea, dacă, în virtutea dispozițiilor legislației naționale a unui stat contractant care examinează noutatea, protecția începe la o dată posterioară celei a depozitului internațional, duratele minime prevăzute la lit. a) sînt calculate ținînd cont de punctul de curgere a protecției în respectivul stat. Faptul că depozitul internațional nu este reînnoit decît o singură dată nu afectează cu nimic durata minimă a protecției astfel definite.

2) Dacă legislația unui stat contractant prevede, pentru desenele sau modelele care au făcut obiectul unui depozit național, o protecție a cărei durată, cu sau fără reînnoire, este mai mare de 10 ani, o protecție cu o durată egală este acordată în acest stat pe baza depozitului internațional și a reînnoirilor la desenele sau modelele care au făcut obiectul unui depozit internațional.

3) Orice stat contractant poate, în legislația sa națională, să limiteze durata protecției desenelor sau modelelor care au făcut obiectul unui depozit internațional la duratele prevăzute la alin. 1).

4) Sub rezerva dispozițiilor de la alin. 1) lit. b), protecția ia sfîrșit în statele contractante la data expirării depozitului internațional, numai dacă legislația națională a acestor state nu dispune ca protecția să continue după data expirării depozitului internațional.

ARTICOLUL 12

1) Biroul internațional trebuie să înregistreze și să publice orice schimbare care afectează proprietatea unui desen sau unui model care face obiectul unui depozit internațional în vigoare. Se înțelege că transferul proprietății poate fi limitat la drepturile care decurg din depozitul internațional numai în unul sau mai multe state contractante și, în cazul depozitului multiplu, numai la o parte a desenelor sau modelelor cuprinse în respectivul depozit.

2) Înregistrarea prevăzută la alin. 1) produce aceleași efecte ca în cazul în care ar fi fost efectuată de către administrațiile naționale ale statelor contractante.

ARTICOLUL 13

1) Titularul unui depozit internațional poate, prin întermediul unei declarații adresate Biroului internațional, să renunțe la drepturile sale pentru toate statele contractante sau numai pentru un anumit număr dintre ele și, în cazul depozitului multiplu, numai pentru o parte a desenelor și modelelor cuprinse în respectivul depozit.

2) Biroul internațional înregistrează declarația și o publică.

ARTICOLUL 14

1) Un stat contractant nu poate cere, pentru recunoașterea dreptului, ca un semn sau mențiune a depozitului desenului sau modelului să fie pus pe obiectul care reprezintă acest desen sau model.

2) Dacă legislația națională a unui stat contractant prevede aplicarea unei mențiuni speciale cu orice alt scop, statul respectiv va trebui să considere această cerință ca îndeplinită dacă toate obiectele prezentate publicului cu autorizația titularului dreptului asupra desenului sau modelului, sau dacă etichetele cu care sînt prevăzute aceste obiecte poartă mențiunea specială internațională.

3) Trebuie să fie considerată ca mențiune specială internațională simbolul D (litera majusculă D într-un cerc) însoțită fie:

1° - de indicarea anului depozitului internațional și a numelui sau abrevierii uzuale a numelui solicitantului, fie

2° - de numărul depozitului internațional.

4) Simpla aplicare a mențiunii speciale internaționale pe obiecte sau etichete nu poate în nici un fel să fie interpretată ca implicînd renunțarea la protecție sau la dreptul de autor sau la orice alt titlu cînd, în absența unei astfel de mențiuni, această protecție poate fi obținută.

ARTICOLUL 15

1) Taxele prevăzute de regulament cuprind:

1° - taxele pentru Biroul internațional;

2° - taxe pentru statele contractante desemnate de către solicitant, și anume:

a) o taxă pentru fiecare dintre statele contractante;

b) o taxă pentru fiecare dintre statele contractante care efectuează examinarea noutății și implică plata unei taxe pentru a efectua această examinare.

2) Pentru un același depozit, taxele plătite pentru un stat contractant, în virtutea dispozițiilor alin. 1) cifra 2° lit. a), sînt scăzute din suma totală a taxei prevăzute la alin. 1) cifra 2° lit. b), cînd această ultimă taxă devine obligatorie pentru respectivul stat.

ARTICOLUL 16

1) Taxele pentru statele contractante prevăzute la art. 15 alin. 1), cifra 2° sînt percepute de către Biroul internațional care, în fiecare an, le varsă statelor contractante desemnate de către solicitant.

2)

a) Orice stat contractant poate declara Biroului internațional că renunță să ceară taxele suplimentare prevăzute la art. 15 alin. 1) cifra 2° lit. a), în ce privește depozitele internaționale pentru care alte state contractante, care au subscris la aceeași renunțare, sînt considerate state de origine.

b) El poate subscrie la aceleași renunțări în ceea ce privește depozitul internațional pentru care el este recunoscut stat de origine.

ARTICOLUL 17

Regulamentul de execuție fixează detaliile de aplicare a prezentului aranjament și mai ales:

1° - limbile și numărul de exemplare în care cererea depozitului trebuie să fie formulată, precum și indicațiile pe care trebuie să le conțină cererea;

2° - sumele, datele de scadență și modul de plată a taxelor destinate Biroului internațional și statelor, înclusiv limitările impuse taxei prevăzute pentru statele contractante care efectuează o examinare a noutății;

3° - numărul, formatul și alte caracteristici ale fotografiilor sau ale altor reprezentări grafice ale fiecăruia dintre desenele sau modelele depuse;

4° - lungimea descrierii elementelor caracteristice ale desenului sau modelului;

5° - limitele și condițiile în care exemplarele sau machetele obiectelor care reprezintă desenul sau modelul pot fi anexate cererii;

6° - numărul desenelor sau modelelor care pot fi cuprinse în depozitul multiplu și alte dispoziții care se referă la depozitul multiplu;

7° - orice problemă privind publicarea sau distribuirea buletinului periodic, prevăzut la art. 6 alin. 3) lit. a), inclusiv numărul de exemplare ale buletinului care sînt date în mod gratuit administrațiilor naționale, ca și numărul de exemplare care pot fi vîndute la preț redus acestor administrații;

8° - procedura notificării de către statele contractante a deciziilor de refuz prevăzute la art. 8 alin. 1), ca și procedura privind comunicarea și publicarea unor decizii prin grija Biroului internațional;

9° - condițiile în care trebuie să fie efectuate, de către Biroul internațional înregistrarea și publicarea schimbărilor ce afectează proprietatea unui desen sau model prevăzut la art. 12 alin. 1), ca și renunțările prevăzute la art. 13;

10° - destinația dată documentelor și obiectelor legate de depozite care nu mai sînt susceptibile de reînnoire.

ARTICOLUL 18

Dispozițiile prezentului aranjament nu împiedică revendicarea aplicării de dispoziții mai largi, care ar fi acordate de legislația națională a unui stat contractant, și nu afectează în nici un fel protecția acordată operelor artistice și operelor de artă aplicată, prin tratate și convenții internaționale, asupra dreptului de autor.

ARTICOLUL 19

Taxele Biroului internațional, plățile pentru servicii prevăzute pentru prezentul aranjament, trebuie să fie fixate astfel:

a) venitul lor să acopere toate cheltuielile serviciului internațional al desenelor și modelelor, precum și toate cheltuielile care sînt cerute de pregătirea și organizarea reuniunii Comitetului Internațional al Desenelor sau Modelelor sau de conferințele de revizuire a prezentului aranjament;

b) să permită menținerea fondului de rezervă prevăzut la art. 20.

ARTICOLUL 20

1) Se constituie un fond de rezervă, al cărui plafon se ridică la 250.000 franci elvețieni. Acesta poate fi modificat de către Comitetul Internațional al Desenelor sau Modelelor, prevăzut la art. 21 de mai jos.

2) Fondul de rezervă este format din excedentele de încasare de la serviciul internațional al desenelor și modelelor.

3)

a) Totuși, de la intrarea în vigoare a prezentului aranjament, fondul de rezervă este constituit prin vărsămînt, de fiecare stat, dintr-o cotizație unică, calculată pentru fiecare dintre ele, în funcție de numărul de unități ce corespund clasei căreia îi aparține, în conformitate cu art. 13 alin. 8) al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale.

b) Statele care vor deveni părți la prezentul aranjament, după intrarea sa în vigoare, vor trebui să plătească în mod egal o cotizație unică. Aceasta va fi calculată după principiile formulate la alineatul de mai sus în așa fel încît toate statele, oricare ar fi data cînd vor deveni părți la aranjament, să plătească aceeași contribuție pe unitate.

4) În cazul în care valoarea totală a fondului de rezervă ar depăși plafonul prevăzut, surplusul va fi periodic repartizat statelor contractante, proporțional cu cotizația unică plătită de fiecare dintre ele, pînă la concurența sumei totale a acestei cotizații.

5) Cînd cotizațiile unice au fost integral rambursate, Comitetul Internațional al Desenelor sau Modelelor poate decide să nu mai fie cerute cotizații unice statelor care vor deveni ulterior părți la aranjament.

ARTICOLUL 21

1) S-a creat un Comitet Internațional al Desenelor sau Modelelor alcătuit din reprezentanți ai tuturor statelor contractante.

2) Acest comitet are următoarele atribuții:

1° - stabilește regulamentul interior;

2° - modifică regulamentul de execuție;

3° - modifică plafonul fondului de rezervă prevăzut la art. 20;

4° - stabilește clasificarea internațională a desenelor și modelelor;

5° - studiază probleme referitoare la aplicarea și la revizuirea eventuală a prezentului aranjament;

6° - studiază toate celelalte probleme referitoare la protecția internațională a desenelor și modelelor;

7° - se pronunță asupra rapoartelor anuale de gestiune a Biroului internațional și dă directive generale acestui birou privind exercitarea funcțiilor care i se cuvin în virtutea prezentului aranjament;

8° - stabilește un raport asupra cheltuielilor previzibile ale Biroului internațional pentru fiecare perioadă trienală ce urmează.

3) Deciziile comitetului sînt luate cu majoritate de patru cincimi dintre membrii prezenți sau reprezentanți și care votează în cazurile prevăzute la cifrele 1°, 2°, 3° și 4° ale alin. 2) și cu majoritatea simplă în toate celelalte cazuri. Abținerea nu este considerată ca vot.

4) Comitetul este convocat de către directorul Biroului internațional:

1° - cel puțin o dată la 3 ani;

2° - oricînd, la cererea unui terț dintre statele contractante, sau, în caz de nevoie, la inițiativa directorului Biroului internațional sau a Guvernului Confederației Elvețiene.

5) Cheltuielile de transport și de cazare ale membrilor comitetului cad în sarcina guvernelor lor.

ARTICOLUL 22

1) Regulamentul poate fi amendat de comitet în virtutea art. 21 alin. 2) cifra 2° sau prin procedura scrisă prevăzută la alin. 2) de mai jos.

2) În caz de recurgere la procedura scrisă, amendamentele sînt propuse de către directorul Biroului internațional prin scrisoare circulară adresată tuturor statelor contractante.

Amendamentele sînt considerate ca adoptate dacă, în termen de un an de la comunicarea lor, nici un stat contractant n-a făcut cunoscută opoziția sa.

ARTICOLUL 23

1) Prezentul aranjament rămîne deschis pentru semnare pînă la 31 decembrie 1961.

2) El va fi ratificat și instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lîngă Guvernul Olandei.

ARTICOLUL 24

1) Statele membre ale Uniunii Internaționale pentru Protecția Proprietății Industriale, care nu au semnat prezentul aranjament, vor fi admise să adere la el.

2) Această aderare va fi notificată pe cale diplomatică Guvernului Confederației Elvețiene și, prin aceasta, guvernelor tuturor statelor contractante.

ARTICOLUL 25

1) Orice stat contractant se angajează să asigure protecția desenelor și modelelor industriale și să adopte, conform constituției sale, măsurile necesare pentru aplicarea acestui aranjament.

2) În momentul depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, un stat contractant trebuie să fie în măsură, conform legislației sale naționale, să dispună ca dispozițiile prezentului aranjament să producă efecte.

ARTICOLUL 26

1) Prezentul aranjament va intra în vigoare la expirarea unui termen de o lună de la data trimiterii, de către Guvernul Confederației Elvețiene, statelor contractante, a notificării depunerii celor zece instrumente de ratificare sau de aderare, dintre care cel puțin celor patru state care, la data prezentului aranjament, nu sînt părți nici la Aranjamentul din 1925, nici la Aranjamentul din 1934.

2) Prin urmare, depunerea instrumentelor de ratificare și de aderare va trebui să fie notificată statelor contractante de către Guvernul Confederației Elvețiene. Aceste ratificări și aderări își vor produce efectele la expirarea termenului de o lună de la data trimiterii acestor notificări numai dacă, în caz de aderare, nu a fost indicată o dată posterioară în instrumentul de aderare.

ARTICOLUL 27

Orice stat contractant poate, oricînd, să notifice Guvernului Confederației Elvețiene că prezentul aranjament este aplicat tuturor sau unei părți a teritoriilor pentru care el asigură relații internaționale. Guvernul Confederației Elvețiene informează despre aceasta toate statele contractante și aranjamentul se aplică în mod egal teritoriilor desemnate în notificare, la o lună după trimiterea comunicării făcute de către Guvernul Confederației Elvețiene statelor contractante, numai dacă nu a fost indicată o dată posterioară de notificare.

ARTICOLUL 28

1) Orice stat contractant are posibilitatea să anuleze prezentul aranjament în numele său propriu sau în numele tuturor sau al unei părți a teritoriilor care ar fi făcut obiectul notificării prevăzute la art. 27, printr-o notificare adresată Guvernului Confederației Elvețiene. Această anulare produce efecte la expirarea termenului de un an de la primirea sa de către Guvernul Confederației Elvețiene.

2) Anularea prezentului aranjament de către un stat contractant nu revocă obligațiile pe care le-a contractat în ceea ce privește desenele sau modelele care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale înainte de data la care anularea devine efectivă.

ARTICOLUL 29

1) Prezentul aranjament va fi supus la revizuiri periodice, în vederea introducerii de ameliorări de natură să perfecționeze protecția care rezultă din depozitul internațional al desenelor sau modelelor.

2) Conferințele de revizuire vor fi convocate la cererea Comitetului Internațional al Desenelor sau Modelelor sau cel puțin a majorității statelor contractante.

ARTICOLUL 30

1) Mai multe state contractante pot oricînd să notifice Guvernului Confederației Elvețiene că, în condițiile precizate de această notificare:

1° - o administrație comună se substituie administrației naționale a fiecăreia dintre ele;

2° - trebuie să fie considerate ca un singur stat pentru aplicarea art. 2-17 ale prezentului aranjament.

2) Această notificare nu produce efect decît după 6 luni de la data trimiterii comunicării care este făcută de către Guvernul Confederației Elvețiene celorlalte state contractante.

ARTICOLUL 31

1) Numai prezentul aranjament leagă, în relațiile lor reciproce, statele părți în același timp la prezentul aranjament și la Aranjamentul din 1925 sau la Aranjamentul din 1934. Totuși, respectivele state vor fi obligate, în cadrul relațiilor reciproce, să aplice dispozițiile Aranjamentului din 1925 sau cele ale Aranjamentului din 1934, după caz, desenelor sau modelelor depuse Biroului internațional anterior datei la care prezentul aranjament le leagă în relațiile lor reciproce.

2)

a) Orice stat parte, în același timp, la prezentul aranjament și la Aranjamentul din 1925 este obligat să se conformeze dispozițiilor Aranjamentului din 1925 în relațiile sale cu statele care nu sînt părți decît la Aranjamentul din 1925, numai dacă respectivul stat nu a denunțat Aranjamentul din 1925.

b) Orice stat parte, în același timp, la prezentul aranjament și la Aranjamentul din 1934 este obligat să se conformeze dispozițiilor Aranjamentului din 1934 în relațiile sale cu statele care nu sînt părți decît la Aranjamentul din 1934, numai dacă respectivul stat nu a denunțat Aranjamentul din 1934.

3) Statele care nu sînt părți decît la prezentul aranjament nu au nici o obligație față de statele care sînt părți la Aranjamentul din 1925 sau la Aranjamentul din 1934, fără a fi părți, în același timp, la prezentul aranjament.

ARTICOLUL 32

1) Semnarea și ratificarea prezentului aranjament de către un stat parte, la data prezentului aranjament, la Aranjamentul din 1925 sau la Aranjamentul din 1934, ca și aderarea la prezentul aranjament al unui asemenea stat vor fi considerate ca semnare și ratificare a protocolului anexat la prezentul aranjament sau ca aderare la respectivul protocol, numai dacă respectivul stat n-a subscris la o declarație expresă în sens contrar, în timpul semnării sau depunerii instrumentului său de aderare.

2) Orice stat contractant, care a subscris la declarația prevăzută la alin. 1), sau orice alt stat contractant care nu este parte la Aranjamentul din 1925 sau la Aranjamentul din 1934, poate semna protocolul anexat prezentului aranjament sau să adere la el. În timpul semnării sau depunerii instrumentului său de aderare el poate declara că nu se consideră legat prin dispozițiile alin. 2) a) sau alin. 2) b) ale protocolului; în acest caz, celelalte state părți la protocol nu sînt obligate să aplice, în relațiile lor cu statul care a făcut uz de acest drept, dispoziția care a făcut obiectul acestei declarații. Dispozițiile art. 23-28 inclusiv se aplică prin analogie.

ARTICOLUL 33

Prezentul act va fi semnat într-un singur exemplar, care va fi depus la arhivele Guvernului Olandei. O copie legalizată va fi transmisă de acesta din urmă guvernului fiecăruia dintre statele care au semnat prezentul aranjament sau care au aderat la el.

PROTOCOL*)

*) Acest protocol nu a intrat încă în vigoare.

Statele părți ale prezentului protocol au căzut de acord asupra celor ce urmează:

1. Dispozițiile prezentului protocol se aplică desenelor sau modelelor care fac obiectul unui depozit internațional și pentru care unul dintre statele părți la respectivul protocol este considerat stat de origine.

2. În ceea ce privește desenele sau modelele prevăzute la alin. 1 de mai sus:

a) durata protecției acordate de statele părți la prezentul protocol desenelor sau modelelor prevăzute la alin. 1 de mai sus nu poate fi mai mică de 15 ani de la data prevăzută la art. 11 alin. 1) a) sau b), după caz;

b) aplicarea unei mențiuni de rezervă pe obiectele cărora le sînt încorporate desenele sau modelele sau pe etichetele cu care sînt prevăzute aceste obiecte nu poate în nici un caz să fie cerută de către statele părți la prezentul protocol, fie pentru exercitarea pe teritoriul lor a drepturilor care decurg din depozitul internațional, fie cu orice alt scop.

;
se încarcă...