Act Internațional

Constituția Organizației Internaționale pentru Migrări din 19.10.1953 *)

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iunie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Prezentul text include în textul Constituției din 19 octombrie 1953 al Comitetului Interguvernamental pentru Migrări în Europa (denumirea anterioară a organizației) amendamentele adoptate la data de 20 mai 1987 și intrate în vigoare la 14 noiembrie 1989.

Traducere.

PREAMBUL

Înaltele părți contractante,

reamintind Rezoluția adoptată la 5 decembrie 1951 de către Conferința pentru migrări de la Bruxelles,

recunoscând:

că furnizarea la scară internațională a serviciilor de migrare se impune deseori în vederea asigurării derulării armonioase a mișcărilor migratorii în lume și pentru a facilita, în condițiile cele mai favorabile, stabilirea și integrarea migranților în structura economică și socială a țării de primire;

că servicii de migrare similare pot fi necesare, de asemenea, în timpul migrărilor temporare, al migrărilor în scopul întoarcerii într-o zonă părăsită anterior și al migrărilor intraregionale;

că migrarea internațională cuprinde, de asemenea, migrarea refugiaților, a persoanelor strămutate și a altor persoane constrânse să-și părăsească țara și care au nevoie de serviciile internaționale de migrare;

că este important să fie promovată cooperarea statelor și a organizațiilor internaționale în vederea facilitării emigrării persoanelor care doresc să migreze în țări în care își pot asigura mijloacele de subzistență din slujba obținută și în care pot avea, alături de familiile lor, o existență demnă, în spiritul respectului pentru persoana umană;

că migrarea poate stimula crearea de noi activități economice în țările de primire și că există o relație între migrare și condițiile economice, sociale și culturale din țările în curs de dezvoltare;

că nevoile țărilor în curs de dezvoltare ar trebui luate în considerare în cadrul cooperării și al altor activități internaționale referitoare la migrare;

că este important să fie promovată cooperarea statelor și organizațiilor internaționale guvernamentale și neguvernamentale în materie de cercetare și consultare asupra problemelor de migrare atât în ceea ce privește procesul migratoriu, cât și situația și nevoile specifice ale migrantului, în calitate de ființă umană;

că mișcarea migranților trebuie să se realizeze, în măsura posibilului, prin intermediul serviciilor de transport regulate și că în anumite circumstanțe este necesar să se recurgă la facilități suplimentare sau de altă natură;

că trebuie să existe între state, organizații internaționale guvernamentale și neguvernamentale o cooperare și o coordonare strânse în chestiuni legate de migrare și de refugiați;

că este necesară o finanțare internațională a activităților legate de migrarea internațională,

înființează Organizația Internațională pentru Migrări, denumită în cele ce urmează Organizația, și acceptă prezenta Constituție.

CAPITOLUL I Obiective și funcții

ARTICOLUL 1

1. Obiectivele și funcțiile Organizației sunt:

a) de a lua toate măsurile necesare în vederea asigurării transferului organizat al migranților pentru care facilitățile existente sunt inadecvate sau care altfel nu ar fi în măsură să plece fără asistență specială spre țările care oferă posibilități de migrare ordonată;

b) de a se ocupa cu transferul organizat al refugiaților, al persoanelor strămutate și al altor persoane care au nevoie de serviciile internaționale de migrare, pentru care vor putea fi încheiate aranjamente între Organizație și statele interesate, inclusiv cele care se angajează să-i primească;

c) de a furniza, la cererea și cu acordul statelor interesate, servicii de migrare, cum ar fi: recrutarea, selecția, pregătirea pentru migrare, cursurile de limbi străine, activitățile de orientare, examenele medicale, activitățile de plasare, activitățile ce facilitează primirea și integrarea, servicii de consultanță în probleme de migrare, precum și orice alt tip de asistență, în acord cu scopurile Organizației;

d) de a furniza servicii similare, la cererea statelor sau în cooperare cu alte organizații internaționale interesate, pentru migrarea voluntară într-o zonă părăsită anterior, inclusiv pentru repatrierea liber consimțită;

e) de a oferi statelor, precum și organizațiilor internaționale și altor organizații un forum în cadrul căruia acestea să facă schimb de idei și de experiență, să promoveze cooperarea și coordonarea eforturilor în domeniul migrării internaționale, inclusiv să realizeze studii asupra unor astfel de probleme, în vederea găsirii unor soluții practice.

2. În realizarea funcțiilor sale, Organizația cooperează strâns cu organizațiile internaționale guvernamentale și neguvernamentale, preocupate de problemele migrării, ale refugiaților și resurselor umane, în vederea, între altele, a facilitării coordonării activităților internaționale în aceste domenii. Această cooperare se va exercita cu respectarea reciprocă a competențelor organizațiilor interesate.

3. Organizația recunoaște că criteriile de admitere și numărul imigranților ce urmează a fi admiși sunt chestiuni ce țin de competența națională a statelor și că, în realizarea funcțiilor sale, se conformează legilor și reglementărilor, precum și politicii statelor interesate.

CAPITOLUL II Membri

ARTICOLUL 2

Au calitatea de membru al Organizației:

a) statele care, fiind membre ale Organizației, au acceptat prezenta Constituție în conformitate cu art. 34 sau cărora li se aplică dispozițiile art. 35;

b) celelalte state care au făcut dovada interesului pe care îl manifestă față de principiul liberei circulații a persoanelor și care se angajează cel puțin la cheltuielile de administrație ale Organizației, cu o contribuție financiară al cărei cuantum va fi convenit între Consiliu și statul interesat, sub rezerva unei decizii a Consiliului, luată cu majoritate de două treimi, și a acceptării de către ele a prezentei Constituții. Modificări (1)

ARTICOLUL 3

Orice stat membru poate să-și notifice retragerea din Organizație, acest fapt având efect la sfârșitul exercițiului financiar anual. Această notificare se face în scris și trebuie să parvină directorului general al Organizației cu cel puțin 4 luni înainte de încheierea exercițiului financiar. Obligațiile financiare față de Organizație ale statului membru care și-a notificat retragerea se vor aplica întregului exercițiu financiar în cursul căruia a fost făcută notificarea.

ARTICOLUL 4

1. Dacă un stat membru nu își îndeplinește obligațiile financiare față de Organizație timp de două exerciții financiare consecutive, Consiliul poate, printr-o decizie luată cu majoritate de două treimi, să îi suspende dreptul de vot, precum și toate sau o parte din serviciile de care acest stat membru beneficiază. Consiliul are autoritatea de a restabili acest drept la vot și aceste servicii printr-o decizie luată cu majoritate simplă de voturi. Modificări (1)

2. Orice stat membru poate fi suspendat din calitatea de membru printr-o decizie a Consiliului, luată cu majoritate de două treimi, dacă încalcă în mod constant principiile prezentei Constituții. Consiliul are autoritatea de a restabili această calitate de membru printr-o decizie luată cu majoritate simplă.

CAPITOLUL III Organe

ARTICOLUL 5

Organele Organizației sunt:

a) Consiliul;

b) Comitetul executiv;

c) Administrația. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Consiliul

ARTICOLUL 6

Funcțiile Consiliului, în afara celor indicate în alte dispoziții ale prezentei Constituții, constau în: Modificări (1)

a) hotărârea politicii Organizației; Modificări (1)

b) studierea rapoartelor, aprobarea și conducerea gestiunii Comitetului executiv; Modificări (1)

c) studierea rapoartelor, aprobarea și conducerea gestiunii directorului general;

d) studierea și aprobarea programului, a bugetului, a cheltuielilor și a conturilor Organizației;

e) luarea tuturor măsurilor în vederea realizării obiectivelor Organizației.

ARTICOLUL 7

1. Consiliul este alcătuit din reprezentanți ai statelor membre.

2. Fiecare stat membru desemnează câte un reprezentant, precum și supleanții și consilierii pe care îi consideră necesari.

3. Fiecare stat membru dispune de un vot în Consiliu.

ARTICOLUL 8

Consiliul poate să admită, la cererea acestora, state nemembre și organizații internaționale guvernamentale sau neguvernamentale care se ocupă cu probleme de migrare, de refugiați sau de resurse umane, în calitate de observatori la reuniunile sale, în condiții ce pot fi prevăzute în regulamentul său de funcționare. Asemenea observatori nu vor avea drept de vot.

ARTICOLUL 9

1. Consiliul se reunește în sesiune ordinară o dată pe an.

2. Consiliul se reunește în sesiune extraordinară, la cererea:

a) unei treimi din numărul membrilor săi;

b) Comitetului executiv;

c) directorului general sau a președintelui Consiliului, în caz de urgență. Modificări (1)

3. La începutul fiecărei sesiuni ordinare, Consiliul alege un președinte și pe ceilalți membri ai biroului, al căror mandat este de un an.

ARTICOLUL 10

Consiliul poate crea orice subcomitet necesar îndeplinirii funcțiilor sale. Modificări (1)

ARTICOLUL 11

Consiliul adoptă regulamentul său de funcționare.

CAPITOLUL V Comitetul executiv

ARTICOLUL 12

Funcțiile Comitetului executiv constau în:

a) examinarea și revizuirea politicii, a programelor și a activităților Organizației, a rapoartelor anuale ale directorului general și a oricăror rapoarte speciale;

b) examinarea tuturor chestiunilor financiare sau bugetare care țin de competența Consiliului;

c) analizarea oricărei probleme care îi este prezentată în mod special de către Consiliu, inclusiv revizuirea bugetului și luarea măsurilor pe care le consideră necesare în această direcție;

d) consilierea directorului general asupra oricărei probleme pe care acesta i-ar putea-o supune atenției;

e) luarea, între sesiunile Consiliului, a oricărei decizii urgente în chestiunile ce țin de competența Consiliului, decizii care vor fi supuse aprobării acestuia din urmă în cursul sesiunii sale următoare;

f) prezentarea de opinii sau propuneri, din proprie inițiativă, Consiliului sau directorului general;

g) transmiterea către Consiliu a rapoartelor și, dacă este cazul, a recomandărilor privind problemele examinate.

ARTICOLUL 13

1. Comitetul executiv este alcătuit din reprezentanți a nouă state membre. Acest număr poate fi majorat printr-o decizie a Consiliului, luată cu majoritate de două treimi, fără ca acesta să depășească o treime din numărul total al membrilor Organizației.

2. Aceste state membre sunt alese de către Consiliu pe o perioadă de 2 ani și sunt reeligibile.

3. Fiecare membru al Comitetului executiv desemnează câte un reprezentant, precum și supleanții și consilierii pe care îi consideră necesari.

4. Fiecare membru al Comitetului executiv dispune de un vot.

ARTICOLUL 14

1. Comitetul executiv se reunește cel puțin o dată pe an. El se va reuni, la nevoie, spre a-și exercita funcțiile, la cererea:

a) președintelui său;

b) Consiliului;

c) directorului general, după consultarea președintelui Consiliului;

d) majorității membrilor săi.

2. Comitetul executiv alege din rândurile membrilor săi un președinte și un vicepreședinte, al căror mandat este de un an.

ARTICOLUL 15

Comitetul executiv poate crea, sub rezerva unei eventuale reexaminări din partea Consiliului, orice subcomitet necesar realizării funcțiilor sale.

ARTICOLUL 16

Comitetul executiv adoptă regulamentul propriu de funcționare.

CAPITOLUL VI Administrația Modificări (1)

ARTICOLUL 17 Modificări (1)

Administrația cuprinde un director general, un director general adjunct, precum și personalul stabilit de către Consiliu.

ARTICOLUL 18 Modificări (1)

1. Directorul general și directorul general adjunct sunt aleși de către Consiliu cu majoritate de două treimi și pot fi realeși. Durata mandatului lor va fi în mod normal de 5 ani, dar, în cazuri excepționale, va putea fi redusă, dacă acest lucru va fi decis de către Consiliu cu majoritate de două treimi. Ei își îndeplinesc funcțiile în termenii contractelor aprobate de Consiliu și semnate, în numele Organizației, de către președintele Consiliului. Modificări (1)

2. Directorul general este răspunzător în fața Consiliului și a Comitetului executiv. El administrează și conduce serviciile Organizației în conformitate cu prezenta Constituție, cu politica generală și cu deciziile Consiliului și ale Comitetului executiv, precum și cu reglementările adoptate de acestea. El formulează propuneri în vederea adoptării de măsuri de către Consiliu. Modificări (1)

ARTICOLUL 19 Modificări (1)

Directorul general numește personalul Administrației în conformitate cu statutul personalului, adoptat de către Consiliu.

ARTICOLUL 20 Modificări (1)

1. În îndeplinirea îndatoririlor lor, directorul general, directorul general adjunct și personalul nu trebuie să solicite sau să accepte instrucțiuni ale vreunui stat sau vreunei autorități din afara Organizației. Ei trebuie să se abțină de la orice act incompatibil cu statutul lor de funcționar internațional.

2. Fiecare stat membru se angajează să respecte caracterul exclusiv internațional al funcțiilor directorului general, ale directorului general adjunct și ale personalului și să nu încerce să îi influențeze în executarea misiunii lor.

3. Pentru recrutarea și angajarea personalului, capacitatea, competența și integritatea trebuie considerate condiții primordiale; cu excepția circumstanțelor speciale, personalul trebuie recrutat dintre cetățenii statelor membre ale Organizației, ținându-se seama de principiul repartiției geografice echitabile.

ARTICOLUL 21 Modificări (1)

Directorul general participă sau este reprezentat de către directorul general adjunct sau de către un alt funcționar desemnat la toate sesiunile Consiliului, ale Comitetului executiv și ale subcomitetelor. Directorul general sau reprezentantul său desemnat poate lua parte la dezbateri, fără drept de vot. Modificări (1)

ARTICOLUL 22 Modificări (1)

În cursul sesiunii ordinare a Consiliului, care are loc la finele fiecărui exercițiu financiar, directorul general prezintă Consiliului, prin intermediul Comitetului executiv, un raport asupra lucrărilor Organizației, prezentând o dare de seamă completă asupra activităților sale în cursul anului precedent. Modificări (1)

CAPITOLUL VII Sediul Modificări (1)

ARTICOLUL 23 Modificări (1)

1. Organizația își are sediul la Geneva. Consiliul poate decide, printr-un vot exprimat cu majoritate de două treimi, transferarea sediului în alt loc.

2. Reuniunile Consiliului și ale Comitetului executiv au loc la Geneva, cu excepția cazului în care două treimi din numărul membrilor Consiliului sau, respectiv, ai Comitetului executiv au decis să se reunească în altă parte. Modificări (1)

CAPITOLUL VIII Finanțele Modificări (1)

ARTICOLUL 24 Modificări (1)

Directorul general prezintă Consiliului, prin intermediul Comitetului executiv, un buget anual cuprinzând cheltuielile de administrație și cele pentru operațiuni, încasările prevăzute, prevederi suplimentare în caz de necesitate, precum și conturile anuale sau speciale ale Organizației. Modificări (1)

ARTICOLUL 25 Modificări (1)

1. Resursele necesare cheltuielilor Organizației sunt constituite:

a) în ceea ce privește partea administrativă a bugetului, din contribuțiile în numerar ale statelor membre, ce trebuie achitate fără întârziere la începutul exercițiului financiar la care se raportează;

b) în ceea ce privește partea din buget referitoare la operațiuni, din contribuții în numerar, în natură sau sub formă de servicii ale statelor membre, ale altor state, ale organizațiilor internaționale, guvernamentale sau neguvernamentale, ale altor entități juridice sau ale unor persoane particulare, contribuții ce vor fi achitate cât mai repede posibil și în totalitatea lor înainte de expirarea exercițiului financiar la care se raportează.

2. Orice stat membru trebuie să verse la partea administrativă a bugetului Organizației o contribuție al cărei cuantum va fi convenit între Consiliu și statul membru interesat.

3. Contribuțiile la cheltuielile pentru operațiuni ale Organizației sunt voluntare și orice participant la partea din buget referitoare la operațiuni poate conveni cu Organizația termenii și condițiile de folosire a contribuțiilor, în conformitate cu obiectivele și funcțiile acesteia.

4.

a) Cheltuielile de administrație la sediul Organizației și toate celelalte cheltuieli administrative, cu excepția celor efectuate în vederea realizării funcțiilor menționate la alin. 1 lit. c) și d) ale art. 1, vor fi asigurate de la partea administrativă a bugetului.

b) Cheltuielile pentru operațiuni, precum și cheltuielile administrative efectuate în vederea realizării funcțiilor menționate la alin. 1 lit. c) și d) ale art. 1 vor fi asigurate de la partea din buget referitoare la operațiuni.

5. Consiliul va veghea ca gestiunea administrativă să fie asigurată într-o manieră eficientă și economică.

ARTICOLUL 26 Modificări (1)

Consiliul stabilește un regulament financiar.

CAPITOLUL IX Statutul juridic Modificări (1)

ARTICOLUL 27 Modificări (1)

Organizația are personalitate juridică. Ea beneficiază de capacitatea juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor și pentru realizarea obiectivelor sale și, în special, de capacitatea, potrivit legilor statului: a) de a contracta; b) de a obține bunuri mobile și imobile și de a dispune de ele; c) de a primi și de a cheltui fonduri publice și private; d) de a sta în justiție.

ARTICOLUL 28 Modificări (1)

1. Organizația va beneficia de privilegiile și imunitățile care sunt necesare pentru exercitarea funcțiilor și pentru realizarea obiectivelor sale.

2. Reprezentanții statelor membre, directorul general, directorul general adjunct și personalul Administrației se vor bucura, de asemenea, de privilegiile și imunitățile necesare liberei exercitări a funcțiilor lor în raport cu Organizația.

3. Aceste privilegii și imunități vor fi definite în cadrul acordurilor dintre Organizație și statele interesate sau prin alte măsuri luate de aceste state.

CAPITOLUL X Dispoziții diverse Modificări (1)

ARTICOLUL 29 Modificări (1)

1. În măsura în care nu s-a dispus altfel în prezenta Constituție sau în regulamentele stabilite de Consiliu sau de Comitetul executiv, toate deciziile Consiliului, ale Comitetului executiv și ale tuturor subcomitetelor sunt luate cu majoritate simplă de voturi. Modificări (1)

2. Majoritățile la care se face referire în dispozițiile prezentei Constituții sau ale regulamentelor stabilite de Consiliu sau de Comitetul executiv se raportează la membrii prezenți și votanți. Modificări (1)

3. Un vot nu este valabil decât dacă majoritatea membrilor Consiliului, ai Comitetului executiv sau ai subcomitetului interesat este prezentă. Modificări (1)

ARTICOLUL 30 Modificări (1)

1. Textele amendamentelor propuse la această Constituție vor fi comunicate de către directorul general guvernelor statelor membre cu cel puțin 3 luni înainte ca acestea să fie examinate de către Consiliu.

2. Amendamentele intră în vigoare după ce au fost adoptate de două treimi din numărul membrilor Consiliului și acceptate de către două treimi din numărul statelor membre, în conformitate cu respectivele reguli constituționale, subînțelegându-se totuși faptul că amendamentele care atrag noi obligații pentru membri nu vor intra în vigoare pentru un anumit membru decât atunci când acesta va fi acceptat aceste amendamente. Modificări (1)

ARTICOLUL 31 Modificări (1)

Orice diferend cu privire la interpretarea și la aplicarea prezentei Constituții, care nu a fost reglementat pe calea negocierilor sau printr-o decizie a Consiliului, luată cu o majoritate de două treimi, va fi supus Curții Internaționale de Justiție, în conformitate cu statutul acesteia, cu excepția situației în care statele membre stabilesc un alt mod de reglementare într-un interval de timp rezonabil.

ARTICOLUL 32 Modificări (1)

Sub rezerva aprobării de către două treimi din numărul membrilor Consiliului, Organizația poate prelua de la orice altă organizație sau instituție internațională ale cărei obiective corespund celor ale Organizației activități, resurse și obligații care ar putea fi stabilite printr-un acord internațional sau printr-un aranjament convenit între autoritățile competente ale organizațiilor respective.

ARTICOLUL 33 Modificări (1)

Consiliul poate, printr-o decizie luată cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor săi, să pronunțe dizolvarea Organizației.

ARTICOLUL 34*) Modificări (1)

Prezentul act constitutiv va intra în vigoare pentru guvernele membre ale Comitetului Interguvernamental pentru Migrări în Europa care l-au acceptat, în conformitate cu respectivele lor reguli constituționale, în ziua primei reuniuni a numitului comitet, după ce:

a) cel puțin două treimi din numărul membrilor comitetului; și

b) un număr de membri care au vărsat cel puțin 75% din contribuțiile la partea administrativă a bugetului au notificat directorului acceptarea de către ele a actului menționat.

ARTICOLUL 35*) Modificări (1)

Guvernele membre ale Comitetului Interguvernamental pentru Migrări în Europa, care, la data intrării în vigoare a prezentului act constitutiv, nu au notificat directorului acceptarea de către ele a numitului act, pot rămâne membre ale comitetului timp de un an cu începere de la această dată, dacă aduc o contribuție la cheltuielile de administrație ale comitetului în conformitate cu termenii alin. 2 al art. 25; ele își păstrează în această perioadă dreptul de a accepta actul constitutiv.

*) Articolele 34 și 35 au fost puse în aplicare în momentul intrării în vigoare a Constituției, la data de 30 noiembrie 1954. Modificări (1)

ARTICOLUL 36 Modificări (1)

Textele în limbile franceză, engleză și spaniolă ale prezentei Constituții sunt considerate, în egală măsură, autentice.

;
se încarcă...