Act Internațional

Constituția Organizației Internaționale pentru Migrări din 19.10.1953 *)

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iunie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Prezentul text include în textul Constituției din 19 octombrie 1953 al Comitetului Interguvernamental pentru Migrări în Europa (denumirea anterioară a organizației) amendamentele adoptate la data de 20 mai 1987 și intrate în vigoare la 14 noiembrie 1989.

Traducere.

PREAMBUL

Înaltele părți contractante,

reamintind Rezoluția adoptată la 5 decembrie 1951 de către Conferința pentru migrări de la Bruxelles,

recunoscând:

că furnizarea la scară internațională a serviciilor de migrare se impune deseori în vederea asigurării derulării armonioase a mișcărilor migratorii în lume și pentru a facilita, în condițiile cele mai favorabile, stabilirea și integrarea migranților în structura economică și socială a țării de primire;

că servicii de migrare similare pot fi necesare, de asemenea, în timpul migrărilor temporare, al migrărilor în scopul întoarcerii într-o zonă părăsită anterior și al migrărilor intraregionale;

că migrarea internațională cuprinde, de asemenea, migrarea refugiaților, a persoanelor strămutate și a altor persoane constrânse să-și părăsească țara și care au nevoie de serviciile internaționale de migrare;

că este important să fie promovată cooperarea statelor și a organizațiilor internaționale în vederea facilitării emigrării persoanelor care doresc să migreze în țări în care își pot asigura mijloacele de subzistență din slujba obținută și în care pot avea, alături de familiile lor, o existență demnă, în spiritul respectului pentru persoana umană;

că migrarea poate stimula crearea de noi activități economice în țările de primire și că există o relație între migrare și condițiile economice, sociale și culturale din țările în curs de dezvoltare;

că nevoile țărilor în curs de dezvoltare ar trebui luate în considerare în cadrul cooperării și al altor activități internaționale referitoare la migrare;

că este important să fie promovată cooperarea statelor și organizațiilor internaționale guvernamentale și neguvernamentale în materie de cercetare și consultare asupra problemelor de migrare atât în ceea ce privește procesul migratoriu, cât și situația și nevoile specifice ale migrantului, în calitate de ființă umană;

că mișcarea migranților trebuie să se realizeze, în măsura posibilului, prin intermediul serviciilor de transport regulate și că în anumite circumstanțe este necesar să se recurgă la facilități suplimentare sau de altă natură;

că trebuie să existe între state, organizații internaționale guvernamentale și neguvernamentale o cooperare și o coordonare strânse în chestiuni legate de migrare și de refugiați;

că este necesară o finanțare internațională a activităților legate de migrarea internațională,

înființează Organizația Internațională pentru Migrări, denumită în cele ce urmează Organizația, și acceptă prezenta Constituție.

CAPITOLUL I Obiective și funcții

ARTICOLUL 1

1. Obiectivele și funcțiile Organizației sunt:

a) de a lua toate măsurile necesare în vederea asigurării transferului organizat al migranților pentru care facilitățile existente sunt inadecvate sau care altfel nu ar fi în măsură să plece fără asistență specială spre țările care oferă posibilități de migrare ordonată;

b) de a se ocupa cu transferul organizat al refugiaților, al persoanelor strămutate și al altor persoane care au nevoie de serviciile internaționale de migrare, pentru care vor putea fi încheiate aranjamente între Organizație și statele interesate, inclusiv cele care se angajează să-i primească;

c) de a furniza, la cererea și cu acordul statelor interesate, servicii de migrare, cum ar fi: recrutarea, selecția, pregătirea pentru migrare, cursurile de limbi străine, activitățile de orientare, examenele medicale, activitățile de plasare, activitățile ce facilitează primirea și integrarea, servicii de consultanță în probleme de migrare, precum și orice alt tip de asistență, în acord cu scopurile Organizației;

d) de a furniza servicii similare, la cererea statelor sau în cooperare cu alte organizații internaționale interesate, pentru migrarea voluntară într-o zonă părăsită anterior, inclusiv pentru repatrierea liber consimțită;

e) de a oferi statelor, precum și organizațiilor internaționale și altor organizații un forum în cadrul căruia acestea să facă schimb de idei și de experiență, să promoveze cooperarea și coordonarea eforturilor în domeniul migrării internaționale, inclusiv să realizeze studii asupra unor astfel de probleme, în vederea găsirii unor soluții practice.

2. În realizarea funcțiilor sale, Organizația cooperează strâns cu organizațiile internaționale guvernamentale și neguvernamentale, preocupate de problemele migrării, ale refugiaților și resurselor umane, în vederea, între altele, a facilitării coordonării activităților internaționale în aceste domenii. Această cooperare se va exercita cu respectarea reciprocă a competențelor organizațiilor interesate.

3. Organizația recunoaște că criteriile de admitere și numărul imigranților ce urmează a fi admiși sunt chestiuni ce țin de competența națională a statelor și că, în realizarea funcțiilor sale, se conformează legilor și reglementărilor, precum și politicii statelor interesate.

CAPITOLUL II Membri

ARTICOLUL 2

Au calitatea de membru al Organizației:

a) statele care, fiind membre ale Organizației, au acceptat prezenta Constituție în conformitate cu art. 34 sau cărora li se aplică dispozițiile art. 35;

b) celelalte state care au făcut dovada interesului pe care îl manifestă față de principiul liberei circulații a persoanelor și care se angajează cel puțin la cheltuielile de administrație ale Organizației, cu o contribuție financiară al cărei cuantum va fi convenit între Consiliu și statul interesat, sub rezerva unei decizii a Consiliului, luată cu majoritate de două treimi, și a acceptării de către ele a prezentei Constituții. Modificări (1)

ARTICOLUL 3

Orice stat membru poate să-și notifice retragerea din Organizație, acest fapt având efect la sfârșitul exercițiului financiar anual. Această notificare se face în scris și trebuie să parvină directorului general al Organizației cu cel puțin 4 luni înainte de încheierea exercițiului financiar. Obligațiile financiare față de Organizație ale statului membru care și-a notificat retragerea se vor aplica întregului exercițiu financiar în cursul căruia a fost făcută notificarea.

ARTICOLUL 4

1. Dacă un stat membru nu își îndeplinește obligațiile financiare față de Organizație timp de două exerciții financiare consecutive, Consiliul poate, printr-o decizie luată cu majoritate de două treimi, să îi suspende dreptul de vot, precum și toate sau o parte din serviciile de care acest stat membru beneficiază. Consiliul are autoritatea de a restabili acest drept la vot și aceste servicii printr-o decizie luată cu majoritate simplă de voturi. Modificări (1)

2. Orice stat membru poate fi suspendat din calitatea de membru printr-o decizie a Consiliului, luată cu majoritate de două treimi, dacă încalcă în mod constant principiile prezentei Constituții. Consiliul are autoritatea de a restabili această calitate de membru printr-o decizie luată cu majoritate simplă.

CAPITOLUL III Organe

ARTICOLUL 5

Organele Organizației sunt:

a) Consiliul;

b) Comitetul executiv;

c) Administrația. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Consiliul

ARTICOLUL 6

Funcțiile Consiliului, în afara celor indicate în alte dispoziții ale prezentei Constituții, constau în: Modificări (1)

a) hotărârea politicii Organizației; Modificări (1)

b) studierea rapoartelor, aprobarea și conducerea gestiunii Comitetului executiv; Modificări (1)

c) studierea rapoartelor, aprobarea și conducerea gestiunii directorului general;

d) studierea și aprobarea programului, a bugetului, a cheltuielilor și a conturilor Organizației;

e) luarea tuturor măsurilor în vederea realizării obiectivelor Organizației.

ARTICOLUL 7

1. Consiliul este alcătuit din reprezentanți ai statelor membre.

2. Fiecare stat membru desemnează câte un reprezentant, precum și supleanții și consilierii pe care îi consideră necesari.

3. Fiecare stat membru dispune de un vot în Consiliu.

ARTICOLUL 8

Consiliul poate să admită, la cererea acestora, state nemembre și organizații internaționale guvernamentale sau neguvernamentale care se ocupă cu probleme de migrare, de refugiați sau de resurse umane, în calitate de observatori la reuniunile sale, în condiții ce pot fi prevăzute în regulamentul său de funcționare. Asemenea observatori nu vor avea drept de vot.

ARTICOLUL 9

1. Consiliul se reunește în sesiune ordinară o dată pe an.

2. Consiliul se reunește în sesiune extraordinară, la cererea:

a) unei treimi din numărul membrilor săi;

b) Comitetului executiv;

c) directorului general sau a președintelui Consiliului, în caz de urgență. Modificări (1)

3. La începutul fiecărei sesiuni ordinare, Consiliul alege un președinte și pe ceilalți membri ai biroului, al căror mandat este de un an.

ARTICOLUL 10

Consiliul poate crea orice subcomitet necesar îndeplinirii funcțiilor sale. Modificări (1)

ARTICOLUL 11

Consiliul adoptă regulamentul său de funcționare.

CAPITOLUL V Comitetul executiv

ARTICOLUL 12

Funcțiile Comitetului executiv constau în:

a) examinarea și revizuirea politicii, a programelor și a activităților Organizației, a rapoartelor anuale ale directorului general și a oricăror rapoarte speciale;

b) examinarea tuturor chestiunilor financiare sau bugetare care țin de competența Consiliului;

c) analizarea oricărei probleme care îi este prezentată în mod special de către Consiliu, inclusiv revizuirea bugetului și luarea măsurilor pe care le consideră necesare în această direcție;

d) consilierea directorului general asupra oricărei probleme pe care acesta i-ar putea-o supune atenției;

e) luarea, între sesiunile Consiliului, a oricărei decizii urgente în chestiunile ce țin de competența Consiliului, decizii care vor fi supuse aprobării acestuia din urmă în cursul sesiunii sale următoare;

f) prezentarea de opinii sau propuneri, din proprie inițiativă, Consiliului sau directorului general;

g) transmiterea către Consiliu a rapoartelor și, dacă este cazul, a recomandărilor privind problemele examinate.

ARTICOLUL 13

1. Comitetul executiv este alcătuit din reprezentanți a nouă state membre. Acest număr poate fi majorat printr-o decizie a Consiliului, luată cu majoritate de două treimi, fără ca acesta să depășească o treime din numărul total al membrilor Organizației.

2. Aceste state membre sunt alese de către Consiliu pe o perioadă de 2 ani și sunt reeligibile.

3. Fiecare membru al Comitetului executiv desemnează câte un reprezentant, precum și supleanții și consilierii pe care îi consideră necesari.

4. Fiecare membru al Comitetului executiv dispune de un vot.

ARTICOLUL 14

1. Comitetul executiv se reunește cel puțin o dată pe an. El se va reuni, la nevoie, spre a-și exercita funcțiile, la cererea:

a) președintelui său;

b) Consiliului;

c) directorului general, după consultarea președintelui Consiliului;

d) majorității membrilor săi.

2. Comitetul executiv alege din rândurile membrilor săi un președinte și un vicepreședinte, al căror mandat este de un an.

ARTICOLUL 15

Comitetul executiv poate crea, sub rezerva unei eventuale reexaminări din partea Consiliului, orice subcomitet necesar realizării funcțiilor sale.

ARTICOLUL 16

Comitetul executiv adoptă regulamentul propriu de funcționare.

CAPITOLUL VI Administrația Modificări (1)

ARTICOLUL 17 Modificări (1)

Administrația cuprinde un director general, un director general adjunct, precum și personalul stabilit de către Consiliu.

ARTICOLUL 18 Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...