Act Internațional

Convenția europeană cu privire la recunoașterea academică a titlurilor universitare din 14.12.1959 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,

având în vedere Convenția culturală europeană, semnată la Paris la 19 decembrie 1954,

având în vedere Convenția europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în universități, semnată la Paris la 11 decembrie 1953,

având în vedere Convenția europeană cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, semnată la Paris la 15 decembrie 1956,

considerând că aceste convenții trebuie completate cu dispoziții prevăzând recunoașterea academică a titlurilor universitare obținute în străinătate,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Pentru aplicarea prezentei convenții:

a) termenul universități desemnează:

(i) universitățile; și

(ii) instituțiile considerate ca fiind de nivel universitar de către părțile contractante pe teritoriul cărora ele sunt situate și având dreptul să confere titluri de nivel universitar;

b) termenul titlu universitar desemnează orice grad, diplomă sau certificat eliberat de o universitate situată pe teritoriul unei părți contractante și încheind o perioadă de studii universitare;

c) nu sunt considerate titluri universitare, în accepțiunea lit. b) a prezentului articol, gradele, diplomele sau certificatele eliberate în urma unui examen parțial.

ARTICOLUL 2

1. În vederea aplicării prezentei convenții se stabilește o distincție între părțile contractante, după cum, pe teritoriul lor, autoritatea competentă în problemele de echivalare a titlurilor este:

a) statul;

b) universitatea;

c) statul sau universitatea, după caz.

2. Fiecare parte contractantă va aduce la cunoștință Secretarului general al Consiliului Europei, în interval de un an de la data intrării în vigoare a prezentei convenții, în legătură cu aceasta, care este autoritatea competentă în problema echivalării titlurilor universitare pe teritoriul său.

ARTICOLUL 3

1. Părțile contractante vizate la lit. a) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei convenții vor acorda recunoașterea academică a titlurilor universitare eliberate de o universitate situată pe teritoriul unei alte părți contractante.

2. Recunoașterea academică a unui titlu universitar străin va permite titularului:

a) să urmeze studii universitare complementare și să se prezinte la examenele universitare, încheind aceste studii pentru a fi admis la pregătirea titlului sau a gradului superior, incluzând și doctoratul, în aceleași condiții ca cele care se aplică naționalilor părții contractante, în situația în care admiterea la aceste studii și examene depinde de posesia unui titlu universitar național de aceeași natură;

b) să folosească un titlu academic, conferit de o universitate străină, precizându-i originea.

ARTICOLUL 4

În ceea ce privește lit. a) a paragrafului 2 al art. 3 al prezentei convenții, fiecare parte contractantă va putea:

a) în cazul în care regulamentul examenelor necesare pentru un titlu universitar străin nu conține anumite materii prescrise pentru titlul național corespunzător, să nu i se acorde recunoașterea decât după trecerea cu succes a unui examen suplimentar la aceste materii;

b) să impună deținătorilor unui titlu universitar străin o probă în limba sa oficială sau într-una dintre limbile sale oficiale, dacă studiile au fost făcute într-o altă limbă.

ARTICOLUL 5

Părțile contractante vizate la lit. b) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei convenții vor transmite textul convenției autorităților competente, pe teritoriul lor, în problema echivalării titlurilor universitare, și le vor încuraja să examineze cu bunăvoință și să aplice principiile enunțate la art. 3 și 4.

ARTICOLUL 6

Părțile contractante vizate la lit. c) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei convenții vor aplica dispozițiile art. 3 și 4, în cazurile în care echivalarea titlurilor universitare ține de competența statului, și dispozițiile art. 5, în cazul în care statul nu este autoritatea competentă în materie.

ARTICOLUL 7

Secretarul general al Consiliului Europei va putea, periodic, să invite părțile contractante să-i prezinte o expunere scrisă a măsurilor și deciziilor luate pentru executarea dispozițiilor prezentei convenții.

ARTICOLUL 8

Secretarul general al Consiliului Europei va comunica celorlalte părți contractante informațiile primite de la fiecare dintre ele, conform cu art. 2 și 7 ale prezentei convenții, și va ține la curent Comitetul de Miniștri cu privire la progresele realizate în aplicarea prezentei convenții.

ARTICOLUL 9

Nici o dispoziție a prezentei convenții nu va trebui să fie considerată susceptibilă:

a) de a afecta dispoziții mai favorabile cu privire la recunoașterea titlurilor universitare străine, conținute într-o convenție la care vreuna dintre părțile contractante ar fi deja semnatară, sau să facă mai puțin agreată încheierea ulterioară a unei astfel de convenții de către una dintre părțile contractante; sau

b) să prejudicieze obligația vreunei persoane de a se supune legilor și regulamentelor în vigoare pe teritoriul unei părți contractante în ceea ce privește intrarea, șederea și plecarea străinilor.

ARTICOLUL 10

1. Prezenta convenție este deschisă spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificată. Instrumentele ratificării vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.

2. Prezenta convenție va intra în vigoare la o lună de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare.

3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior, convenția va intra în vigoare la o lună de la data depunerii instrumentului său de ratificare.

4. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va putea să invite orice stat nemembru al consiliului să adere la aceasta. Orice stat care a primit această invitație va putea să își dea adeziunea, depunându-și instrumentul său de adeziune la Secretarul general al Consiliului Europei. Pentru orice stat aderent, prezenta convenție va intra în vigoare la o lună de la data depunerii instrumentului său de adeziune.

5. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite tuturor membrilor Consiliului Europei, ca și statelor aderente depunerea tuturor instrumentelor de ratificare și adeziunea.

ARTICOLUL 11

Orice parte contractantă va putea, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare sau de aderare, sau în orice moment ulterior, să declare, prin notificare adresată Secretarului general al Consiliului Europei, că prezenta convenție se va aplica la toate sau la o parte dintre teritoriile ale căror relații internaționale aceasta le asigură.

ARTICOLUL 12

1. La expirarea unui interval de 5 ani de la intrarea sa în vigoare, prezenta convenție va putea fi, în orice moment, anulată de fiecare dintre părțile contractante.

Această anulare se va face pe calea notificării adresate Secretarului general al Consiliului Europei, care va informa celelalte părți contractante.

2. Această anulare va intra în vigoare pentru partea contractantă interesată la 6 luni de la data primirii sale de către Secretarul general al Consiliului Europei.

În cunoștință de cauză, subsemnații, deplin autorizați în acest sens de guvernele respective, au semnat prezenta convenție.

Elaborată la Paris la 14 decembrie 1959, în limbile franceză și engleză, ambele texte având valoare egală, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificată fiecăruia dintre guvernele semnatare și aderente.

Pentru Guvernul Republicii Austria, Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului,
Strasbourg, 25 iulie 1960, E. Schauss
H. Reichmann Pentru Guvernul Maltei,
Pentru Guvernul Regatului Belgiei, Strasbourg, 7 mai 1968,
P. Wigny George Borg Oliver
Pentru Guvernul Republicii Cipru, Pentru Guvernul Regatului Țărilor de Jos,
Pentru Guvernul Regatului Danemarcei, H.R. van Houten
Strasbourg, 16 martie 1961, Pentru Guvernul Regatului Norvegiei,
W. Hammershaimb Halvard Lange
Pentru Guvernul Republicii Franceze, Pentru Guvernul Republicii Portugheze,
M. Couve de Murville Strasbourg, 27 aprilie 1987,
Pentru Guvernul Republicii Federale a Germaniei, V. Sa Machado
Strasbourg, 31 decembrie 1963, Pentru Guvernul Regatului Suediei,
Felician Prill Strasbourg, 27 iunie 1967,
Pentru Guvernul Regatului Greciei, Sten Lindh
E. Averoff-Tositsas Pentru Guvernul Confederației Elvețiene,
În momentul semnării prezentei convenții, eu declar că
Guvernul elen își rezervă dreptul de a nu aplica propriilor Pentru Guvernul Republicii Turcia,
săi cetățeni dispozițiile prevăzute la art. 3 al convenției. Fatin R. Zorlu
Pentru Guvernul Republicii Islanda, Pentru Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii,
Petur Eggerz David Ormsby-Gore
Pentru Guvernul Irlandei,
Strasbourg, 13 ianuarie 1964, Adeziuni făcute conform art. 10 paragraful 4:
Brian Durnin
Pentru Guvernul Republicii Italiene, Spania: 17 decembrie 1976
G. Pella Iugoslavia: 15 septembrie 1977
Pentru Guvernul Principatului Liechtenstein, Sfântul Scaun: 21 iunie 1979

;
se încarcă...